www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


China voor Christus
Tony Lambert
Uitg. Ark Boeken,
Amsterdam 2006. 301 blz. Ä 17,95 
(Vertaalde en bijgewerkte versie van 'China's Christian Millions)
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Onder Mao was het christendom in China bijna uitgestorven. Nu zijn wij waarschijnlijk getuige van de grootste opwekking in de wereldgeschiedenis. Zelfs uit officiŽle statistieken van de Communistische Partij blijkt de geweldige opkomst van de Chinese kerken!
Terwijl China zich voorbereidt om de wereld in 2008 te verwelkomen op de Olympische Spelen in Beijing, geeft Tony Lambert een beeld van het Chinese christendom op dit moment. Hij laat zien hoe de Chinezen kunnen bijdragen aan de wereldwijde gemeente van Christus.
China voor Christus is een boek waarvoor veel onderzoek is verricht. Het is gebaseerd op betrouwbare documentatie van Chinese communisten, de officiŽle kerk en de huisgemeenten. Ook zijn er veel interviews gehouden met Chinese christenen uit het hele land. Het geeft bovendien veel extra informatie over het religieuze beleid van de overheid, vervolging en de groei van de huisgemeenten in het nieuwe millennium.
Tony Lambert is China-expert. Sinds 1982 heeft hij, eerst in samenwerking met de Britse ambassade in Beijing, gewerkt als Director of China Research van OMF International. Hij woont nu in Groot-BrittanniŽ.
'Niemand mag deze eyeopener met veel recente informatie ongelezen laten'. 

Drs. Wout van Laar, Directeur Nederlandse Zendingsraad
'Elke christen die een hart voor Gods wereldwijde kerk heeft, kan niet om dit boek heen! Dit boek kun je alleen met verwondering en dankbaarheid lezen'.

Drs. Jaap Haasnoot, Evangelische Zendings Alliantie
'Wat een indrukwekkend boek! Niet alleen vanwege de cijfers, maar vooral omdat Tony Lambert ons uitgebreid vertelt over wat God nu in China doet'.

Ds. Wijgert Teeuwissen, Directeur GZB
En de Heer voegde dagelijks toe... Het is alsof de gebeurtenissen die Lukas in Handelingen beschrijft, zich nu in China herhalen!'

Ir. Willem van Dis, Directeur OMF International (NL)


3. Oogst - 10 maart 2007

Recensie door H.K.

China voor Christus

Zelden kreeg een boek over de geestelijke situatie in China zo'n gunstig onthaal als dit boek. Tony Lambert is al veertig jaar China deskundige. Hij kent het land, de taal, de verschillende culturen ťn de geschiedenis van het christendom vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden als geen ander. Omdat hij ook aan de zending Overseas Missionary Fellowship International verbonden is voorheen China Inland Mission zou je verwachten dat hij voornamelijk de evangelische beweging in China wil promoten. Zijn sympathie daarvoor verzwijgt hij niet, maar even zo goed vertelt hij over het gevaar van sektevorming onder de huisgemeenten, de overdreven verwachtingen aangaande de 'Back to Jerusalem beweging' als over de trouw van Chinese katholieken jegens de paus en de positieve ontwikkelingen binnen de Driezelfkerken. Deze laatstgenoemden hebben registratie door de overheid aanvaard, wat niet het geval is bij de drie stromingen onder de huisgemeentebeweging en de pausgezinde katholieken. Geregistreerde kerken moeten aanwijzingen van de regering volgen, die de vrijheid van godsdienst aantasten.

Op basis van wat zijn talloze informanten hem berichten, tracht Tony Lambert het aantal Chinese christenen te schatten. Hij is tegen elke vorm van triomfalisme en houdt de aantallen bewust laag.

Toch zijn de getallen die hij aanhoudt gedateerd. De Chinese Christelijke Raad (van kerken) en het communistische Bureau voor Godsdienstzaken zijn de kritiek op hun eigen beweringen over de omvang van het aantal Chinese christenen beu. Hun getallen zijn inderdaad belachelijk laag. Uit contacten van buitenlanders die demografische statistici van de overheid in Beijing ontmoetten kwam recent het bericht dat China bereid zou zijn binnenkort toe te geven dat het aantal christenen ver boven de 100 miljoen ligt. Tony Lambert houdt het voorzichtig op 60 miljoen. Hoe het zij: in het Boek des Levens van het Lam staat het werkelijke aantal!

Dit boek hoort thuis in de bibliotheek van uw woonplaats, van middelbare scholen en bijbelscholen, bij elke zendingsorganisatie en op de leestafel van ieder die deelneemt aan gebed voor wereldevangelisatie. In China woont eenzesde van de wereldbevolking. Het land beleefde de grootste geestelijke opwekking van de laatste eeuwen. Dat můťt ons interesseren.


2. CV-Koers - 10 december 2006

Samen met alle gelovigen zijn we in staat God beter te leren kennen, schrijft Paulus. Voor mij waren het vooral Chinese christenen die ijn ogen openden.

China voor Christus

Recensie door Aad Kamsteeg

God gaat met iedere christen een eigen weg. Tegelijkertijd is het einddoel voor allen hetzelfde: de gelovige zů onder de indruk brengen van de liefde van Christus dat er een diep verlangen ontstaat om in God het hoogste geluk te vinden. Kijk maar wat Paulus daarover schrijft in zijn brief aan de EfeziŽrs (3:18,19). Bij mij heeft de Heilige Geest vooral ontmoetingen met Chinese christenen gebruikt en twee boeken van 'huní Watchman Nee. Daarvan werd ik me nog eens bewust bij het lezen van China voor Christus van Tony Lambert. Naar mijn mening is dit een van de meest evenwichtige publicaties over de protestantse gelovigen in het Rijk van het Midden.

Wat trof mij zo bij de vaak geheime kennismakingen met christenen van officieel verboden huisgemeenten? Of ook in de openlijke gesprekken in de door de overheid erkende Drie Zelfkerk? Misschien was het wel vooral het contrast tussen enerzijds om het geloof verloren maatschappelijke posities en anderzijds een diep van binnenuit ervaren vreugde in God. ďAl zal de vijgenboom niet bloeien toch zal ik juichen voor de Heer."

De kenmerken die de Brit Lambert met zijn decennialange China ervaring noemt, herken ik. Hij wijst op de grote ernst van Chinese gelovigen. Hoe waar is dat. God is heilig en tegelijk de nabije Vader, maar niet 'ons vriendje'. Die ernst vloeit voort uit een diep zondebesef, oprecht berouw en een daaruit voortvloeiende blijdschap over Christus' verlossing. Van een oppervlakkig halleluljachristendom is geen sprake.

Hun lijden en het verlangen naar de Bruidegom maken verder dat deze christenen sterk uitzien naar de Wederkomst. Toen ik eens afscheid nam van voorganger Samuel Lamb in Guangzhou en zei: "Misschien weer tot over vijf jaar", reageerde hij haast verschrikt: "Het zal toch niet? Dan zal de Here Jezus toch wel zijn teruggekeerd?"

Nog een paar kenmerken die te maken hebben met de ernst in het wandelen met God. Op een zeer vroege ochtend ontmoette ik een pasgetrouwd stel in hun schamel ingerichte kamertje. De man en vrouw zaten bij kaarslicht gebogen over een geopende bijbel. Studie van Gods Woord en gebed spelen een wezenlijke rol in het leven van de huisgemeenten.

Hun liefde tot God leidt vervolgens tot een heiliging waarop ik jaloers werd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de groei van de kerk in China mede verklaard kan worden vanuit het daadwerkelijk volgen van de Bergrede:heb zelfs je vijanden lief... Over missionair gesproken.

Negatieve verschijnselen
Uit deze positieve opsomming zouden we gemakkelijk de indruk kunnen krijgen dat wat geloven betreft het botervat in China tot aan de bodem gevuld is met zuivere boter. Ik zei echter al dat Lambert een evenwichtig boek schreef. Dat betekent dat hij ook aandacht besteedt aan negatieve
verschijnselen. Niet alleen duiken vanwege groot gebrek aan betrouwbare theologische opleidingen en goede bijbelcommentaren allerlei dwalingen op, bovendien zet satan duistere machten (sekten) in als Licht in het Oosten.

Feit is tevens dat nu het communisme zijn aantrekkingskracht verloren heeft, er een sterke zuigkracht uitgaat van het materialisme. Niettemin. Over Watchman Nee wordt verteld dat zijn gemeenteleden vurig voor zijn vrijlating baden toen hij in de gevangenis zat. De schrijver van onder meer Het Normale Christelijke Leven en Zitten, Wandelen, Standhouden reageerde daarop met de mededeling dat hij blij was met dat gebed, maar dat de gemeenteleden de inhoud ervan moesten veranderen. Hij had namelijk gemerkt dat er onder de gevangenen grote belangstelling bestond voor het Evangelie. "Bid daarom voortaan maar voor geopende harten in plaats van voor geopende gevangenisdeuren " Geweldig toch? Dat is vertrouwen dat alles wat er in je leven gebeurt, door God kan worden gebruikt.

Evenwichtig is Tony Lambert ook wanneer hij het over de Drie Zelfkerk heeft, die uiteindelijk door de communistische partij gecontroleerd wordt en daarmee officieel in haar onderwijs beperkt zou worden. Hij constateert dat de preken er overwegend bijbels zijn en dat het verbod om kinderen, jongeren en ongelovigen met het Evangelie te bereiken, niet zelden genegeerd wordt.

Paulus schrijft dat wij alleen samen met alle gelovigen in staat zijn God beter te leren kennen. Met het oog op dat hoge doel hebben wij veel aan onze Chinese medegelovigen te danken.


1. Nederlands Dagblad - 20 oktober 2006 - www.nd.nl

China voor Christus

Recensie door Aad Kamsteeg

Wat is de Heilige Geest nu bezig te doen in het stalinistische Noord Korea? Deze vraag komt op bij het lezen van Tony Lamberts boek China voor Christus. Waarom? Toen de door Mao Tse toeng in 1966 gelanceerde Culturele Revolutie over het Rijk van het Midden raasde, betekende dit tevens de totale oorlog aan het christelijk geloof. Buitenlandse zendelingen werden het land uitgezet, kerken werden gesloten, voorgangers gearresteerd, louter op het bezit van een bijbel stond mishandeling en langdurige gevangenisstraf.

Wereldwijd hielden christenen toen hun hart vast. "De kerk in China was in die dagen onzichtbaar en leek zo goed als uitgestorven", schrijft Lambert. De Brit Tony Lambert kan het weten. Hij boogt op een veertigjarige ervaring in China, zowel wat de officiŽle kerk als de ondergrondse huisgemeenten betreft. In zijn recent in het Nederlands vertaalde en actueel bijgewerkte China's Christian Millions schetst hij kerken van Christus die vanuit zwaar lijden zijn ontstaan en een ongekende groei hebben doorgemaakt. Welnu, dat zware lijden is er nu ook voor christenen in Noord Korea.

In de loop van de afgelopen twee decennia heb ik heel wat boeken gelezen over China dat mijn hart gestolen heeft. Sinds ik er in 1994 in samenwerking met Trans World Radio ook christenen uit geheime huisgemeenten ontmoette, verslond ik alle mogelijke publicaties over de Drie Zelfkerk en de gelovigen die weigeren zich te laten registreren en daarom moeten samenkomen in schuren, huiskamers, keldertjes, bossen. Van al die boeken zijn er voor wat de Chinese protestanten betreft weinig of geen even volledig en evenwichtig als dat van Lambert.
Bijbels karakter
De auteur bevestigt het beeld dat ik zelf van de Chinese gelovigen heb. Daarbij herinner ik me niet alleen de reis uit 1994, maar bijvoorbeeld ook een tweetal ontmoetingen. waartoe ik nog vorig jaar in China de gelegenheid kreeg. Opnieuw bloeide mijn hart op. Waarvan? Van de ernst en het ontzag voor de heilige God. Van het diep doorleefde besef van afhankelijkheid van het kruis van Christus. Van de vreugde in de navolging bij het opnemen van het eigen kruis. Van het eerbiedig gebed, het verlangen anderen over het evangelie te vertellen en de vreugde de schat in de akker te hebben gevonden.

Als ik de Chinese christenen met ťťn woord moet typeren, komt vooral het begrip 'bijbels' naar boven.

Geloofsbelijdenis
Lambert vermeldt dat leiders van vier grote stromingen binnen de huisgemeenten in 1998 een gezamenlijke, in zeven punten samengevatte geloofsbelijdenis opstelden. Deze belijdenis past in de wereldwijde reformatorische traditie en heeft tegelijk typisch Chinese aspecten. Die laatste kant komt onder andere uit in het besef dat bijzondere tekenen niet beperkt waren tot de apostolische periode. Hoe zou men dat ook kunnen geloven bij een Chinese kerkgeschiedenis waarin wonderen velen naar Christus hebben gebracht? Tegelijk wordt geen nadruk op spreken in tongen gelegd, worden emoties niet kunstmatig opgewekt en vormen zogenaamde charismatische en pinksterachtige stromingen een minderheid. Tegenover de officiŽle Drie Zelfkerk wordt verworpen dat de overheid het recht heeft zich met geestelijke zaken te bemoeien.

De auteur van China voor Christus spreekt gelukkig genuanceerd over deze Drie Zelfkerk. "Het lijkt erop dat de grote meerderheid van haar leden toegewijde christenen zijn of oprechte zoekers. De theologie die in deze kerken gebracht wordt, is voornamelijk traditioneel evangelisch en zeker niet liberaal van aard."

Ondanks de beperkingen die de autoriteiten de geregistreerde kerken opleggen bijvoorbeeld: geen evangelisatie buiten het aan de kerk toegewezen terrein groeien ze. Voor die groei geeft Lambert tal van oorzaken: de desillusie in het communisme en de door Confucius geleerde goedheid van de mens, teleurstelling over plat materialisme, maar vooral het getuigenis in woord en daad van de christenen zelf.

Dwaalgeesten
Tegelijk rukken krachten van de duisternis op. Overal maken zich dwaalgeesten sterk. Huisgemeenten en Drie Zelfkerken zijn het erover eens dat 'Het Licht in het Oosten', met zijn vrouwelijke Messias, onder al die sekten het gevaarlijkst is. De beweging infiltreert in kerken en bedient zich van methoden als chantage, misleiding en zelfs ontvoeringen. In de strijd hiertegen geldt de Chinese overheid als bondgenoot.

Lambert onderstreept de enorme behoefte aan goede bijbelcommentaren, betrouwbare theologische training en voorgangers om de gemeenten te leiden. Buitenlandse christenen hoeven geen geheime zendelingen naar China te sturen, want een sterker getuigenis dan dat van de Chinese gelovigen zelf is er niet.

Onze taak ligt eerder in het gebed en hulp om gelovigen van bijbels onderwijs te voorzien.

www.vergadering.nu