www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIE


Spreken in tongen
Geestelijke communicatie tussen God en Zijn kinderen
Wouter van Leeuwen
134 pagina’s, paperback
Afmeting: 14.5 x 21 cm
Uitg. Scholten, sept.2016
Prijs € 13,50
ISBN: 9789079859436
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Spreken in tongen. Wat is dat eigenlijk? Is het een eenmalige gebeurtenis? Was dit alleen voor het begin, na het ontstaan van de gemeente? In deze tijd spreekt een groot aantal christenen in tongen. Wat is de bedoeling daarvan? Dit boek geeft veel antwoorden.

In deze tijd spreekt een groot aantal christenen in tongen. In dit opvallende debuut gaat Wouter van Leeuwen (63) op zoek naar de oorsprong en de betekenis. De auteur kwam op 24-jarige leeftijd tot geloof en werd tijdens zijn gebedsleven geconfronteerd met het bidden in tongen: een onduidelijk gebied. Verdieping in persoonlijk geloof bracht het belang van het spreken in tongen aan het licht. In deze unieke uitgave deelt Wouter van Leeuwen zijn rijke kennis en inzichten. Een boek vol antwoorden.

Lees ook: Boekpresentatie...

..


2. - 5 augustus 2014 - www.opwekking.nl

Spreken in tongen

Recensie door Regina Frumau

Over het spreken in tongen of talen is in de loop der tijden al heel wat gezegd en geschreven. Al zoekend kwam de schrijver tot de ontdekking dat er geen Nederlandstalig boek was over tongentaal. Daarom schreef hij dit boek waarin hij de Bijbelse principes uitlegt, aangevuld met zijn eigen ervaringen. Zo ontstond er een goed gefundeerde en praktische handreiking.

Van Leeuwen geeft goed gefundeerde antwoorden op vragen als Wat is spreken in tongen? en Wie spreken er in tongen? Vervolgens gaat hij in op het belang van de wedergeboorte en doop in de Heilige Geest, en wat je concreet doet als je in tongen spreekt.

Hij laat ook tegenstanders aan het woord en daagt de lezer uit de persoonlijke houding ten opzichte van tongentaal eerlijk te onderzoeken. Tot slot komen anderen aan het woord met persoonlijke getuigenissen, praktische toepassing en een aantal veel gestelde vragen.

Toegankelijk, verhelderend en uitnodigend onderwijs.


1. CIP - 28oktober 2016 - www.cip.nl

Tongentaal brengt je dichter bij God

Recensie/interview door Dick van den Bos

Over weinig thema’s is zo veel controverse en onduidelijk als over het fenomeen ‘tongentaal’. Reden voor Wouter van Leeuwen om er een boekje over te schrijven: ‘Spreken in tongen, geestelijke communicatie tussen God en Zijn kinderen.’

Wat is dat eigenlijk, spreken in tongen?
“We kennen allemaal de gebeurtenissen op de Pinksterdag. De Heilige Geest werd uitgestort en 120 discipelen begonnen in tongen te spreken. Er worden zo’n 15 taalgroepen genoemd, maar er werden blijkbaar ook onbekende talen gesproken. Het is een taal die de Heilige Geest aan je geeft en jij gaat het uitspreken. Dat kan dus een bekende buitenlandse taal zijn of een persoonlijke taal, die ook wel 'tongentaal' genoemd wordt.”

En dat is voor iedere christen?
“In het boek Handelingen lezen wij dat discipelen gedoopt werden in de Heilige Geest. Daarna gingen zij in tongen spreken. Deze discipelen geloofden allemaal al in de Here Jezus en werden daarna nog een keer in de Heilige Geest gedoopt. Weten dat je gedoopt bent in de Heilige Geest is dus wel een voorwaarde om in tongen te gaan spreken.

Uit ervaring weten we dat dit bij veel christenen niet het geval is. Dat heeft verschillende redenen. Onbekendheid bijvoorbeeld. Men kent het belang en de noodzaak niet. Maar ook als men ermee bekend is wordt er vaak geen aandacht aan besteed of onderwijs over gegeven. Angst kan ook een reden zijn. Men heeft er allerlei onjuiste of vreemde dingen over gehoord en gezien. Daardoor wil men er weinig of niets mee te maken hebben.”

Wat doet dit spreken in tongen met je?
“Het is een aparte gewaarwording om jezelf allerlei woorden te horen spreken die je niet kent en ook niet begrijpt. Je krijgt al gauw te horen of het idee: Wat is dit? Wat betekent het allemaal? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig! Dit kan toch niet van God zijn? De afgelopen jaren ben ik steeds meer het belang van het spreken in tongen gaan leren kennen. In je relatie met God richt je jezelf op Hem. Het geeft veel dankbaarheid, vrede en vreugde.” “Het is een aparte gewaarwording om jezelf allerlei woorden te horen spreken die je niet kent en ook niet begrijpt."

Wat gebeurt er eigenlijk als je in tongen spreekt?
“In de eerste plaats moet je goed begrijpen dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Met je bekering ontvang je de Heilige Geest. Jouw geest wordt één geest met Christus. Volgens de opdracht van de Here Jezus is het noodzakelijk dat jij ook nog eens in de Heilige Geest gedoopt wordt.


In de eerste plaats lees je dat de discipelen daardoor krachtige getuigen van God worden. Zij gingen de grote daden van God verkondigen, God groot maken of profeteren.

In mijn boek bespreek ik kort en duidelijk een heel aantal dingen die je met spreken in tongen doet. Bijvoorbeeld: God aanbidden, volhardend bidden en smeken in de Geest, voorbede, het geeft je rust en vrede, wijsheid, inzicht, openbaring van de geheimenissen van God, het bouwt je geloof op, enzovoort. In Efeze 6 lezen we dat het 'bidden in de Geest' een onderdeel is van de wapenrusting die God ons heeft gegeven. Paulus spreekt in 1 Korinthe 14 ook over het zingen in tongen. Dat heeft vooral veel met dank en aanbidding te maken.”

Wat zijn je praktische ervaringen met het spreken in tongen?
“In de praktijk betekent dit voor mij dat ik in mijn gebed met God meer in tongen ben gaan bidden. Dat kan eigenlijk in elke situatie wanneer dit mogelijk is thuis, buiten, op je werk of op school. Soms zie je dat de situatie dan opeens verandert.
Op een gegeven moment ontmoette ik een vrouw en wilde haar graag het evangelie brengen, maar ik wist niet hoe. Ik bad in mijzelf in tongen en op een gegeven moment kreeg ik wijsheid en sprak ik de juiste woorden. We hadden toen een heel goed gesprek over het geloof in de Here Jezus.”

Er is ook veel kritiek en tegenstand tegen het spreken in tongen. Hoe zit dat?
"Argumenten tegen het hedendaagse spreken in tongen zijn onder andere:
Het kan alleen een bekende, bestaande taal zijn. Het is alleen een teken voor ongelovige Joden. Het teken van het spreken in talen is opgehouden. En het is beslist niet bedoeld voor iedere christen.

In mijn boek heb ik een apart hoofdstuk geschreven waarin deze en nog andere argumenten besproken worden. Ik ben heel blij dat ik de nodige wijsheid en het inzicht kreeg om hier, op grond van het Woord van God, een antwoord op te geven.""In de eerste plaats mag je ontdekken en geloven dat de Heilige Geest dit ook aan jou gegeven heeft. Stel je er voor open."

Hoe ontvang je de gave van het spreken in tongen?
"Zoals ik al zei is het spreken in tongen voor iedere christen die in de Heilige Geest gedoopt is. Het is geen speciale gave.

Aan de hand van de diverse Bijbelteksten kunnen we vaststellen dat er een verschil is tussen de 'gave van het spreken in tongen' en de persoonlijke 'tongentaal'.
De gave, zoals in 1 Korinthe 12 genoemd, wordt door de Heilige Geest uitgedeeld zoals Hij dat wil. De 'tongentaal' is de persoonlijke communicatie tussen God en Zijn zoon of dochter in Christus.

In de eerste plaats mag je ontdekken en geloven dat de Heilige Geest dit ook aan jou gegeven heeft. Stel je ervoor open. Je kunt er alleen of met anderen voor bidden. Vertrouw je toe aan God. Open je mond en spreek de woorden uit die in je opkomen. Je zult zeker Gods vrede en blijdschap ervaren. Misschien is je 'woordenschat' beperkt. Zelf heb ik gemerkt dat, naarmate mijn kennis en ervaring hierover toenamen, in de loop van de tijd mijn 'tongentaal' steeds rijker en gevarieerder is geworden.

Mocht je in eerste instantie niet in tongen spreken, maak je dan geen zorgen. God houdt onvoorstelbaar veel van je. Bouw aan je relatie met Hem. Laat het los, en wie weet begin jij later in tongen bidden!"

www.vergadering.nu