www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


IsraŽl, 70 jaar een staat
ds. H. Liefting
Themabrochure 24 van De Waarheidsvriend
Gratis te downloaden...

Op 14 mei is het zeventig jaar geleden dat David Ben Goerion de onafhankelijkheid van de staat IsraŽl uitriep.
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog leefde de overtuiging dat het Joodse volk de wereldwijde diaspora niet zou overleven. Het oerverlangen naar een eigen stuk grond laaide op. Van meet af aan ontmoette de staat IsraŽl grote tegenstand. Meteen na het uitroepen van de staat brak er een oorlog los. Tot op de dag van vandaag wordt IsraŽl in zijn voortbestaan bedreigd.
In theologisch opzicht zijn de meningen over IsraŽl diep verdeeld. Sommige theologen menen dat in Christus alle beloften vervuld zijn en IsraŽl geen aparte plaats meer inneemt onder de volken, anderen herkennen in Romeinen 11 de beloften die God heeft voor Zijn volk. Ds. H. Liefting uit Gouda gaat in de bijgesloten themabrochure in op het ontstaan van de staat IsraŽl, op de beloften van God voor Zijn volk en op de houding van de christelijke kerk tot IsraŽl.
De redactie hoopt dat de brochure zal stimuleren tot (nog) meer gebed voor IsraŽl en een bijdrage zal leveren aan een grotere betrokkenheid op dit bijzondere land. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor Ä 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!

..


1. Ė Israelaktueel - mei 2018 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Gereformeerde Bond benadrukt landbelofteRecensie door ds. Kees Kant


Bij de Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, verscheen in mei een brochure met de titel: Israel, 70 jaar een staat. Hierin beschrijft ds. H. Liefting uit Gouda de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israel en de oprichting van de staat Israel in 1948

"Een teken van Gods trouw voor Zijn volk", noemt hij dat. Hij stelt dat het verlangen naar een eigen land door de Joden geen wonder is, omdat ze "sinds hun verstrooiing over de wereld na het jaar 70 eigenlijk altijd doelwit geweest waren van haar en agressie, antisemitisme, anti-judaÔsme, pogroms enz." Ook erkent hij dat de christelijke kerk niet geslaagd is in haar roeping om lsrael tot jaloersheid te wekken, en evenmin om haar "uit de Heilige Schrift te betuigen dat Jezus de Christus is". Het is heel eerlijk dat hier niet met de vinger naar Joden wordt gewezen, maar naar de christelijke kerk zelf.

De brochure noemt het binnenvallen van de Arabische legers de dag na de oprichting van de staat Israel "onvoorstelbaar, omdat de Koran in soera 5:20-21 stelt: 'Mozes sprak tot zijn mensen: ( ... ) 0, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat god voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden'."

Soms wordt Joden verweten dat de nieuwe staat lsrael niet Gods werk is, maar mensenwerk. Pas in de eindtijd zou het herstel van Israel Gods werk zijn. De brochure van de Bond zegt echter: "Ook al was de stichting van de staat Israel een seculier initiatief, toch geloven we dat God Zijn hand erin had. Zoals in het boek Esther, waarin Gods naam ook niet voorkomt."

Bijzonder moedig vind ik het dat in de brochure dr. A. van de Beek wordt tegengesproken, omdat hij zou hebben beweerd dat er "geen continuÔteit is, maar discontinuÔteit, omdat alles in Christus is vervuld". De landbelofte zou zijn vervallen en "Joden zouden niet meer moeten streven naar een eigen land", zo citeert de brochure Van de Beek. "Maar', zo stelt ds. Liefting, "het verbond met Abram uit Genesis 15 en 17 is nooit herroepen en is nog steeds geldig." lk vind dit heel moedig, juist omdat de landbelofte een gevoelig punt is in veel kerken.

Ten aanzien van de terugkeer van Joden naar het land zegt de brochure: "God volvoert zijn plannen, dwars door de gerichten heen." En als het gaat om de Bijbelse beloften van een 'nieuw hart' en `Mijn Geest' die God in hun binnenste zal geven zegt ds. Liefting: "We mogen vast geloven dat Hij Zijn beloften aan Zijn volk zal waarmaken. Hij is een God die Zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig Zijn verbond zal gedenken." Een moedige, eerlijke en aanbevelingswaardige brochure van de Gereformeerde Bond.

www.vergadering.nu