www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Verbonden voor het leven
Willem en Helen Lingeman
Uitgeverij Johannes Multimedia
190 pagina's, € 14,95
ISBN 9789057984921
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

"Wanneer door dit boek één huwelijk gered kan worden, dan is het alle moeite waard geweest!"
Willem & Helen Lingeman - www.verbondenvoorhetleven.nl 

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was de verwarring rond huwelijk, echtscheidingen en hertrouwen zo groot. Het percentage echtparen dat hun huwelijk verbreekt lijkt onder christenen gelijke tred te houden met de seculiere wereld. Echtscheiding laat bij alle betrokkenen diepe sporen na. Kinderen lijden hier in het bijzonder onder, vooral als ze nog jong zijn.

Gemeenteleden, oudsten, ouderlingen, voorgangers en predikanten kijken machteloos toe en weten niet wat ze moeten doen. Sommigen van hen bevinden zich in dezelfde situatie of staan onder “druk" van binnen en buiten de gemeente, om zich te schikken naar de tijdgeest.

We bidden en hopen dat dit boek tot heil mag zijn, niet alleen voor hen die zich in moeilijke huwelijkssituaties bevinden, maar eveneens voor gemeenteleden, oudstenraden, pastorale werkers en voorgangers. Het is een uitstekend hulpmiddel, voor zowel persoonlijke studie als in groepsverband, zoals bijbelkringen en catechese. Ook voor toekomstige huwelijkspartners is dit boek een aanrader. Het huwelijk is ingesteld door God, om een afspiegeling te zijn van de relatie tussen de Heer Jezus en Zijn Gemeente. Er is hoop voor herstel van gebroken huwelijken!


"Verbonden voor het Leven is een tegendraads boek en een hartenkreet, om binnen kerken en gemeenten een halt toe te roepen aan het fenomeen hertrouwen na echtscheiding".
Arjan Baan, evangelist en directeur van Stichting Heart Cry. www.heartcry.nl

"Veel om over na te denken. Hoewel er vragen overblijven, verdient dit boek een wijde verspreiding onder christenen".
ir. Kees Fieggen, is leraar biologie en geeft Bijbellezingen.

"Verbonden voor het Leven bepaalt ons bij het geschrevene in Gods Woord, over de bedoeling van het huwelijk. Het is een ernstige oproep en een heldere richtingwijzer. Tolle Lege! (neem en lees!)".
Jan Rein de Wit, hoofdredacteur Weet Magazine, hét christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift.
 


4. Verbonden voor het leven / Sven's Weblog - okt 2017 - https://www.verbondenvoorhetleven.nl/media-vvhl

Verbonden voor het leven

Recensie door Sven Janssens, Lombardsijde (België)

Een paar dagen geleden heb ik het boek uitgelezen; “Verbonden voor het leven“, door Willem Lingeman in samenwerking met zijn echtgenote.

Het is een boek dat spreekt over het huwelijk, het verbond tussen twee mensen. Maar behalve dat vertelt het ook over wat scheiding inhoudt en wat de Bijbel erover zegt. Een vrij confronterend boek, maar … mmm … een boek waar ik wel kan achterstaan, en wel om de volgende reden.

Het boek op zich is heel heel heel duidelijk over de positie van man en vrouw in het verbond van het huwelijk, want dat is wat het is; een verbond. Door de jaren heen is scheiding bijna een rage geworden ook binnen de kerk-cultuur. “We passen niet bij elkaar” of “We zijn uit elkaar gegroeid” enzovoort. Natuurlijk zijn we niet blind voor misbruik en mishandeling binnen het huwelijk. Maar scheiding lijkt een vluchtroute te zijn die door Bijbel lijkt goedgekeurd te zijn.

En als het dat niet is, dan plakken we de genade er maar tegen. Alles in naam van de genade.

We moeten heel erg opletten met de dingen die we doen. Alles goed overwegen.

Persoonlijk denk ik niet dat het probleem zozeer ligt bij wat er in het huwelijk gebeurt, waardoor een scheiding wordt geactiveerd; om het zo maar te zeggen. Ik denk ook dat kinderen en jongeren ook helemaal niet worden voorbereid op het huwelijk. We worden van jongs af aan de wereld ingestuurd en worden overgoten met de algemeen, door de maatschappij geaccepteerde manier van met mannen en vrouwen omgaan. Gevoelsmatigheid.

Alles is gevoelsmatig. Je voelt je aangetrokken tot iemand, dan zal dat wel verliefdheid zijn. Hop, beetje flikflooien, misschien trouwen en als het zo ver komt en het loopt niet zoals verwacht, hop, scheiden. Hoe moeilijk kan het zijn. Dat is wat onze jeugd, kinderen en jong-volwassenen meekrijgen. Dat is wat de kerk ook toelaat, want er is genade, en God wil toch dat we gelukkig zijn.

Nu, een verbondsluiting brengt niet altijd “gelukzalig gevoel” met zich mee. Dat is soms jezelf even aan de kant zetten en pijn lijden om zo het verbond tot stand te houden.

Zelf zal ik in de eerste plaats een huwelijk supporten, en tijdens moeilijke momenten zal ik zelf ook geen scheiding voorstellen, zelfs niet insinueren. Het is verbazingwekkend hoeveel getuigenis er is van mensen die zijn blijven vertrouwen op God en herstelling hebben mogen meemaken in hun huwelijk en die een stabieler huwelijk hebben dan voordien. Zelf heb ik een aantal van die getuigenissen mogen horen.

Maar dat zijn getuigenissen die we zien als uitzonderingen op de regel, terwijl eigenlijk die getuigenissen juist de regel zijn. Het zijn de scheidingen die de uitzondering zijn, ongeacht het feit dat het soms met grote aantallen is.

Ik raad je aan het boek eens te lezen en je gedachten erover te delen. Misschien kan het wat voor je betekenen. Mij heeft het in ieder geval doen nadenken, ongeacht dat ik niet gehuwd ben. Dat komt ook omdat het boek je ook doet nadenken over andere zaken, behalve huwelijk.


3. Verbonden voor het leven / RD - november 2013 - https://www.verbondenvoorhetleven.nl/media-vvhl

Huwelijk vraagt absolute trouw

Recensie door ds. W. Silfhout

Weer een boek over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, zal menigeen verzuchten. Toch, waar vragen omtrent huwelijksproblemen, echtscheiding en hertrouwen ook binnen de reformatorische gezindte toenemen, is het goed dat er over die vragen wordt nagedacht.

De studie "Verbonden voor het leven" wil een Bijbelse beschouwing geven over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. Als een van de redenen om dit boek te schrijven noemt Willem Lingeman dat zaken die in de wereld opgang maken op enig moment ook de gemeente lijken binnen te sluipen. De schrijver richt zich vooral op het opnieuw trouwen na echtscheiding. Ook binnen de kerk wordt naar de mening van de auteur hertrouwen na echtscheiding steeds sneller geaccepteerd. Gevoelens van mensen, ook van ambtsdragers, gaan gemakkelijk uit boven wat God in Zijn Woord ons zegt. Zij die in het pastoraat regelmatig met huwelijksproblemen te maken krijgen, zullen dat wel herkennen.

Het boek bevat veel informatie waarmee we onze winst kunnen doen om vragen op dit terrein te kunnen beantwoorden. Niet altijd is de informatie even relevant voor het onderwerp, al heeft het er wel zijdelings mee te maken. Zo denk ik dat hoofdstuk 13, "Wat zegt de Bijbel over deelname' aan het avondmaal?", niet zo veel toevoegt aan het beoogde doel van de schrijver,

In het kort komt zijn opvatting erop neer dat hertrouwen alleen mogelijk is als de dood scheiding heeft gemaakt, Het huwelijksverbond vraagt onvoorwaardelijke trouw, tot aan de dood. Onder verwijzing naar Romeinen 7: 2 en 3 komt de auteur tot de conclusie dat alleen de dood een einde maakt aan het verbond dat man en vrouw hebben gesloten. Als iemand zijn of haar levende man of vrouw verlaat en een andere relatie aangaat, is die persoon een overspeler.

Uitvoerig gaat Lingeman in op het verbondskarakter van het huwelijk en daarover zegt hij mooie dingen. Ook over het huwelijk als een afschaduwing van de gemeenschap tussen Christus en Zijn Kerk worden waardevolle opmerkingen gemaakt.

Wat de Bijbel zegt over echtscheiding en hoe we de kwestie van de "scheidbrief" (Deut. 24:1-4) moeten beoordelen, zet de schrijver uiteen op een wijze die op instemming mag rekenen.

Mijn bezwaren tegen het boek richten zich niet in de eerste plaats op het gebruik van een andere Bijbelvertaling dan de Statenvertaling; ook niet op de nogal stellige manier waarop de auteur zijn mening proclameert, wat soms wat betweterig overkomt.

Mijn belangrijkste bezwaar is gericht tegen de opvatting dat er geen redenen zouden zijn tot echtscheiding die een tweede huwelijk mogelijk maken. De auteur wijst categorisch de mogelijkheid van hertrouwen af als het eerdere huwelijk is ontbonden als gevolg van overspel (porneia).

Als de Heere Jezus in Mattheüs 19:9 zegt: "Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene trouwt, doet ook overspel", dan exegetiseert de schrijver die uitzondering "anders dan om hoererij" min of meer weg door te stellen dat het hier gaat om een regel speciaal gericht aan de Joden en Joodse christenen en dat het de ondertrouwde staat betrof.

Het is waar dat deze uitzondering bij Markus (10:11, 12) en Lukas (16:18) niet voorkomt, maar een van de eerste regels van de exegese is dat we Schrift met Schrift moeten vergelijken.

De schrijver heeft me dan ook niet kunnen overtuigen van het on-Schriftuurlijke van hertrouwen als de vroegere echtgenoot zich schuldig heeft gemaakt aan overspel en het eerdere huwelijk daarom is ontbonden.

We moeten de deur niet op een kier zetten voor allerhande redenen om echtscheiding gemakkelijker te maken en ook hertrouwen na echtscheiding gewoon te gaan vinden. Daarvoor is het huwelijk te heilig. Maar we moeten wel de Schrift laten spreken, hoe moeilijk dat soms ook is vanwege ons verduisterde verstand.


2. De Oogst - oktober 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Verbonden voor het leven

Recensie door Pieter Siebesma

De aanleiding tot het schrijven van dit boek was, aldus Willem en Heleen Lingeman in hun voorwoord, dat zij in hun omgeving met echtscheiding en hertrouwen te maken kregen. Het baart hen zorgen dat niet alleen in de wereld, maar ook binnen de gemeente van Christus echtscheiding en hertrouwen in toenemende mate voorkomen en steeds meer als 'normaal' worden beschouwd.

De schrijvers verdedigen door het aanhalen van vele teksten het klassieke Bijbelse standpunt over het huwelijk als een verbond, en wijzen echtscheiding af, zoals dat in het verleden ook altijd door de kerken is gedaan. Ik zelf kan daar van harte mee instemmen.

Echter, over een aantal punten in dit boek heb ik wel vragen. Zo gaan ze ervan uit dat het evangelie van Mattheus is gericht aan de Joden en Joodse christenen, het evangelie van Marcus aan de christenen uit de volkeren en het evangelie van Lukas aan de gehele wereld. Daardoor is volgens hen de tekst uit Mattheus 5:32 en 19:19 (wie zijn vrouw verstoot niet om hoererij, en met een ander trouwt, overspel pleegt) niet op gelovigen uit de volkeren van toepassing en slaat het specifiek op de ondertrouw bij Joden. Ze wijzen dan ook categorisch onder alle omstandigheden hertrouwen af. Deze argumentatie overtuigt mij niet. Jezus heeft het hier niet over de ondertrouw, maar keert zich tegen die Farizeeën die een vrouw om allerlei (onbelangrijke) redenen willen wegzenden.


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Gespreksstof!

Recensie door de redactie Uitdaging

Kan in de christelijke gemeente na een echtscheiding sprake zijn van hertrouwen? Hierover is al veel nagedacht en gediscussieerd. Of - zeggen anderen - wordt er vandaag misschien te weinig over gesproken en 'schikken christenen zich naar de tijdgeest'?

Het boek Verbonden voor het leven zet op de achterflap stevig in: 'Nog nooit in de geschiedenis ( ... ) was de verwarring rond huwelijk, echtscheidingen en hertrouwen zo groot. Gemeenteleden, oudsten ( ... ) en predikanten kijken machteloos toe en weten niet wat ze moeten doen.' 

Die toon kom je zo niet tegen op de eerste pagina's. Bijna bescheiden wordt daar uitgelegd waarom de schrijvers zich hiermee bezighouden, waarna deze zinnen volgen: 'Mogelijk zijn we niet volledig geweest; ( ... ) we hopen dat we elkaar dan verder kunnen helpen met aanvullende Bijbelteksten.'

Discussie
Stof tot nadenken, gesprek, en verzet (?), geeft dit boek zeker. Opvallend is al de sterke afwijzing van de uitzonderingsregel in Mattheus 5 en 19; volgens de schrijvers is die alleen tot de Joden gericht en bedoeld voor de ondertrouwde staat. Van hieruit is de stap naar het tweede huwelijk niet groot: 'Het aangaan ( ... ) kan nooit de ontbinding van het eerste bevestigen, dan wel legaliseren.' Je hoeft het niet met de auteurs eens te zijn om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan.

 

www.vergadering.nu