www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Eerste hulp bij ongeloof
Voor wie vragen heeft over God en de Bijbel
Gábor Locht
Uitg. Gideon, 340 pag’s
Prijs € 19,95
ISBN: 9789059990944
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, en voor de 'ongelovige Thomassen' onder de gelovigen. Gabor Locht is zelf ook zo'n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht.
Op een toegankelijke manier bespreekt de auteur bijbelse geschiedenissen die op het eerste gezicht ongeloofwaardig lijken. Daarnaast gaat hij moeilijke vragen over God niet uit de weg, zoals: hoe kan een goede God de opdracht geven mensen te doden?
De vele onderwerpen worden in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld, waardoor het boek ook uitstekend geschikt is voor bespreking in studiekringen of catechisatiegroepen.

"Gabor Locht houdt een sterk pleidooi voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij schreef een verstandig, persoonlijk en bovenal toegankelijk boek."
dr. ir. G. Jeroen de Ridder, universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte, VU Amsterdam

De auteursopbrengst van de verkoop van dit boek komt geheel ten goede aan het werk van Stichting Israel en de Bijbel.

..


2. De Oogst - september 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Eerste Hulp Bij Ongeloof

Recensie door Matthijs Guijt

Een pleidooi voeren voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en van de God die daarin wordt geopenbaard. Dat is de inzet van Gábor Locht, auteur van 'Eerste Hulp Bij Ongeloof'. Het is zijn verlangen om 'welwillende sceptici' en 'twijfelende gelovigen' aan te spreken. Hoewel hij zich realiseert dat de waarheid van de Bijbel niet door buiten- Bijbelse bronnen bewezen kan worden, stelt Locht vast dat archeologische en historische bronnen de historiciteit van Bijbelse gegevens wel kunnen bevestigen. Geloven in God is niet irrationeel, al benadrukt Locht krachtig dat geloven niet in de eerste plaats een rationele overtuiging is, maar een liefdevolle relatie met een Persoon. Met God op weg gaan en doen wat Hij vraagt is het beste geneesmiddel tegen twijfel aan Gods Woord.

Overtuigend beargumenteert Locht dat wetenschappers niet kunnen ontkomen aan bepaalde vooronderstellingen. Volstrekte neutraliteit bestaat niet - en dat geldt dus ook voor de manier waarop wetenschappers omgaan met de Bijbel. 'We zijn geen onbeschreven blad als we over de Bijbel gaan nadenken, maar ons vertrekpunt is wantrouwend [zgn. minimalistische benadering, MG] of vertrouwend [zgn. maximalistische benadering, MG].' Tel daarbij op dat wetenschappelijke kennis per definitie beperkt en voorlopig is. Het bovennatuurlijke kan door (natuur)wetenschappers niet worden aangetoond, maar ook niet worden ontkend: 'Dat is als iemand die 's nachts zijn verloren autosleutel alleen onder de straatlantaarn zoekt en dan zegt: "'Hij moet hier wel liggen, want naast de lantaarn kan ik niets zien..."'

Uiteraard kiest Locht voor de maximalistische benadering wanneer hij verschillende historische gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament met behulp van bui- ten-Bijbelse gegevens bespreekt. Ook gaat hij in op het ontstaan van de Bijbel als canon en op de vraag hoe een liefdevolle en goede God zich verhoudt tot lijden, onrecht, bestraffingen en oordelen.

'Eerste Hulp Bij Ongeloof' is een toegankelijk boek en daardoor bruikbaar voor onder andere studiekringen en catechese. Omdat het boek 'slechts' een eerste hulp wil zijn, is er behalve een uitgebreid notenapparaat ook een overzicht met verdiepende lectuur opgenomen.


1. Boekhandel Westerhof - oktober 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl

Eerste hulp bij ongeloof – een markant geschreven boek

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

"In een aantal hoofdstukken van dit boek zal ik historische en archeologische gegevens bespreken die overeenstemmen met de historische gegevens die de Bijbel noemt. Daarnaast zal ik echter ook ingaan op kritische geluiden over de Bijbel. Er zijn wetenschappers die beweren dat de Bijbel een boek vol menselijke verzinsels is. Hun publicaties zijner wellicht de reden van dat veel mensen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel twijfelen. De vraag is daarom: zijn de conclusies van de wetenschappers echt zo overtuigend?"

/>

Duidelijk en openhartig
De auteur van dit boek, Gábor Locht (1975) studeerde geschiedenis en theologie en is als tutor en docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Het zal u uit bovenstaande citaat duidelijk zijn dat hij vanuit zijn christen-zijn en als wetenschapper zijn boek heeft geschreven. Niet om mensen te overtuigen, in de zin van: Zie je wel dat de Bijbel toch gelijk heeft?, dat heeft zo’n zestig jaar geleden Werner Keller al gedaan, in zijn boek En de Bijbel heeft toch gelijk, en dat was overigens ook een prachtig boek. Eerste hulp bij ongeloof is in de eerste plaats geschreven voor mensen die moeite hebben met het geloven, zowel binnen als buiten de kerk. De auteur schrijft openhartig dat hij ook een periode van grote twijfel heeft gehad, en toen hij een jaar studeerde in Amerika bijna alles wat met God en de Bijbel te maken had aan de kant zette. Maar op de een of andere manier is hij er bovenop gekomen en is hij ervan overtuigd (geraakt) dat het bepaald helemaal niet zo dwaas is in God en de Bijbel te geloven. Sterker nog hij durft de bewering aan dat door de bijbelse wereldbeschouwing de wetenschap zelfs tot bloei is gekomen

Machtig actueel
Allerlei vragen die te maken hebben met geloof en wetenschap, de Bijbel, God en Jezus worden in het licht gesteld van geloven. Rustig bevraagt hij de lezer of het irrationeel is om in God te geloven, een God die wonderen doet, ook al vinden veel mensen vandaag de dag dat absurd. Wat te denken van het verhaal van Jona en de vis, de verovering van het land Kanaän, of Abraham (heeft die ooit geleefd) en of de reus Goliath werkelijk een reus was, en zeggen de Dode Zee rollen niet iets heel anders dan Jezus beweerde? enz. enz,. U ziet, dat zijn wezenlijke vragen waarop veel mensen met een schouderophalen aan voorbij gaan. Maar Locht geeft op al die vragen een antwoord, een antwoord dat over het geheel genomen best logisch en rationeel goed in elkaar steekt. Het is niet zo dat alle vragen op moeilijke zaken worden beantwoord, maar wat de auteur op een vlotte en tevens wetenschappelijke manier aan het licht brengt is zeer knap en zal menigeen de ogen openen de Bijbelse waarheid opnieuw te bezien. En het zal hopelijk duidelijk zijn dat juist als je met vooroordelen naar de Bijbel kijkt, je je moet realiseren dat objectieve wetenschap niet bestaat…ik bedoel maar! Jammer vind ik wel dat geen tekstregister is opgenomen, ook al heb ik bewondering voor de 340 noten die achter in dit boek staan en een schat aan informatie bieden. Het is een zeldzaam rijk boek geworden, waarvan ik intens heb genoten en het van harte aanbeveel.


www.vergadering.nu