www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Hoogtepunten in het Heilige Land
Bijbelstudies over plaatsen in Israël
René van Loon
Boekencentrum, 2016, 112blz.
Prijs: € 11,90
9789023971160
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bijbelstudies over bekende plaatsen in Israël.
Israël is een geliefd reisdoel voor heel veel mensen. Jeruzalem, Bethlehem, de Karmel, Nazareth - het zijn plekken die tot de verbeelding spreken vanwege hun bijbelse betekenis.
In dit bijbelstudieboek maakt René van Loon aan de hand van bijbelse plaatsen 'dwarsdoorsneden' door de Bijbel en komt daarbij verrassende en interessante bijbelse verbanden op het spoor. Hij beschrijft:
* Jaffa (Joppe)
* Engedi
* Nazareth
* Kapernaüm
* Jeruzalem: de vijver van Siloam, de Olijfberg, de Tempelberg
* Bethlehem
* Jericho
* de Jordaan
* Caesarea
* de Karmel

Tips voor gebruik:
- bijbelkringen
- voorbereiding voor een reis naar Israël
- dagopeningen en avondsluitingen tijdens Israëlreizen
René van Loon is predikant van de Hervormde Wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam en bezoekt regelmatig Israël.

..


2. Profetisch Perspectief - 8 januari 2018 - www.profetischperspectief.nl

Hoogtepunten in het Heilige Land

Recensie door Jaap de Vreugd

De schrijver, ds. René van Loon, predikant van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam, introduceert zijn boek met de volgende zinnen: 'De Bijbel is een fantastisch boek, een onuitputtelijke goudmijn. Dat wist ik al wel, maar verschillende reizen naar Israel hebben mijn bewondering voor dit boek alleen maar groter gemaakt. Door plaatsen te bezoeken die voorkomen in de Bijbel, ging ik de teksten anders lezen.' Hij noemt het verder een ontdekkingstocht om met de kaart erbij de Bijbel te lezen. Het is een verrassende ontdekkingstocht geworden waarvan op een zeer boeiende manier verslag wordt gedaan.

In twaalf Bijbelstudies worden twaalf locaties in het land van de Bijbel besproken. Bij elke locatie komen relevante Bijbel­passages aan de orde, die inzicht geven in de historische en geestelijke of theologische betekenis van de betreffende plek. Dat levert, juist gezien de dwarsverbanden door heel de Bijbel heen, boeiende informatie op.
Voor wie is dit boek bestemd? Ik zou zeggen, voor ieder die belang stelt in dieper inzicht in de Bijbel, en dat mag je van iedere christen verwachten. Het is goed te gebruiken bij persoonlijke Bijbelstudie, maar ook zeer geschikt voor bespreking in een Bijbelkring. Met het oog daarop volgt het boek min of meer het kerkelijk jaar: vijf Bijbelstudies voor kerst, en zeven daarna. Maar het is zeker ook uitermate geschikt voor de voorbereiding van een reis naar Israel of als 'alternatieve' reisgids tijdens de reis. Je vindt hier informatie die andere gidsen niet op deze manier geven. Ook reisleiders kunnen er hun voordeel mee doen. Ik wens het boek verder ook graag in handen van predikanten en voorgangers bij de preekvoorbereiding.

Bij het boek hoort een website, die nog meer informatie geeft: www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl, en voor gebruik in een kring is een Power-Pointpresentatie te downloaden. Per hoofdstuk is ook nog een aantal links naar andere websites opgenomen. En impliciet is het boek natuurlijk ook een enorme stimulans om een bezoek te brengen aan Israel, en zo de plaatsen zelf te bezoeken. Voor iedere christen die zijn Bijbel liefheeft is dat een enorm verrijkende ervaring. Zeker voor predikanten, voorgangers en gemeenteleiders is het naar mijn idee een must om zo'n reis te maken. Ik vind eigenlijk dat niemand in gemeente of kerk het woord (Woord) zou moeten nemen als hij/zij niet ten minste een keer een concrete ontmoeting met het land van de Bijbel gehad heeft. Het mag duidelijk zijn dat ik dit mooie boek warm aanbeveel. 


1.   indekerk.be Blog - januari 2017 - indekerk.be...

Hoogtepunten in het Heilige Land


Boekrecensie door Kris Tavernier

 In het boek ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’ neemt de schrijver de lezers mee langs twaalf plaatsen in Israël. Achtereenvolgens komen aan bod: de berg Karmel, Engedi, Jeruzalem – de vijver van Siloam, Jeruzalem – de Tempelberg, Nazareth, de rivier de Jordaan, Kapernaüm, Jericho, Jeruzalem – de Olijfberg, Bethlehem, Jaffa en tweemaal Caesarea. De schrijver verbindt aan elke plaats een centrale gedachte. Bij de berg Karmel is dat ‘De Here alleen is God’, bij Engedi ‘Vertrouw op God’, bij Jaffa ‘God doorbreekt alle grenzen’, enz. De overige moet u zelf ontdekken in het boek. Ik kan niet alles verklappen.

Al langere tijd ben ik er bewust mee bezig dat we bij het lezen van de Bijbel aandacht dienen te hebben voor de tijden waarin de Bijbel is geschreven, de culturen van die tijden, de omstandigheden waarin de geschiedenissen zich afspeelden, de politieke situaties van toen, de contexten van de verhalen, de vanzelfsprekende herkenbaarheid van de beeldspraken die er werden gebruikt, de kennis van de eigen nationale geschiedenis van zowel de schrijver als de lezers en nu dus ook de geografische plaatsen waar de gebeurtenissen zich afspeelden.

De insteek van de schrijver van dit boek is om de lezer als het ware mee te nemen naar een plaats van betekenis in het Heilig Land. Hij laat de lezer om zich heen kijken en de kenmerken van die plaats ontdekken. Wanneer je zo meegenomen wordt, krijg je oog voor de vruchtbaarheid van die plaats, de strategische of economisch interessante ligging, de specifieke kenmerken. Dat werpt een verhelderend licht op gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld en de betekenis die de betreffende plaatsen daardoor krijgen. De meerwaarde van dit boek ligt dan ook op twee fronten. Ten eerste leer je de omgeving van de plaats waar een gebeurtenis of geschiedenis zich heeft afgespeeld beter kennen. Maar ten tweede toont de schrijver ook aan dat meerdere gebeurtenissen doorheen de Bijbelse geschiedenis zich op eenzelfde plaats hebben afgespeeld en dat die plaats daardoor een centrale betekenis schijnt te krijgen. Opeens blijkt er een rode draad of een gemeenschappelijke gedachte verbonden te zijn aan een bepaalde plaats.

Toch is met dit boek lang nog niet alles gezegd over de Bijbelse plaatsen. Ik laat de schrijver zelf aan het woord: “In de bijbelstudies komt veel aan bod, maar niet alles. Over verschillende plaatsen zou nog meer te zeggen zijn… Waar het in deze bijbelstudies om gaat, is het trekken van een aantal lijnen, vaak dwars door de Bijbel heen, met als verbindende schakels de plaatsen waar het allemaal gebeurde.”

Er kon nog meer gezegd worden over de plaatsen die door de schrijver worden behandeld én er mochten – wat mij betreft – nog wel meer plaatsen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld het dal van Jizreël. Om het met een voetbalbeeldspraak weer te geven: de goede voorzet is gegeven, de goal ligt open, het is aan de lezer om er verder meer mee te doen.

Wat bij mij als centrale gedachte van dit boek blijft nazinderen is dat God alleen al door de plaatsen waar Bijbelse geschiedenissen zich afspeelden de boodschap uitdraagt dat Zijn heil en toekomst voor deze wereld zich uitstrekt tot alle volken, terwijl Israël toch het middelpunt ervan blijft. Als u nieuwsgierig bent geworden, de Bijbelse plaatsen nader wilt leren kennen en Bijbelse geschiedenissen beter wilt leren verstaan vanuit de geografische context, dan kan ik u dit boek aanbevelen.

Wie alvast even wil proeven, kan een kijkje nemen op http://www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl/

www.vergadering.nu