www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In liefde en trouw?
Een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1
Maarten van Loon
uitg. Vuurbaak, Barneveld, 2012
ISBN 9789055604661
132 blz.; € 17,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties in liefde en trouw? Een cruciaal hoofdstuk in de bezinning over deze vraag is Romeinen 1. Wat bedoelde Paulus precies toen hij homoseksualteit onnatuurlijk noemde? Welke praktijken had hij op het oog en welke consequenties moet dat voor vandaag hebben? 
Op deze en andere vragen gaat de auteur van dit boek diper in. Door literatuuronderzoek wordt de homoseksuele praktijk in Paulus' dagen in kaart gebracht. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre Paulus weet kon hebben van wat vandaag een homoseksuele geaardheid wordt genoemd en of hij wist van het bestaan van homoseksuele relaties in liefde en trouw. Deze gegevens worden vervoglens verwerkt in de exegese van Romeinen 1, vers 26a tot 27b. Om te komen tot een ethisch standpunt voor vandaag volgt als laatste een hermeneutische bezinning. 

Dr. Maarten van Loon (1969) is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dalfsen-Oost. In 2011 studeerde hij af op dit onderwerp aan de Theologische Universiteit Kampen. 

Dit is deel 10 uit de TU-Bezinningsreeks.


1. Reformatorisch Dagblad - 20 januari 2012 - www.rd.nl 

Ds. Van Loon: Onthouding is voor homo de meest Bijbelse weg


Door Albert-Jan Regterschot

Bewogenheid met christelijke homo’s bracht ds. Maarten van Loon tot een studie van Romeinen 1. 
„Ik zie de worsteling van velen met de vraag of ze op grond van de Bijbel een relatie mogen aangaan met iemand van hetzelfde geslacht.”

De predikant, die vorig jaar zijn opleiding aan de Theologische Universiteit Kampen afrondde, koos homoseksuele relaties als onderwerp voor zijn afstudeerscriptie. Door middel van een studie van Romeinen 1:26 en 27, waar de apostel Paulus spreekt over homoseksualiteit, probeerde hij antwoord te geven op de vraag welke ruimte de Bijbel biedt aan een homoseksuele relatie.

Dat er naar aanleiding van zijn studie vandaag van zijn hand een boek verscheen voor een breed publiek én een congres wordt gehouden, illustreert volgens ds. Van Loon hoezeer het thema binnen de kerken de aandacht heeft. 

„We kunnen het ons als christenen niet veroorloven om hier niet diepgaand over na te denken. De maatschappij kijkt mee met wat er in de kerk gebeurt. Maar ook onder christenen merk je dat er verschillen zijn in standpunten en in keuzes in de praktijk.”

Is er nog geen studie van Romeinen 1 die homoseksualiteit als onderwerp heeft?

„Er is internationaal veel geschreven over homoseksualiteit, maar een Bijbels-exegetisch boek uit gereformeerde hoek dat Romeinen 1:26b en 27a centraal stelt, is er bij mijn weten niet in het Nederlands.”

Wat wilt u toevoegen aan bestaande publicaties?

„Het gaat meer om het combineren van zaken. Bovendien zijn er de laatste decennia nieuwe inzichten op het gebied van de Schriftuitleg. Die heb ik willen wegen in relatie tot Romeinen 1. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde voorschriften in het Nieuwe Testament betrekking hebben op de tijd en cultuur van toen. Dan moet je terug naar het achterliggende principe en dat vertalen naar vandaag. En dus niet de voorschriften letterlijk overpoten.

Wat voor het Nederlandse taalgebied nieuw is, is dat ik in kaart breng hoe het er in Rome aan toe ging voor wat betreft de homo­seksuele praxis. Men had naar mijn indruk enig besef van wat we nu geaardheid noemen.”

Wist ook Paulus daarvan?

„We kunnen aannemen dat Paulus vrij goed op de hoogte was van wat er speelde in de samenleving. Minder duidelijk is hoe hij en zijn tijdgenoten met dit gegeven omgingen – gesteld dat het inderdaad bekend was.”

Hoe is er door de eeuwen heen omgegaan met de uitleg van Romeinen 1?

„Ik heb veel commentaren gelezen. Dan zie je grote verschillen. Calvijn zegt wel iets over homoseksualiteit, maar kort en veroordelend. Karl Barth zegt er nog minder over. Pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw wordt er meer ingegaan op het thema. Dat hangt samen met de vragen van de tijd.”

Hoe gaat u om met Bijbel­commentaren die Romeinen 1 niet zozeer zien als Gods Woord, maar als een boek vol theologische opvattingen van Paulus?

„Mensen met wie je theologisch gezien niet mee kunt gaan, stellen soms heel goede vragen die Bijbelgetrouwe gereformeerden over het hoofd zien. Zulke vragen houden je scherp. Je moet er ook op ingaan om een serieuze gesprekspartner te zijn in deze netelige kwestie.”

Welke invloed heeft onze cultuur op de manier waarop we met dit Bijbelhoofdstuk omgaan?

„Een grote invloed, maar interessant is of de vragen uit onze tijd en cultuur terecht zijn. Toch zie ik over het algemeen niet dat theologen zich in allerlei bochten wringen om de uitleg van Romeinen 1 aanvaardbaar te maken voor de seculiere wereld van nu. Ikzelf heb dat ook niet gedaan. Paulus is in zijn tijd en context duidelijk. Het spannende punt zit ’m meer in hoe je de lijn van Paulus doortrekt naar vandaag.

De apostel is in Romeinen 1 niet bezig met een ethische verhandeling over seksualiteit of homo­seksualiteit. Hij is veel meer bezig om te laten zien dat mensen zich van God hebben afgekeerd en de oorzaak-gevolgrelatie daarin. Dan kun je je afvragen: wat is de achter­liggende hoofdboodschap over homoseksualiteit?

Een rechtstreeks verbod daarop kun je niet lezen in Romeinen 1. Maar impliciet valt het er wel uit af te leiden. In het gedeelte van vers 18 tot 32 komt drie keer het patroon voor van het dienen van afgoden, waarom God diegenen overgeeft. Dus: Paulus plaatst homoseksuele activiteit nadrukkelijk in het kader van zonde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere homo aan dat patroon van afgoden dienen voldoet. Dat zou heel onjuist zijn.”

Diverse gereformeerde theologen veroordelen seksuele relaties tussen homo’s, maar laten voorzichtig ruimte voor een samenleven van homo’s die zich onthouden van seksueel verkeer. Is dat op grond van Romeinen 1 een mogelijkheid?

„Ik kom tot een voorkeursoptie bij de uitleg van Romeinen 1. Die is: als homo leven in seksuele onthouding. Wat ik het over­wegen waard vind, is het samenleven met een duidelijke belofte van onthouding. Ik besef wel dat je je dan in een grijs gebied begeeft, maar ik denk dat de Schrift vooral spreekt over seksuele activiteit. Hoever vriendschappen mogen gaan, is een terrein dat nader bekeken moet worden.”

Op het grondvlak van de kerk lijken sommigen een stap verder te gaan.

„Dat zie ik ook en ik begrijp het. Als het je grote levensvraag is of je een relatie mag hebben als homo en je bent zover gekomen, dan zie ik vaak dat velen daar vanuit de Bijbel over hebben nagedacht. Dat gebeurt zelden schouder­ophalend. Vaak heeft men dit voor de Heere neergelegd. Toch kom ik tot de conclusie dat de Bijbel dit lijkt te verbieden, al blijf ik met de vraag zitten waarom dit verboden wordt.”

Betekent dit dat je tegen homo’s moet zeggen: Jouw relatie moet ik op grond van de Bijbel afkeuren?

„Je moet met elkaar een gesprek bij een open Bijbel kunnen voeren. Met ruimte om in alle fijngevoeligheid te kunnen zeggen dat de Bijbel homoseksuele relaties niet goedkeurt. Van belang is om dat goed te beargumenteren. Dat geldt natuurlijk ook in het omgekeerde geval. Daarom heb ik deze studie ondernomen.”
Lees meer...

 

www.vergadering.nu