www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als een vis in het water.
Ontdek en gebruik de talenten die God jou gegeven heeft
Max Lucado
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2008
9789033818646
248 blz. € 15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

God heeft je gemaakt voor een taak die alleen jij kunt vervullen en geeft je daarvoor unieke talenten en passies.
Ontdek waarvoor Hij je bedoeld heeft, tot Zijn eer.
Dan komt Hij tot Zijn doel en zul jij je als een vis in het water voelen.
Met praktische oefeningen helpt Max Lucado je om jouw unieke eigenschappen te vinden en om te ontdekken hoe je ze kunt gebruiken. Verscheidenheid van gaven
Wat kan uw unieke bijdrage zijn aan de opbouw van de gemeente?
Nynke Dijkstra-Algra
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2008
64 blz. vierde druk. € 11,-
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Eindelijk een gaventest van Nederlandse afkomst!
De laatste jaren is ook binnen de kerken meer oog gekomen voor de verscheidenheid aan gaven in de gemeente, waarover Paulus spreekt in 1 Korinte 132. Steeds meer gemeenten gaan over op gavengericht werken. Dit betekent dat niet alleen de bestaande taken en vacatures binnen de gemeente bepalen welke bijdrage gemeenteleden leveren, maar dat ook gekeken wordt naar hun eigen gaven en mogelijkheden. We moeten meer ‘attent of talent’ worden. Dan komen de juiste mensen op de juiste plaats. Het is echter niet eenvoudig om te ontdekken welke gaven we hebben, laat staan dat we dat van de ander weten. Dit boek wil helpen zicht te krijgen op onze gaven en mogelijkheden met het oog op de gemeente in haar dienst aan de wereld. Aan de orde komen uw roeping, uw passie, uw gaven en uw persoonlijke stijl. Vervolgens is een groot deel van het boek gewijd aan een uitgebreide vragenlijst, de zogenaamde gaventest. Deze uitgave kan persoonlijk gelezen worden, maar is in de eerste plaats voor gebruik in groepen. De stof is opgebouwd rond vier gespreksavonden. Voor de gespreksleider is een handleiding ontwikkeld. Alleen in samenspel en gesprek met anderen kunnen we ontdekken wat onze eigen plek is in het Lichaam van Christus, de gemeente.
 


1. Nederlands Dagblad - 8 mei 2009 - www.nd.nl

Ontdek je plekje...

Recensie door Janneke Burger

“Ik zit hier niet op mijn plek!" Het zal iedereen wel eens overkomen zijn, deze gedachte. Wat doe je dan? Ga je maar eindeloos door, zonder voldoening en met het risico dat je verzuurt? Of ga je koortsachtig op zoek naar iets nieuws, zonder bezinning en met het risico dat je rusteloos doordraaft?

Max Lucado schreef over het ontdekken van je talenten en van Gods doel met jouw leven een boek Als een vis in het water. Hij schrijft vanuit het beeld van de 'sweet spot', een succesmoment waarin alle positieve krachten samenkomen. Ieder mens heeft een 'sweet spot'. Kort gezegd: gebruik jouw unieke karakter (deel een) om God groot te maken (deel twee) iedere dag van je leven (deel drie).

In het eerste deel over talenten neemt Lucado de insteek bij God de Schepper die ieder mens uniek heeft geschapen. God heeft een doel met ieders leven en geeft jou daarvoor bijzondere talenten. Als je terugkijkt op je eigen levensverhaal en je herinnert wat jouw momenten van succes en bevrediging waren, ontdek je zo Gods patroon in je leven. Daarbij is het belangrijk geen hebzucht maar tevredenheid na te jagen.
In het deel over Gods eer plaatst Lucado het leven van een mens voor het aangezicht van God: neem risico's voor God. In een wereld vol successen voelen mensen zich snel minderwaardig en heerst het beeld van een saaie God. Terwijl God toch 'Immanuël' is: God is bij ons, we staan niet alleen. God is te vertrouwen én God heeft een geweldig plan niet ons.

De vraag is dan of jij die gegeven talenten wilt ontdekken en ze wilt inzetten voor zijn plan. Dit kan klinken als het nastreven van individualiteit; gelukkig daarom nog aandacht voor het perspectief van de gemeente en voor nederigheid.

Het laatste deel van het boek gaat over je dagelijks leven. Doe jij je dagelijks werk vanuit de aanbidding van God? Dat kan alleen, als je net als Jezus, tijd neemt om bij God te zijn, iedere dag. En natuurlijk gaat het leven vanuit Gods doel niet over de grote successen (je zou het bijna denken na alle succesverhalen in dit boek), maar ook over de kleine dingen die je vanuit geloof en liefde kunt doen.

Het boek oogt professioneel door samenwerking met SIMA International, een 'consultants group' uit de VS. SIMA heeft een uitgebreide handleiding geschreven om je 'sweet spot' te ontdekken aan de hand valt hun eigen systematiek. Daarnaast is er nog een uitgebreide handleiding om individueel of als groep het boek door te. werken. Juist mensen die zich ongelukkig voelen in hun werk of op een kruispunt in hun leven staan, kunnen zeker hun winst doen met dit boek. De combinatie van de aandacht voor Gods doel met je leven en de praktische handleiding lijkt me vruchtbaar.

Verkeerd zelfbeeld
Toch kriebelde er iets bij het lezen van dit boek. Is het leven van een christen succesvol als hij ontdekt wat Gods doel met zijn leven is?
Misschien is het probleem wel dat Lucado het veel over God heeft, maar weinig over Jezus Christus. Daarom ontbreken noties als zonde (het gaat vooral om verkeerd zelfbeeld) en gebrokenheid (het gaat vooral over het bereiken van een doel) en wordt het wel erg vanzelfsprekend dat wij Gods lieve kinderen zijn. God heeft vanzelfsprekend een geweldig plan met ons en als we goed ons best doen met dit boek worden we vanzelfsprekend gelukkige Christenen. Dit lijkt me discutabel. Het is niét vanzelfsprekend dat we Gods kinderen zijn... Gods geweldige plan met ons kan wel een kruisweg zijn... misschien blijven we ons hele leven worstelen met God en met onszelf... Ons doel is volgens Paulus gelijkvormigheid aan Christus (Ef. 4). Christus die leeuw én lam is; in een voederbak geboren wordt én wonderen doet; eenzaam aan een kruis sterft én straks door iedereen aanbeden zal worden. Juist de verbinding met Christus kan balans brengen in een leven dat door lijden naar heerlijkheid gaat; een leven dat in het teken van het reeds én het nog niet staat.

Alleen een insteek vanuit een Schepper-God en de liefde van deze God lijkt me niet voldoende, en ook erg vermoeiend. Ook het kruis van Christus en de vernieuwing door de Geest zijn noodzakelijke elementen in een boek overgaven en talenten.

Het kriebelige gevoel ontstond bij mij ook door de overdaad aan anekdotes en succesverhalen in dit boek. Erg Amerikaans en niet voor elke nuchtere Nederlander een plezier om te lezen. De combinatie van grappen, successen én de eenzijdige tekening van God als grote Supporter van elk mensenkind had op mij een distantiërend effect.


Verscheidenheid van gaven
Wat kan uw unieke bijdrage zijn aan de opbouw van de gemeente?
Nynke Dijkstra-Algra
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2008
64 blz. vierde druk. € 11,-
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Heilige Geest
Juist als we regelmatig constateren dat boeken uit de Verenigde Staten de sfeer uitstralen van 'the American dream' (jaag je dromen na en zorg dat je daarin slaagt), wil ik benadrukken hoeveel materiaal er ook vanuit Nederland beschikbaar is om in je gemeente mee aan de slag te gaan. Nynke Dijkstra-Algra (toerustingswerker binnen de PKN) schreef al jaren geleden het boekje Verscheidenheid van gaven (eerste druk 1999), met handleiding voor gespreksleiders. Juist voor gemeentes waar het denken vanuit het werk van de Heilige Geest en vanuit geestesgaven nieuw en onwennig is, is dit boekje zeker aan te bevelen. Nynke Dijkstra slaagt er goed in om op nuchtere wijze het werk van de Geest in de gemeente en in individuele gemeenteleden meer onder de aandacht te brengen in traditionele kerkten.

Jammer vind ik wel dat in het kleine boekje (63 pagina's) vooral aandacht is voor het gesprek, voor gespreksvragen, een gaventest en uitleg van de verschillende gaven. Wat mij betreft, had het boekje aan kracht gewonnen als er meer aandacht was geweest voor een Bijbels-theologisch kader. Nu staan vooral enkele Bijbelteksten centraal (Romeinen 12, 1 Korintiërs 12, Efeziërs 4), met weinig uitleg.

Als Dijkstra eerst constateert dat de persoon van de Heilige Geest in traditionele kerken erg onbekend is (wat ik herken vanuit de Alphacursus), lijkt het me des te belangrijker de cursisten kennis te laten maken met de persoon van de Heilige Geest en met zijn werk in het leven van de gelovige. Het is de Geest die de hele schepping nu al vernieuwt naar het beeld van Christus! Vanuit die kennismaking kunnen dan de teksten van Paulus over de `charismata' (genadegaven) besproken worden. En natuurlijk het doel van al die gaven en talenten: dat elk lichaamsdeel en het hele lichaam toegroeit naar onze Heer, Jezus zelf. De groei van het lichaam en van elke individuele gelovige naar Christus toe is wat mij betreft ook een onderbelicht punt in dit boek.

www.vergadering.nu