www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Wanneer een land God vergeet
Erwin Lutzer
Uitgeverij Maatkamp
140 blz. prijs € 12,95
ISBN 9789491706493
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een volledige uitsluiting van de kerk door de staat. Instorting van de economie. Wetten die het mogelijk maken om gerechtigheid en ethiek te ontduiken. De systematische secularisering van de media, het onderwijs, ons werk en de cultuur om ons heen. Gevoelsbeleving krijgt voorrang op gezond verstand. De geschiedenis wordt herschreven om speciale belangen te dienen. Uitholling en ineenstorting van de gezinsstructuur. Van deze trends schrikken we nauwelijks meer - ze zijn oud nieuws, urgenties van gisteren. Toch zijn, zoals Erwin Lutzer in dit meeslepende boek opmerkt, deze zelfde factoren al eens eerder in de recente geschiedenis samengevallen, en toen met catastrofale gevolgen. Het is tijd daar kennis van te nemen en naar te handelen.

In Wanneer een land God vergeet laat dr. Lutzer zeven trends zien waardoor een samenleving, die heel veel op de onze leek, zich liet omvormen tot nazi-Duitsland. Door historische voorbeelden te plaatsen in het kader van bijbels onderwijs daagt hij de lezer uit om na te denken over de vraag: wat zou ik in die situatie doen? Als de geschiedenis zich herhaalt, heeft dat niet altijd exact dezelfde gevolgen. Maar het vraagt wel van ons dat we alert zijn en moed tonen om gevaarlijke ontwikkelingen te keren. Toen Jezus Zijn volgelingen vertelde dat ze zouden schijnen als lichten in de duisternis, sprak Hij niet enkel tot de verbeelding. Velen van ons zullen daadwerkelijk geroepen worden om als helden stand te houden - onze ogen gericht op Hem, niet in slaap gewiegd door kalmte noch afgeschrikt door de storm, maar dienend als voorbeelden van vriendelijkheid, nederigheid en liefde ten overstaan van hevige tegenstand. Bereiden wij ons als gezin, kerk en christelijke school voor op die dag?

Dr. Erwin W. Lutzer is sinds 1980 voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij heeft talloze boeken geschreven. Tot de meest recente behoren: Oprah, Miracles, and the New Earth: A Critique; One Minute After You Die; en The Truth About Same-Sex Marriage. Dr. Lutzer is een vermaard theoloog en is hoofdspreker bij drie radioprogramma’s. Hij en zijn vrouw Rebecca wonen in de omgeving van Chicago; zij hebben drie volwassen kinderen en zeven kleinkinderen.

..


2. - juni 2016 - www.uitdaging.nl 

Wanneer een land God vergeet

Recensie door Jacco Stijkel

Het gaat dan met name om het secularisatieproces, verregaande bemoeienis van de overheid met wat in kerken en christelijke scholen wordt onderwezen en een steeds agressievere houding ten opzichte van het christendom. Lutzer laat goed zien dat het denken van de meerderheid verandert; vooral onder de invloed van de massamedia/propaganda. Het orthodox-christelijke geloof staat onder druk. Geloven mag wel, maar zeggen dat Jezus de enige weg is tot God impliceert discriminatie.

In de VS, zo betoogt Lutzer, zijn er krachtige lobby’s van organisaties die alles wat met het christendom heeft te maken uit de publieke samenleving willen bannen. Als voorbeeld noemt de auteur de agressieve homolobby, die zo stelt Lutzer, gebruik maakt van propagandastrategieën die rechtstreeks uit ‘Mein Kampf’ komen. Hij betoogt dat zoals de christenen in Duitsland de keus hadden om of zich te conformeren aan de nazi’s of er tegen op te staan, dit ook zo is voor de christenen in de VS om een krachtig tegengeluid te laten horen. Voor Lutzer is Dietrich Bonhöffer hierin een grote inspiratiebron.

Het boekje gaat vooral over de VS, interessant is dat Lutzer ook kort naar het proces van Geert Wilders in 2010 kijkt naar aanleiding van de film ‘Fitna’. Voor Lutzer is dit een voorbeeld hoe gemakkelijk politici buigen voor moslimactivisten.

‘Wanneer een land God vergeet’ leest als een grote waarschuwing om goed op gevaarlijke ontwikkelingen in de westerse maatschappij te letten. Als christenen mogen we onze ogen niet sluiten, maar houden we ons vast aan het evangelie en doen onze mond open. Sterk is ook Lutzers besef dat we in een tijd kunnen terechtkomen waarin christenen daadwerkelijk lijden onder de wetten die de regering aanneemt.

Waar ik moeite mee heb is dat hoewel Lutzer zegt dat je de VS niet kunt vergelijken met nazi-Duitsland, hij dit toch wel degelijk doet. Dat is een kromme vergelijking, de gruwelijkheden van de nazi’s zijn nergens mee te vergelijken. Ook is het zo dat door de geschiedenis heen er altijd anti-christelijke tendensen zijn geweest. Het enige verschil is hoe deze tendensen zich manifesteren.

Kortom, Lutzer laat een waarschuwing horen die wel heel sterk staat in de context van de VS, maar zeker ook voor ons geldt. Hij laat zien hoe gemakkelijk mensen (en dus ook christenen) zich laten meeslepen door een leider die hen een baan en welvaart belooft. Het vergt veel moed om hier tegen op te staan. We zullen deze moed nodig hebben. Maar de vergelijking met nazi-Duitsland vind ik regelmatig overtrokken en misplaatst. Ook vind ik het betoog regelmatig eenzijdig en wordt teveel het orthodoxe-christelijke geloof gelijkgeschakeld met conservatieve waarden.


1. Uitgeverij Maatkamp - 9 juni 2016 - www.uitgeverijmaatkamp.nl

De lessen van Nazi-Duitsland

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Hoe meer men afhankelijk wordt van de regering, hoe meer controle deze regering kan uitoefenen. Omdat een bureaucratie zichzelf in stand houdt, is de regering - die alleen rekenschap verschuldigd is aan zichzelf - heel efficiënt in het regelen van haar zaken. Creativiteit en eigen initiatieven worden onderdrukt door diverse niveaus van de anonieme bureaucratie. Als de overheid meer zeggenschap heeft, worden vrijheden ingeperkt en gaat het arbeidsethos achteruit.

De lessen van Nazi-Duitsland
De auteur van het boek 'Wanneer een land God vergeet' wil de lezer op het hart drukken dat het in Amerika niet goed gaat, integendeel. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk was - en is - dat mensen zich door de politiek laten manipuleren en niet beseffen dat de staat meer en meer de macht over de bevolking in handen heeft genomen en dat allerlei vrijheden aan het verdwijnen zijn. Met name de godsdienst moet het ontgelden. Langzaam - maar het lijkt wel onafwendbaar - wordt het geloof en het praktiseren ervan bijna strafbaar. De auteur vertelt van een directeur en een godsdienstleraar die zes maanden gevangenisstraf kunnen krijgen omdat ze tijdens een schoolevenement voor het eten baden. Hoe lang duurt het nog voordat een voorganger zich gerechtelijk moet verantwoorden omdat hij verkondigt 'dat als de mens God verlaat en niet meer gelooft in Jezus als zijn Verlosser, de mens zijn eigen God wordt en zich alles kan veroorloven'? Immers zonder geloof in God is niets per definitie onvoorwaardelijk verkeerd.


Waar het individualisme hand over hand toeneemt en de Bijbel uit de Tweede Kamer is verdwenen en volgens Pechtold en de SP we zonder de christelijke overtuiging best kunnen regeren, is het besef verloren gegaan dat als God en godsdienst uit de regering wordt gesloten we het gevaar lopen dat we voordat we het beseffen onze vrijheid dreigen te verliezen.

Lutzer, de auteur, schetst in zeven hoofdstukken hoe de Duitse bevolking in de ban van Hitler en zijn volgelingen ten onder dreigde te gaan. Hoe de pers en de propaganda de mensen verblindden met kretologie die ver van de praktijk af staat, maar bol staat van beloften die nooit na de verkiezing verwezenlijkt zullen worden. De persvrijheid wordt aan banden gelegd, de geschiedenis wordt ingekleurd en niemand spreekt er meer kwaad van dat meer kinderen geaborteerd worden dan er geboren worden.

Hoe lang duurt het nog voordat geloven in een scheppende God op de christelijke scholen wordt verboden, maar waar seksuele voorlichting verplicht wordt gesteld? Op het laatste partijcongres van de VVD bestond de minister-president het te beweren dat we nieuwkomers in ons land duidelijk moeten maken wat onze waarden zijn: trots, koppigheid en zelfvertrouwen! Hoe ver kan een mens verdwaald zijn in zijn denken en kennelijk geen idee meer hebben van wat wezenlijk en werkelijk van waarde is in ons land en onze geschiedenis?

Het boek van Lutzer gaat diep in op allerlei methoden die Hitler en zijn trawanten doorvoerden, met alle gevolgen van dien. Lutzer houdt de Amerikanen, maar ons Nederlanders niet minder, een spiegel voor, en met name ons christenen. Een spiegel waarin wij de moed dienen op te brengen uit te komen voor onze christelijke waarden en principes, in woord en daad. Nu nog kunnen we getuigen van de liefde van Christus die bevrijdend en helend in elke relatie aanwezig mag zijn. Bonhoeffer had gelijk toen hij beweerde dat goedkope genade de doodsvijand van de kerk is. Ook vandaag hebben we christenen nodig die pal durven staan voor de waarheid en hun (onze) principes niet verloochenen, ook in de politiek. Dat is geen kwestie van grote daden, maar van levend geloven dat de tijdsgeest durft te weerstaan. Zoals Peter Marshall het eens uitsprak: 'Het is beter te mislukken in een zaak die uiteindelijk zal slagen, dan te slagen in een zaak die uiteindelijk zal mislukken.' In dit alles staat een persoonlijke relatie met God voorop. Dat betekent ook dat we moeten beseffen dat alleen door Woord en Geest geleid er voor een mens leven is om te worden zoals God hem heeft bedacht en bedoeld: zijn kind!


www.vergadering.nu