www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Heel IsraŽl zal behouden worden
Een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vs. 26
Bram Maljaars
Aspekt, Soesterberg, 2015
ISBN 9789461536167
299 pag.
Prijs: Ä 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is een complete exegese van Romeinen 11vs. 26: En zo zal heel IsraŽl zalig worden. Het verrassende daarbij is dat de traditionele uitleg van deze uitspraak een nadere precisering en een solide basis verkrijgt, terwijl in samenhang daarmee de tegenwoordig toonaangevende interpretatie onontkoombaar in het ongelijk gesteld wordt. 'Heel IsraŽl', het volk van God dateenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, deEkklesia uit alle volkeren, inclusief IsraŽl, waarvan Abraham de vader, het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheid scheppende Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aan de context.
Abraham Maljaars (1944) legde in 1972 in Utrecht cum laudehet doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde af (bijvakken:Germaanse godsdienstgeschiedenisťn Geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme), met een publicatie over een historisch-grammaticaal onderwerp. In 1996 promoveerde hij aan de universiteit van Amsterdam op een studie over het Wilhelmus.

..


2. Ė Israelaktueel - 9 september 2020 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Heel IsraŽl zal behouden worden

door Marco van Putten


De gangbare gedachte is dat heel IsraŽl hersteld zal worden in de eindtijd. Maar sommigen denken van niet. Bram Maljaars gaat daar in ĎHeel IsraŽl zal behouden wordení uitgebreid op in en specifiek op Romeinen 11 en een EfraÔmgedachte. Hoe deed hij dat?

De Romeinenbrief besteed veel aandacht aan IsraŽl en diens verhouding tot de kerk. Daarom wordt die brief vaak gebruikt als onderbouwing van IsraŽlvisies. Maar dan zouden wel de manuscripten, de grondtekst en de verschillen in interpretatie en vertaling onderzocht moeten worden. Dat is wat Maljaars ook doet in zijn boek. Het kijkt vooral naar 11:26 waar de meeste vertalingen heel bekende woorden gebruiken over het toekomstige behoud van heel IsraŽl. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Maljaars stelt ernstige vragen bij de hedendaagse uitleg en valt terug op de klassieke uitleg.

Boekanalyse
Maljaars (1944) studeerde Nederlandse taal en letterkunde (universiteit Utrecht). Zijn boek zou leiden tot een nieuwe fase in de IsraŽldiscussie. Na een Voorwoord behandelt hij in negen hoofdstukken dit onderwerp. De meeste aandacht gaat naar zijn nieuwe visie op Romeinen 11, waarom hij tegen de hedendaagse uitleg is en de betekenis van Romeinen 11:11-15. Het laatste, 9e hoofdstuk is een samenvatting en conclusie. Voetnoten geven diepte-informatie. Daarna volgt een Bijlage met 13 contradicties in de gangbare exegese en een Summary (Engelstalige samenvatting). Bijbelcitaten komen uit de (H)SV en de NBV. Het boek sluit af met een lijst geraadpleegde literatuur en een zakenregister.

Geestelijk IsraŽl
Maljaars is erg geÔnteresseerd in de leer over de Eindtijd (Eschatologie) en in dit boek behandelt hij kort de belangrijkste IsraŽlsvisies. Zijn kernpunt: het fysieke IsraŽl is vervangen door een geestelijk IsraŽl (de kerk). Interessant is dat dit geestelijke IsraŽl, waarvan Abraham de vader zou zijn, bestaat uit Juda (Joodse christenen) en EfraÔm (heiden christenen, het Lichaam van de Here Jezus).

Evaluatie
Dit is een grondige Bijbelstudie dat toch goed leesbaar is, maar soms wat ingewikkeld. Dat Majaars geen Theoloog is, maar taalkundige blijkt uit zijn grondige werkwijze waar menig Theoloog van zou kunnen leren. Het is te vergelijken met detectivewerk. Toch missen zijn conclusies Theologische vakmanschap dat nooit alleen uitgaat van feiten of logica van woorden van Paulus, maar van het geheel van de Bijbel en het begrijpen van de godsdienst en Gods Karakter. Daaruit blijkt dat Gods trouw aan het fysieke IsraŽl zeker en vast is en dat Zijn heilsplan gericht is op het herstel van IsraŽl in de eindtijd. Maljaars verwart etniciteit met godsdienst, maar hij heeft gelijk dat schijnbaar slechts een rest van IsraŽl (en van de natiŽn) behouden zal worden. De Ďkerkí moet dan echter wel wijken. De klassieke Vervangingstheorie is dus een vergissing, maar ook een dwaling door hoogmoed. Jammer is dat Maljaars citaten in vreemde talen onvertaald laat. Dit boek wordt aangeraden voor de geÔnteresseerden.

 


1. Ė Israelaktueel - mei 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueelHeel IsraŽl zal behouden worden


door Kees de Vreugd


Maljaars verdedigt de 'traditionele' opvatting dat de uitdrukking 'heel IsraŽl' in Romeinen 11:26 betrekking heeft op het 'geestelijke IsraŽl', dat bestaat uit gelovige Joden en heidenen, met andere woorden: 'heel IsraŽl' is de kerk.


Voor een heilsverwachting voor het volk IsraŽl als geheel is na Christus geen plaats. Zijn conclusie is "dat dus het volk van God, het IsraŽl dat eenmaal behouden zal zijn, niet alleen uit tot geloof gekomen heidenen zal bestaan, maar ook uit een uit alle eeuwen na Christus afkomstige uitverkiezing van Joden...


Heel IsraŽl is de Ekklesia, het alle volkeren, inclusief IsraŽl, omvattende Godsvolk."


Dat was ook zijn uitgangspunt, waarmee dit boek dus berust op een cirkelredenering.

www.vergadering.nu