www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


De belofte van genezing
Richard Mayhue

Uitgeverij Medema Vaassen, 1999. Omvang: 295 pagina's

Is genezing van ziekte altijd de wil van God?
Waarom is bijvoorbeeld Joni Eareckson niet genezen?
Hoe kan ik de Bijbel begrijpen, we hebben toch de belofte van genezing?
Met een voorwoord van John MacArthur en een bijdrage van Joni Eareckson zélf !

4 RECENSIES


CV-Koers - december 2002

Boeken over gebedsgenezing

Richard Mayhue
De belofte van genezing

,,Sommige mensen zeggen dat God nooit op een wonderbaarlijke wijze geneest. Ze stoppen bijna de daden van God in een doosje. Andere mensen zeggen dat God wil dat iedereen wordt genezen. Ook zij proberen God in een doosje te stoppen”, schrijft de bekende, invalide auteur Joni Eareckson-Tada in haar bijdrage aan het boek De belofte van genezing van Richard Mayhue.
Mayhue gaat kritisch na wat de Bíjbel zegt over ziekte en genezing. Mayhue maakt onderscheid tussen zogenaamde functionele en organische ziekten. Bij functionele treedt een verandering in de functie van een orgaan op (zoals hoge bloeddruk). Organische ziekten gaan gepaard met een aantoonbare verandering in een Iichaamsorgaan (zoals aangeboren misvormingen). Bij gebedsgenezing worden eigenlijk nooit organische problemen worden opgelost, constateert Mayhue. Bovendien speelt bij genezingsdiensten het emotionele element een grote rol, waarvan het effect na verloop van tijd verdwenen is.

M.J. Paul schreef in een recensie dat hij het niet op alle punten eens is met Mayhue. Bijvoorbeeld waar deze schrijft dat een wonderbaarlijke genezing voor honderd procent succesvol moet zijn, zonder een periode van herstel en ook losstaand van medische zorg. Over de gaven van genezingen (1 Cor. 12) schrijft Mayhue nogal onhoudbaar dat er geen aanwijzing is dat die zich ná 59 na Christus manifesteren.

Richard Mayhue, ‘De belofte van genezing. Is genezing altijd Gods wil?’, Uitgeverij Medema, Vaassen 1999, 295 blz.


CV-Koers - mei 2000

Met zijn boek over de belofte van genezing wil Richard Mayhue een bijbels model ontwikkelen om inzicht te geven in de vraag of genezing altijd de wil van God is. Met dat model zou iedereen getest kunnen worden die beweert de gave van genezing te hebben. Zo kunnen christenen worden beschermd tegen pijn en vertwijfeling die ontstaan door onbijbelse leringen en praktijken.

Mayhue heeft over een actueel onderwerp een belangrijk boek geschreven. Er leven zoveel vragen: Geneest God vandaag net zoals Hij deed in de evangeliën? Wat is de rol van geloof bij Goddelijke genezing? Wat is de relatie tussen satan en ziekte? Is gezondheidszorg voor christenen de laatste of juist de eerste poging tot genezing? Enzovoort.

Uitgangspunt voor de schrijver is dat je eerst de bijbelse waarheid moet begrijpen om vervolgens de ervaring in dat licht te interpreteren. De auteur is bezorgd over de grote hoeveelheid onbijbelse leringen over Goddelijke genezing. Zo wordt gedacht dat elke specifieke gebeurtenis in de Schrift een geldige algemene verwachting is voor nu. Anderen geloven in halve waarheden: Zonde is de kernoorzaak van ziekte; daarom moet je ziekte weerstaan zoals je bij zonde doet.' En: 'Als je genoeg geloof zou hebben, zou je worden genezen.'

De kracht van het boek is dat zorgvuldig wordt nagegaan in welk kader en hoe genezingswonderen in de Bijbel plaatsvonden, waarna hedendaagse verschijnselen worden onderzocht. "Om echt te worden gekwalificeerd als een wonderbaarlijk ingrijpen van God, moet de genezing corresponderen met het model dat Jezus ons voor alle gevallen heeft gegeven." Dan blijkt dat vandaag de dag zelden of nooit een organisch (aantoonbare verandering in een lichaamsorgaan of -weefsel) wonder wordt aangetoond.

Het terrein dat het boek bestrijkt, is breed. Jesaja 53 - 'door zijn striemen bent u genezen' - wordt besproken, de ziekenzalving van Jacobus 5, maar evengoed het optreden van gebedsgenezers als Kathryn Kuhlman en Benny Hinn. Er is niets dat God belet direct in te grijpen, zegt Mayhue. Maar het is niet Gods wil dat elke christen nu al een perfecte gezondheid heeft. Ook de bijdrage in het boek van Joni Eareckson getuigt daarvan.

Richard Mayhue: De belofte van genezing
(is genezing altijd de wil van God?)
Uitg. Medema, Vaassen 1999, paperback 295 blz.


Nederlands Dagblad, 5 mei 1999
door ds. H.J. Messelink

Bijbels meetlatje bij vragen rond genezing op het gebed

"Sommige mensen zeggen dat God nooit op wonderbaarlijke wijze geneest. Ze stoppen bijna de daden van God in een doosje. Andere mensen zeggen dat God wil dat iedereen wordt genezen. Ook zij proberen God in een doosje te stoppen." Een uitspraak van de bekende zangeres Joni, die zelf vanwege een duikongeluk al vele jaren in een rolstoel door het leven gaat.
Het citaat komt uit een boek, dat ik hier graag aanbeveel. Het is van Richard Mayhue en het heet "De belofte van genezing". Joni (Eareckson-Tada) heeft in een interview-hoofdstuk een bijdrage aan dit boek geleverd.
Waar gaat het precies over? Genezing op het gebed is een zaak die regelmatig in het nieuws komt. Er zijn zogenaamde genezingsdiensten. Er gaan veel verhalen rond over wonderbaarlijke genezingen na intensief gebed. Dat geeft je als christen, zeker als je zoiets zelf nooit hebt meegemaakt, zomaar een gevoel van verwarring. Het kan ook de vraag oproepen, als je ziek bent en niet beter wordt: is mijn geloof wel sterk genoeg? Bid ik wel intens genoeg? Gods macht is toch oneindig groot! ,,Die al uw krankheden geneest!" (Psalm 103). De schrijver kent deze vragen. Hij heeft daarom als bedoeling een bijbels model van genezing te ontwikkelen waarmee iedereen getest kan worden die beweert de gave van genezing te bezitten. Met deze aanpak wil Mayhue de bijbelse waarheid over ziekte en genezing centraal stellen. Bovendien wil hij christenen beschermen, die als gevolg van onbijbelse leringen en praktijken op een verkeerd spoor kunnen worden gezet. Het gaat hem erom op de goede manier Gods beloften van genezing in de Bijbel te begrijpen.

Mayhue besteedt veel aandacht aan de hedendaagse verwarring rond gebedsgenezing. Hij gaat op allerlei verschijnselen diep in, ook op een heleboel verhalen over bijzondere genezingen. Heel aardig is daarbij het onderscheid dat hij maakt tussen zogenaamde functionele en organische ziekten. Functionele ziekten zijn ziekten waarbij een verandering in de functie van een bepaald orgaan of weefsel optreedt (hoge bloeddruk, rugpijn, hoofdpijn etc.). Organische ziekten zijn die welke gepaard gaan met een aantoonbare verandering in een Iichaamsorgaan of weefsel (zoals gebroken  botten,  aangeboren misvormingen etc.).
Opvallend is dat bij gebedsgenezing eigenlijk nooit organische problemen worden opgelost, zoals een gebroken arm. Bovendien speelt bij genezingsdiensten het emotionele element een grote rol, waarvan het effect na verloop van tijd verdwenen is. Mayhue gaat uitvoerig in op de vraag wat de Bijbel zegt over Gods genezingswerk. Hij geeft bijvoorbeeld een brede uiteenzetting over Jakobus 5 (de zalving met olie en het gebed dat de lijder gezond maakt). Maar hij bespreekt veel meer teksten, o.a. de hierboven genoemde tekst uit Psalm 103. Ook gaat hij in op de zin van het lijden. Wat is Gods bedoeling als Hij geen genezing geeft?

Niet goedkoop
Ik moet zeggen dat ik dit boek met veel plezier en veel instemming heb gelezen. Met geeft een grondige behandeling van de vragen rond genezing op het gebed. Het komt niet met goedkope antwoorden, maar laat de Schrift uitvoerig aan het woord komen. Ook geeft het een evenwichtige uiteenzetting over de belangrijkste teksten. Mayhue heeft de moed nuchter en kritisch te kijken naar allerlei vermelde genezingen. Op een eerlijke manier komt hij tot een beoordeling, waarbij de gebedsgenezers er niet echt goed af komen. Maar ze kunnen niet zeggen dat Mayhue hen niet serieus heeft genomen. Ik kan het boek daarom zonder voorbehoud  aanbevelen. Het helpt je als christen echt verder in de vragen rond gebedsgenezing.

Ds. Messelink is gereformeerd (vrijgemaakt) predikant te Voorthuizen-Barneveld.
Reformatorisch Dagblad
Recensie door dr. M. J. Paul - 18 augustus 1999

De belofte van genezing: Is genezing altijd de wil van God?
Richard Mayhue
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 1999
Pagina's: 295

Belang benadrukt van gebed en Gods soevereiniteit


De belofte van genezing
"Sommige mensen zeggen dat God nooit op een wonderbaarlijke wijze geneest. Ze stoppen bijna de daden van God in een doosje. Andere mensen zeggen dat God wil dat iedereen wordt genezen. Ook zij proberen God in een doosje te stoppen." Met deze woorden beschrijft de bekende, invalide auteur Joni Eareckson-Tada de houding van christenen om haar heen. De een bepleit berusting, de ander geeft aan dat bij een groot geloof er zeker genezing volgen zal.

Maar wat zegt de Schrift? In het boek "De belofte van genezing" gaat Richard Mayhue na wat de Bijbel aanreikt over ziekte en genezing. De ondertitel bestaat uit een vraag: Is genezing altijd de wil van God? In de loop van het boek wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Om tot dit antwoord te komen bespreekt de auteur veel 'halve waarheden', zoals "Aangezien Christus is gestorven voor jouw ziekte en zonde, kun je van beide worden bevrijd"; "Als je genoeg geloof zou hebben, zou je worden genezen" en "Aangezien God wil dat je gezond bent, moet je nooit bidden "Uw wil geschiede" als het gaat om genezing". Vervolgens gaat Mayhue na wat er gebeurt op de vele genezingsbijeenkomsten die in Amerika worden georganiseerd.

Om daar meer zicht op te krijgen, heeft hij aan André Kole gevraagd een bijdrage te schrijven. Kole is een van de meest vooraanstaande goochelaars en illusionisten ter wereld. Hij (christen) en James Randi (atheďst) hebben veel trucs ontmaskerd die door zogenaamde gebedsgenezers worden gebruikt. Kole heeft ook een gesprek met Benny Hinn gehad, om te vragen naar gedocumenteerde genezingen, maar na maanden wachten kwam er nog geen respons.

Waarschuwingen
Het boek van Mayhue is geschreven in een Amerikaanse setting, waarbij televisiedominees een bekend verschijnsel zijn en waarbij tal van genezingscampagnes gehouden worden. Tegen die achtergrond is het goed dat de auteur veel waarschuwingen laat horen. Met de hoofdgedachte van de auteur ben ik het eens: er is geen belofte dat christenen zullen genezen als ze maar voldoende geloof hebben. Maar op allerlei onderdelen ben ik zo vrij met de auteur van mening te verschillen.

1. Mayhue vindt dat een wonderbaarlijke genezing in deze tijd geheel moet lijken op de genezingen die Jezus verricht heeft. Ze moeten onmiddellijk zijn, voor honderd procent succesvol, zonder een periode van herstel, permanent en ook losstaand van medische zorg (blz. 62). Wie dergelijke zware criteria aanlegt, zal inderdaad weinig of geen wonderbaarlijke genezingen aantreffen bij gebedsgenezers. Maar er valt te discussiëren over deze zware norm.

2. In een hoofdstuk over ziekenzalving beweert de auteur dat deze handeling nog steeds mag plaatsvinden binnen de christelijke gemeente. Overigens: alleen bij zieken thuis en niet in een samenkomst van de gemeente. Die zalving geldt niet voor alle zieken die daarom vragen, maar alleen voor hen bij wie er een duidelijke relatie is tussen zonde en ziekte. In die gevallen vindt er schuldbelijdenis plaats en mogen de ouderlingen zalven als teken van vergeving van zonde en vervolgens mag genezing verwacht worden. Maar is deze uitleg terecht? Mayhue redeneert vanuit de tekst "en zo hij zonden gedaan zal hebben" en maakt daar een voorwaarde van. Het staat er echter alleen maar als mogelijkheid. Bovendien begint Jakobus hier niet mee, in de trant van: "En als iemand door een bepaalde zonde ziek geworden is", maar hij schrijft eerst heel algemeen over ziekte. Hier wreekt zich de gebrekkige kennis die de auteur heeft van de vroegchristelijke kerk. Daar is men geheel anders omgegaan met deze tekst dan hij nu aangeeft (zie hiervoor mijn boekje "Vergeving en genezing").

3. Mayhue is erg vlug klaar met de "gaven van genezingen" zoals deze in 1 Korinthe 12 voorkomen. Hij durft te schrijven dat er niet de geringste aanwijzing is dat deze gaven zich na 59 na Christus manifesteren; ze waren een tijdelijk teken, dat door God werd gebruikt om de apostelen te bevestigen. Maar hier rijst de vraag: Wat moeten we dan met de apostolische oproep om dergelijke gaven na te jagen (1 Korinthe 12:31 en 14:1)?

4. De auteur weet in een paar bladzijden te vermelden dat demonische belasting bij wedergeboren christenen niet mogelijk is en verwijst bij dit controversiële onderwerp naar diverse voor- en tegenstanders. Hier mis ik het belangrijke werk van Jessie Penn-Lewis, die in het boek "War on the Saints" zeer veel materiaal verzameld heeft over de geestelijke opwekking die begin deze eeuw in Wales plaatsvond.

Gebed
Het boek van Mayhue bevat waardevolle correcties op voornamelijk Amerikaanse toestanden. In de hoofdlijn ben ik het met de auteur eens: terecht wijst hij op het belang van gebed en op de soevereiniteit van God; in veel details vind ik hem te eenzijdig. Helaas is de literatuur niet op de Nederlandse situatie afgestemd. Het tekstenregister bevat helaas geen paginanummering. De praktische bijdragen van Joni Eareckson en de bekende anticharismaticus John F. MacArthur vormen een lezenswaardige aanvulling op de uiteenzettingen.
 

www.vergadering.nu