www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


De Da Vinci Code,
 een zoektocht naar antwoorden
door Josh McDowell
136 blz. € 5,95, ISBN 9789077669099
Uitgave: Grace Publishing House, Veenendaal, 2006

Meer links...

The DaVinciCode van Jos McDowell op mp3 (Eng.)...


4. Ellips - 12 juni 2006

DE DA VINCI CODE. FICTIE OF WAARHEID?

N.a.v. Josh McDowell, De Da Vinci Code: Een zoektocht naar antwoorden, Veenendaal: Grace Publishing House 2006, ISBN 90 77669 09 4, 136 blz., € 5,95.
+
Michael Green, De boeken die de Kerk afwees: Fictie of waarheid in De Da Vinci Code, Vaassen: Medema 2006 (Telosboek), ISBN 90 6353 472 8, 221 blz., € 14,95.

Recensie door Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Sinds het verschijnen van de bestseller De Da Vinci Code (afk.: DVC) van Dan Brown zijn er al heel wat boeken verschenen, christelijke en niet christelijke, om de onwaarheden en onnauwkeurigheden in DVC aan te tonen (bijv. door R. Abanes, D.L. Bock, B. Ehrman, H. Hanegraaff & P.L. Maier, E.W. Lutzer, A. Welborn). Twee ervan zijn nu in het Nederlands vertaald: De boeken die de Kerk afwees van de Britse theoloog prof. dr. Michael Green en De Da Vinci Code van de Amerikaanse theoloog dr. Josh McDowell. Beiden spelen een vooraanstaande rol in de internationale evangelicale beweging en hebben een groot aantal boeken op hun naam staan.

De twee boeken zijn nogal verschillend. Dat van McDowell is erg populair geschreven, in de vorm van dialogen tussen drie, soms vier personen. Dat is aardig voor wie ervan houdt. Dat van Green is veel grondiger en veeleisender en is bijna twee keer zo dik. Beide boeken slagen erin de onzin die Brown vertelt te ontrafelen en uiteen te zetten hoe het wél zit met het ontstaan van de canon van het Nieuwe Testament en met de figuur van Maria Magdalena en nog een heleboel kleinere zaken.

Het ontsiert de boeken wel dat Green en McDowell zelf hier en daar ook onzin verkopen of onnauwkeurig zijn. Zo beweert Green dat de Septuaginta-vertalers alleen de Pentateuch zouden hebben vertaald en dat de rest van het Oude Testament door de eerste christenen zou zijn vertaald (24) en dat terwijl de nieuwtestamentische auteurs ook buiten de Pentateuch uitvoerig uit de (veel oudere) Septuaginta citeren. Ook beweert Green dat een passage in het Evangelie van Filippus duidelijk verwijst naar het Onze Vader, terwijl de woorden die dat moeten aantonen nu juist berusten op giswerk (109). Ook spreekt hij over 'het Tijdperk van de Vis, de periode waarin de vis in de ascendant stond', wat moet zijn: 'het Vissen-Tijdperk, waarin het lentepunt in het sterrenbeeld Vissen stond' (200).

Ook McDowell bakt ze hier en daar bruin. Zo beweert hij dat 'Johannes in zijn boek Openbaring melding [maakt] van het feit dat christenen de eerste dag van de week de "dag van de Heer" noemden, dit ter onderscheiding van de sabbat' (55). De waarheid is dat Openb. 1 alleen de 'dag van de Heer' noemt, zonder enige verwijzing naar de eerste dag van de week of de sabbat; het is niet eens zeker dat hij de zondag bedoelt. Ook zegt McDowell dat het woord 'apostolisch' in de Geloofsbelijdenis van Nicea ('één heilige, algemene en Apostolische Kerk') niet verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk, maar 'universeel' betekent (76). Hij bedoelt blijkbaar dat het woord 'algemene' (grondtekst: catholica) niet verwijst naar de Rooms Katholieke Kerk, maar 'universeel' betekent. Koddig is ook dat hij een expert, dr. Martinez opvoert, die zegt DVC nog niet te kennen, maar die, als ze een bepaald punt wil duidelijk maken, een boek uit de kast trekt dat tegen DVC geschreven is (69).

Ook de vertaling stemt niet altijd gelukkig. De vertaalster van McDowell weet blijkbaar niet dat Acre in het Nederlands Akko, en Justin Justinus heet. Het boekje is blijkbaar in haast gemaakt; er zitten veel drukfouten en verkeerde woordafbrekingen in; en 'zworen' (51) heet nog altijd 'zwoeren'. Ook de vertaling van Green kent haar zwakheden: waarom lshtar/ Asjera (199) in plaats van lsjtar/Asjera of Ishtar/Ashera? Den Witherington (207) moet Ben Witherington zijn, en Darrel Brock (207) moet Darrell Bock zijn.

Voor de rest kan ik alleen maar blij zijn met deze boeken. De lezer die door DVC in verwarring is gebracht, vindt hier de belangrijkste antwoorden en weerleggingen bij elkaar. Green is daarbij vooral op de ware en valse evangeliën gefocust, maar dat doet hij dan ook zeer grondig; Browns andere warrigheden komen veel minder aan bod. McDowell bestrijkt meer het hele terrein van Browneske kolder, maar doet dat veel oppervlakkiger. Een ongelovige buitenstaander zou ik liever het boek van McDowell in handen geven, een christen die de Bijbel al goed kent, maar meer over de achtergrond van de canon wil weten, het boek van Green.


3. Uitdaging - 18 april 2006

Josh McDowell gaat in op de Da Vinci Code

Op 18 mei gaat de film De Da Vind Code in première. Christenen roepen ach en wee en lopen er tegen te hoop. Maar de verwachte belangstelling voor de film - men denkt dat 30 miljoen mensen hem gaan zien - biedt christenen juist ook heel veel kansen.

Denkt Jan van den Ham van Grace Publishing House. Daarom is hij met de Nederlandse uitgave gekomen van een boekje van Josh McDowell, waarin ingegaan wordt op de bestseller van Dan Brown en waarin christenen handvaten aangereikt worden hoe ze hiermee om moeten gaan.

De Da Vince Code raakt volgens velen aan de grondslagen van het christelijk geloof. Het is een boek dat in één adem uitgelezen wordt, een pakkend samenzweringsverhaal waarin feit en fictie gemixt worden op een manier die lezers uitdaagt na te denken over de kerk, de godheid van Christus en de authenticiteit van de Bijbel.

Auteur Dan Brown denkt zelf dat de controverse die zijn roman veroorzaakt een positieve invloed zal hebben. Op zijn website zegt hij: "Hoe heftiger we debatteren over deze onderwerpen, hoe beter we onze eigen religiositeit leren begrijpen. Controverse en discussie zijn gezond voor religie in het algemeen. Religie kent in feite maar één vijand - apathie - en een gepassioneerd debat is een geweldig tegengif."

Als Brown met zijn roman inderdaad een debat over religie wilde veroorzaken, heeft hij zijn doel bereikt. De ideeën in het boek hebben levendige gesprekken tot gevolg gehad onder mensen die normaal gesproken nauwelijks nadenken over religie. "Het probleem is echter dat de meeste lezers niet genoeg kennis in huis hebben om bepaalde zaken die in het verhaal naar voren komen te toetsen", zegt uitgever Jan van den Ham. "Deze mensen zullen verward raken. Sommigen zullen hun eigen geloof in twijfel trekken. Anderen worden zelfs sceptici."

Het debat rond De Da Vince Code zal verhevigen rond het uitkomen van de film, verwacht hij. Christenen moeten dan in staat zijn antwoord te geven op de vragen die de roman van Brown oproept. Daarom heeft Josh McDoweil het boek De Da Vinci Code: een zoektocht naar antwoorden geschreven, dat Van den Ham nu in een Nederlandse vertaling op de markt brengt. Een informatief boek dat op effectieve wijze ingaat op de controversen die naar voren komen in de roman van Brown.
 


2. EO-Visie - 18 april 2006

Josh McDowell over De Da Vinci Code

‘Het spannendste platform voor christenen ooit!’

Vanaf 17 mei gaat de film over De Da Vinci Code wereldwijd in première. Bioscopen zullen volstromen met bezoekers die de ‘waarheden’ van Dan Brown klakkeloos tot zich nemen. Een groot gevaar, volgens veel christenen. De internationaal beroemde christelijke auteur en spreker Josh McDowell is juist enthousiast: “Dit is het meest unieke en uitdagende platvorm voor de Waarheid in de laatste honderd jaar!”

 


1. De Oogst - April 2006

Boekrecensie door H. Frinsel

De Da Vinci Code
- een zoektocht naar antwoorden

In mei gaat in Nederland de verfilming van het bekende boek 'De Da Vinci Code' van Dan Brown in première. Het is een pakkend samenzweringsverhaal waarin feit en fictie briljant gemixt worden op een manier die lezers uitdaagt na te denken over de kerk, de godheid van Christus en de authenticiteit van de Bijbel. Het boek is door velen in één adem uitgelezen en de invloed ervan moeten we niet onderschatten.

Dit boek is een wereldwijde bestseller geworden. Vanaf de eerste uitgave in 2003 zijn er wereldwijd inmiddels al zo'n 40 miljoen exemplaren verkocht. Van de Nederlandstalige editie zijn er volgens uitgeverij Luitingh in Amsterdam tot nu toe ca. 1,3 miljoen exemplaren in Nederland en Vlaanderen verkocht en daarmee breekt het boek alle records.


Discussie

Gezien het ongekende succes van het boek zullen waarschijnlijk ook miljoenen de film gaan zien. Dat zal weer veel discussie geven over de betrouwbaarheid van het Evangelie. Dat biedt kansen, maar er schuilt ook gevaar in. Velen zullen niet in staat zijn feit en fictie te onderscheiden. Goede boeken die de discussie aangaan en de waarheid naar voren halen, zijn daarom van groot belang. De bekende evangelische schrijver Josh McDowell heeft zo'n boek geschreven.

Ernstige vragen

De Da Vinci Code roept ernstige vragen op over de oorsprong en leerstellingen van het christendom. Het veroorzaakt twijfels en verwarring bij velen die met vragen blijven zitten over wat wel en niet waar is. Was Maria Magdalena echt de vrouw van Jezus en droeg zij een kind van Hem? Heeft de kerk daadwerkelijk de waarheid verzwegen en Jezus' bewering onsterfelijk te zijn verzonnen? Is de Bijbel zoals wij die hebben accuraat en authentiek? Is Jezus werkelijk opgestaan uit de dood?

Zoektocht

In zijn nieuwe boek 'De Da Vinci Code een zoektocht naar antwoorden' gaat Josh McDowell op de vele vragen in. Op pakkende wijze boeit hij de lezer van het begin tot het eind. De fictieve hoofdpersonen, Chris, Matt en Andrea, zijn naar de bioscoop geweest, waar ze De Da Vinci Code hebben gezien. Ze raken in een gesprek verwikkeld over de personages en de dingen die erin beweerd worden. Nu begint voor hen een ware zoektocht naar antwoorden op de vele vragen die ze hebben. Vragen over de Priorij van Sion, Opus Dei, de Tempeliers, de heilige graal, het ontstaan van de Bijbel, of Jezus getrouwd was met Maria Magdalena, de invloed die Constantijn had op de kerkgeschiedenis, de betrouwbaarheid van de Bijbel, de godheid van Christus enz., enz. Josh McDowell draagt in zijn boek werkelijk een schat aan historisch bewijsmateriaal aan en scheidt vakkundig feit van verzinsel.

Doel

Het doel van dit boekje is aan te tonen dat de lezer een rotsvast vertrouwen kan hebben in de onbetwiste waarheid van het Woord van God. Aan dit doel heeft de auteur beantwoord! Josh McDowell, die zelf een bekeerd scepticus is, verstaat als geen ander de kunst om de waarheid van het Evangelie naar voren te brengen en de leugen te ontmaskeren. Alle barricaden worden aan de hand van de historische feiten vakkundig geslecht en de lezer wordt in het laatste hoofdstuk van harte uitgenodigd zijn leven aan Jezus Christus, de Zoon van God, toe te vertrouwen. Dit uitstekende informatieve boekje is een effectief antwoord op de Da Vinci Code en tevens een zeer geschikt evangelisatiemiddel. Het is zeer geschikt voor jonge mensen, maar ook voor volwassenen. De lage prijs maakt het extra toegankelijk. Van harte aanbevolen!

www.vergadering.nu