www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Het beste van het koren - deel 1
Watchman Nee
Pb, 460 pag., € 24,95
Uitgeverij Maatkamp
ISBN: 9789491706455
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Van Watchman Nee zijn in totaal zo'n vijfenzeventig boeken verschenen in de Engelse taal. Het zou onbegonnen werk zijn om al deze werken in het Nederlands uit te geven, en daarom is gekozen voor de uitgave van een compilatie met excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. De Engelse serie bestaat uit twee delen, de Nederlandse uit drie delen. Iets minder dan de helft van het materiaal in deze serie is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Wie een goed beeld wil krijgen van de visie van Watchman Nee op vrijwel alle onderwerpen van het christelijk geloof, zal in deze serie een goede hulp vinden.
 


Het beste van het koren - deel 2
Watchman Nee
Pb, 341 pag., € 19,95
Uitgeverij Maatkamp
ISBN: 9789491706479
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 


Het beste van het koren - deel 3
Watchman Nee
Pb, 428 pag., € 21.50
Uitgeverij Maatkamp
ISBN: 9789491706523
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

..


5. Boekhandel Westerhof - 21 oktober 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl

Het beste van het koren - deel 3 - Groots

Recensie van deel 3 door Jenno Sijtsma

God schept er vreugde in om zijn Woord in de mens te leggen en het dan door de mens heen te openbaren. De Here Jezus is het Woord dat vlees geworden is; de ervaringen die de nieuwtestamentische dienaren in het vlees hebben, zijn speciaal bedoeld om hen zo te veranderen dat zij het Woord van God door kunnen geven… Alleen de mens die door God onderhanden genomen is, mag het Woord van God brengen… Bediening van het Woord is de stroom van het levende water diep in ons binnenste… God moet zijn eigen eerdere opgeschreven Woord uitleggen aan zijn dienaar; anders kan er geen bediening zijn…

Op 4 november 1903 werd hij in Swatoe, China, geboren en hij stierf op 1 juni 1972. Hij kreeg een strenge opvoeding in de leer van Confucius, en was een briljante leerling die talloze teksten van Confucius uit het hoofd kende. Na de middelbare school, die westers georiënteerd was, studeerde hij aan het Trinity College, dat geleid werd door Ierse zendelingen. Hij moest niets van het christelijk geloof hebben, maar de bekering van zijn moeder liet hem niet los en in de nacht van 29 april 1920 gaf hij zijn leven aan de Here God. ’Mijn redding en mijn roeping waren in één keer duidelijk geworden`, zei hij later; en sinds die nacht ging hij de Bijbel grondig bestuderen en verkondigde het Evangelie van Gods redding en genade in Christus. Hij bezocht talloze landen – ook Nederland – schreef meer dan vijfenzeventig boeken, stichtte honderden kleine gemeenten, zat 24 jaar onder Mao gevangen, maar de rust en de vrede van Christus behield hij door alles heen tot zijn sterven. De serie ‘Het beste van het KOREN` bevat een compilatie van achtenveertig uitgebreide uittreksels uit zijn gepubliceerde werk.

Groots
Evenals de voorgaande twee delen bevat ook dit derde deel zestien onderwerpen die door Nee uitvoerig zijn behandeld. Ze handelen over het kruis en zijn boodschapper, het Koninkrijk, de oordelen van God, de opname van de gemeente, geestelijke strijd, loon, profetie, de bediening van het Woord (waaruit ik enkele citaten koos aan het begin van deze bespreking), enz. enz. Wat voor mij door de jaren heen zo bijzonder aansprak en nog steeds aanspreekt, is de dynamiek die Nee in zijn woorden legt, tegelijk vanuit een nederige houding en bij voortduur waarschuwend op het gevaar dat de christen, de volgeling van Jezus, op de stoel van Jezus gaat staan in zijn eigengereidheid en hoogmoed. Het is een wegzien van zichzelf en het door alles heen alleen van de Here God verwachten, want ‘Hijzelf moet voor ons op de eerste plaats komen`. Het is zelfs zo sterk, schrijft Nee, dat ‘elke keer dat we denken dat we iets goeds voor God doen, we waarschijnlijk tegen Hem rebelleren`. Een andere bekende uitspraak van hem is: 'O God, red mij van de valkuil om alleen maar mensen te dienen.’

Teveel om op te noemen
Deze woorden ‘teveel om op te noemen` schieten mij ineens te binnen. Woorden die gevolgd worden door ‘zijn wij door Hem bemind`. Datzelfde betrek ik nu op de inhoud van dit geweldige derde deel. Ik zou nog heel veel meer kunnen zeggen over de inhoud van dit boek, maar dan schiet ik misschien aan mijn doel voorbij om u dit derde deel, evenals de vorige twee delen die ik eerder besprak, van harte aan te bevelen. Het is een onmetelijke rijkdom voor ieder mens, die durft stil te staan bij het geheim van het bestaan, het gegeven leven, om samen met de ander te delen en te beleven, ook met Dé Ander, in gave en opgave. Daarom besluit ik liever met nog enkele regels van Nee, die zo kernachtig verwoorden wat tot de zin van het leven, elk leven behoort: ”Wij hebben hoegenaamd niets gedaan om onszelf te redden en wij zijn ons leven als gelovigen niet begonnen door te vertrouwen op wat wij zelf doen om mijzelf te redden, maar door Zijn genade heeft God alles voor mij gedaan in Christus. Het leven van de gelovige is van begin tot eind gebaseerd op dit principe van volkomen afhankelijkheid van de Here Jezus Christus. Er is geen grens gesteld aan de genade die God bereid is ons te geven.”


4. Boekhandel Westerhof - 21 oktober 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl

Het beste van het koren - deel 2

Recensie van deel 2 door Jenno Sijtsma

‘Wie oprecht de Here dienen wil, moet beseffen hoe groot zijn verantwoordelijkheid is, hoe groot de nood van de wereld is, dat de tijd kort is en dat zijn levensduur beperkt is. Als wij dat besef hebben, zullen wij ijverig zijn en niet lui. Een gebrek aan dat dit besef zal ons onvruchtbaar maken in Gods werk.’
Deze woorden uit het tweede deel van de serie Het beste van het koren, geschreven door Watchman Nee, maken meteen al duidelijk waar het deze Chinese leraar om te doen is in deze bijbelstudies: wie zich realiseert dat hij gelooft dat de verlossing door Jezus Christus is gekomen, wil graag groeien in geloofskennis en geloofsbeleving. Dat wil zeggen dat we - en ik betrek mezelf er ook in - niet bij de pakken neer kunnen en mogen gaan zitten, want liefde vraagt altijd om een antwoord. Dat geldt voor mensen, en dat geldt niet minder voor God. Het geloof is de basis voor de relatie met God, zegt Nee, en dat is het gevolg van openbaring. Want die openbaring van God is absoluut noodzakelijk. ‘De Geest van God moet ons openbaren dat wij in Christus zijn en dat wij werkelijk één zijn met Hem.’

Het beste van Nee
Stonden er in het eerste deel zestien bijdragen, datzelfde aantal vindt u in dit tweede deel. Het zijn excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. Alleen al in de Engelse taal zijn er ongeveer zeventig boeken van hem verschenen en iets meer dan de helft van de tekst van deze driedelige serie was al beschikbaar in het Nederlands. De bijdragen zijn gegroepeerd rond  een vijftigtal onderwerpen en bevatten het beste van de gedachten en het onderwijs van Nee. Hij was de mening toegedaan dat een mens met zijn gedachten en gevoelens geen gemeenschap met God kan hebben, alleen de wedergeboren geest kan tot God naderen. Onze geest is ‘Gods heilige der heiligen’ en God woont in de geest van de mens. Dat is een van de belangrijkste dingen die Nee steeds weer leert: ons ‘ik’ woont in de ziel en alles wat de mens zelf doet is dan ook voortgekomen uit de ziel van de mens. Dat moet ons er alert op doen zijn hoe wij als christen in het leven staan. Wie herkent niet in zichzelf de behoefte iemand te helpen; en om raad te geven zijn we ook zelden om woorden verlegen, ook al beseffen we maar al te goed dat ongevraagd advies zelden welkom is.  Nee zegt als het ware: ons ‘ik’ moet minder worden, we moeten onze ziel ondergeschikt maken aan de heerschappij van de Geest. Dan zal de Geest zo in onze geest werken dat wij weten wat ‘Gode welgevallig’ is, zullen wij werken doen die hout snijden, en zullen wij van belang zijn voor elk mens op zijn eigen individuele reis naar God. Juist door het lezen van Gods Woord en door stil te zijn in gebed en meditatie, zullen wij ervaren dat het afzien van onszelf (onze zelfverloochening) ruimte schept voor de Geest van God.

Uitermate actueel
Wat Nee opmerkt over onderwerpen als opstanding, gebed, aanbidding, geestelijk inzicht, de mens, vergeving en bevrijding, gerechtigheid en andere onderwerpen, betekent voor ons als christenen (althans zo verging het mij) stil staan bij onszelf en nadenken over wat het geloven voor ons persoonlijk betekent. Het is in stilte de woorden diep in onszelf laten landen en ons bewust worden van onze eigen kleinheid, ook en juist in onze liefde voor God en onze inzet naar en voor de medemens. Hoeveel en hoe vaak zit er in het helpen van de ander ook ‘eigen eer’, het de ander door de hulp die wij geven van ons afhankelijk maken en trots zijn dat we het allemaal toch maar even doen!
Nee merkt op dat wij ‘voor God volkomen onbruikbaar zijn en voor niets geschikt zijn, behalve voor de dood of verwerping. Zo lang wij denken dat wij zaken als overwinning, heiliging en groei zelf wel kunnen bewerken, en in ons hart denken dat wij zelf vooruitgang kunnen boeken en door eigen inspanningen God - en de ander - kunnen behagen, zijn wij nog niet bevrijd van de wet, noch van zorgen en wanhoop. Weten dat God niets van ons verwacht, is de enige manier om niet te wanhopen. We dienen te beseffen dat de grond van onze verlossing in het kruis ligt. En als wij met Christus zijn opgestaan, en Hem door zijn Geest in ons laten werken,  zullen wij vruchten ter ere van God voortbrengen. Over actualiteit gesproken!

----------------------------------
Het beste van het koren, deel 2, door Watchman Nee
Uitgeverij Maatkamp
341 blz.
prijs € 19,95
ISBN 978 94 91706 47 9


3. - 12 oktober 2016 - www.uitdaging.nl 
 
Het beste van het koren

Recensie door Rineke Peterson

Het eerste deel begint met een biografie van Watchman Nee. Kort en bondig wordt verteld hoe Nee als tiener aangeraakt wordt door de Heilige Geest en tot geloof in Jezus komt. Verder kunnen we lezen over hoe hij zijn leven vanaf dat moment in dienst van God stelt en hoe hij zich ontwikkelt tot volwassen gelovige die groots door God gebruikt wordt.

In de rest van wat volgt, zet Nee de theologie uit zoals Hij die heeft begrepen. Uit wat hij schrijft, proef je duidelijk dat het voor hem niet zozeer een aangeleerde theologie is, maar dat het voor hem echt een openbaring is en dat hij het doorleefd heeft. Watchman Nee heeft de gave om leerstellingen eenvoudig uit te leggen. Toch vermoed ik dat hij in de ogen van velen misschien iets te radicaal is. Als je een beetje gevoelig bent, kan het je zomaar ‘in het verkeerde keelgat schieten’, zoals dit gedeelte: “God laat de gemeente niet alleen op aarde achter om het evangelie te verkondigen tot redding van zondaren, maar ook om de overwinning van Christus, die Hij aan het kruis behaald heeft, te tonen. Hij staat satan toe op aarde te blijven om de gelovigen de kans te geven te bewijzen dat Zijn Zoon de overwinning heeft behaald. Hij verwacht van ons dat wij de overwinning van Zijn geliefde Zoon openbaren. Een gelovige die de nederlaag lijdt, berooft God dus van Zijn eer.” (deel 1, p.70, 71)

Veel van de dingen die Nee schrijft, zijn waarheden die in onze cultuur verloren zijn gegaan, maar die fundamenteel zijn voor een heilig en gezegend leven. Zoals het gedeelte over gehoorzaamheid aan het hoofd, Christus, en het functioneren als lid binnen het lichaam van Christus. Wij leven in een cultuur van individualisme, waarbij iedereen een eigen mening heeft en ook meent dat hij/zij daar recht op heeft. We nemen vaak zelfstandig beslissingen, zonder ons te onderwerpen aan het gezag wat boven ons is gesteld en wij leven los van de gemeenschap met onze medeleden, waarmee we ons van het hoofd en het lichaam losmaken en daardoor geestelijk geen leven kunnen ontvangen. Watchman Nee gaat daar scherp op in. Niet vanuit een houding van veroordeling, maar wel om ons ervan bewust te maken, zodat we ons denken en daarmee onze houding kunnen veranderen. En van daaruit komt weer de zegen van God over ons leven.

Reactie van Eddy
Dank voor de positieve recensie, Rineke. Ik begrijp je punten van kritiek wel, hoor. Omdat ik zelf vrijwel alles van hem gelezen heb, meen ik te kunnen zeggen dat enkele punten misschien te maken hebben met een (heel begrijpelijke) categorieverwarring. Hij hamert wat betreft het leven van het christelijk leven (bevrijding van zonde) vooral op de noodzaak van openbaring omtrent het 'in Christus zijn' (Rom. 5-8), voor een leven in overwinning (als je in de Geest blijft wandelen), maar tucht is bijvoorbeeld ook bedoeld om iemand plooibaar te maken, buigzaam, om in bepaalde dingen te gehoorzamen en zich over te geven die niet direct met 'zonde' te maken hebben. Sommige dingen moet je wat genuanceerd lezen. Voorbeeld: zijn mentor mevrouw Margaret Barber wist eens dat de Here iets van haar vroeg, maar ze was nog niet innerlijk bereid om zich over te geven, om te gehoorzamen, en dat is niet altijd direct gerelateerd aan 'zonde', maar meer aan het plooibaar zijn in Zijn hand. Al met al, ik ben blij dat je er wat aan hebt.

Veel van de statements die Watchman Nee maakt, prikkelen mij wel en zetten mij aan het denken. Toch zijn er ook zaken waarin hij naar mijn mening een tegenstrijdige gedachte op nahoudt. Zo legt hij in het ene gedeelte uit dat een geestelijke zaak pas voor je kan vaststaan als je het ook begrepen hebt. M.a.w. je kunt niet veranderen van buiten tenzij je vanbinnen bent veranderd. En tegelijk hamert hij in een ander deel op gehoorzaamheid en waarschuwt hij voor de tuchtigende hand van de HEER als jij Hem nog niet gehoorzaam bent. Dat geeft mij een gevoel van angst van waaruit ik me gedwongen ga voelen om me te gedragen zoals het hoort, ook al heb ik het niet begrepen, alleen maar om aan Gods tuchtigende hand te ontkomen.

Het lezen van deze boeken geeft mij een dubbel gevoel. Enerzijds heb ik een yes!-gevoel als ik zaken lees die zo fundamenteel waar en bevrijdend zijn. Anderzijds krijg ik bij sommige gedeeltes het gevoel dat ik weer onder de wet geplaatst wordt. Toch vind ik de boeken zeker de moeite waard om te lezen. De vertaling is wel een beetje tale Kanaäns, mede dankzij het feit dat de schrijver nog van het begin van de vorige eeuw is, wat de boeken niet geschikt maakt voor iedere lezer. Maar degene voor wie dit geen bezwaar is, kan veel rijkdommen uit deze serie halen.


2. Boekhandel Westerhof - augustus 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl

Wie groot wil zijn, moet een dienaar worden

Recensie van deel 1 door Jenno Sijtsma

Het is voor een mens een vermoeiende en onmogelijke taak om te leven als christen… Het verlangen om elke dag goed te doen, maar toch telkens weer je hoofd te stoten en te falen - hoe vermoeiend moet dat zijn. Maar op zekere dag komt de evangelieboodschap tot hem met het nieuws dat de Here niet van hem verlangt goed te doen. Dat is werkelijk een heerlijk evangelie. De Here eist niet van u dat u goed doet. Hij verlangt zelfs niet van u dat u de wil hebt om goed te doen. Hij wil tot u komen om in u te leven. Zoals de apostel Paulus het zegt: ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij…’

Om u de waarheid te zeggen, bij benadering weet ik niet meer wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met een boek van de Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk. De betekenis van deze man, dat is wat wel belangrijk is. Op de een of andere manier fascineert hij niet alleen omdat hij een groot schrijver is met een ongekend persoonlijk geloof; het feit dat hij vanwege dat geloof en zijn zekere overtuiging meer dan twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten, maakt zijn boodschap zo dynamisch. Het is bij voortduur dat ik al lezend denk wat deze man heeft moeten lijden onder Mao, alleen omdat hij steeds weer de blijde boodschap van Gods bevrijding en liefde bracht in die duistere tijd, waarin vele miljoenen mensen het leven hebben gelaten. Onvoorstelbaar dat hij weigerde zich de mond te laten snoeren en zodoende door zijn vele toespraken, die later op schrift werden gesteld en in meer dan zeventig boeken tot op vandaag mensen weet te boeien en te overtuigen, en ze op te roepen ernst te maken met het evangelie en God toegewijd te leven.

Het beste van het koren

Uitgeverij Maatkamp heeft het aangedurfd een drietal uitgaven met in totaal 48 grote uittreksels uit die boeken uit het Engels te laten vertalen. Deel 1, dat 460 bladzijden telt, draagt evenals de volgende twee delen de titel: Het beste van het koren. Naast een uitgebreide biografie van Nee informeert deze serie ons over hoe hij het leven van de gemeente en het geestelijk leven zag, lezen we over het gedrag van de christen, de wederkomst van Christus, toewijding, geloof en nog een tiental andere onderwerpen. Steeds is er de ongekende bijbelkennis van Nee en de uitleg van veel bijbelteksten en gedeelten. Het betekent wel dat de lezer door alles heen persoonlijk wordt aangesproken op zijn geloof en wat dat in de praktijk van elke dag betekent. Je moet klein worden voor God, want God heeft nog nooit een trots mens gebruikt, zegt Nee, lees de Bijbel er maar op na. Er is niemand die voor God kiest, maar God zelf kiest de mens opdat die mens God toegewijd gaat leven. Door God zelf is de Heilige Geest in ons hart komen wonen en zijn wij een woonplaats van God geworden.

Een diep doorleefd en aansprekend getuigenis

Het is, juist in deze tijd waarin we aangevallen worden in en buiten de gemeente door allerlei meningen die veelal haaks staan op de bijbelse boodschap een voorrecht om dit eerste deel bij u te mogen introduceren. Wie wil groeien in het geloof raad ik van harte aan kennis te maken met wat deze man van God vertelt. God zal een mens nooit dwingen, zo weet hij, maar de belangrijkste eis (!) die God aan de mens stelt, is gehoorzaamheid. Ik zou heel veel willen citeren om u te overtuigen van het belang van dit boek. Ik laat het bij een paar indrukwekkende citaten, waarin Nee het hart van Gods liefde laat lezen:
‘Als ik daadwerkelijk Gods slaaf wil worden, moet ik bereid zijn mijzelf aan Hem te geven.’
‘Geloof is een actieve houding van het hart en een proces dat Gods feiten omzet in menselijke ervaringen.’
‘Alle christenen hebben slechts één baan: God dienen.’
En tot slot: ‘Echt geloof gelooft alleen het Woord van God.’


1. De Nieuwe Koers - juni 2016 - www.denieuwekoers.nl

Het beste van het koren

Recensie door Aad Kamsteeg

Wat is het toch met Watchman (To-sheng in het Chinees) Nee (1903-1972)? Deze bijbelleraar was niet beďnvloed door buitenlandse zending in China. In gezaghebbende westerse theologische bibliotheken komen zijn geschriften waarschijnlijk nauwelijks voor. Vanuit reformatorische kring klinken waarschuwingen over quiëtisme, dopers denken, perfectionisme. Niettemin, wereldwijd is deze christen die onder Mao om zijn geloof 24 jaar in de gevangenis zat, zeer velen tot grote zegen geweest. Tot die 'enorme schare' behoor ik ook zelf.


Watchman Nee, die enkele honderden Kleine-Kudde-gemeenten stichtte, schreef zo'n twintig boeken over bijbelgedeelten en een veelvoud daarvan over allerlei onderwerpen die ons geloof en kerkelijk leven raken. Vele daarvan bevatten de inhoud van zijn toespraken. Logisch dus dat er behoefte ontstond uit al die publicaties excerpten te publiceren. Daaraan is nu gevolg gegeven via twee uit het Engels vertaalde bundels, Het beste van het koren, met de aankondiging dat er nog een derde deel komt.

Romeinenbrief
Tussen de vijftig aan de orde gestelde onderwerpen zocht ik eerst naar uittreksels uit Nee's in de westerse wereld waarschijnlijk invloedrijkste werk, Het normale christelijke leven, toespraken die hij in 1938/'39 hield tijdens een Europese reis. Het gaat om zijn uitleg van de eerste acht hoofdstukken van Paulus' brief aan de Romeinen. Het geheim van de kracht van juist dit boek ligt m.i. in zijn nadruk op de zeker voor activistische christenen bevrijdende boodschap van het 'ik in Christus en Christus in mij'. Dat is: in Christus niet meer onder het bereik van de straf op de zonde en dankzij Zijn volmaakte leven geheiligd voor God.

Diezelfde bevrijding kom ik tegen in Nee's uitleg over de brief aan de Efeziërs, Zitten, wandelen, standhouden. Begin je christelijk leven met te rusten en te genieten van het voldongen feit dat Christus jouw overwinning is. Ga pas daarna en vanuit die status aan de slag met de daarbij horende vernieuwing van je denken en doen, wat de Heidelberger Catechismus het 'afsterven van de oude mens' noemt. Die zelfverloochening doet pijn, maar geeft tegelijk diepe vreugde. Als iemand daarvan het levende bewijs is geweest, was het Watchman Nee.

Overgave
In de delen 1 en 2 van Het beste van het koren vinden we naast een biografie Nee's inzichten over een breed scala aan onderwerpen: God en Zijn eeuwig voornemen,de gemeente, het verbond, de wederkomst, priesterschap, gebed, ziel en geest, gerechtigheid, noem maar op. Overal gelijk maar ja en amen op zeggen, is nooit een goed advies geweest. Kritiek mag. Maar, zoals een reformatorisch theoloog eens schreef: 'Gezakt als gereformeerd theoloog, maar bekroond door Boven.' Dat is het met Watchman Nee: zijn volstrekte overgave aan Christus. En dat heeft God altijd rijk gezegend.


www.vergadering.nu