www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrij van de wet?
een dogma onder vuur
drs. E. Noordermeer
Uitgave Merweboek
128 pagina's, prijs Ä 11,90
ISBN 9789057871658
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het eerste boek van drs. E. Noordermeer, De hemelse voedselbank (2011, inmiddels de derde druk), heeft veel stof doen opwaaien. Dit tweede boek is minstens zo prikkelend. Het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen. Het Oude Testament is voor veel christenen een moeilijk boek. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschilt van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte waarvan de openbaring op de Sinai het hoogtepunt is. Het zijn soms saaie stukken die we liever maar overslaan. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig is Paulus daar. Hij verlost ons van de gedachte dat we rekening zouden moeten houden met deze wet, door te stellen dat we sinds Christus niet meer onder de wet zijn. 

'We zijn vrij van de Wet' is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit de wel een logische conclusie is. De lezer krijgt inzicht in de algemene oorzaken van misinterpretaties van de Schrift, maar ook in wat dogma's bewerkstelligen in het hart van gelovigen en de gemeente. Ook het doel van de Tora wordt helder. 

De auteur behandelt vervolgens de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun (historische) context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld: * Wat betekent Jezus' uitspraak 'Het is volbracht', als daarmee niet de wet wordt bedoeld? * Is de wet verouderd? Zo niet, wat is er dan wel verouderd? * Is de wet aan het kruis genageld ... of iets anders? * Van welke wet zijn we bevrijd? Is dat werkelijk de Tora? * Wat bedoelt Paulus, als hij zegt dat alle dagen gelijk zijn? 

Dit boek is een aanrader voor iedere gelovige die van de Bijbel houdt maar moeite heeft dit Boek te begrijpen. De lezer krijgt instrumenten in handen die van pas komen bij het dagelijks Bijbellezen.


2 . - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Vrij van de wet?

Recensie door Rineke Peterson

Welk onderwerp roept meer discussie op dan 'de plek van de wet in het leven van een gelovige'? Ook het recent verschenen boek 'Vrij van de wet?; een dogma onder vuur' zal de discussie over dit thema weer flink doen oplaaien. Over het algemeen is het standpunt van de christelijke kerk dat we vrij zijn van de wet en leven onder de wet van Christus. Daarmee wordt impliciet gezegd dat 'de wet' heeft afgedaan. Is dat zo, wat bedoelt Paulus precies als hij schrijft dat wij 'bevrijd' zijn van de wet en wat moet je met psalm 119, het loflied op de wet?
De schrijfster van het boek, drs. E. Noordermeer, begint met het uiteenzetten van de basis van waaruit zij de Bijbel uitlegt. Ze definieert belangrijke begrippen en vertelt iets over de culturele en historische context van diverse teksten. Daarna gaat ze inhoudelijk verder en legt ze uit hoe Jezus de wet vervuld en aangescherpt heeft en dat de Heilige Geest de wet van God in ons hart heeft gelegd. Ook vertelt ze dat, wanneer we God willen leren kennen, we ons toch in de wet, de Torah, zullen moeten verdiepen, omdat Hij zich laat kennen door wat Hij heeft geschreven.

Jaloezie
Het voorgaande klinkt logisch, zoals de schrijfster dit onder woorden brengt. Daarna loopt het betoog door met het pleidooi dat christenen herkenbaar zouden moeten zijn aan onder andere het gebruiken van rein voedsel, het houden van de sabbat, nieuwe maan en andere Bijbelse feesten. Waarom is dit zo, volgens de schrijfster? Opdat de wereld een duidelijk onderscheid kan maken tussen christenen en niet-christenen`. Christenen zouden herkenbaar moeten zijn aan ( ... ) het gebruiken van rein voedsel, het houden van de sabbat, van nieuwe maan en andere Bijbelse feesten' Daarnaast heeft dit (nieuwe) houden aan de wet als bedoeling dat christenen uit de heidenen de Joden tot jaloezie wekken. En hoe kan dat anders dan wanneer wij ons aan de Torah houden? Daarmee tonen wij dat we respect hebben voor datgene wat voor de Joden het meest belangrijk is en daarmee kunnen wij hen tot jaloezie wekken, aldus de schrijfster.

Last
Na het lezen van dit boek blijft een vraag hangen. In Handelingen 15 staat dat het de Heilige Geest en de apostelen goed heeft gedacht de gelovigen uit de heidenen 'geen al te zware lasten op te leggen dan dat zij ( ... ) zich onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf'. De vraag is: hoe dit te rijmen is met waar dit boek zich sterk voor maakt, het pleidooi om de hele Torah te houden.


1 . Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Ds. Jenno Sijtsma

De auteur is biologe. In dit boek behandelt ze het probleem van de wet (Thora) en of christenen zich nog aan die wet moeten houden. Ze behandelt de 'bekendste en invloedrijkste passages waarop het dogma 'de wet heeft afgedaan' is gebaseerd en dan met name de teksten in het Nieuwe Testament uit de brieven van Paulus'. Ze heeft geen enkel theologisch commentaar willen gebruiken, maar is alleen afgegaan op haar eigen mening en de Bijbel in verschillende vertalingen. 

Hier en daar spreekt ze zichzelf duidelijk tegen: de Thora is voor alle mensen ('de ongelovigen staan onder de wet'), door God aan IsraŽl gegeven, en 'geldt uitsluitend IsraŽl'. Ook merkt ze op dat Jezus 'pas na zijn tweede komst de hele wet zal vervullen'. Op pagina 70 bespreekt ze 1 Joh. 3:9, maar er staat Joh. 3:16. 

Ze is ook van mening dat alle mensen uitverkoren zijn en ze tendeert naar een vrije wil van de mens door te zeggen dat de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze voor God bij de mens' ligt. Een groot gemis is bovenal dat in het hele boek de tekst en de exegese van Romeinen 3 : 21vv. niet voorkomen. 

www.vergadering.nu