www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Discipelschap met impact
Groeien als leerling van Jezus in een triade
Greg Ogden
Uitgeverij Navigator Boeken
224 pag., € 17,95. 
ISBN 9789076596440
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Veel kerkleiders verlangen naar kerkgroei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan. Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door onze gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.
Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus’ methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren. Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met een blijvende invloed van generatie op generatie.


2. De Band - december 2008

Discipelschap met impact

Boekrecensie door Barend Verkerk

Veel kerk- en gemeenteleiders verlangen naar groei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan. Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.

Het boek is afkomstig van de Navigators. Deze beweging, inmiddels al 60 jaar actief in Nederland heeft zich altijd tot doel gesteld om discipelen te maken, die het evangelie weer door kunnen geven aan anderen. En dat vooral door in kleine kringen contacten te maken met ongelovigen. Dit boek is een poging om dat streven een nieuwe impuls te geven. Om de aandacht opnieuw op het belang van het maken van discipelen te richten.

Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus' methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren. Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met blijvende invloed van generatie op generatie.


1. CV-Koers - december 2008

Discipelschap met impact

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

In 'triades' spreken drie christenen af om een tijdlang intensief met elkaar mee te leven. Dat kan je heel concreet helpen om te groeien als discipel van de Here Jezus.

De christenpsycholoog Larry Crabb klaagt in een van zijn boeken dat contacten in de kerk zich maar al te vaak bewegen op het niveau van „lege omhulsels", dat wil zeggen: erg oppervlakkig zijn. Als dat zo is – en ik denk dat hij gelijk heeft – is dat een kwalijke zaak. Gemeente ben je immers niet alleen op zondag, met naar ik hoop goede preken, maar evengoed door de week. Je bent door God samengebracht om elkaar te helpen discipel van de Here Jezus te zijn. `Worstelen om de ziel van de ander' klinkt misschien wat overdreven, maar daarom gaat het uiteindelijk wel. We kunnen het er gemakkelijk over eens zijn dat dit vrijwel alleen in een kleine groep mogelijk is.width="1" height="1"

Greg Ogden gaat in zijn sterk aansprekende Discipelschap met impact nog een stap verder. De
auteur is afkomstig van het Fuller Theologisch Seminarie in het Amerikaanse Pasadena en momenteel schrijver, trainer en voorganger in Oak Brook, Illinois. De ondertitel van zijn boek luidt Groeien als leerling van Jezus in een triade, en dat is precies waarom het hem gaat. De Heilige Geest wil drietallen gebruiken om mensen te vormen naar het beeld van Christus, zegt hij. 

Ogden fundeert zijn pleidooi op het model dat Jezus zelf en na Hem bijvoorbeeld Paulus toepasten. Om discipelen te maken, investeerden beiden veel tijd in slechts enkele mensen. Op die manier werden Christus' Persoon en zijn leven overgedragen aan een paar anderen, die er vervolgens op hun beurt toe besloten zelf ook weer discipelen te maken. De schrijver bagatelliseert nergens de betekenis van erediensten of leerprogramma's en congreslezingen. Maar alleen in – zeg maar – triades is er sprake van doelbewuste nabijheid. Drie mannen of drie vrouwen sluiten als het ware een convenant om samen te groeien naar volwassenheid in Christus.

Malaise
Maar hebben we nu echt wéér iets nieuws nodig in de kerk? Zoals gezegd, nieuw is het model allerminst. Maar laten we de realiteit eens nagaan. Ogden begint met het toetsen van de werkelijkheid zoals hij die om zich heen ziet aan de maatstaven van discipelschap in de Bijbel. Concreet: in plaats van actief kerklid te zijn, beperken veel gelovigen zich tot de rol van toeschouwer. Staat christenen vervolgens een gedisciplineerde, op geestelijke groei gerichte levensstijl voor ogen? Willen zij, met de plaatselijke kerk als centrum,bewust een tegencultuur vormen? Zijn zij bijbels onderlegd, bereid en in staat het Evangelie uit te dragen? Wie de schoen past, trekke hem aan. Ga voor jezelf en je eigen gemeente maar eens na of de analyse van Ogden juist is.

En zo ja? Dan kunnen we ook veel hebben aan de mogelijke oorzaken die de schrijver aanwijst. Vooral de eerste is opvallend. Een van mijn vroegere predikanten benadrukte dat zijn hoofdtaak preken en catechese was. Dat ligt in de lijn van Efeziërs 4:12: de gelovigen toerusten voor het werk in dienst van Christus. Ogden sluit daarbij aan. Hij zegt dat voorgangers te veel worden afgeleid doordat hun allerlei zorgtaken worden toebedeeld. Wat
ouderlingen en diakenen kunnen doen, hoeft niet per se door de dominee te worden gedaan. Ik ben het daarmee eens. Ook zouden we volgens Ogden in de kerk meer tot discipelschap moeten oproepen en zicht moeten geven op wat dat anno 2008 concreet betekent.

Onontgonnen gebied
Ligt hier in veel kerken inderdaad onontgonnen gebied? In de door Ogden bedoelde triades
functioneren a) vertrouwelijkheid, b) wederzijdse verantwoordelijkheid en c) de bereidheid
om met elkaar mee te lopen in een steeds uniek groeiproces. Drie personen spreken met elkaar af één of anderhalf jaar samen op te trekken met het doel te groeien als discipel van de Here Jezus. Ze zijn bereid hun hart voor elkaar te openen, te buigen voor de waarheid van Gods Woord en dat in een sfeer van wederzijdse aanspreekbaarheid.

Ja, onontgonnen gebied! Ik denk dat veel gelovigen in hun eentje worstelen met zonden en verslavingen, terwijl de apostel Jakobus (Jak. 5:16) ons toch niet voor niets aanspoort elkaar – niet aan iedereen – je zonden te belijden en voor elkaar te bidden. Alleen al het iets toegeven aan die ander kan het begin betekenen van een proces waarin de macht van het kwade geleidelijk afneemt.

Kunnen kleine huisgroepen al preventief werken, drietallen doen dat zeker. Nieuwsgierig geworden? Ogden besluit zijn boek met praktische aanwijzingen en het beantwoorden van veelgestelde vragen.


www.vergadering.nu