www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Van harte leerling van Jezus
Samen groeien in discipelschapsrelaties
Greg Ogden
Uitgeverij Medema, Vaassen 2007
ISBN 9789063535032
263 blz., € 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

We horen zijn woorden: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Matteüs 28:19), en we begrijpen dat we onszelf en anderen moeten leren Jezus’ discipel te zijn. Maar hoe doe je dat? Is er een methode voor? Kun je dit organiseren?
toon volledige tekst
Om van harte leerling van Jezus te worden, kun je dit boek gaan lezen en de opdrachten nauwkeurig uitvoeren – en toch zit het hem daar niet in. Wat nodig is, is dat je dit samen met een of twee anderen doet. Jezus zelf leert ons dat discipelschap geleerd wordt binnen de veiligheid en vertrouwdheid van een kleine groep. Groeien in discipelschap kan alleen als we elkaar de gelegenheid geven op Hem gefocust te blijven.
Laat je daarom uitdagen tijd vrij te maken om dit boek samen met anderen te bestuderen, en om te investeren in elkaars geestelijke groei.


4. Bodem - 31 maart 2008

Recensie door Paulien Vervoorn

Zorg dat je dit boek níét in de kast hebt staan! Dit boek daagt je namelijk uit om vierentwintig weken te investeren in discipelschapsrelaties. Laat het rondslingeren om steeds weer op te pakken!

Doel is dat we veranderen door Gods Woord. Deze waarheid wordt gedeeld in transparante relaties waar wederzijds verantwoording afgelegd wordt. Dat is de korte samenvatting van het boek dat zowel individueel als in een een-op-eenrelatie of in een grotere groep te gebruiken is. De auteur geeft echter – na jarenlange ervaring – zijn voorkeur aan een triade: één mentor met twee discipelen. Er is meer interactie en minder afhankelijkheid dan in een een-op-eenrelatie. Daarnaast is de kans om je te verstoppen kleiner dan in een grote groep. Ook noemt Ogden dat men vaker het gevoel heeft dat de Heilige Geest aanwezig is binnen een groep dan in een-op-eenrelatie. Persoonlijk vind ik dit punt wel erg subjectief en mis ik hier enige onderbouwing. Ditzelfde gemis ervaar ik bij de volgende zin: ‘Het is een onomstotelijke Bijbelse waarheid dat de Heilige Geest de vrije hand heeft in ons leven naar de mate waarin wij onszelf openstellen voor elkaar’ (16).

Dit gemis wordt echter ruimschoots gecompenseerd wanneer ik de vierentwintig lessen doorneem. Deze staan vol Bijbelteksten en citaten van theologen. De structuur ‘Kernwaarheid, onthouden, bestuderen en lezen’ komt iedere les terug aan de hand van symbolen. Er wordt een Bijbeltekst gememoriseerd en er worden invuloefeningen gemaakt. Sommige oefeningen dagen uit tot persoonlijke reflectie, andere vragen hebben tot doel om iets in de tekst op te zoeken.

De steeds terugkomende structuur zorgt voor veel overzicht, maar grenst tegelijkertijd aan eentonigheid. De afwisseling zit hem echter in de inhoud! Deel 1 behandelt het thema ‘Opgroeien in Christus’ met lessen over o.a. stille tijd, Bijbelstudie, gebed en aanbidding. Deel 2 gaat in op kernwoorden zoals zonde, genade en verlossing. Deel 3 zoomt in op het worden als Christus en deel 4 gaat verder met het dienen van Christus met thema’s als de kerk, de gaven en geestelijke strijd.

De mentor is belangrijk door het voorbeeld te geven in transparantie over gebedszaken, persoonlijke worstelingen en het belijden van zonden. Deze transparantie is verweven in heel het boek. Aan het begin wordt een convenant getekend met de belofte van overgave aan de Heer en de belofte aan elkaar om elke week de opdrachten uit te voeren en deze in alle eerlijkheid te bespreken. Dit convenant komt drie keer terug in het boek, zodat er gereflecteerd kan worden én zodat de toewijding vernieuwd kan worden. De derde keer worden er twee namen ingevuld van toekomstige discipelschapspartners, waardoor het vermenigvuldigingsprincipe doorgaat!

Mijn enige commentaar is dat de betekenis van discipel net iets té letterlijk wordt genomen. (De letterlijke betekenis van het Latijnse discipulus is leerling!) De lezer c.q. doener wordt namelijk wel érg schools behandeld. Praktijk is echter dat deze discipline (!) een geweldige motivatie kan zijn voor de leerling om te worden als zijn leermeester.* Voor dat laatste teken ik. Zo nodig een convenant…

* (vgl. Mt10:25)


3. CV-Koers - december 2007


Van harte leerling van Jezus

Recensie door Ronald Westerbeek

We kennen de woorden van Jezus: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen' (Matteüs 28:19). Maar wat is discipelschap precies, en hoe doe je dat, discipel worden? Het werkboek ‘Van harte leerling van Jezus Samen groeien in discipelschap’ kan je verder helpen. Het is niet een zoveelste 'zevenstappenplan’, maar neemt de navolging van Jezus echt serieus: "Discipelschap is geen zesweekse cursus. Het gaat om het inzetten van ons leven op lange termijn"

De kracht van dit boek is dat het verdieping zoekt en tegelijk een heel praktisch werkboek is. Het is ook niet de bedoeling dat je het boek in je eentje leest, of met een grote bijbelgroep, maar in twee of drietallen. In CV Koers schreven we eerder al over het belang van gebedstrio’s. Concrete uitdagingen waarmee je te maken krijgt als je vanuit het Evangelie wilt leven, maar die je niet in de grote groep gooit, kunnen hier veilig op tafel komen. Je kunt heel concreet met elkaar optrekken in het leven als navolgers van Christus en met elkaar bidden. Verlang je naar zo'n triade, maar weet je niet hoe te beginnen? Dit boek kan je helpen om samen een goede start te maken.Het werkboek bestaat uit vier delen. Ogden begint met een korte geloofsoefening, met studies over stille tijd, bijbelstudie, gebed en aanbidding. Dan volgt zeven hoofdstukken lang een flink stuk verdieping, waarbij de auteur ingaat op kernbegrippen in het Evangelie als zonde, genade, verlossing en rechtvaardiging.

Deel 3 gaat in op het vernieuwende werk van de Heilige Geest, die leerlingen wil laten 'worden als Christus'. In het laatste deel, ten slotte, wordt het dienen van Christus concreet uitgewerkt. Hier gaat Ogden onder meer in op de kerk, dienende gaven en geestelijke strijd.


2. Nederlands Dagblad - 14 september 2007

Van harte leerling van Jezus

Recensie door Jan van Langevelde

Met Pinksteren, dat geweldige feest van de Geest, deed een grote groep jongeren belijdenis in onze gemeente. Als aansporing om te groeien in hun relatie met Christus ontvingen ze daarbij een studieboek dat de Bijbel effectiever leert lezen. Gods Woord is immers dé bron voor toerusting en geestelijke verdieping van volgelingen van Jezus.

Als dit boek van Greg Ogden eerder (in het Nederlands) verschenen was, zou ik het zonder twijfel uitgekozen hebben als het geschenk van de kerk aan hen die belijdenis deden. Maar niet getreurd: het wordt nu het studiemateriaal voor de kringen waarin jonggelovige leden samen verder willen groeien in discipelschap. En ook nieuwe belijdeniscatechesegroepen ga ik ermee aan het werk zetten.

Wat maakt mij zo enthousiast over dit boek? Allereerst de opzet. Van harte leerling van Jezus is naast een serieus studieboek ook een prima werkboek. De lezer wordt aan het werk gezet met inzichtgevende bijbelstudies, het uit het hoofd leren (!) van kernteksten en het opschrijven van gedane ontdekkingen. De frisse lay-out (de tekst in kolommen, schrijfruimte) stimuleert deze aanpak. Inhoudelijk koos de schrijver voor een cursus in vier delen. Eerst vindt er een korte geloofsoefening plaats met studies over stille tijd, bijbellezen, gebed en aanbidding (volgens Ogden het ‘eerste en voornaamste doel van de kerk’). Vervolgens wordt in zeven hoofdstukken een verdiepend inzicht gegeven in de belangrijkste leerstellingen over het hart van het evangelie. Deel drie gaat in op het vernieuwende werk van de Heilige Geest, die leerlingen wil laten ‘worden als Christus’. Als daarin de eigenschappen en verantwoordelijkheden van christenen zijn behandeld, maakt deel vier de toerusting compleet door het dienen van Christus heel concreet uit te werken. Het gaat dan over de kerk, dienende gaven, geestelijke strijd en dergelijke.

Een tweede reden waarom ik dit boek van harte aanbeveel, ligt in het feit dat de auteur navolging en geestelijke groei serieus neerzet. ‘De discipelschap is geen zesweekse cursus. (…) Het gaat om het inzetten van ons leven op lange termijn’. Om de lezer (daarom) te bewaren voor een oppervlakkige lezing van zijn boek, bepleit hij een zogenaamde ‘triade’ te vormen: een mentor met twee discipelen, die samen met behulp van dit boek discipelschap ‘doen’. Om te onderstrepen dat dit van de deelnemer grote inzet en betrokkenheid vraagt en te voorkomen dat hij daarom voortijdig afhaakt, kan de toewijding ook schriftelijk in een ‘convenant’ worden vastgelegd. De kanttekening die de uitgever hierbij plaatst, is me uit het hart gegrepen: ‘zo’n formulier lijkt nogal formeel, of misschien denk je zelfs: echt Amerikaans. Dat zal wel waar wezen, maar het is goed om jezelf, je medediscipelen, je mentor en de Heer heel erg serieus te nemen.’

Discipelschapskringen
Ten slotte een paar notities bij de inhoud van dit boek. Dat het zo helder en vormend gaat over de binnenkant van de navolging van Christus, maakt dat het in een behoefte voorziet. Nieuwe discipelen hebben stevige kost nodig. Dat bewaart hen voor een al te vrijblijvende toewijding aan hun Meester. De geestelijke klankkleur van de studie is evangelicaal. Bij de verwijzingen naar verdiepingsstof kom je de namen tegen van C.S. Lewis, J.I. Packer, Bill Hybels en John Stott. Ook in de uitwerking van een aantal thema’s herkent de lezer dit evangelicale karakter. Zo wijkt de auteur met zijn kijk op het wezen en de functie van de kerk af van de reformatorische visie. In een ander boek schrijft Ogden over de ‘nieuwe reformatie’. Hij becommentarieert daarin de (verwording van de) reformatorische ambtstructuur en bepleit het eerherstel van het ‘ambt van alle gelovigen’. Dit laatste werkt positief door in de opzet van hoofdstuk 21, dat over het ontdekken van de geestelijke gaven gaat.

Ook in een aantal taxaties van de geestelijke situatie van de mens is Ogden evangelisch-positief. Zo had bijvoorbeeld de blijvende zondestrijd tussen de oude en de nieuwe mens in het leven van Jezus’ leerlingen wel wat meer aandacht kunnen krijgen; evenals de kleinmenselijke aanvechting en twijfel die in het spoor van Christus telkens weer overwonnen moeten worden.

Ik eindig graag zoals ik begon, namelijk positief. Ogden besluit zijn boek met een appendix over het opzetten van een ‘discipelschapsbediening’. Het is zijn stellige overtuiging, dat door middel van de vermenigvuldiging van kleine, zichzelf reproducerende kringen discipelen gemaakt worden die ook de kerk versterken. De ondertitel van het boek ‘samen groeien in discipelschap’ verwijst ook naar het belang van zulke levendige kringen.


1. Opwekking - 30 september 2007

Dit studieboek is speciaal bedoeld als hulpmiddel voor het opzetten van kleine, zichzelf vermenigvuldigende groepjes discipelen. Een zich van generatie op generatie uitbreidend netwerk van discipelen. Een studieboek dus, om niet alleen te lezen maar vooral samen met anderen te dóen. De sleutelrol is weggelegd voor de mentor. Kwetsbaarheid, waarheid en verantwoording afleggen zijn basisbegrippen om samen te groeien in discipelschap. De vier hoofdthema’s zijn opgroeien in Christus, inzicht in de boodschap van Christus, worden als Christus en Christus dienen. Een geweldig boek om te investeren in elkaars geestelijke groei! 

www.vergadering.nu