www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gij zijt allen broeders
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema, 1980
383 pagina's
ISBN: 9789063531089
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het Nederlandse Reveil en de 'Vergaderingen' van 'de Broeders' Het relaas van een geestelijke opwekking in Nederland in de 19e eeuw: het ontstaan van de beweging van de 'broeders'. De schrijver probeert enig licht te werpen op een zijns inziens betekenisvol, maar toch dikwijls vergeten aspect en vrucht van het Nederlandse Réveil, bovenal in de hoop dat deze studie moge bijdragen tot een beter onderling begrip van evangelische christenen in Nederland tot eer van God.

Voorwoord
Inleiding
I. Voorgeschiedenis (1815-1845)
Voorboden van het Réveil
Het Réveil in Europa De school van Bilderdijk
De Afscheiding: H.P. Scholte
De Christelijke Vrienden

II. Pioniers (1846-1870)
Mr. Gerrit Willink van Bennebroek
John N. Darby in Amsterdam
John N. Darby in de Achterhoek
Huibertus Johannes Lemkes
De Nederlandse Ev.Prot.Ver.
Hermanus C. Voorhoeve
Jacob Voorhoeve
Arie de Raadt
Jan Anthonie Donker 
III. Uitbreiding (1871-1900)
Eigenaardigheden
Jakob Sax
Hugo la Riviëre Sr. en
Nicolaas Samsom
Willem Verschoor
Dirk Rot
Jozef Bernard Cortvriendt
Vier boerenfamilies
Het einde van het begin
Aanhangsel
Personenregister
Geografisch register


2. Reformatorisch Dagblad - 22-1-1981 - www.digibron.nl/....historie-der-vergadering-van-gelovigen...

Historie der „Vergadering van gelovigen" in de 19e eeuw
Dr. W. J. Ouweneel: „Gij zijt allen broeders"


Boekrecensie door G. Roos

De „Vergadering van gelovigen" is scherp gekant tegen het begrip „gemeente" en de ambten. Die gedachte blijft hangen na het opslaan van elke willekeurige informatiebron over de kerkelijke verscheidenheid in ons land. Het nieuwste boek van dr. W. J. Ouweneel: „Gij zijt allen broeders," bevestigt deze indruk.

De „broeders" willen de kerk niet zien ais organisatie maar als levend organisme zonder confessie en reglement met de Bijbel als enig richtsnoer en de Heilige Geest als enige Leidsman. Ouweneel typeert ze als christenen „die eenvoudig als broeders en zusters samenkomen tot broodbreking en eredienst, tot woordbediening en gebed, niet volgens menselijke ordeningen maar onder de leiding van de Heilige Geest".


„Gij zijt allen broeders" beschrijft de periode van 1815 tot ongeveer 1900. „De geschiedenis van het Darbisme in Nederland moet nog geheel worden geschreven", zo zei dr. G. A. Wumkes in 1912. „In die situatie is nog praktisch geen verandering gekomen", aldus Ouweneel.

Werkwijze
Bijna zeventig jaar na 1912 is het nog veel lastiger historisch onderzoek te verrichten naar het ontstaan en de uitbreiding van de Vergadering in Nederland. Het is karakteristiek voor de groep dat niemand ooit ledenlijsten en officiële archieven heeft aangelegd. Men is vooral aangewezen op particuliere brieven, archieven van kerken en evangelisatieverenigingen en geschriften van voormannen van de beweging............

 Lees verder...


1. Biblion - 1980  - www.deboekensalon.nl

Boekrecensie door Biblion

In het eerste deel wordt het prot.chr. Réveil (1815-45) geschetst, als achtergrond van de nog steeds bestaande "Vergaderingen van gelovigen" (ook wel Darbisten genoemd naar de stichter: J.N. Darby, 1800-82). 

Deze "vergaderingen" ontstonden ± 1854; zij zijn geheel gebaseerd op de bijbel doch missen elke kerkelijke organisatie. Zij hebben elke zondag avondmaalsviering en bijbelsprekingen, overigens zonder bevestigde voorgangers. 

In het tweede deel komen bekende pioniers naar voren (1846-70), o.a. de fam. Voorhoeve; en in het derde deel de uitbreiding tussen 1871 en 1900. 

De auteur-insider beschrijft de historie helder en boeiend, op basis van schaarse archivalia, lectuur en interviews. 

Toegevoegd zijn 31 afb., vooral portretten, een (incompleet) persoonsnamenreg. en een plaatsnamenreg. 

Deze welkome aanvulling van de 19e-eeuwse prot.-chr. kerkhistorie is voor insiders en voor geiïnteresseerden in deze materie zeer aan te bevelen.

www.vergadering.nu