www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Kerk onder de loep
Fijnvandraat, Maljaars & Ouweneel
een confrontatie tussen de calvinistische en de chiliastische visie.
Uitg. Medema
175 pag.

 
..


1. Digibron - 11 januari 1980 - www.digibron.nl


Recensie door  A. Kole

Publikaties uit de kring van de Vergadering van Gelovigen
Uitgeverij Medema in Apeldoorn behoort tot de kring van de Vergadering van Gelovigen. Eén van de „vrije groepen" die ons land rijk is. Enkele mensen uit die „kring" laten veel van zich horen via spreek-, preekbeurten én geschriften. Ik denk dan aan b.v. J. G. Fijnvandraat en dr. W. J. Ouweneel.

Bij deze uitgeverij verschenen onlangs een drietal boeken die we hier willen bespreken. De eerste daarvan is J. G. Fijnvandraat: „De Bijbel én de belijdenis? Over biblicisme en bijbellezen".....

[ ...  Lees meer... ]

Het derde boek „De Kerk onder de loep" bevat bijdragen van J. G. Fijnvandraat, W. J. Ouweneel en A. Maljaars en heeft als ondertitel : een confrontatie tussen de calvinistische en de chiliastische visie.

De vragen betreffende de uitleg van Openb. 20:1-6, de onvervulde profetieën uit het Oude Testament, zijn uiteindelijk ondergeschikt aan een wezenlijk én diepgaand verschil van visie op de Kerk, zowel wat de tijd van ontstaan, als wat het wezen van de Gemeente betreft (6).

Maljaars krijgt gelegenheid om vanuit de Bijbel aan te tonen (blz. 14/47) dat er al in het Oude Testament over de Gemeente, de Kerk gesproken wordt. Een groot aantal teksten wordt er uit de Bijbel „in het strijdperk" gebracht. De andere twee schrijvers gaan op al die teksten in met een in- en uitleiding. Daarna krijgt Maljaars weer gelegenheid om te zeggen waar er z.i. fouten gemaakt worden. De anderen gaan daar ook weer op in. Daarna is het woord aan de lezer (blz. 172).

Het is wel de vraag of hij of zij al die bladzijden met de volle aandacht (en die is nodig) zal lezen, want het is een vermoeiend boek geworden. Erg onoverzichtelijk. Je ziet door de grote hoeveelheid teksten én beweringen niet meer het geheel van de Schrift.

Tegenover de calvinistische visie, die ook vragen oproept als het gaat over de toekomst van Israël als volk (en als land!) en de houding tegenover de ononvervulde oudtestamentische teksten, wordt de chiliastische visie op Israël, de Kerk (de Gemeente), de opname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking, de bekering van Israël, het duizendjarig rijk, de grote oordeelsdag (de tweede opstanding) duidelijk.

Verschillen
Samenvattend: De drie boeken die wij onder uw aandacht gebracht hebben laten ons overduidelijk zien, waar we aan toe zijn als het gaat om de visie op de Bijbel, de Kerk, de eindtijd, de opstanding, de doop, de toeëigening van het heil, de houding tegenover de belijdenis waarin de Kerk de hoofdzaken van het geloof onder woorden gebracht heeft door Schrift met Schrift te vergelijken. Het gaat niet om nuance-verschillen en daarom zal er eerst grondig gesproken moeten worden met de vertegenwoordigers van b.v. de Vergadering der Gelovigen over de genoemde zaken vóór er gezamenlijk ergens „de schouders" ondergezet wordt.www.vergadering.nu