www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Operatie supermens
dr. W. J. Ouweneel
Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam
en De Vuurbaak, Groningen, 1975
269 pag., prijs ƒ 29,75.
Dit boek bestellen...1. - 15 augustus 1975 - www.digibron.nl...


Wie wetenschap vermeerdert.....

Recensie door drs. J. A. Coster

„Zelfs genetici ontkomen er dus niet altijd aan de gevaren en mogeliijkheden van hun resultaten scheef te trekken. Zij zijn ook maar gewone mensen, met hun eigen levensovertuigingen en wereldbeschouwingen, waar al die ontdekkingen hun juiste plaatsje in moeten verwerven". Deze passage uit het hieronder besproken boek „Operatie Supermens" van dr. W. J. Ouweneel is typerend voor de opzet ervan.

Het gaat over de resultaten die met name het genetisch onderzoek (erfelijkheidsonderzoek) levert. Wat doet men met die gegevens? De schrijver zelf verricht zuiver wetenschappelijk onderzoek, dus niet met bijv. commerciële doelstellingen. Dat neemt niet weg dat zijn werk door hemzelf of door anderen gebruikt kan worden om een bepaalde theorie of overtuiging te onderbouwen.

WAARDEN
Het werken met resultaten van onderzoek is namelijk nooit waardevrij. Ken voorbeeld kan dit verduidelijken. Degenen die het opwekken van energie door kernsplitsing ontdekten hebben dit zuiver wetenschappelijk bestudeerd. Daarna bleek toepassing in de praktijk mogelijk en wenselijk.

In eerste instantie is wellicht alleen gedacht aan "vreedzame toepassing", maar het atoomwapen bleek alras een tweede mogelijkheid. Niet de onderzoekers zelf maar anderen stimuleerden de ontwikkeling van deze wapens. Weer andere instanties gaven opdracht tot het gebruik, terwijl er zeker personen geweest zijn die alleen aan „afschrikken door dreigen" gedacht hebben.

KIEZEN
Op diverse plaatsen in dit proces zijn dus beslissingen genomen. Beslissingen neemt men niet objectief, maar vanuit een bepaalde achtergrond, men KIEST. Het maken van een keuze is gebonden aan een norm. Het gebruik maken van de resultaten van welk onderzoek dan ook is dan een ethisch probleem: wanneer wel en wanneer niet en waarom wel of waarom niet?

Het is nu van belang waaraan men die normen ontleent. Liggen die, naar onze overtuiging in de mens of buiten de mens? Gaan wij uit van een levensbeschouwing waarin de mens autonoom is, of is hij gebonden aan de normen van een Ander, van God. Het antwoord op deze vraag zal in heel veel gevallen de bovenbedoelde keus beïnvloeden.
Lees verder...

www.vergadering.nu