www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


Vallen in de Geest
Wat is het? Is het bijbels? En wat moeten we ermee? 
Willem J. Ouweneel
Bread of life & Rock Publications
96 pag. Prijs: Ä 9,95
ISBN: 9789075226898 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Willem J. Ouweneel legt in dit boekje op een heldere manier uit waarom in allerlei samenkomsten mensen wel eens 'vallen in de Geest', dat is: vallen onder de kracht  van God. Het behandelt bijbelse voorbeelden van mensen die maar een glimp van Gods heerlijkheid hebben opgevangen en daardoor al werden geveld. Mensen die de Heilige Geest nog nooit op zo'n ingrijpende wijze hebben meegemaakt, denken dat de mensen die het vandaag meemaken, zich aanstellen, of psychisch overgevoelig zijn, of zelfs dat ze demonisch belast zijn. En dat terwijl de Bijbel vol is van zulke gevallen van goddelijke aanraking, met alle gevolgen daarvan! Dit boekje legt uit wat de Bijbel erover zegt en gaat in op de (soms terechte) zorgen die sommigen erover hebben. Gaat het echt om een vallen in de Geest? Kunnen er ook andere oorzaken van dit vallen zijn? Wat is het nut ervan? Kortom: wat moeten we ermee aan? Een helder boekje om te lezen en door te geven!
 


6. Charisma - juni 2009 - www.charisma.nl

Vallen in de Geest

Wat staat hierover in de Bijbel? Willem Ouweneel laat in dit boekje zien, vanuit de Bijbel, dat er een Bijbels fundament is voor dit 'verschijnsel'. Vanuit de grondtekst en met verschillende vertalingen naast elkaar laat de schrijver zien dat het geen 'nieuwe' manifestatie is. Hij laat ook zien dat er, naast een aanraking van de kracht van de Heilige Geest, er ook andere oorzaken kunnen zijn van 'vallen'. Hierin is hij bijzonder nuchter en eerlijk. Uiteindelijk kunnen wij ook in de Bijbel lezen over duivelse imitaties van uitingen van Gods kracht.

Naast het 'vallen' worden andere verwante verschijnselen besproken zoals, beven, dronken zijn in de Geest, geestvervoering en tongen spreken. Profeten in de Oude Testament werden constant bekritiseerd door hun 'vreemde' uitingen wanneer zij in geestesvervoering raakten. Er is dus niets nieuws onder de zon! Een aanrader voor mensen die hierover vraagtekens hebben.


5. Uitdaging - april 2009 - www.uitdaging.nl 

Vallen in de Geest

Mensen die tijdens een samenkomst plotseling op de grond vallen, naar eigen zeggen 'in de Geest'. Het gebeurt nog wel eens, maar wat moeten we ermee en hoe Bijbels is het?

Boekrecensie door Ruben Hadders

De beelden van de zogenoemde Toronto-blessing staan veel christenen nog levendig voor ogen: mensen die spontaan op de grond vallen, hevig beginnen te schudden en vreemde, dierlijke geluiden maken. Het heeft voor heel wat onrust gezorgd in de evangelische wereld. Vandaag de dag is het 'vallen in de Geest' echter een geaccepteerd verschijnsel in charismatische gemeenten. Toch merkt Ouweneel dat veel christenen kritisch tegen het verschijnsel aankijken. Ook hijzelf had aanvankelijk grote vraagtekens bij het gebeuren en daarom besloot hij, nieuwsgierig als hij is als theoloog, om de zaak eens vanuit de Bijbel te onderzoeken. Dat leverde een verrassende ontdekking op: de Bijbel spreekt meer over 'vallen in de Geest' dan vaak gedacht.

      INHOUD "Vallen in de Geest"
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Waar gaat het over?
Wat is 'vallen in de Geest'?
Psychisch?
Occult?
'Vallen' in het Oude Testament
Vallende oudtestamentische profeten
De 'slaap des Heren'
'Vallen' in de EvangeliŽn
Andere nŪeuwtestamentische voorbeelden
'Vallen' tot een oordeel
De kracht van Jezus op zijn volgelingen
Verwante verschijnselen
Geestvervoering
Goddelijke 'dronkenschap'
'Vallen' door demonen
Omgaan met 'vallen in de Geest'
Vals streven naar 'vallen in de Geest'
Voorover of achterover vallen
Handoplegging
Bijzondere kenmerken van handoplegging
Uit God - uit het vlees
Wie doet wie na!?
Een oordeel over 'vallen in de Geest'
Enige literatuur
 7
10
14
17
20
26
?1
35
39
43
45
50
53
57
60
64
68
71
74
77
81
84
88
93
 Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zijn nieuwste boekje is niets meer dan het resultaat van die Bijbelstudie. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament weet hij ten minste zeven voorbeelden te vinden van mensen die vielen in de Geest. In Genesis 17 bijvoorbeeld, waar we lezen dat God aan Abram verscheen om een verbond te sluiten. Vervolgens staat er: "Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht" (vs. 3, NBG'51). In eerste instantie zou men hier geen 'vallen in de Geest' vermoeden, maar dat heeft volgens Ouweneel te maken met de onjuiste vertaling: "Terwijl de Statenvertaling letterlijk 'vallen' vertaalt, hebben modernere vertalingen de neiging 'zich werpen' te vertalen. Ik vermoed dat dat is om ons typische westerse verlangen naar zelfcontrole te bevredigen" (pag. 20).

Welke mensen in de Bijbel nog meer in de Geest vielen, mag u zelf gaan ontdekken. Maar dat het voorkomt, dat weet Ouweneel overtuigend aan te tonen. Toch blijven er nog heel wat vragen open. Zo blijkt dat de betreffende personen uit de Bijbel slechts geringe ervaring hadden met het vallen in de Geest, terwijl sommige charismatische gelovigen in onze tijd bijna elke samenkomst door de knieŽn zakken. De vraag is dan ook of hier werkelijk sprake is van de kracht van Gods Geest of van bijvoorbeeld een psychologisch verschijnsel? In hoeverre dus het vallen in de Geest zoals we dat tegenwoordig tegenkomen, ťcht Bijbels is, blijft wat mij betreft onduidelijk. Dat erkent ook Ouweneel wel in zijn boek, al schrijft hij dat het in dat geval weinig kwaad kan. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag, aangezien aan een psychologisch gebeuren in de praktijk dan (onbewust) een onjuiste theologische dan wel geestelijke uitleg wordt gegeven.

Ouweneel weet het verschijnsel 'vallen in de Geest' iets te nuanceren en van de scherpste randen te ontdoen, maar het is duidelijk dat het laatste woord hierover nog niet geschreven is. Dit boek levert in elk geval een constructieve bijdrage aan de meningsvorming op dit gebied. Het is toegankelijk en overzichtelijk geschreven en een aanrader voor iedereen die zich willen verdiepen in het onderwerp.


4. Trin-magazine - maart/april 2009 

Over vallen in de Geest

Willem Ouweneel heeft een nieuw boek geschreven over 'vallen in de Geest', dat is vallen onder de kracht van God. ln onze samenkomsten komt dit met enige regelmaat voor en de mensen die het niet gewend zijn stellen daar vaak veel vragen over, waar we heel blij mee zijn. Dit boek, met de gelijknamige titel, is er voor mensen die meer willen weten over dit verschijnsel. Mensen die de Heilige Geest nog nooit op zo'n ingrijpende wijze hebben meegemaakt denken dat de mensen die het vandaag meemaken zich aanstellen of psychisch overgevoelig zijn, of zelfs dat ze demonisch belast zijn. En dat terwijl de Bijbel vol is van zulke gevallen van goddelijke aanraking, met alle gevolgen daarvan. Ouweneel heeft alle Bijbelse argumenten keurig en uitvoerig op een rijtje gezet, maar diept ook uit dat het vallen soms niet uit de Geest gebeurt en wat hiervan de oorzaken kunnen zijn. Het boekje heeft niet alleen de bedoeling om het 'vallen in de Geest' uit te leggen, maar ook om het te relativeren. Een aanrader!


3. Oogst - april 2009 

Vallen in de Geest

Boekrecensie door Pieter Siebesma

In zijn nieuwste boek bespreekt WiIlem J. Ouweneel het zogenaamde 'vallen in de Geest'. Dit verschijnsel, ook wel 'slain in the Spirit' (neergeslagen in de Geest) of 'resting in the Spirit' (rusten in de Geest) genoemd, vindt plaats tijdens charismatische samenkomsten, waarbij mensen vallen als gevolg van een sterke aanwezigheid van Gods kracht en heerlijkheid. Vaak gebeurt het tijdens een handoplegging, maar ook wel wanneer men op een afstand staat van de voorganger die bidt of preekt. Meestal valt men dan naar achteren. Soms valt men naar voren of opzij, of zakt men door de knieŽn.

Zij die dit hebben meegemaakt, getuigen na afloop vaak van bijzondere geestelijke ervaringen, zoals het ervaren van Gods aanwezigheid, Zijn rust en vrede, of het ontvangen van openbaringen of zelfs van genezing en bevrijding. Dat maakt het voor gelovigen die vragen hebben ten aanzien van het vallen in de Geest (en daar behoor ik zelf ook toe), moeilijk om daarover kritisch te zijn. Immers, bij het afwijzen van het verschijnsel, kunnen we ook de (persoonlijke) ervaringen van hen die dit meemaken afwijzen. 

Terugschrikken 
Daarom was ik benieuwd naar wat Willem Ouweneel hierover te schrijven had. In een aantal korte hoofdstukken behandelt hij de diverse aspecten van het vallen in de Geest, zoals de bijbelse onderbouwing, geestvervoering in het algemeen, de rol van handoplegging hierbij en over de vraag of het uit God is of uit het vlees. Zijn eindoordeel is positief. Hoewel er soms sprake kan zijn van psychische of demonische invloeden of zelfs van het ordinaire omverduwen van mensen, is het vallen in de Geest op zich bijbels. 

Volgens Ouweneel zijn degenen die hier moeite mee hebben gelovigen die moeite hebben met charismatische uitingen in het algemeen. Of in zijn eigen woorden: ĎDeze broeders en zusters zijn mensen die alles geloven wat in de Bijbel staat, maar terugschrikken als puur bijbelse fenomenen ook in hun eigen omgeving opduiken. Het zou gemakkelijker zijn, als ze wel eens in extase voor God waren geweest (...) als ze wel eens in tongen gesproken of geprofeteerd hadden, als ze wel eens zieken de handen opgelegd hadden (...) of als ze wel eens een demon hadden uitgeworpení (blz. 89).

Uit "Vallen in de Geest" - pag.20:

'Vallen' in het Oude Testament
De Bijbel kent vele voorbeelden van mensen die onder de overweldigende kracht van God op de grond vielen. Daarbij moeten we trouwens wel letten op het verschil tussen de St.vert. en meer
eigentijdse vertalingen, zoals de NBG-vert., de Will.vert., de GNBijbel en de NBVert. Terwijl de St.vert. letterlijk 'vallen' vertaalt, hebben modernere vertalingen de neiging, 'zich werpen' te vertalen. Ik vermoed dat dat is om ons typisch westerse verlangen naar zelfcontrole te bevredigen. We vinden het blijkbaar 'prettiger'
als het vallen van bijbelse personen gegrond was op een rationeel wilsbesluit van de desbetreffende mensen, en niet op een overweldigd worden door de heerlijkheid en kracht van God. We 'werpen' ons liever op de grond - als het dan toch moet - dan de idee te moeten aanvaarden dat sommige mensen door Gods kracht tegen de grond 'geslagen' worden.
In al de hierna te noemen passages gaat het om het Hebreeuwse werkwoord nafal, dat primair 'vallen' betekent. Men kan niet ontkennen
dat men het in sommige gevallen kan vertalen met 'zich werpen'...

Niet hetzelfde 
Nu zit hier mijn voornaamste punt van kritiek op dit boek. Hoe men ook over het spreken in tongen, profeteren, bidden voor genezing of bevrijding mag denken, niemand zal ontkennen dat het in de Bijbel staat. Gelovigen die dit doen, mogen zich hiervoor terecht op de Bijbel baseren. En zij die hiertegen bezwaar maken, dienen aan te tonen dat wat op dit vlak vandaag gebeurt niet hetzelfde is als ten tijde van de Bijbel.Maar hoe duidelijk spreekt de Bijbel over het vallen in de Geest? W.J. Ouweneel noemt zeven teksten uit het Oude Testament als bewijs hiervoor (Gen. 17:1-3; Lev. 9:24; Joz. 5:13-14; Richt. 13:17-20; 1 Sam. 28:20; 2 Kron. 5:13-14; 1 Kon. 18:38-39), en nog eens zeven andere tekstverwijzingen die speciaal gaan over profeten van God: Bileam (!) in Numeri 22:31 en 24:4, EzechiŽl in EzechiŽl 1:28, 3:22-23 en 43:2-3, en DaniŽl in DaniŽl 8:15-18 en 10:4-11. 

Inlegkunde 
In nagenoeg alle eerste zeven teksten gaat het niet over het vallen in de Geest, maar over de oud-oosterse manier van eer bewijzen, namelijk door je naar voren op de grond te laten vallen. Bijvoorbeeld in Jozua 5:13-14 staat een man tegenover Jozua met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. Wanneer Jozua vraagt wie hij is, en hij zich bekend maakt als de Vorst van het leger des HEREN, valt Jozua op zijn gezicht ter aarde en buigt zich neer. Zoals men aan een koning hulde bewijst, zo bewijst Jozua eer aan deze engel. Dat dit slaat op het vallen in de Geest, is mijns inziens een vorm van inlegkunde. De enige uitzondering daarop is 2 Kronieken 5:13-14, waarin wordt beschreven dat de priesters niet konden staan vanwege de heerlijkheid des HEREN. Maar zelfs deze tekst kan anders geÔnterpreteerd worden. Bij de voorbeelden genoemd in DaniŽl en Ezra valt op dat deze profeten op hun gezicht vallen, wanneer ze God zien. 

Kritische vragen 
Ook in het Nieuwe Testament vindt Ouweneel zeven voorbeelden van het vallen in de Geest (Matt. 17:1-6; Matt. 18:3-6; Matt. 28:2-4; Joh. 9:3-4; Hand. 16:25-29 en Openb. 4:10; 5:8 en 5:14). Het ontbreekt aan ruimte om deze teksten uitvoerig te bespreken. Ook een aantal van deze teksten spreken over het zich naar voren werpen of laten vallen om eer te bewijzen. De lezer oordele zelf. Ouweneel geeft zelf ook toe dat veel van deze teksten anders vertaald kunnen worden en ook worden vertaald. 

Opmerkelijk is dat nagenoeg altijd wordt gesproken van het naar voren (laten) vallen, terwijl bij het vallen in de Geest mensen meestal naar achteren vallen. In het Nieuwe Testament vinden we een aantal voorbeelden dat de Heilige Geest op mensen valt (zie bijv. Hand. 1:8; 8:16; 10:16; 11:15), maar niet dat de mensen als gevolg daarvan ook letterlijk vallen. 

Kortom, het bijbelse bewijs vind ik nogal mager. De vraag is natuurlijk wel of het vallen in de Geest daarom altijd verkeerd is. Immers, als de Bijbel er niet over spreekt, hoeft het daarom per definitie niet fout te zijn, zoals ook Ouweneel zelf aangeeft. Maar dat geeft ons wel het recht kritische vragen te stellen bij dit verschijnsel. 


2. Christelijk Informatie platform - 2 februari 2009 - www.cip.nl

Boek over ĎVallen in de Geestí

Prof. Willem Ouweneel heeft een boek geschreven over ĎVallen in de Geestí. Dit onderwerp is bepaald niet onomstreden. Er wordt binnen kerken zeer verschillend over gedacht. Een deel ziet het als een handelen van de Geest, anderen denken dat het niet van de Heere komt en zeggen dat het geen Bijbelse onderbouwing heeft. 

Volgens de uitgever legt Ouweneel in het boek op een heldere manier uit waarom in allerlei samenkomsten mensen wel eens Ďvallen in de Geestí. Het boek behandelt Bijbelse voorbeelden van mensen die ďeen glimp van Gods heerlijkheidĒ opvingen en ďdaardoor werden geveld. Zij begonnen te schudden en te beven, zij knikten door hun knieŽn, zij sloegen tegen de grond.Ē Het boek gaat in op wat de Bijbel erover zegt en gaat in op de terechte zorgen die sommige mensen erover hebben.


1. Charisma - februari 2009 - www.charisma.nl

Vallen in de Geest

Interview door Jop van der Bijl

Willem Ouweneel heeft een boekje geschreven over `vallen in de Geest'. Jop van der Bijl vroeg hem waarom hij dit boekje heeft geschreven.

In allerlei samenkomsten waar ik kwam en waar mensen 'vielen in de Geest', merkte ik dat dat verwarring teweegbracht bij mensen die zoiets voor het eerst meemaakten. Elke keer voelde ik me dan gedrongen om die mensen tegemoet te komen door in het kort uit te leggen wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft. Maar eigenlijk kan dat helemaal niet in zo'n kort bestek. Je zou dat heel gedegen moeten doen. Daarom kreeg ik de ingeving hierover een boekje te schrijven waarin ik de Bijbelse argumenten keurig en uitvoerig op een rijtje kon zetten.

Heeft de Bijbel dan iets over dit onderwerp te zeggen?
Meer dan je misschien zou denken! Ik heb verschillende keren christenen horen beweren dat het 'vallen in de Geest' helemaal niet in de Bijbel zou voorkomen, maar dat is niet waar, Het komt juist tamelijk veel voor, onder allerlei omstandigheden, bij heel bijzondere mensen zoals profeten en apostelen, maar ook bij heel gewone mensen. De essentie is, dat waar mensen geconfronteerd worden met de kracht en heerlijkheid van God, zij daardoor vaak zo overweldigd worden dat zij niet op hun benen kunnen blijven staan. Eigenlijk is dat ook precies wat je in zo'n situatie zou verwachten.
Maar in de Bijbel gebeurt het toch meestal door de openbaring van God zelf, zonder tussenkomst van mensen?
Ja, dat klopt. Maar er zijn wel degelijk ook voorbeelden van een vallen onder de kracht van God door bemiddeling van dienstknechten van God. Ik verklap nog niks; daarvoor moeten de mensen het boekje maar lezen. De kern waarom het draait is dat mensen in aanraking komen met de kracht van God, of dat nu rechtstreeks gebeurt, bijvoorbeeld als zij een visioen zien, of indirect, via een bedienaar van de Heer.

Is het 'vallen in de Geest' iets waarnaar mensen zich zouden moeten uitstrekken?
Helemaal niet. Het boekje heeft niet alleen de bedoeling het verschijnsel uit te leggen, maar ook het te relativeren. Het 'vallen in de Geest' komt voor, maar we streven er niet naar, we zijn er niet op uit, we doen het er niet om. Als het gebeurt, prima, geen probleem; we weten hoe we het moeten hanteren, Als het niet gebeurt, ook prima. Het mag nooit een doel op zich zijn. Ook zonder dat er gevallen wordt, kan de Geest immers krachtig werken. Er kan bijzondere zegen zijn zonder dat er gevallen wordt, en soms wordt er ook gevallen zonder dat het bijzondere zegen met zich mee brengt.

Hoezo? Als het vallen geen zegen brengt, hoe kan het dan uit de Geest zijn?
Ten eerste is het vallen ook helemaal niet altijd uit de Geest. Soms zijn er puur psychische oorzaken: mensen willen graag vallen omdat ze het anderen hebben zien doen; mensen zijn soms erg suggestibel. Soms zijn er zelfs fysieke oorzaken: de voorbidder duwt de mensen gewoon om. Daar ben ik mordicus op tegen; dan wordt het een puur vleselijke show. Soms kunnen er zelfs occulte oorzaken zijn; dat vind je ook in de Bijbel. Maar gelukkig hebben wij middelen genoeg om tussen geestelijke, vleselijke en demonische oorzaken te onderscheiden, Dat leg ik in het boekje ook uit.
Ten tweede is de Heilige Geest altijd soeverein, Hij kan mensen zegenen zonder dat zij vallen, en Hij kan mensen onder de kracht van God laten vallen, zonder dat ze daar een bijzondere zegen aan overhouden.

Hoe kunnen mensen het boekje krijgen?
Het verschijnt ergens in februari, en dan kunnen mensen het hopelijk gewoon in de evangelische boekhandel krijgen, of anders het bestellen bij de uitgever: Highway Media, in samenwerking met Rock Publications.


Lees ook: Wat zegt de Bijbel over Vallen in de Geest...

www.vergadering.nu