www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Wij zien Jezus
dr. W. J. Ouweneel
deel I
Uitgeverij H. Medema
prijs É 37,50
120 pagina''s...


1. - 9 december 1982 - www.digibron.nl...


Jezus als barmhartige Hogepriester centraal
Ouweneel over HebreeŽnbrief

Recensie door ds. G.S.A. de Knegt

Sommige wetenschappers zijn niet alleen begiftigd met een groot verstand, maar bezitten tevens een geweldig grote werklust. Een van die wetenschappers is dr. W. J, Ouweneel. Zoals ons bekend zal zijn, zijn er zeer vele boeken reeds van zijn hand verschenen. Een deel van deze boeken heeft betrekking op het grensgebied van Bijbel en wetenschap, een ander deel heeft tot doel de Schrift uit te leggen en voor de bijbellezer begrijpelijk te maken.

Het boek dat wij nu voor u aankondigen behoort tot de laatste categorie en draagt als titel: ĄWij zien Jezus". Ofschoon niet met zoveel woorden aangegeven zal deze titel vermoedelijk ontleend zijn aan HebreeŽn 2:9 waar wij onder andere lezen: ĄWij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond". De bedoeling van de auteur is in deze uitleg over de HebreeŽnbrief wel duidelijk, want hij stelt Jezus als Ąde Barmhartige Hogepriester" centraal.

Ten geleide
In zijn Ąten geleide" stelt Ouweneel, dat de brief aan de HebreeŽn een van de verhevenste maar ook een van de moeilijkste boeken van het Nieuwe Testament is. Deze brief is zeer verheven omdat hij ons Christus toont zowel in de staat van Zijn vernedering als in de staat van Zijn verhoging. Breedvoerig wordt ons de Persoon van de Barmhartige Hogepriester beschreven in Zijn Godheid en in Zijn mensheid, in Zijn eeuwige heerlijkheden en in Zijn ambtelijke heerlijkheden als mens op aarde en nu ůůk in de hemel.

De moeilijkheid van deze brief ligt volgens de auteur in het feit, dat het diep ingaat op de geschiedenissen en de IsraŽlitische offerdienst in het Oude Testament. Het dringt ver door in de geheimen van Gods plannen, in de zegeningen van de kinderen Gods en in de heerlijkheden van Jezus Christus. Wij zijn het dan ook met de schrijver hartelijk eens, wanneer hij zegt, dat het licht van Gods Geest ons in deze verborgenheden moet leiden. Ontbreekt ons de Geest Gods, zo zullen wij er niets van verstaan. Dat geldt echter niet alleen voor de brief aan de HebreeŽn, doch voor de gehele Schrift.

Indeling
Het boek ĄWij zien Jezus" is fris van opzet................
Lees verder...

 

www.vergadering.nu