www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Alverzoening
Besproken en weerlegd
door

Willem J. Ouweneel

Uitg. Medema, Vaassen. 48 pag.

De Duitse pdf-versie is gratis te lezen: klik hier...

 


Reformatorisch Dagblad, 29-2-1996 - www.digibron.nl

Ouweneel bestrijdt alverzoeningsleer
Brochure wil grote plaats inruimen voor vrije menselijke wilsbeslissing

Recensie door ds. C. Harinck

De reikwijdte van de verzoening van Christus heeft velen beziggehouden. Het is ook een leerstuk met verstrekkende gevolgen voor prediking en geloofsleven. Dr. W. J. Ouweneel heeft in een brochure van 48 bladzijden aan dit onderwerp aandacht besteed, met een bijzondere spits op de alverzoening.

De leer van de alverzoening heeft sinds Origenes (185-254), die het als eerste uiteenzette, alle eeuwen door aanhangers gehad in de christelijke kerk en daarbuiten.

Zij gronden hun theorie vooral op Handelingen 3:21, waarin gesproken wordt over de tijden van de wederoprichting aller dingen. Dit zou betekenen dat in het einde alle schepselen en zelfs de duivelen hersteld zullen worden in hun oorspronkelijke gelukzalige staat.

Deze leer spreekt veel mensen aan. Volgens hen is een eeuwige hellestraf in strijd met de liefde van God. Maar men beweert daarnaast ook dat dit nergens in de Bijbel geleerd wordt. Vooral op dit laatste gaat Ouweneel in.

Hij verklaart een aantal omstreden teksten, zoals 1 TimotheŘs 2:4: ,,God wil dat alle mensen zalig worden"; 2 Petrus 3:9: ,,God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen", en vele andere teksten. Hij gaat ook vrij uitvoerig in op de betekenis van het Griekse woord voor "eeuwig", "aioon", en bewijst daarmee dat er ook geen vernietiging van de duivelen en de goddelozen zal zijn, maar een eeuwige helse straf. Ik moet zeggen dat het een en ander duidelijk uit de doeken gedaan wordt en goed onderbouwd wordt met de Schrift.

Algemene verzoening
Daarna wordt ingegaan op allerlei andere argumenten van de alverzoeningsleer, zoals.....
Lees verder...


Nederlands Dagblad, 15-2-1996

Niet ieder wordt zalig
Bespreking en weerlegging

Recensie door dr. M.J.Arntzen

Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus spreekt op een heerlijke manier over het geloof dat ons behoudt. Maar de eerste vraag en het antwoord van deze zondag (20) is niet zo makkelijk te verwerken. Worden alle mensen weer door Christus zalig? Nee! Dat is een hard antwoord. En toch rechtvaardig, want we hebben allen de eeuwige dood verdiend en het past ons allerminst tegen God in opstand te komen.
Dr. W.J. Ouweneel, deskundig op velerlei gebied, heeft ook over deze zaak een boekje geschreven. Hij wijst daarin de alverzoening af. Er wordt daarbij nog onderscheiden tussen het absolute universalisme, waarbij het ten slotte met alle goddelozen en ook met de boze geesten, de duivelen, nog in orde komt. En er is het hypothetisch universalisme: dan is er ook na de dood mogelijkheid tot bekering. Ondanks zijn beslist veroordelen van de alverzoening wijst Ouweneel terecht op de moeite die we ermee kunnen hebben, dat mensen onherroepelijk voor eeuwig verloren zijn, niet alleen Hitler en Stalin, maar ook Albert Schweizer en Gandhi. Maar wie zal hier ten slotte met zekerheid spreken? Met beroep op veel bijbelteksten wijst Ouweneel erop, dat er wel degelijk een eindeloze hellestraf is voor hardnekkig ongelovigen. De Griekse en Hebreeuwse woorden die de Schrift gebruikt voor eeuwig en eeuwigheid, wijzen soms wel op een beperkte tijdsduur, maar heel vaak ook op de eindeloze eeuwigheid.

Er wordt in dit boekje veel aandacht besteed aan de zg. universalistische teksten, o.a. 1 Tim. 2:4, dat God wil dat alle mensen behouden worden en dat de wereld door Christus behouden wordt (Joh. 3:17). Geduldig en uitvoerig wordt zo een hele reeks teksten te berde gebracht. De conclusie is dat nooit geleerd wordt dat alle mensen zonder uitzondering ten slotte zalig worden.

Er is volgens Ouweneel een onwederstandelijke wil van God (in zijn raadsbesluit) en een wederstandelijke, b.v. in Luc. 13:34. Dat is dan de wensende wil (hoe dikwijls heb Ik u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild). Dit lijkt veel op
de onderscheiding die wij vroeger wel maakten tussen de wil van het besluit en de wil van het bevel.

Vragen

Dan komen nog andere vragen aan de orde. ls het verloren gaan van zoveel mensen niet in strijd met Gods liefde en met zijn heiligheid (er zal dan altijd een plaats zijn waar gezondigd en waar God gelasterd wordt)? Komt het ook niet in strijd met Gods rechtvaardigheid? Want 'eindige' zonden moeten dan met een eeuwige straf geboet worden. Ouweneel wijst erop dat de zonde de oneindige majesteit van God schendt (zie in dit verband antw. 11 Catechismus). Dit boekje is geen opwekkende lectuur. Maar de eeuwige straf is een harde werkelijkheid.

Veel moderne theologen loochenen die of zwakken deze aangrijpende realiteit sterk af, b.v. Karl Barth en ook H. Berkhof en G.C. Berkouwer, die in deze heel onduidelijk is. Ouweneel noemt hen niet. Hij houdt zich hoofdzakelijk serieus met de Bijbel bezig en weerlegt vanuit de Schrift de valse leer van de alverzoening. Deze wekt bij de mensen een valse hoop. Het is in feite onbarmhartig mensen ongewaarschuwd verloren te laten gaan. Het evangelie wijst met grote ernst op de twee wegen. Maar er wordt toch met evenveel ernst op aangedrongen de enige Naam te belijden, juist opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven zouden hebben.

Daarom bevelen we dit boekje van Ouweneel hartelijk aan. De bedoeling is zeker niet mensen bang of wanhopig te maken; er is een heden van genade. Maar we moeten ons haasten om onzes levens wil.


www.vergadering.nu