www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


7 woorden
Waar het echt om gaat
J. I. Packer
Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen, 2009
ISBN 9789088650802
174 blz.; € 16,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
Zonde - Genade - Middelaar - Verzoening - Geloof - Rechtvaardiging - Heiliging.
Een heldere en grondige behandeling van zeven kernwoorden van het christelijk geloof.
J.I. Packer geeft een heldere beschrijving van de betekenis van deze zeven kernwoorden. Door zorgvuldig nagaan van wat de Schrift zegt, maakt hij duidelijk wat deze woorden ons te zeggen hebben.
 


1. Reformatorisch Dagblad - 16 februari 2010 - www.refdag.nl 

Bijbelse lijnen

Boekrecensie door  ds. M. Goudriaan

Wie zich vandaag zorgen maakt over toenemende onkunde in het geestelijk en kerkelijk leven –en wie heeft daar geen reden toe?– bevindt zich in het gezelschap van de invloedrijke Engelse theoloog James I. Packer.

Packer heeft vele publicaties op zijn naam staan. Hij geeft er blijk van ernstig bezorgd te zijn over een toenemende onkunde. Maar hij wil ook zijn krachten geven in de strijd tegen deze bedreiging. Zo verscheen van hem het boek ”18 Words”, waarin hij een aantal Bijbelse kernbegrippen uit de doeken doet. Een selectie hiervan verscheen in vertaling bij uitgeverij De Groot Goudriaan: ”7 woorden. Waar het echt om gaat”.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan zonde, genade, Middelaar, verzoening, geloof, rechtvaardigmaking en heiliging. Packer gaat na wat de Schrift over deze begrippen uit het christelijk geloof zegt en vervolgens geeft hij aan wat wij vandaag vanuit deze Bijbelse gegevens hebben te leren.
Wie al eerder kennismaakte met de werken van Packer weet dat hij de kunst verstaat om op heldere wijze zijn visie te verwoorden. Zo is het volstrekt duidelijk wat hij bedoelt in het hoofdstuk over de zonde: „Raak het zicht in dit thema kwijt, en u raakt direct uw weg in de Bijbel kwijt.” En als het gaat over de genade: „De wereld zou heel wat meer praktische godzaligheid zien dan nu het geval is, als christenen vandaag de dag meer wisten van Gods genade.” Niemand hoeft bij het lezen van het eerste hoofdstuk of halverwege het boek terzijde te leggen met het oordeel „allemaal gesneden koek” of „veel te moeilijk.” Ieder kan er zijn winst mee doen.

Helder en overtuigend wordt een aantal Bijbelse grondlijnen getekend. Vanuit deze lijnen gaat Packer in gesprek met de tijdgeest. Zo worden vragen opgeroepen. Spelen deze centrale begrippen nu zo’n grote rol in het kerkelijk leven? Ben ik persoonlijk vervuld van bijvoorbeeld de werkelijkheid van zonde en genade?

Het is geen geringe opdracht om de 21e-eeuwse mens de hoofdlijnen van de Schrift uit te leggen. We zullen zelf terdege moeten weten wat de Heere ons wil leren in Zijn Woord en waar het alle eeuwen door om gaat. Het boek van Packer kan daarbij goede diensten bewijzen. Verrassend is de wijze waarop hij vanuit de Schrift de heiliging laat oplichten en daarbij bepaalde gevaren aan de dag legt die ook ons bedreigen.

In het bestek van deze bespreking ontbreekt de ruimte, maar het zou de moeite waard zijn om ook onder ons eens goed te bestuderen wat hier geboden wordt.

Packer zegt het niet herhaaldelijk, maar uit het geschrevene blijkt als het ware vanzelf dat ons Godsbeeld van enorm belang is; dat het geweldige gevolgen heeft wanneer we in prediking en theologie meer van de mens dan van God uitgaan; dat noch het rusteloos zoeken van ervaring buiten de vaste grond van de Schrift, noch een kil rationalisme zonder écht geestelijk leven ons kan baten.

Natuurlijk zijn er vragen te stellen. Zo valt er nog wel wat meer te zeggen over de wedergeboorte dan de schrijver op bladzijde 47 doet, en ook over wat Luther zei over de plaats van de Wet bij de heiliging. Dat doet echter aan de waarde van dit boek niet af.

In onze gezindte wordt wat verschillend geoordeeld over een schrijver als Packer. Soms hoor je de opmerking dat de geestelijke kracht van zijn boeken „wat mager” zou zijn. Mag in een recensie aan hen die deze mening aanhangen de volgende raad worden gegeven: bestudeer de ”7 woorden” en neem daarnaast de puriteinen ter hand, die Packer zo met klem aanbeveelt!

www.vergadering.nu