www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De actualiteit van het Oude Testament
Geweld, offers en beloften
Paul, M.J., A. Versluis en P. de Vries
Driestarreeks. 2017, De Banier, Apeldoorn
160 pagina’s
€ 10,95
ISBN: 9789402904796
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Voor christenen is het Oude Testament niet zozeer een boek met verhalen, maar het Woord van God. Juist daarom roepen sommige gedeelten ongemakkelijke vragen op: ‘Wat moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de gedetailleerde offerwetgeving? Wat betekenen de nog onvervulde beloften over Israël en een toekomstige heilstijd?’ 

Vanuit het geheel van de Schrift reiken de auteurs diepgaande antwoorden aan die de lezer houvast bieden en duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is. De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief.
 

..


1. - 24 februari 2018 - www.uitdaging.nl 

Recensie door Marco van Putten


Refo-evangelische kijk op Oude Testament

Voor de meeste christenen hoort het Oude Testament wel bij de Bijbel, maar is toch grotendeels een ‘gesloten boek’. Niet alleen zou het voor een andere ‘bedeling’ staan, maar ook het karakter ervan is problematisch. Zo komt de Here Jezus er niet in voor. Er bestaat ook moeite met het geweld, de bloedvergietende offers en het ontbreken van allerlei details over de Eindtijd. Op die laatste drie zaken gaat het boekje ‘De actualiteit van het Oude Testament’ in. Hoe is dat gedaan?

Reformatorische insteek
Dit boekje verschijnt in de Driestarreeks Studium Generale en richt zich dus op orthodox-protestanten. Binnen die denominatie bestaat, als vanouds, groot respect voor het Oude Testament (OT). Maar het legt ook specifieke accenten, zoals de Christocentrisme van de Reformatorisch (katholieke) traditie. Dat typeert ook de kijk op het OT en hoe de verschillen met het Nieuwe Testament (NT) zouden moeten worden verklaard. Toch hebben de auteurs van dit boekje een poging gedaan een evangelisch licht te laten schijnen. In drie hoofdstukken worden geweld, de offervoorschriften en het Nieuwe Verbond behandeld, waarbij Mart-Jan Paul de meeste ruimte heeft gekregen om het laatste onderwerp te behandelen. Voetteksten geven diepte informatie en boekverwijzingen. Achterin het boek is een register van Bijbelteksten gegeven en een korte beschrijving over de auteurs.

Cultuurverschil
De auteurs benadrukken dat de Bijbel een andere cultuur toont dan de Nederlandse. Die cultuur is gewelddadig, maar God wijst veel ervan af. Israël week daardoor af van de omringende volken. Versluis behandelt het problematische punt als God ook geweld beveelt. De Vries behandelt de vraag wat de offers in het OT kunnen betekenen voor christenen. Het offer van de Here Jezus zou die hebben vervuld. Hij bespreekt de offervoorschriften, maar ook de Tempel en diens opbouw en leidt daarvan allerlei zaken af. Aparte aandacht is er voor Grote Verzoendag (Jom Kipoer) dat het hart zou vormen in de boeken van Mozes en door de Here Jezus vervuld zou zijn. Paul gaat in op het belangrijke onderwerp van het karakter van het Nieuwe Verbond en hoe het zich verhoudt tot Gods eerdere verbonden. Hij wijst op verkeerde christelijke interpretatie van de Bijbel. Zo zou nog veel onvervuld zijn.

Evaluatie
Dit boekje voegt toe aan een juister beeld van het OT en geeft hernieuwde interesse. Opmerkelijk is de evangelische (niet sterk aan traditie en dogma’s gebonden) insteek. Maar het is ook weer niet baanbrekend. Trouw aan de Reformatorische traditie kenschetst dit boekje. Zo wordt met groot respect over Israël gesproken, maar zonder de grote gevolgen van Israëls verbanning en herstel uit te werken. Ook is de uitleg hier en daar gewoon krom (katholiek). Toch durft Mart-Jan Paul verder te gaan door belangrijke, ontraditionele dingen over het Nieuwe Verbond te stellen. In dit boekje had echter een zakenregister niet mogen ontbreken. Een aanrader.

www.vergadering.nu