www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Jezus is uniek
David Pawson

Jezus is één van de meest bekende mensen uit de wereldgeschiedenis. 
Toch weten veel mensen niet wat hem zo uniek maakt.N.B.: Kanttekeningen
          Let op de 4 vreemde koppen boven de 4 artikelen/recensies.
          In feite staan ze model voor de ernstige dwalingen die Pawson verspreidt.
          Lees daarom ook aandachtig de kanttekeningen bij deze recensies.


4. Christelijk Informatie Platform - 3 mei 2012 - www.cip.nl

"Jezus pleegde in zekere zin zelfmoord"
Wat de wereld niet zag toen men naar het Kruis keek

Pawson legt de oorzaak en verantwoordelijkheid bij God
Kanttekening door Harry Sleijster

Weer komt Pawson met zo'n vreemde uitspraak: "Jezus pleegde in zekere zin zelfmoord". 
En: "dat Jezus Zijn eigen dood veroorzaakte". 
En zelfs dat "God zelf verantwoordelijk was voor de dood van Zijn Zoon". 

Het zou in zekere zin heel vroom kunnen klinken. Hij stierf ook voor ons, zegt Pawson nog. Maar de hele boodschap in Pawson's betoog is: ons treft geen schuld. Daar lezen we namelijk niets(!) van. 

Het is bij Pawson de omgekeerde wereld, want WIJ veroorzaakten zijn dood. 

Het staat buiten twijfel dat de Christus MOEST lijden en sterven, en ook dat Hij zijn leven zelf heeft afgelegd, etc. Maar het is zeer twijfelachtig om de oorzaak EN de verantwoordelijkheid voor zijn sterven bij God te leggen. Gezien ook de flinke serie dwalingen van Pawson, vraag ik mij opnieuw af: waar is deze man mee bezig? Waarom bijvoorbeeld laat de man ook in dit artikel opnieuw geen evenwicht zien? Waarom dat vage "in zekere zin" zonder duidelijkheid te scheppen? Dit is een voortdurend probleem in Pawsons uitspraken.
 
Lees meer over Pawsons eigen-werken-evangelie, het 'schrappen uit het boek des levens', en de 'afval der heiligen', etc. onderaan deze pagina...
 

Boekrecensie door CIP

Er bestaat geen twijfel over dat de dood van Jezus de grootste gerechtelijke dwaling ooit is. Je zou kunnen zeggen dat de Romeinen schuldig waren aan de dood van Jezus of de Joden, die Hem overleverden. Toch waren het niet alleen mensen die verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus Christus. Maar wie zorgde er dan voor dat hij stierf? Het antwoord hierop is dat Jezus Zijn eigen dood veroorzaakte. Dat schrijft David Pawson in zijn boek 'Jezus is uniek'. David Pawson: "Jezus regelde de timing van zijn eigen dood en bepaalde hoe Hij zou sterven: aan een kruis. Hij had van het begin tot het eind de regie over Zijn eigen dood. Dat is het verbazingwekkende. Hij besloot waar Hij zou sterven, wanneer Hij zou sterven en hoe Hij zou sterven."

David: "Jezus regelde zelf waar Hij zou sterven. Hij zei dat een profeet niet buiten Jeruzalem de dood mag vinden terwijl Hij een moment later zelf naar Jeruzalem ging! Hij koos ervoor wanneer Hij zou sterven: op de dag dat het Pascha begon. Het intrigerende is dat op die dag het Paaslam werd gedood, om drie uur ‘s middags. Op datzelfde moment blies Jezus zijn laatste adem uit. Honderden lammeren werden op dat moment geslacht. Het is daarom ook niet gek dat het Nieuwe Testament zegt dat Jezus ons Paaslam is. Jezus regelde de timing perfect en bepaalde hoe Hij zou sterven: aan een kruis. Hij had altijd al voorzegd dat Hij zou worden gekruisigd. Hij had van het begin tot het eind de regie over zijn eigen dood. Dat is het verbazingwekkende."

Jezus zei: ‘Niemand neemt mijn leven van mij weg. Ik geef het zelf.’ Pawson: "Vanuit een bepaald oogpunt zou je kunnen zeggen dat Jezus' dood een vorm van zelfmoord was. We kunnen zelfs nog verder gaan dan dat. Hij had zichzelf, tot op een zekere hoogte, kunnen redden. In de hof van Getsemané had Hij kunnen weigeren om met de soldaten mee te gaan. Toen Hij aan het kruis hing, had Hij de spijkers kunnen bevelen om uit zijn handen en voeten te gaan. Dat lag allemaal in Zijn macht, maar Hij koos ervoor dat niet te doen. De mensen bespotten Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered, laten we eens zien of Hij zichzelf kan redden!’ Ik ben iedere keer verbaasd over zijn opmerkelijke zelfbeheersing."

"De waarheid is dat niet alleen Jezus, maar ook God zelf verantwoordelijk was voor de dood van Zijn Zoon," aldus Pawson. "God had het gepland en wilde het. Ik citeer een statement van Petrus uit het Bijbelboek Handelingen: ‘Deze man is overgeleverd overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis.’ Met andere woorden: de hele zaak was ook gepland door God zelf. Het was God die verordende dat iemand Jezus zou verraden. Dat is iets wat de wereld niet zag toen het naar het kruis keek. De wereld realiseerde zich dat niet. Toch is het de waarheid. Het werd eeuwen daarvoor gepland. God zond Zijn Zoon naar de wereld toen de tijd er rijp voor was. Hij stierf voor ons." 


3. Christelijk Informatie Platform - 5 april 2012 - www.cip.nl

"Het grootste bewijs voor de opstanding van Jezus"

Pawson predikt nog steeds eigen werken
Kanttekening door Harry Sleijster

CIP nog steeds als pleitbezorger van David Pawson.

Jammer dat David Pawson niet weet van wat geloof werkelijk inhoudt en dat Jezus alle oordeel gedragen heeft, en dat je door het geloof in Hem(!) eeuwig leven ontvangt. Dat houdt niet op dus. 

Wie in Jezus gelooft, is reeds geoordeeld en komt NIET in het oordeel. Helaas predikt David Pawson een werk-evangelie en weet je bij hem nooit zeker dat jij behouden bent.

Ook in deze 'recensie' lezen we dat wij net als Pilatus en Hitler voor de troon zullen staan en dat Jezus dán zal beslissen over onze eeuwige toekomst. Kun je het nog onbijbelser voorstellen? 

Helaas heeft Pawson met zijn boeken veel twijfel uitgezaaid in vele harten over onze eeuwige behoudenis.

Meer over Pawson's 'eigen-werken-evangelie', het 'schrappen uit het boek des levens' en de 'afval der heiligen', etc., zie onderaan deze pagina...

 

Boekrecensie door CIP 

Veel mensen geloven in het bestaan van Jezus, maar willen Zijn opstanding liever niet. Ze zien Hem als een groot leraar, zoals Ghandi Jezus zag, maar daar blijft het dan ook bij. David Pawson (foto) legt uit hoe dat komt: "Het is niet zozeer een intellectueel probleem wat mensen met de opstanding hebben, maar veelmeer een moreel probleem. Ze willen Jezus niet levend omdat, als Hij leeft, ze zich dan moeten verantwoorden voor Hem. Dan moeten ze hun leven daarop inrichten en zijn lessen aanvaarden om vervolgens door de kracht van zijn opstanding ook zo te gaan leven. Mensen willen echter niet veranderen. Daarom willen ze het ook niet geloven, omdat het hen enorm diep zou raken. Het zou ook betekenen dat alles wat Jezus gezegd heeft waar is, temeer omdat God Hem 'bevestigd' heeft door de opstanding." Dat schrijft hij in zijn boek 'Jezus is uniek'.

"Jezus heeft gezegd dat ieder mens zich heeft te verantwoorden voor Hem. 'Ik zal de naties oordelen,' zei Hij." David Pawson: "Dat betekent dat ieder mens, echt ieder mens, op een dag door Jezus geoordeeld wordt. Dat betekent dat Pontius Pilatus op een dag voor Jezus staat om geoordeeld te worden. Het betekent dat Adolf Hitler op een dag voor Jezus staat. Christus zal beslissen over onze eeuwige toekomst. Dat heeft Hij zelf gezegd. De opstanding bewijst dat Jezus gelijk had en de waarheid vertelde." 

Pawson: "Mensen willen er liever niet aan denken dat ze zich moeten verantwoorden voor Jezus. Ze haten de gedachte dat Hij op een dag zal zeggen: 'Hoe heb je geleefd toen je op aarde was?' Toch is dat de waarheid. Het laatste wat de Apostolische Belijdenis zegt over Jezus is dat Hij de levenden en de doden zal oordelen." 

"Ik heb lang genoeg geleefd om te weten dat mensen die iets niet willen geloven, het ook niet zullen geloven. Dat geldt ook voor de opstanding. De meest aardige mensen op de wereld weigeren te geloven in de opstanding van Jezus, omdat ze ten diepste niet willen veranderen. Dat is de wortel van het probleem. Toch heb ik in mijn leven de meest slechte mensen meegemaakt die werden getransformeerd en veranderd omdat ze de opgestane Jezus ontmoetten. Ze spraken tot Jezus en kwamen erachter dat Hij leeft! Dat is het grootste bewijs van de opstanding: dat Jezus nog altijd bezig is."


2. Christelijk Informatie Platform - 13 februari 2012 - www.cip.nl

"Zorg dat je naam in het boek van het Lam blijft"

Eigen werken?
Kanttekening door Harry Sleijster

CIP als pleitbezorger van David Pawson.
Wie had dat gedacht? 

Pawson gelooft dat Jezus alsnog voor ons komt als Rechter om ons te oordelen. Daarmee geeft hij al aan niet te weten wat het begrip "rechtvaardiging" inhoudt. En ook niet wat het volbrachte werk van Jezus inhoudt. Ook niet wat vergeving inhoudt. Het blijkt volgens Pawsons allemaal beperkt te zijn. Je moet het maar afwachten tot de wederkomst als Jezus op de oordeelstroon zal zitten. Pas dan, leert hij, kom je erachter of je behouden bent of niet.

Sta je in het boek des levens, dan wordt je vrijgesproken. 

Hoe kom je in dat boek des levens? Dan moet je geloven dat Jezus voor je zonden heeft betaald. Maar, zegt hij, je kunt er net zo makkelijk weer uit worden geschrapt. 

Hoe blijf je in het boek des levens staan? Antwoord: door heiliging, als je heilig genoeg geleefd hebt, alleen hij die overwint. Niet overwinnen betekent: je wordt eruit geschrapt. Bijna wanhopig roept Pawson het uit: "Zorg dat je erin blijft!" 
Mensen, het ligt echt gewoon aan jezelf! Leef heilig, anders word je geschrapt! 

Met dit valse evangelie van eigen gerechtigheid en werkheiligheid stuurt Pawson zijn lezers de verkeerde kant op. 
Wie zijn zijn lezers? Dat zijn de lezers van Stichting Opwekking die de grote promotor is van Pawson's boeken. Op een sneaky wijze wordt door hen het volle evangelie om zeep geholpen. 

Helaas heeft Pawson met deze boeken zijn twijfel over onze eeuwige behoudenis al in vele harten uit gezaaid.

Meer over 'schrappen' en 'afval der heiligen', etc., zie onderaan deze pagina...
 

Boekrecensie door CIP

"Risico dat je naam wordt geschrapt uit het boek"

"Veel mensen kijken alleen naar Jezus’ eerste komst als Redder en denken vervolgens dat ze Jezus kennen. De Bijbel spreekt echter over zijn wederkomst als Rechter. Dat is dezelfde Jezus. De eerste keer kwam Hij om ons te redden, de tweede keer komt hij om te oordelen. Dat is de hele waarheid over Jezus. Om deze reden negeren veel christenen het boek Openbaring. Daar staat dat mensen zich zullen verstoppen en tot de bergen zullen roepen: ‘Val op ons!’ Men wil zich tegen die tijd verbergen voor het aangezicht van Jezus." Dat schrijft David Pawson in zijn boek 'Jezus is uniek'. "Mensen zullen in shock zijn wanneer ze erachter komen dat, wat ze op de zondagsschool leerden over de lieve Jezus, niet van toepassing is wanneer Hij met zijn vijanden afrekent. Jezus heeft het recht om te oordelen over de gehele mensheid."

"Boeken zullen worden geopend, alles wat we hebben gedaan, wordt openbaar. Zelfs onze bedgeheimen zullen van de daken worden geschreeuwd. Dat is de dag des oordeels. Wie zal worden vrijgesproken? Nou, eerlijk gezegd, niemand."

David: "Niet alleen boeken waarin staat wat we hebben gedaan worden geopend, maar ook het boek des levens van het Lam. Dat is Jezus’ boek," stelt Pawson. "In dat boek staan honderden en nog eens honderden namen. Het is het enige boek dat wordt geaccepteerd door God. Op de dag dat dit boek wordt geopend, gaan alle andere boeken dicht. Staat je naam in het boek des levens van het Lam, dan is die dag geen bedreiging voor je. Maar hoe krijg je je naam in het boek van het Lam? Om in het boek te komen, moeten je zonden zijn vergeven. Omdat Jezus voor je is gestorven en op die manier voor je zonden heeft betaald, kun je worden vrijgesproken en rechtvaardig worden in Gods ogen. Dan kom je in het goede boek terecht." 

"Hoe krijg je je naam in het boek van het lam? Om in het boek te komen, moeten je zonden zijn vergeven," stelt Pawson. "Omdat Jezus voor je is gestorven en op die manier voor je zonden heeft betaald, kun je worden vrijgesproken en rechtvaardig worden in Gods ogen. Dan kom je in het goede boek terecht. Er wordt in de Bijbel slechts vier keer over dit boek gesproken en in drie van de vier gevallen worden er ook namen uit dit boek geschrapt. Aangrijpend. Hoe blijf je in het boek? God heeft aan ons een belofte gegeven in het Bijbelboek Openbaring. Daar zegt Jezus: ‘Gezegend is hij die overwint, zijn naam zal niet worden geschrapt uit het boek des levens.’ Als je dit goed leest, betekent dat ook dat gelovigen die niet overwinnen het risico lopen dat hun naam uit het boek wordt gehaald. Weet je, je naam staat in dat boek vanaf het moment dat je zonden zijn vergeven. Zorg dat je erin blijft!"

"Door vergeving van zonden komt je naam in het boek van het Lam. Door heiliging blijft het erin. Je hebt zowel een leven nodig dat is ingesteld op Gods wil, als vergeving van zonden. Vergeving en heiliging zijn de twee meest belangrijke dingen die een mens nodig heeft. Beide dingen wil God geven. Met die twee dingen zijn we klaar voor Gods nieuwe wereld."


1. Christelijk Informatie Platform - 21 januari 2012 - www.cip.nl

"Meerdere maagdelijke geboortes bekend"

"Jezus is uniek"
Kanttekening door Harry Sleijster

Een mooie titel. Maar pas op, de citaten hiernaast tonen direct al welke vreemde denkbeelden David Pawson er op na houdt.
Op dit artikel van CIP waarin diverse vreemde redeneringen van Pawson over de conceptie van Jezus te berde worden gebracht, werden diverse goede maar kritische reacties door CIP verwijderd. Ook mijn volgende korte bijdrage werd helaas 4(!) maal verwijderd. Onbegrijpelijk! 

Wat een speculaties en wat een rederingen - "dat God in de baarmoeder van Maria mannelijke spermacellen heeft geschapen met het DNA van Jezus". 
Deze voorganger is de top-man van de Stichting Opwekking, hoewel hij allerlei vreemde dwalingen aanhangt. Google op: "De dwalingen van David Pawson"

Zelfs deze reactie kon de toets der kritiek van CIP niet doorstaan. Gelukkig tonen veel meer reacties onder het artikel hoe onbegrijpelijk dit verhaal van Pawson overkomt. 

Er is weinig Bijbels aan de uitleg dat Maria's eicel gebruikt is voor deze conceptie. Waarschijnlijker is dat het ook buiten deze eicel om ging.
Pawson gaat zich te buiten aan speculaties en redeneringen die helemaal niet wetenschappelijk zijn en al helemaal niet het wonder verklaren.

Wie meer vreemde dwalingen van David Pawson wil lezen... ga naar www.dossiers.tk...
 

Boekrecensie door CIP

Hoe zag het DNA van Jezus eruit toen Hij leefde op aarde? Hij werd volgens de Bijbel geboren uit een maagd, Maria. Tegelijkertijd bezat Hij de goddelijke natuur. Wat kunnen we daar vandaag de dag, met de kennis van nu, over zeggen? Afhankelijk van Zijn DNA is Hij of mens, of God, of beide. David Pawson omschrijft in zijn boek 'Jezus is uniek' enkele opties. "We hebben inmiddels voorbeelden uit de natuur van maagdelijke geboorten bij planten of zelfs dieren, zoals bij een komodovaraan. Wat er bij zo’n geboorte gebeurt, is dat dat het vrouwelijke eitje begint met delen zonder te worden bevrucht. Dat gaat maar door, totdat het gereduceerd is tot een individu."

Ook bij mensen kan er sprake zijn van een maagdelijke geboorte, stelt Pawson. "Ik sprak eens een professor gynaecologie die mij vertelde dat hij van zes geboortes wist die waarschijnlijk maagdelijk waren. In die gevallen begon de eicel van de vrouw zich spontaan – zonder normale bevruchting – te delen. Om een vrouwelijke eicel te veranderen in een mannelijke foetus is echter een man nodig. Alhoewel het dus bij wijze van uitzondering mogelijk is dat vrouwen een maagdelijke geboorte meemaken, kan dat nooit een jongetje opleveren. Bij Maria was dat juist wel het geval. Dat maakt haar zwangerschap zo bijzonder. Het is absoluut onmogelijk voor een vrouw om zelf een mannelijke nakomeling voort te brengen. God maakte Maria zwanger en zij bracht een jongetje ter wereld."

"Wat heeft God exact gedaan? Er zijn drie mogelijkheden, voor zover we dat na kunnen gaan met de kennis die we tegenwoordig hebben. Allereerst kan het zo zijn dat God uit het niets in de baarmoeder een volledig bevrucht eitje creëerde. God schept uit het niets, dus Hij zou dat makkelijk kunnen doen. Als dat het geval was, dan zou Maria niet de moeder van Jezus zijn. Dan zou ze een surrogaat-moeder zijn, niets meer dan de drager van het gecreëerde eitje. Dat zou betekenen dat Christus niet volledig haar kind was. Verder zou dat betekenen dat Jezus niet volledig de kleinzoon van David was, niet de kleinzoon van Abraham of de kleinzoon van Adam, maar een totaal nieuw schepsel. Dit zou betekenen dat Jezus meer goddelijk zou zijn dan menselijk. Daarom wijs ikzelf deze mogelijkheid af."

"De tweede mogelijkheid is dat God een eitje van Maria genetisch modificeerde. Deze theorie gaat er vanuit dat het enige wat Hij moest doen, het veranderen was van de x-chromosoom in een y-chromosoom. Dat zou ervoor hebben gezorgd dat er een jongetje geboren zou worden. Het zou maar een kleine aanpassing zijn. Echter, als dat is wat God heeft gedaan, dan zit er te veel van Maria in de baby. Dan komt het er op neer dat de baby een kloon is van zijn moeder, op het geslacht na. Dat zou betekenen dat hij meer menselijk zou zijn dan goddelijk, meer Zoon des Mensen dan Zoon van God. Daarom wijs ik ook deze mogelijkheid af."

Pawson: "Het enige wat nu nog overblijft is de mogelijkheid dat God in de baarmoeder van Maria mannelijk spermacellen heeft geschapen met het DNA van Jezus. Dat bevruchtte Maria’s eitje en produceerde Jezus, de Zoon van God. In dat geval zou Jezus evenveel mens als God zijn. Hij zou dan evenveel de Zoon van Maria zijn als de Zoon van God. Ook zou Hij zo een menselijke moeder hebben en tegelijkertijd een goddelijke Vader. Het is interessant dat men in de loop der eeuwen heeft geprobeerd deze feiten (gedeeltelijk) te negeren of te ontkennen. Wanneer je naar zijn bevruchting kijkt, kom je er achter dat Hij zowel volledig mens als volledig God was."Nog enkele opmerkingen over het schrappen uit het boek des levens en over de afval der heiligen
door Harry Sleijster

N.a.v. de volgende citaten:
    "Zorg dat je naam in het boek van het Lam blijft"
    "Zorg dat je erin blijft!"
    "Risico dat je naam wordt geschrapt uit het boek"

Openbaring 3:5
Er is slechts één tekst in de Bijbel die spreekt over geschrapt worden uit het boek des levens. Maar die tekst zegt juist dat het NIET zal gebeuren. Daaruit concludeert Pawson nogal voorbarig, zonder het te bewijzen, dat het dus wel mogelijk is. Maar één ding is zeker: het staat er NIET! Het staat zelfs nooit(!) in de Bijbel. Pawson zoekt naar omgekeerde uitleggingen, maar die bewijzen niets, want wat hij wil staat er nu juist niet. Pawson heeft een ernstig probleem, hij is bevangen door een geest van negativiteit en ontkenning over wat er wél staat. Zie ook meerdere van zijn onzorgvuldige uitleggingen hier: www.dossiers.tk... 

Hebreeën 6:6
Er is slechts één geval, namelijk in Hebr.6:6 waar gezinspeeld wordt op afvallen van het geloof, of wat men wel noemt: de afval der heiligen. En daar wordt tevens de reden ervan aangeduid. Zo iemand moet dan persoonlijk "voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken". Dat duidt dus op een zeer bewuste en lasterlijke aanval op Jezus en het kruis van iemand die daarvoor beleed in Hem te geloven.
Niets maar dan ook niets duidt hier op een onheilig leven, of een niet voldoende heilig leven. En dat laatste, te weinig heiliging, is voor Pawson al reden om mensen door God te laten schrappen. 

Eeuwig leven
Geloofsijver is goed, maar daardoor wordt men niet behouden of geschrapt. Behouden word je door genade en door geloof. Klaar. Wie Jezus aanvaardt, ontvangt eeuwig leven. Direct. Niet pas bij een oordeelstroon of rechterstoel. Pawson meent dat pas voor de rechterstoel aan het begin van het vrederijk over het eeuwige lot van christenen wordt besloten. Dat alleen al is een volkomen onjuiste zienswijze. Het is een manier van christenen bang maken om heilig te leven zodat ze dan later(!) eeuwig leven ontvangen. 

Weliswaar behoort elke christen een discipel, een daadwerkelijke volgeling, van Jezus te worden. Maar nooit lees je dat je bij te weinig ijver "geschrapt" wordt.

Er zijn veel meer vreemde dwalingen van David Pawson:
    - Geen opname
    - Pawson's angst voor de grote verdrukking
    - Geen hemelse toekomst
    - Gemeente in het 1000-jarig rijk op aarde
    - Geen zekerheid over de behoudenis.
    - Afval der heiligen
    - God heeft de wereld niet lief.
    - God houdt niet van mensen.

Klik hier: www.dossiers.tk...
 

 


www.vergadering.nu