www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Studiebijbel in perspectief
Prof. dr. H. G. L. Peels en prof. dr. P. H. R. van Houwelingen (red.)
Uitg. Jongbloed, Heerenveen, 2009
Gebonden met harde band
ISBN 9789065393401
Formaat: 17,5 x 23 cm
Omvang: 1872 blz
Prijs: € 79,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De unieke kenmerken van de Studiebijbel in perspectief zijn:

Complete tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling
Algemene inleidingen op de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament
Commentaar bij moeilijke verzen
Bespreking van heilshistorische thema’s (door Nederlandse theologen)
Omvangrijk overzicht met tekstverwijzingen
Uitvoerig lexicon geschikt als naslagwerk
Verduidelijkend kaartenmateriaal
Aandacht voor verbindingslijnen binnen het geheel van de Bijbel
Website met 1000 foto’s die dienen als illustratie bij de Bijbel

Bij aankoop van de studiebijbel ontvangt men een boekenlegger. Op de boekenlegger staat een code, waarmee men zich als eigenaar van de studiebijbel gratis kan aanmelden en vervolgens toegang heeft tot een website met duizend foto’s die als illustratie dienen bij de Bijbel. De foto’s laten iets zien van het land Israël en de omringende landen. De illustraties hebben een lage resolutie. Dat maakt ze geschikt om te gebruiken bij een presentatie voor een groep. Voor verdere verwerking in andere uitgaven zijn ze niet bedoeld.


4. Reformatorisch Dagblad - 13 april 2010 - www.refdag.nl 

Hulp bij Bijbellezen

Boekrecensie door Willem van Klinken

De kracht van de studiebijbelformule is dat de lezer in één band veel informatie krijgt aangereikt.
Bij de Nieuwe Bijbelvertaling zijn twee studiebijbels verschenen. De ene is bruikbaarder dan de andere.

NBV Studiebijbel
De in 2008 verschenen ”NBV Studiebijbel” is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Zowel joden en protestanten als rooms-katholieken moeten aan hun trekken kunnen komen met de aantekeningen en de historische achtergrondinformatie die het boek biedt bij de Bijbeltekst. [Lees hier meer recensies over de NBV Studiebijbel...]

De ”NBV Studiebijbel” wil recht doen aan de „laatste stand van de wetenschap.” Alle gangbare Schriftkritische theorieën zijn in deze uitgave terug te vinden. Uit eerbied voor de wetenschap mogen de eenheid van de Schrift en de werkelijkheid van Gods handelen in de heilsgeschiedenis niet meer bestaan.

Neem bijvoorbeeld het artikel over de opstanding van Jezus. Die wordt terecht aangemerkt als de bestaansreden van de christelijke kerk. Vervolgens wordt echter het hele getuigenis van het Nieuwe Testament op zijn kop gezet. De opstanding is niet „historisch te controleren”, de verschijningsverhalen zijn „latere ontwikkelingen van de traditie” en het leven van Jezus na Zijn opstanding heeft niets te maken met „overleven” of „terugkeer.”

Wie de Bijbel wil lezen als het geďnspireerde en onfeilbare Woord van God kan niet anders dan teleurgesteld zijn over de ”NBV Studiebijbel”. 

Studiebijbel in perspectief
Heel anders is dat met de ”Studiebijbel in perspectief”. Uitgangspunt van deze op een Franse studiebijbel gebaseerde uitgave is dat „het Oude en het Nieuwe Testament, bij alle verschil, inhoudelijk een geestelijke eenheid vormen.”

Een team auteurs uit met name de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben zeventien thema-artikelen en tien achtergrondartikelen toegevoegd. Zij behandelen onderwerpen als schepping, heiliging, Messiasverwachting, Oude en Nieuwe Testament, gebed en mens-zijn voor Gods aangezicht.

Het geheel ademt eerbied voor het Woord van God. De toelichtingen weerspiegelen wel een zekere breedte. Zo wordt bij de inleiding op de Pentateuch ruimte gelaten voor de opvatting dat een deel van de eerste vijf boeken van de Bijbel niet door Mozes zelf is geschreven. In de toelichting bij Genesis wordt geen keuze gemaakt voor het creationistische model en bij het boek Jesaja wordt niet expliciet gekozen voor een auteurschap van één persoon.

Een sterk punt is de nadruk op de heilsgeschiedenis. De thema-artikelen beschrijven Bijbels-theologische grondlijnen die helpen het geheel van de Schriften beter te verstaan. Ook de toelichtingen per perikoop bevorderen het zicht op de grotere lijnen. De vele verwijsteksten nodigen uit om Schrift met Schrift te vergelijken en in de toelichting bij het Oude Testament wordt regelmatig de lijn getrokken naar het Nieuwe Testament.

Deze uitgave is een waardevolle toevoeging aan het in het Nederlands beschikbare Bijbelstudiemateriaal. De kracht van de studiebijbelformule is dat de lezer in één band veel informatie krijgt aangereikt. Handig om erbij te houden bij het persoonlijk Bijbellezen of aan tafel, en gemakkelijk mee te nemen naar bijvoorbeeld een Bijbelstudiekring.

Voor een deel van de doelgroep zal het gebruik van de NBV een belemmering vormen. De uitgever zou kunnen overwegen om te zijner tijd een editie met de Herziene Statenvertaling uit te brengen.

Wie de gebruikte Bijbelvertaling bezwaarlijk vindt en het Engels beheerst, heeft de keuze uit diverse Engelstalige studiebijbels met vertalingen die dichter bij de Statenvertaling staan (zie kaders voor enkele voorbeelden). Die hebben ook nog het voordeel dat ze veel goedkoper zijn dan de 79 euro die je voor een Nederlandse studiebijbel moet neertellen.

NBV Studiebijbel, drs. P. J. Booij, drs. A. J. M. Broers e.a. (red.);uitg. Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting, Haarlem/’s-Hertogenbosch, 2008; ISBN 978 90 6539 329 6; 2254 + 64 blz.; € 79,-;

Studiebijbel in perspectief, prof. dr. H. G. L. Peels en prof. dr. P. H. R. van Houwelingen (red.); uitg. Jongbloed, Heerenveen, 2009; ISBN 978 90 6539 940 1, 1872 blz.; € 79,-.

Lees meer...


3. EO-Visie - november 2009

Toelichting op de hele Bijbel in één band

Boekrecensie door Gert-Jan Schaap

Wat wordt er met lastige tekstgedeelten bedoeld, en waar vind je informatie over een specifiek bijbels thema, zoals heiliging of lofprijzing? Iedere bijbellezer zal van tijd tot tijd op dit soort vragen stuiten. Over enkele dagen rolt een voor Nederlandse begrippen uniek boek van de persen, dat betrouwbare antwoorden wil bieden: de ‘Studiebijbel in perspectief’.

Deze bijzondere uitgave – vrucht van een intensieve samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en uitgeverij Jongbloed – is gebaseerd op de in brede kring populaire Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), en specifiek bedoeld voor reformatorische en evangelische gelovigen.

Speelruimte
“Het is een mooie tijd om bijbeluitgever te zijn,” stelt drs. ing. Klaas van der Kamp, die in deze hoedanigheid nauw betrokken is bij het megaproject. “Dit schip komt niet zo vaak langs: in de afgelopen drie-, vierhonderd jaar is er – na de Statenvertaling met kanttekeningen – nooit zo’n uitgave in ons land geweest. Dat ik dit project mag begeleiden, ervaar ik als een bijzonder voorrecht.”
Dat voorrecht geniet hij bij de gratie van de zeer hoge verkoopcijfers van de NBV, legt hij uit. “Bij boeken werkt het zo: naarmate een titel meer wordt verkocht, krijg je speelruimte om aan verdere productontwikkeling te werken. Daar hebben we de Jongerenbijbel aan te danken (een gezamenlijke uitgave van EO-Ronduit en het NBG, red.), maar nu ook deze studiebijbel. Die is afgeleid van de Franse Bible du Semeur (zie kader), maar bewerkt door een groep theologen uit Nederland en België. In de vaderlandse ‘bijbelgeschiedenis’ is deze uitgave echt uniek te noemen.”
De gloednieuwe studiebijbel richt zich op de reformatorische en de evangelische gezindte. In die eerste groep is de NBV niet geheel onomstreden. Gaat dit kloeke boekwerk daar verandering in brengen? “Daar is dit boek niet voor geschreven,” reageert Van der Kamp. “Ons doel was een goede toegang verschaffen tot de standaardvertaling van deze tijd – zo is de NBV door het Nederlands Bijbelgenootschap naar buiten gebracht.”
Voor de toevoeging ‘in perspectief’ is gekozen omdat deze studiebijbel uitgaat van de geestelijke en inhoudelijke eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. “Wij laten de historische lijnen staan en tonen dwarsverbindingen. Daarin onderscheidt dit werk zich van een benadering waarbij je alleen maar ieder bijbelboek op zich plaatst, of puur literair naar de Bijbel kijkt. Deze studiebijbel biedt een visie op het geheel van Bijbel, wetenschap en geloof.”
Hij kan helaas niets zeggen over oplagecijfers: “Het is ons beleid dat we daar geen mededelingen over doen. Het is een forse oplage. Dat moet ook wel, met een arbeidsintensief product van zo’n tweeduizend pagina’s.”

Sprokkelen
“Het is echt een mooi boek geworden,” vindt de christelijk-gereformeerde hoogleraar prof. dr. Eric Peels. Hij voerde de hoofdredactie over het Oude Testament, en is vanaf het begin bij het project betrokken. “Ik ben benieuwd hoe dit boek gaat landen. Het is een studiebijbel voor persoonlijk gebruik, maar ook voor kringen, leerkrachten en zondagsschoolonderwijzers kan hij goede diensten bewijzen. Hiermee heb je namelijk zoveel dingen bij elkaar in één band: verklarende aantekeningen, dwarsverbindingen, thematische artikelen, uitleg van kernbegrippen, kaarten. Het is echt een werkboek bij het Woord. Via een code krijg je bovendien toegang tot duizend illustraties op internet, die op tekst doorzoekbaar zijn en bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden op kringen of gemeenteavonden. De Franse ‘grondtekst’, die wij voor ons land hebben bewerkt en aangevuld, kan in het algemeen als orthodox, behoudend worden getypeerd. Dit betekent dat hij dicht bij de letterlijke tekst blijft en niet met allerlei nieuwe visies of kritische geluiden komt. Hoewel het een vertaling is, is het toch een zelfstandige studiebijbel geworden, waar veel theologen en correctoren uit de reformatorische en evangelische doelgroep aan hebben meegewerkt.”
Peels hoopt dat juist ook jongeren ernaar zullen grijpen. “Zij grasduinen nu vaak op internet om allerlei info bij elkaar te sprokkelen. Met dit boek heb je alle betrouwbare info in één band.” Het is wel even een uitgave, erkent hij, maar dat moet je – met een knipoog naar de titel – in perspectief zien: “Een paar biefstukjes bij elkaar, dan heb je de prijs al.”

Betekenis
Hoofdredacteur Nieuwe Testament is de vrijgemaakte nieuwtestamenticus prof. dr. Rob van Houwelingen. Evenals Van der Kamp en Peels heeft hij goede verwachtingen van de Studiebijbel in perspectief. “Wie meer wil weten over de betekenis van wat er in de Bijbel staat, kan hier uitstekend mee uit de voeten.”
Zijn er spannende thema’s binnen zijn vakgebied, die in deze studiebijbel aan bod komen?
“Jazeker! Bij de evangeliën bijvoorbeeld. Het is altijd een spannende vraag waarom Matteüs, Marcus en Lukas zo op elkaar lijken, terwijl ze toch van elkaar verschillen. Dat zogenaamde synoptische probleem kun je volstrekt literair ‘oplossen’ door te zeggen dat zij teksten van elkaar hebben overgenomen, waarbij Marcus meestal als de oudste bron geldt. Vervolgens wordt er een geheimzinnige ‘Bron Q’ tevoorschijn getoverd om te verklaren wat niet in Marcus staat. Die gangbare theorie zul je ook in deze studiebijbel vinden. Maar daarnaast wijzen we op de mogelijkheid dat die overeenkomsten en verschillen zijn ontstaan in de traditie van de apostelen. Zij waren na Jezus’ hemelvaart bijeen in Jeruzalem, deelden daar hun herinneringen en droegen die vervolgens uit in de gemeente. Zo zou je kunnen stellen dat de evangeliën wortelen in de apostolische prediking, wat enerzijds de overeenkomsten verklaart, terwijl er anderzijds op het letterlijke vlak ‘vreemde’ verschillen zijn, die je moeilijk kunt verklaren als de een het van de ander heeft overgeschreven.”

Aanvankelijk had hij wat vraagtekens bij de ‘slagingskansen’ van een studiebijbel voor de Nederlandse markt, bekent hij. “In Amerika heb je er natuurlijk legio, maar Nederlanders zijn geen Amerikanen. Toch denk ik dat dit voor gewone gemeenteleden een mooie bron van informatie bij de Bijbel is. Bij het lezen en studeren wil je graag weten wat er over een bepaald bijbelboek te zeggen is, bijvoorbeeld door wie en wanneer het is geschreven, wat de structuur is, en wat de theologische boodschap is, inclusief een verklaring van de meeste verzen. Dus ik zie er zeker wel markt voor. Zelf heb ik voor mijn vier kinderen al een studiebijbel besteld!”

N.a.v. ‘Studiebijbel in perspectief’, Jongbloed, ca. 2000 blz., € 79,50 (gebonden, met harde kaft), ISBN 9789065393401

De Franse studiebijbel Bible du Semeur (‘Zaaierbijbel’) werd als basis genomen en vertaald. Een langdurig en intensief traject van correctie en aanvulling volgde, om deze uitgave in het Nederlandse taalgebied zo goed mogelijk verstaanbaar te maken. Tientallen Nederlandstalige theologen uit de reformatorische en de evangelische gezindte leverden een bijdrage om de basistekst aan te vullen en wetenschappelijk up-to-date te krijgen. Na ruim drie jaar werk resulteert dit in de uitgave die op 27 november officieel ten doop wordt gehouden.
www.bijbelinperspectief.nl


2. Nederlands Dagblad - 25 november 2009 - www.nd.nl

De Bijbel is een eenheid, geen grabbelton

door onze redacteur Gerald Bruins

APELDOORN - Vrijdag wordt de Studiebijbel in perspectief gepresenteerd, een orthodox-christelijke verklaring van de Bijbel, die zicht wil geven op Gods boodschap voor mensen.

De jongste Studiebijbel , die deze week verschijnt, heeft in de titel de toevoeging ' in perspectief ' meegekregen. Dat geeft een richting aan, beamen de hoofdredacteuren Eric Peels en Rob van Houwelingen. ,,De Bijbel is geen grabbelton met allerlei losse teksten. Er is een heilshistorische lijn in te ontdekken, de weg die God gaat met mensen via schepping, zondeval en verlossing naar voleinding. Te midden van allerlei verschillen tussen Bijbelboeken hebben wij de eenheid van de Bijbel benadrukt'', zegt Peels (53). Hij is hoogleraar Oude Testament aan de christelijk-gereformeerde Theologische Universiteit in Apeldoorn.

,,Wij willen niet tegenover of op afstand van de Bijbel gaan staan. Vanuit een neutraal standpunt naar de Bijbel kijken, is niet mogelijk'', onderstreept Van Houwelingen (50), nieuwtestamenticus aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen. ,,Wij werken vanuit de vooronderstelling dat de Bijbel mensen rechtstreeks wil aanspreken.''
Met hun uitspraken geven ze een reden voor het uitgeven van hun studiebijbel, een orthodox-christelijk alternatief naast de al bestaande NBV Studiebijbel , eveneens een uitgave van Jongbloed.

Een belangrijk onderdeel van de uitgave vormen de 'kanttekeningen', de verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen en perikopen van de Nieuwe Bijbelvertaling, de jongste vertaling in toegankelijk Nederlands.

De Studiebijbel in perspectief bevat bij elk Bijbelboek een inleiding, met informatie over de ontstaansgeschiedenis, de strekking en de betekenis. Door de uitgave heen zijn artikelen over thema's als schepping, verlossing, gebed, christologie en openbaring opgenomen. Verduidelijkende kaarten, tabellen en illustraties ontbreken niet.

Gedegen 
Aan het hele project is drie jaar gewerkt. Dat lijkt onwaarschijnlijk kort, maar voor de basis is 'leentjebuur' gespeeld in Frankrijk. Van Houwelingen onthult dat de redactie in het prille begin bij uitgever Jongbloed zat met vijf buitenlandse studiebijbels op tafel. De keuze viel uiteindelijk op de Bible d'étude Semeur , samengesteld door de kleine gereformeerde theologische opleiding in Aix-en-Provence. ,,Een gedegen, gereformeerd-evangelicale uitgave'', stelt Peels. ,,Soms zelfs te behoudend. In de inleiding op Jesaja stond dat het hele boek geschreven is door een profeet uit de achtste eeuw voor Christus. Dat wordt tegenwoordig algemeen betwijfeld. Alle andere theorieën over het auteurschap werden kritisch weggezet. Wij hebben die wel opgenomen, maar tegelijkertijd beklemtoond dat het boek Jesaja een redactionele eenheid is, geen collage van losse profetieën.''

1. Reformatorisch Dagblad - 24 november 2009 - www.refdag.nl 

Studiebijbel voor brede orthodoxie

Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

APELDOORN – Een studiebijbel voor een breed publiek, om je snel te oriënteren op een tekst of bijbelboek. Wetenschappelijk verantwoord én gedragen door een orthodox uitgangspunt. Dat is de formule van de ”Studiebijbel in perspectief”, die komende vrijdag wordt gepresenteerd.

De twee hoofdredacteuren prof. dr. H. G. L. Peels (oudtestamenticus, christelijk gereformeerd) en dr. P. H. R. van Houwelingen (nieuwtestamenticus, gereformeerd-vrijgemaakt-) zien hun beider aandeel -in de begeleiding van het Oude en Nieuwe Testament- als een staaltje van prima samenwerking tussen Apeldoorn en Kampen.

”Studiebijbel in perspectief” (uitg. Jongbloed, Heerenveen, 1872 blz.) bevat de bijbeltekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangevuld met verklaringen van moeilijke verzen. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen. De Bijbel wordt als een eenheid gezien, hoewel er de veelsoortigheid van verschillende genres voluit wordt erkend. De Studiebijbel heeft dwarsverwijzingen, een uitvoerige concordantie en een encyclopedie van belangrijke Bijbelse namen en begrippen. Bij de Studiebijbel hoort een code die toegang geeft tot een website van meer dan 1000 foto’s.

De Studiebijbel is gebaseerd op de Franse studiebijbel "Bible du Semeur", afkomstig uit de kring van behoudende theologische opleidingen in Frankrijk, zoals Aix-en-Provence en Vaux-sur-Seine. De Franse editie werd door een keur van medewerkers vertaald, waarbij de inleidingen op de bijbelboeken hier en daar licht gewijzigd en geactualiseerd zijn. Qua lay-out en orthodoxe ligging voldeed deze Franse uitgave het meeste, aldus Van Houwelingen. De redactieraad bestaat uit mensen van diverse kerkelijke achtergronden, variërend van orthodox-protestants tot meer evangelisch. Nieuw in de Nederlandse editie zijn thema-artikelen over diverse onderwerpen, zoals schepping, spiritualiteit, heiliging, Messiaanse verwachtingen in het Oude Testament en christologie. Ze zijn geschreven door Nederlandse auteurs......
Lees verder...


Meer recensies: www.bijbelinperspectief.nl

27-5-2010 CIP: Interview met Klaas van der Kamp van Uitgeverij Jongbloed... 

www.vergadering.nu