www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Help! Het is weer maandag
Christen-zijn op je werk
Eddy de Pender
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
9789058812209
152 blz., € 15,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Christen-zijn op je werk
Ben je christen en ervaar je een kloof tussen het leven op het werk en het leven in de kerk? Vraag jij je ook af hoe het christen-zijn je nu eigenlijk helpt op het werk? In Help! Het is weer maandag! Laat Eddy de Pender zien dat deze kloof te overbruggen is. Als coach heeft hij veel ervaring in het ondersteunen van christenen met arbeidsproblemen. Hij heeft daarbij ontdekt dat de Bijbel richtlijnen aanreikt die heel concreet helpen.
 


3. Archippus Boeken - 2010 - www.archippus.nl

Christen-zijn op de werkvloer

Recensie door M.J. de Haan

Het boek gaat over het christen-zijn op je werk, maar kan veel breder bekeken worden. Als 'thuisblijfmoeder' zonder vaste baan ervaar ik niet zo'n kloof tussen de zondag en de rest van de week. Ik dacht daarom dat dit boek niets voor mij was. Bij het lezen kwam ik snel op die mening terug. Hoewel de diverse situaties die in dit boek geschetst worden allemaal vallen binnen het kader van een werkkring, zitten er voor mij leerzame dingen in. Neem bijvoorbeeld je houding in conflictsituaties. Hoe ga je er als christen mee om. En wat te denken van verwachtingspatronen die we van elkaar hebben en die we meenemen in het beoordelen van de ander. Hoe profileer je het christen-zijn naar de buitenwacht, de mensen om je heen. Hoe vind je tussen alle verschillende rollen die je vervult ook tijd voor God en voor je eigen ontspanning. 

Kortom, een leuk en leerzaam boek ook als je geen betaalde baan hebt. Je krijgt inzicht in de verschillende situaties waarbij stil wordt gestaan bij de invalshoek van een christen. Het is niet echt een boek om in een ruk uit te lezen, maar het is wel heel toegankelijk geschreven. Een boek voor in de boekenkast dat je zo nu en dan weer eens pakt om je eigen visie opnieuw wat bij te schaven. De schrijver heeft een eigen adviesbureau en coacht werkgevers en werknemers bij het zoeken naar oplossingen in vastgelopen situaties.


2. Reformatorisch Dagblad - 17 mei 2006

Christen-zijn op de werkvloer

Recensie door Peter Schalk

In ”Help! Het is weer maandag” wordt de lezer meegenomen naar de praktijk van alledag op de werkvloer in een poging de plaats van christenen in het arbeidsproces te beschrijven. De auteur, Eddy de Pender, doet dat in een heel directe schrijfstijl, waardoor de lezer als het ware rechtstreeks wordt aangesproken. 

De titel suggereert dat het vooral gaat om het verschil tussen de zondag en de maandag, maar de ondertitel ”Christen-zijn op je werk” doet meer recht aan de inhoud. Bij alle thema’s die aan de orde komen, blijkt dat een christelijke levenshouding van groot belang is. 

De opbouw van het boekje is overzichtelijk. De eerste twee hoofdstukken gebruikt de schrijver om te laten zien hoe de schepping bedoeld is en wat er van geworden is door de zondeval. 

In het vervolg van het boekje komt een aantal thema’s aan de orde waaruit de gebrokenheid van het menselijke bestaan blijkt, zoals werkdruk, conflicthantering en gezagsverhoudingen. Het laatste deel van het boekje gaat dan nog in op de wijze waarop christenen hun geloof kunnen uitstralen en op de aanwezigheid van God, ook in het werk. Het boekje eindigt wat abrupt met enkele praktische tips. 

De schrijver gebruikt een groot aantal praktijkvoorbeelden -zowel uit zijn eigen leven als vanuit zijn adviespraktijk- om bepaalde dilemma’s uit te werken. Daarbij gaat het overigens niet altijd om dilemma’s die uitsluitend en alleen voor christenen gelden. De uitwerking wordt vaak eerst neutraal gehouden door de presentatie van algemene overzichten of strategieën, maar elk hoofdstuk eindigt met een verwijzing naar het christen-zijn of naar de Bijbel.
Op zich is dat mooi, maar hier en daar zijn er wel vraagtekens bij de uitwerking te zetten. Zo verwijst de schrijver bijvoorbeeld bij een onderwerp als werkdruk en stress naar Matthéüs 11:28: „Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (NBG-vertaling). Naar mijn mening doet dit geen recht aan wat de Heere Jezus bedoelt als Hij aan het slot van een ernstige prediking de vermoeide zondaars tot Zich roept en geestelijke verkwikking belooft met de woorden: „Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” 

Dit voorbeeld is illustratief, omdat een paar keer Bijbelteksten met een sterke oproep tot persoonlijke bekering uit hun context worden gehaald en gebruikt worden om er lessen uit te trekken voor het dagelijks functioneren. Natuurlijk kunnen Bijbelteksten ook op het dagelijks leven worden toegepast, maar een al te vrij gebruik kan het gevoel geven dat het alledaags wordt. 

Datzelfde gevoel ontstaat als gesproken wordt over de discipelen die opgeleid zijn om met Jezus als team samen te werken om Zijn missie te realiseren. En als verwezen wordt naar Bijbelteksten waarin de Heere Jezus Zijn ”mission statement” zou neerzetten, dan lijkt het erop dat de Bijbel gebruikt wordt als een managementboek voor christenen in de dagelijkse praktijk. 

Anderzijds worden door het hele boekje heen wel handvatten geboden om meer grip te krijgen op de verschillende werksituaties waarin christenen terecht kunnen komen. 

En de openheid om over het christen-zijn te spreken en daarvan te getuigen is aansprekend. De schrijver wijst er terecht op dat er de opdracht ligt om als het zout der aarde en als het licht in de wereld te functioneren.


1. CV-Koers – mei 2006


Help! Het is weer maandag
Eddy de Pender

Recensie door Willem-Henri den Hartog

Hoe ben ik christen op mijn werk? Deze vraag leeft blijkbaar erg onder christenen. Het aantal boeken dat de laatste maanden verscheen over deze thematiek is groot. Het boekje van De Pender is al het tweede Telos-boek dat bijzondere aandacht besteedt aan de maandag voor de werkende christen.

Het boek - dat door Ben Tiggelaar van een voorwoord is voorzien - is onderscheidend. De dilemma's die worden behandeld, zijn uit het leven gegrepen. Ze liggen op het terrein van arbeidsperspectieven, stress, scheiding werk-privé, 'nee' zeggen, conflicten, lastige collega's, de relatie met je baas, ethiek en het getuigen van je geloof. Overal worden de lezer handvatten aangereikt om christen uit een stuk te zijn en vrucht te dragen.Het boek heeft een handzaam formaat, wat het goed toegankelijk maakt. Aan het eind staan voor ieder hoofdstuk een aantal vragen gegroepeerd.

Eddy de Pender is voorzitter van de stichting Geloven op maandag, die een brug wil slaan tussen christen-zijn en werken. Naar aanleiding van de verschijning van het boek organiseert de stichting op zaterdag 13 mei een congresdag. Meer info: www.gelovenopmaandag.nl.

www.vergadering.nu