www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vernieuwd levend
Wat er gebeurt als we worden wedergeboren
John Piper
Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 2009
207 blz. € 14,90 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kan je nu opnieuw geboren worden? vraagt Nicodemus vertwijfeld aan Jezus. Ook vandaag de dag zorgt het begrip 'wedergeboorte' voor verwarring en verontrusting. In heldere taal legt Piper uit wat het geheim is van dat nieuwe leven. Vanuit de Bijbel laat hij zien hoe verregaand de verandering is die zich voltrekt bij een wedergeboren christen. De vraag van Nicodemus is niet maar een interessant discussiepunt; het antwoord wijst de weg naar een eeuwig leven. 
Vernieuwd leven zal christenen van verschillende kerkelijke achtergronden weten te bereiken met een bijbelse, confronterende boodschap.

2 RECENSIES


2. CV-Koers - februari 2010

Nieuw leven

Wat houdt `wedergeboren worden' eigenlijk in? En wat zijn de gevolgen ervan?

Recensie door Aad Kamsteeg - oud-hoofdredacteur van cv koers

Een gesprek na afloop van een Amerikaanse kerkdienst: „Zeg, merkte je dat er paar ‘born again’ christenen bij ons waren?' „Ja inderdaad, de manier waarop ze over Jezus en hun geloof praatten, typisch iets voor wedergeboren christenen..."

Wat een misverstand! De gesprekspartners denken kennelijk dat er christenen zijn die opnieuw geboren zijn en christenen die dat niet zijn. En ze staan niet alleen in hun verwarring. Sommigen denken bij wedergeboorte aan bekering, of dat het iets is van elke dag. In werkelijkheid is wedergeboorte voorwaarde voor berouw, bekering, geloof, goede werken, voor eeuwig geluk. Wie niet opnieuw geboren is, leeft misschien wel volgens een christelijke ethiek, maar is geen christen.

De Bijbel is radicaal over wedergeboorte en in zijn Vernieuwd leven is de calvinistische baptist John Piper dat eveneens. Het gaat om niets minder dan de overgang van geestelijke dood naar leven. Jezus zelf zegt dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan zonder opnieuw te zijn geboren. Maar wat is wedergeboorte dan? Waarom is het nodig om opnieuw geboren te worden? Hoe vindt wedergeboorte plaats? En wat zijn de gevolgen? Op al die vragen gaat Piper in.

Zoals we zelf niets bijdragen aan onze lichamelijke geboorte, zo kunnen we dat evenmin aan onze wedergeboorte. Piper benadrukt dat er sprake is van Gods soevereine genade. Het belijdenisgeschrift van de Dordtse leerregels zegt: „Vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de dood en levendmaking, die God zonder ons in ons tot stand brengt." Het gaat om een voorschot op onze toekomstige totale verlossing.

Hoe kan een mens zeker weten of hij al dan niet opnieuw geboren is? Piper geeft elf tekenen die richting geven, zoals het volgen van Christus en liefde voor Gods geboden, de Heilige Geest ontvangen hebben en belijden dat Jezus Gods Zoon is, de wereld overwinnen.

Omdat een gelovige ook perioden van onverschilligheid kent, waarschuwt Piper niet te wanhopen. Hij beroept zich op de volharding van de Heilige Geest met allen die Christus liefhebben. Bovendien keert hij zich tegen perfectionisme, alsof er christenen zouden zijn die niet zondigen. 

Uit Pipers boek blijkt voorts hoe belangrijk wedergeboorte ook maatschappelijk is. Hoe kun je racisme, religieuze haat en de kloof tussen arm en rijk overwinnen? Politieke en economische structuren moeten worden hervormd. Maar het blijft dweilen met de kraan open als de mens zelf niet van binnenuit verandert.


1. Nederlands Dagblad - 16 april 2010 - www.nd.nl

Warm pleidooi voor wedergeboorte

Boekrecensie door Alie de Vos


De term wedergeboorte is een vage onduidelijke term geworden. Als onderzoekers de levensstijl van niet-christenen vergelijken met die van christenen, ontdekken ze vaak weinig verschillen. Toch noemen christenen zichzelf wedergeboren. Deze term krijgt daardoor een nietszeggende smaak. John Piper vindt dat hierdoor een ernstige vergissing wordt gemaakt. Want, vraagt hij zich af, is dat wel te rijmen met hoe de Bijbel en met name het Nieuwe Testament over wedergeboorte schrijft? Hij wil op de bres springen voor de afkalving van dit centrale begrip in de Bijbel.

Piper pakt met dit onderwerp een voor gereformeerde christenen niet gebruikelijk uitgangspunt. Overdreven gezegd zou je een paar verschillende uitgangspunten als volgt kunnen omschrijven: verbondsmatig denken legt de nadruk op de zekerheid van het geloof. Als je gedoopt bent dan ben je binnen en kan je er alleen actief uitstappen. Denken vanuit de uitverkiezing geeft onzekerheid over je behoud. Je kan het nooit zeker weten want het ligt in de raad Gods besloten.
 
Door de wedergeboorte als centraal begrip te nemen in het geloofsleven van een christen zou de indruk van eigen werkheiligheid kunnen ontstaan. Toch is dit niet het geval in dit boek. Het heeft me juist bepaalt bij het belang van de wedergeboorte in dit leven. De schrijver laat zien dat hij de zekerheid van het verbond behoudt, maar wel de noodzaak van de wedergeboorte centraal stelt. Daardoor voorkomt hij de passieve houding die met verbondsmatige prediking samen kan gaan. In zijn boek analyseert Piper een reeks Bijbelteksten en komt dan tot conclusies.

Noodzaak van wedergeboorte
‘Er kan nooit blijvende vrede en gerechtigheid komen, of een einde aan haat, egoïsme en racisme, wanneer de mens niet grondig verandert.’ De mensheid is ernstig ziek. Jeremia 17:9: ‘Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen.’ Het gaat hier niet over slechte daden omdat de omstandigheden zo slecht zijn dat we niet anders zouden kunnen. Nee, het slechte in de mens komt voort uit wie hij is. Alleen Jezus heeft dé genezing. We moeten opnieuw geboren worden. Hij heeft alles gedaan om dat mogelijk te maken: Hij leidde een volmaakt leven, Hij verdroeg de toorn van God in onze plaats; Hij verwierf eeuwig leven voor ons; Hij stelde de beloften van God veilig voor ons; Hij heeft dood, hel en satan overwonnen; Hij regeert aan Gods rechterhand en pleit voor ons. Wie wedergeboren is mag zelf zeker zijn van al die zegeningen. Er is geen andere manier om mens en cultuur te veranderen, met een zo allesomvattende reikwijdte dan de wedergeboorte. 
Als Jezus terugkomt zal het koninkrijk van God volkomen zijn. Met Jezus zelf als kostbaarste bezit. Maar niet voor iedereen. ‘Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien.’ (Joh. 3:3)
Wat gebeurt bij wedergeboorte?
De wedergeboorte is geen verbetering van onze menselijke natuur. Er ontstaat een nieuwe menselijke natuur. Bij de wedergeboorte krijgen we geen nieuw geloof maar een nieuw leven. Omdat het nieuwe leven het werk is van de Geest van God is het nieuwe leven geestelijk en bovennatuurlijk. Het komt niet uit het natuurlijke leven voort, maar wordt van buitenaf in ons hart en verstand ingegeven Dat nieuwe, kneedbare en levende hart is als een klomp klei. De heilige Geest maakt daarin een afdruk van Zichzelf en geeft het zijn geestelijke, morele vorm mee. Doordat Hijzelf in ons woont, worden ons hart en onze gedachten gevormd naar zijn beeld – in zijn geest. (Efez. 4:23). 

Waar komt het vandaan?
Wedergeboorte is iets wat ons overkomt. Niet iets wat we zelf doen. Johannes 1 : 3 zegt: ‘Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit natuurlijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.’ God is hierin absoluut onafhankelijk, Hij heeft ons niet nodig. Als Hij besluit om ons nieuw leven te geven is dat geen antwoord op iets wat wij als ‘geestelijke doden’ doen. Tegelijk moet je zeggen dat er een zichtbaar middel is voor mensen dat God gebruikt. Want als iemand wordt wedergeboren dan gebeurt dat door het woord van God. Met als centrale boodschap het evangelie van Jezus Christus. In 1 Petrus 1:23 staat dat wedergeboorte plaatsvindt niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad, door Gods blijvende woord. Het woord is levend omdat het goddelijke kracht bezit waardoor nieuw leven kan ontstaan. Het is altijd blijvend omdat Gods woord het leven dat het tot stand brengt voor eeuwig onderhoudt. Over het aandeel van God en mens in de wedergeboorte zegt Piper: ’In het tot stand brengen van de wedergeboorte is het aandeel van God beslissend en dat van de mens wezenlijk.’ 

Wat merk je van wedergeboorte?
We gaan God, zijn Zoon en werk waarderen als bijzonder waardevol. Dat is het geloof. Dit geloof komt op de eerste plaats in ons leven. Door dat geloof verliest de wereld haar aantrekkingskracht en worden verslavende krachten overwonnen. De weg wordt vrijgemaakt voor de gehoorzaamheid. Geen gehoorzaamheid uit angst maar uit vrije wil en met plezier. God wordt ons kostbaarste bezit en het doen van zijn wil geen last maar iets moois. Door de wedergeboorte vallen de schellen ons van de ogen en zien we de dingen zoals ze werkelijk zijn. 

Hoe anderen helpen?
Deze vraag klinkt magisch alsof we heilige krachten kunnen bedienen. Maar het magische slaat snel om in verwondering omdat het middel wat voor wedergeboorte gebruikt wordt net zo eenvoudig is als het middel dat voor je eigen wedergeboorte nodig is. Daarmee zet Piper wat mij betreft het uitroepteken waar het hoort: de wedergeboorte vindt plaats als we in contact komen met Gods levende en altijd blijvende woord. We kunnen anderen dus brengen tot wedergeboorte door het goede nieuws van Christus te vertellen. Met een hart vol liefde en een leven van dienstbaarheid. Dat betekent: blijven onder het Woord (mits zuiver gepredikt) en dat Bijbellezen en gebed een onontbeerlijke zaak is voor ons behoud en dat van de naaste . Als het gaat over het aandeel van de mens dan ligt hier onze zwaarste verantwoordelijkheid. Zowel voor andermans als voor ons eigen geloofsleven. Piper bepaalt ons bij het belang van wedergeboorte. Hij laat ons met dit woord als invalshoek Bijbelteksten als nieuw lezen. De rol van God blijft hoofdzaak. De rol van de mens blijft noodzaak.: lees je Bijbel en bid elke dag. Op verfrissende wijze bepaalt Piper ons hier bij.

www.vergadering.nu