www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Vreugde van God
John Piper
De Banier, Utrecht, ISBN 9789033607158
400 blz., € 28,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 

Een christen is per definitie een hedonist 
Met deze stelling daagt John Piper u uit om na te denken over het doel van de mens: God verheerlijken door eeuwig van Hem te genieten. In het boek Verlangen naar God laat Piper zien wat het betekent om christenhedonist te zijn. Aan de hand van bijbelteksten en citaten van schrijvers als Augustinus, Edwards en Lewis legt Piper uit wat de consequenties zijn van zijn 'nieuwe' 
kijk op vreugde in God. Onderwerpen die in dat licht worden bestudeerd: aanbidding, liefde, Schrift, gebed, maar ook huwelijk, geld, zending en lijden. 
In april 2007 verschijnt De vreugde van God, het boek dat voorafgaat aan 'Verlangen naar God'. 'Verlangen naar God' kan worden samengevat in één zin: God wordt door ons het meest verheerlijkt, als wij ons in Hem verheugen. 'De vreugde van God' voegt daaraan toe: wij verheugen ons het meest in God als we weten waarom God zich verheugt in zichzelf. 
Meer lezen over John Piper en zijn werk? Kijk eens op zijn website: 
www.desiringgod.org


2. Oogst - januari 2008

De vreugde van God

Recensie door W.A.

Waar is God blij mee? Waar vindt God vreugde in? Is het belangrijk dat te weten? Ja, zeker! Een man zal willen weten van zijn vrouw: waar wordt ze blij van? En omgekeerd: een vrouw zal willen weten: waar wordt mijn man blij van? Dat wil je van elkaar weten, omdat je van elkaar houdt. Dan kun je erop inspelen. Zo zal een christen willen weten: waar schept mijn Schepper behagen in? Daarover gaat het in dit zeer belangrijke boek. Je wordt erin meegenomen naar het hart van God.

De Heere heeft ons door middel van Zijn Woord laten zien welke vreugden daar, in Zijn hart, te vinden zijn. De schrijver noemt er tien en legt in even zovele hoofdstukken uit waarom God vreugde vindt in bijvoorbeeld Zijn schepping, in alles wat Hij doet, in Zijn Zoon en in Zijn zorg op allen die op Hem hopen, en in Zijn verberging voor wijzen en Zijn openbaring aan kinderen. 

Je zult merken dat je er zelf ook blij van wordt, en dat is ook precies Gods bedoeling. In de vreugden van God mogen ook wij ons verblijden en Hem daarom en daarin gaan eren.

Dit boek is een leermiddel om God beter te leren kennen en om het geloof van de lezer te verdiepen. Het is betrouwbaar onderwijs vanuit de Schriften. Het is helder geschreven en bedoeld voor iedereen die toe is aan stevige kost. In ieder geval is het boek een must voor elke voorganger en Bijbelleraar.

Elk hoofdstuk heeft een aantal studievragen. Het boek is keurig uitgegeven, gebonden, degelijk, overeenkomstig de inhoud.


1. CV-Koers - september 2007

De vreugde van God

Recensie door Aad Kamsteeg

Veel christenen zijn tevreden als hun verlangen naar een fijne relatie, een goede gezondheid en waardering vervuld is. Daarmee missen ze hun doel.

Niets, maar dan ook helemaal niets is mooier dan de heerlijkheid van God. Vraag mij naar boeken die me het diepst hebben geraakt, dan hoort John Pipers ‘De vreugde van God’ voortaan tot de top drie. Wat een boek! Of beter, wat een God! Ik hoop dat velen Verlangen naar God (Desiring God) inmiddels gelezen hebben: "God wordt het meest geëerd als wij onze diepste vreugde in Hem vinden.” Het pasvertaalde The Pleasures of God (De vreugde van God) grijpt daar als het ware nog boven uit: "Dit is het grote doel van de ziel de zegen die alles wat je kunt bedenken of verzinnen te boven gaat: een oneindige, eeuwige, wederzijdse en heilige kracht van liefde en vreugde tussen God de Vader en God de Zoon, die overstroomt in de Persoon van de Heilige Geest en de zielen van verlosten vervult met oneindige en eeuwige blijdschap”.

Er zijn veel boeken van christelijke auteurs waarvan ik geleerd en genoten heb. Toch zijn er onder die boeken maar een paar waarbij mijn hart haast lijfelijk in brand kwam te staan, zo dicht brachten ze me bij de heerlijkheid van de drie enige God. Dat dit juist bij Piper gebeurde, is geen toeval. Als weinig anderen ook J.l. Packer mag hier worden genoemd is hij gevormd door de puriteinen, Jonathan Edwards in het bijzonder. En kenmerk bij uitstek van de puriteinen was hun concentratie op de heilige God, die in Christus tevens onze Vader is.

Actueel toch? Als een christen niet begint bij de heerlijkheid van God is het gevaar groot dat hij zelf het middelpunt wordt. Dan gaat het voor hem in de Bijbel vooral om de geschiedenis van mensen, dan staat in zijn denken het eigen geluk centraal, dan loopt hij bij zware tegenslagen op tegen Gods soevereiniteit en begrijpt hij weinig van wat het betekent Gods Koninkrijk te zoeken. Zo niet Piper, de ik zou zeggen calvinistische baptist uit het Amerikaanse Minneapolis.

Gods heerlijkheid
In Desiring God maakte Piper duidelijk dat er geen tegenstelling bestaat tussen het zoeken van de eer van God en ons geluk. Het probleem is alleen dat we vaak al tevreden zijn als allerlei tweederangsverlangens vervuld zijn: fijne relaties, goede gezondheid, waardering, een boeiende werkkring. Op onze beste momenten beseffen we dat die blijdschap het uiteindelijk niet haalt bij de onuitsprekelijke vreugde waarover Petrus het heeft.

Maar ja...
In het al in 1991 gepubliceerde The Pleasures of God richt Piper zijn blik op God als het ware door de lens van diens geluk. Hij wil Gods vreugde overdenken. En de beloning is geweldig. Want, zegt hij, “de waarde van de ziel hangt af van datgene wat zij liefheeft". Zo is het toch? Stel in het ergste geval dat ik als Faust mijn ziel verkocht heb aan de duivel in ruil voor kortetermijngeluk. Of stel dat ik al mijn zinnen zet op mijn sportclub, carrière of gezin. Dan mist mijn ziel (mijn wezen) het hoogste doel waartoe ik geschapen ben: geluk in God.

Denk vervolgens met Piper eens na over de vraag waarin God zijn hoogste geluk vindt. In alle eeuwigheden is er nooit en nergens iets of iemand geweest heerlijker dan Hijzelf. Zeker, Hij geniet van zijn schepping, van ons gelovig antwoord op het Evangelie, onze afhankelijkheid, verlossing, gebed. Al die aspecten komen in Pipers boek aan de orde. Maar God was allang volmaakt gelukkig in de gemeenschap van de Drie eenheid. Hij had ons niet nodig om zijn geluk te complementeren. Gods diepste vreugde ligt in het genieten van zijn eigen heerlijkheid.

Piper is niet bang moeilijke of zelfs nooit helemaal te begrijpen zaken aan de orde te stellen, Prachtig is wat hij schrijft over Gods vreugde in het verbrijzelen van zijn eigen Zoon, “de finale van de symfonie van de geschiedenis". Gods liefde voor zijn heerlijkheid en zijn liefde voor zondaren die deze heerlijkheid zo zwaar schonden, komen daar samen. Ik kwam ook onder de indruk van Pipers (anti arminiaanse) uiteenzetting over Gods vreugde in zijn verkiezing, terwijl de Here tegelijk wil dat alle mensen zalig worden en Hij geen vreugde heeft in de dood van zondaren.

Piper keert zich tegen anti intellectualisme in christelijke kring, waarbij serieuze bijbelstudie en theologie als 'verstandelijk' worden afgedaan en uitgespeeld tegen 'ervaring'. Juist dit boek bepaalde mij er opnieuw bij dat ervaring als bijproduct meekomt met het gehoorzaam zijn aan de Schrift en het zoeken van God. Als alle voorgangers Piper lezen, zullen veel gemeenten rijker worden.

1. Bode - juni 2007

Verlangen naar God

Recensie door Henk P. Medema

Jaren geleden was ik in Berlijn voor een conferentie en een aantal lezingen, en een van de aanwezigen, een jonge man, gaf me een zelf ingebonden boek in het Engels. De titel verbaasde me zeer, ik vond 'm eigenlijk een beetje schokkend, maar het was wel een schok van blijdschap: The Pleasures of God: Meditations in God's Delight in Being God, door John Piper. In het vliegtuig op de terugweg ben ik het boek direct gaan lezen, en de vonk sprong onmiddellijk over. Nu is dit boek eindelijk in het Nederlands vertaald, terwijl het in Amerika later verschenen boek Desiring God (‘Verlangen naar God') al eerder was gepubliceerd.

Dit tweede boek gaat over de vraag hoe God in ons verheerlijkt wordt, en het antwoord is: als wij ons in Hem verheugen. Dit boek voegt eraan toe wat de voornaamste reden is voor ónze vreugde in God. Dat is: God verheugt Zich in Zichzelf. De drie ene God vindt blijdschap in de uitbundige heerlijkheid van zijn drie-zaamheid: de Vader is verblijd in de Zoon, de Zoon is verblijd in de Vader, de Geest verheugt Zich over de Vader en de Zoon, en deze Goddelijke gemeenschap richt Zich soeverein, vreugdevol naar buiten tot mensen.

Het is heel wat anders te geloven dat God Zich noodzakelijk een verlossingsweg moest verschaffen omdat de mensen sinds de zondeval alles bedorven hadden. Dat lijkt wel alsof Hij een sterk, maar toch verplicht nummer opvoert (deze wat platte uitdrukking is niet van Piper, maar van mij, om het betoog te illustreren). Maar wat de Bijbel over Hem zegt, is dat Hij alles wat Hij doet, uit zuivere, hartelijke vreugde doet. Door middel van vele illustraties uit de kerkgeschiedenis, vooral van de puriteinen, illustreert de auteur de rijkdom van deze ontdekking, en laat er de lezer van meegemeten.

www.vergadering.nu