www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Waarom moest Jezus sterven?
John Piper
Uitgeverij: De Banier, Utrecht 2004
ISBN 90 336 0567 8
140 blz. € 6,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vijftig antwoorden op een levensbelangrijke vraag
Waarom moest Jezus sterven? Waarom heeft Hij zoveel geleden? Wat heeft dat met mij te maken? De eigenlijke vraag is: wie wilde dat Hij zou sterven? Het antwoord: God. Een verbijsterende gedachte, Jezus was Zijn Zoon. Toch moet je vanuit de Bijbel wel tot die conclusie komen.

Bij Jezus 'lijden en sterven gaat het niet om de oorzaak van zijn dood, maar om de bedoeling ervan. Welk doel had God voor ogen? Daarover gaat dit boek. John Piper heeft uit de Bijbel vijftig redenen voor Jezus 'sterven gehaald. Niet vijftig oorzaken, maar vijftig bedoelingen, als antwoorden op de vraag die wij allemaal onder ogen moeten zien wat heeftGod voor ons, zondaren, gedaan door Zijn Zoon naar de aarde te sturen?

John Piper is als predikant verbonden aan de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis. Hij is auteur van vele bestsellers, waaronder 'Desiring God' en 'The pleasures of God'. Enkele van zijn werken zijn al in het Nederlands verschenen.


Reformatorisch Dagblad - 15 december 2004

De bedoeling van de kruisiging

Boekrecensie door Ds. M. A. Kuijt

In zijn recent vertaalde boek ”Waarom moest Jezus sterven?” gaat John Piper in op de betekenis van het sterven van Jezus. Piper beklemtoont dat niet de schuldvraag -de oorzaak van Zijn dood- centraal moet staan, maar het doel dat God voor ogen stond toen Hij Zijn Zoon overgaf om gekruisigd te worden.

In zijn boek geeft John Piper vijftig antwoorden op de vraag: Waarom moest Jezus sterven? Aan de hand van een groot aantal bijbelteksten tast Piper behoedzaam de Schrift af om deze vraag te kunnen beantwoorden. Daarbij gaat het hem niet om de schuldvraag. Veel belangrijker dan de vraag wie Jezus gekruisigd hebben, is de vraag naar de bedoeling van Jezus’ lijden voor ons. Piper stelt dan ook direct aan het begin dat God Zelf Jezus heeft laten kruisigen.

/>

Deze daad van God komt overigens niet in mindering op onze schuld. De kruisiging is en blijft een verschrikkelijke zonde van onze kant. Dat God Zelf Zijn Zoon overgaf in de dood maakt onze schuld niet kleiner, maar onderstreept juist de diepte van onze schuld. Niet anders dan door een daad van God Zelf worden wij bevrijd van schuld en omgevormd tot nieuwe mensen. Het gaat de schrijver vooral om de uitwerking van Jezus’ dood. Wat heeft God met de dood van Jezus de wereld willen leren? En dan heeft de schrijver niet alleen christenen op het oog, maar ook joden en aanhangers van andere godsdiensten. Door joden en moslims niet vanuit de schuldvraag te benaderen (pogroms, kruistochten en concentratiekampen zijn afschuwelijke vormen van ongehoorzaamheid aan Jezus Christus geweest) komt er ruimte om met hen in gesprek te gaan over de bedoeling van de kruisiging.

Verschillende kanten
Na het voorwoord belicht de schrijver aan de hand van vijftig korte hoofdstukjes telkens een kant van het sterven van Jezus. Zo leed en stierf Christus om Gods toorn op Zich te nemen, om Zijn hemelse Vader te behagen, om voor ons de rechtvaardige eisen van de Wet te vervullen, om onze verdoemenis weg te nemen, om ons tot geloof te brengen en ons daarbij te bewaren, om ons te genezen van geestelijke en lichamelijke ziekten, om ons te bevrijden van het lege bestaan van onze vaderen, om het huwelijk zijn diepste betekenis te geven, om een gemeenschap van kruisdragende volgelingen te stichten, om de vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen teniet te doen. Het laatste hoofdstuk met de titel ”Christus leed en stierf… om te laten zien dat de grootste zonde -de kruisiging- door God ten goede werd gekeerd” brengt afsluitend de rode draad in beeld die door het boek heen loopt. „De diepzinnigste opmerking die we kunnen maken over het lijden en het kwaad is, dat God er in Jezus Christus de hand in heeft gehad en het ten goede heeft gekeerd.”

Het boek leent zich uitstekend om te mediteren over het doel van Jezus’ lijden en sterven. Weliswaar vraagt het waarom van het sterven van Christus diepere theologische doordenking dan in dit boek gebeurt, maar we moeten Pipers boek niet overvragen. De schrijver beoogt met zijn boek niet een uitputtende dogmatische doordenking van het lijden en sterven van Christus te geven. Hij wil ons een leesoefening bieden in het nauwkeurig bestuderen van de schriftwoorden. Met als doel dat allen die Christus hebben liefgekregen zich meer en meer zullen verwonderen over de wijze bedoelingen die God heeft gehad om Zijn Zoon in de dood over te geven.

Puriteinse traditie
Vanwege de praktische inslag is het boek geen dorre beschrijving van een moeilijk theologisch probleem geworden, maar wil het christenen toerusten om dagelijks vernieuwd te worden naar het beeld van Christus, gevoed door het ware geloof. Met dat doel voor ogen staat John Piper met zijn boek in een lange puriteinse traditie, waarvan de sporen nog altijd te vinden zijn bij een aantal hedendaagse Amerikaanse schrijvers.

www.vergadering.nu