www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het ultieme doel van de Thora
S. Postell, E. Bar, E. Soref
Uitg.: Stichting Israel en de Bijbel
€ 5,00
56 pag.
9789089080004
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

- Moeten Messiaanse joden de wet van Mozes houden?
- Welke onderdelen van de Wet zouden vandaag gehouden kunnen worden?
- Welke betekenis heeft de 'mondelinge wet'?
- Hoe verhoudt zich de Wet tot het verzoeningswerk va Israëls Messias?
Deze en andere veelgestelde vragen kunnen een gelovige gemakkelijk in verwarring brengen. Hoewel dit boek is gebaseerd op jaren van academisch onderzoek, is het toegangelijk geschreven.
Dit boek is een gezamenlijke uitgave van Bethel Vrije Baptistengemeente Drachten, One for Israël.org en Israël en de Bijbel.

..


1. - maart 2019 - www.uitdaging.nl


Liberale Messiaanse insteek


Recensie door de redactie Uitdaging


Veel gelovigen verbazen zich door het groeiende aantal Joden dat de Here Jezus aanneemt. Dit geeft ook hernieuwde interesse in de Torah (de Oudtestamentische ‘geboden’). Maar over de Torah bestaat ook veel verwarring. In het boekje ‘Het ultieme doel van de Thora’ geven drie Joden, die in de Here Jezus geloven en in Israël wonen, hun kijk op de zaak. Hoe hebben ze dat gedaan?


Recensie door Marco van Putten


Boekanalyse

De auteurs zijn allen werkzaam bij het Israel Bible College. Daar hebben ze minstens 10 jaar academisch onderzoek gedaan naar de Joodse identiteit van gelovigen in de Here Jezus en de betekenis van de Joodse Wet en Traditie. Ze hebben het resultaat van hun studie op eenvoudige wijze kort samenbracht in dit boekje. Het wordt uitgegeven door de Stichting ‘Israël en de Bijbel’ en de Vrije Baptisten gemeente van Drachten. 
Na een inleiding volgen 4 hoofdstukken en een conclusie die ingaan op het onderwerp. De meeste aandacht gaat naar de betekenis van de ‘Wet’ van Mozes en de Mondelinge Leer (rabbinale overlevering). Uitgebreide voetnoten geven diepte-informatie. Het boekje sluit af met een dankwoord. De auteurs hebben veelal gebruik gemaakt van de HSV, maar hebben daar wel kritiek op.


Niet wat het schijnt
De auteurs hanteren merkwaardige definities. Ze geven de vijf boeken van Mozes, meestal Pentateuch genoemd, de vergriekste naam ‘Thora’. De ‘geboden’ van het Sinaïtische verbond geven ze de omstreden naam ‘Wet’. 
In de Inleiding stellen ze terecht dat de Here Jezus de striktheid van de Bijbel, niet versoepelt maar verscherpt. Deze ‘Rabbi’ leerde Zijn leerlingen ook om de leer van de Farizeeën, de latere rabbijnen, na te volgen (Mt 23:2-3). Dit lijkt helemaal in lijn met wat de meeste Messiaanse gelovigen vinden. Maar dit boekje geeft toch een andere bijdrage aan de discussie. De ware ‘Thora’-navolging zou slechts het geloof in de Messias zijn. Dat bevestigt de klassiek christelijke boodschap. Gelovigen zouden niet naar de ‘Wet’ geleid moeten worden, want die zou vervangen zijn, maar naar de Messias, het ultieme doel van de ‘Thora’. Alsof de ‘Thora’ zonder de ‘Wet’ zou kunnen. Dit is wellicht het zwakste punt in hun betoog. De ‘Wet’ is namelijk evenveel Woord van God als de ‘Thora’.
Messiaanse gelovigen zouden door Gods Geest zelf kunnen bepalen hoe ver ze gaan in het navolgen van ‘Wet’ en Traditie om zendingsredenen, maar toch tot Jodendom behoren. De auteurs stellen ook expliciet dat ‘Wet’ en Traditie strijdig zijn met de Messias.

Kanttekening door Harry Sleijster
Citaat 1: "Alsof de ‘Thora’ zonder de ‘Wet’ zou kunnen. Dit is wellicht het zwakste punt in hun betoog."
Citaat 2: Dit is een interessant boekje, maar helaas met slechts een christocentrische conclusie." 
Helaas ontbreekt hier het onderscheid tussen de Gemeente en Israel. De 'Wet' is namelijk een pedagoog tot op Christus (Gal.3:19-25). Paulus besneed Timotheüs alleen maar terwille van de Joden (Hand.16:1-3). Het was niet nodig, Timotheüs was niet onder de wet, maar het gebeurde alleen vanwege de mensen en de dienst met Paulus. (Meer op bijv. https://www.dossiers.tk/besnijdenis-torah-119ministries.htm )

Evaluatie
Dit is een interessant boekje, maar helaas met slechts een christocentrische conclusie. Jodendom wordt grotendeels gedeeltelijke of onjuist uitgelegd. Zo zou de ‘Wet’ van Mozes van aanvang aan de instandhouding van het Sinaï-Verbond niet hebben kunnen garanderen. De Bijbel wijst op een ernstiger probleem (Rm 8:7). Ook zou Joodse identiteit uitsluitend bepaald zijn door afstamming. Niet door godsdienst. Dat is Liberaal Jodendom. Een zoekregister ontbreekt.

www.vergadering.nu