www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De gaven van de Geest
Derek Prince
Uitgeverij: Derek Prince Ministries, Beverwijk, 2008
ISBN 9789075185584
256 blz.
prijs € 14,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Krachtige gaven zijn voor jou beschikbaar! 
Elke gelovige heeft op zijn minst één bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest ontvangen. 
Weet jij welke gave je hebt en hoe je die kunt gebruiken? 
Dit boek neemt je mee in de bijbelse rijkdom van bovennatuurlijke gaven waarin Jezus, de apostelen en alle nieuwtestamentische christenen voortdurend functioneerden... 
Maar hoe zit het met ons vandaag? 
Eén van de belangrijkste dingen die de Kerk en de wereld om ons heen vandaag nodig heeft, is de gemanifesteerde kracht van God door de Heilige Geest. Zodat de mensen weten dat Jezus leeft en dat het evangelie de waarheid is. 
Derek Prince onderwijst je o.m. over:
  · hoe werken de gaven?
  · Soorten tongentaal en vertolking
  · Genezing en wonderen
  · Profetie en de toetsing ervan
Laat je bemoedigen om in geloof de gaven de gaan gebruiken. Bovennatuurlijke kennis, wijsheid, krachtgaven, onderscheiding van geesten? voor ons ligt een groot avontuur. 
Ons persoonlijke leven, onze gemeente en onze omgeving zal blijvend veranderen als we de gaven van de Heilige Geest op bijbelse wijze de ruimte geven!


1. Reformatorisch Dagblad - 29 oktober 2008 - www.refdag.nl en bijbel.startpagina.nl
Bij Derek Prince verdwijnt geloof achter geestesgaven  

Recensie door Ds. C. Harinck 

De godsdienst wordt in Amerika door sommige leiders en organisaties zakelijk aangepakt en als een bedrijf gerund. Dit moet ook gezegd van de organisatie ”Derek Prince Ministries”, die boeken in allerlei talen en landen op de markt brengt. In Nederland verscheen recent ”De gaven van de Geest”. 

De schrijver van dit boek zal de meeste lezers van deze krant wel niet bekend zijn. Derek Prince, overleden in 2003, is een van de vele geestelijke leiders zoals men die in Amerika kent. Door middel van een radioprogramma getiteld ”Today with Derek Prince”, dat vanuit North Carolina in Amerika in vele talen werd uitgezonden, heeft hij bekendheid gekregen in de Verenigde Staten en daarbuiten. 

Zoals dat meer gaat in Amerika is hij de grondlegger en leider geworden van een zakelijk opgezette organisatie voor evangelisatie en Bijbelstudie genaamd ”Derek Prince Ministries”. Het hoofdkantoor van deze organisatie bevind zich in North Carolina, maar men heeft in de gehele wereld nevenvestigingen en verspreidt nu onder meer boeken van Derek Prince in allerlei talen. Dat geldt ook voor dit boek over ”De gaven van de Geest”. 

Er zijn volgens Derek Prince negen bovennatuurlijke gaven van de Geest. Het is de schuld van de gelovigen zelf dat zij deze gaven niet bezitten. Derek Prince wil hen helpen om in het bezit van deze gaven te komen en een voller en krachtiger geloofsleven te leiden. Hij zegt: „De reden dat sommige gelovigen deze uitingen niet hebben, is omdat zij nooit de stap hebben gemaakt vanuit het natuurlijke naar het bovennatuurlijke.” Die stap moet dus eerst gemaakt. 

Derek Prince gelooft dat de doop met de Heilige Geest de eerste stap is die gezet moet worden. De gelovige moet zich daarvoor openstellen en zich toeleggen op het spreken in tongen. Het gaat over het binnentreden in een geestelijke werkelijkheid, die de natuurlijke werkelijkheid overschrijdt. De schrijver zegt dan opnieuw: „Als je eenmaal het gebied van het bovennatuurlijke bent binnengegaan, dan is het Gods wil dat je ook doorgaat met functioneren in dat gebied.” 

In de Pinksterkerken wordt algemeen geleerd dat het ontvangen van de Heilige Geest en de bovennatuurlijke gaven verkregen wordt door te streven naar heiligheid en het wegnemen van de blokkades die de ontvangst van de Geestesdoop in de weg staan. Derek Prince heeft het vooral over „je laten binnenvoeren door de Geest in een bovennatuurlijke wereld.” De gelovige ontvangt dan bovennatuurlijke gaven. 

Een groot deel van dit boek wordt besteed aan het bespreken van deze gaven. Het ontvangen van nieuwe openbaringen en profetieën hoort daarbij. Derek Prince neemt als uitgangspunt wat Paulus daarover zegt in de brief aan de gemeente van Korinthe. Hij geeft er echter een eigen uitleg aan en neemt als vanzelfsprekend aan dat de Heilige Geest al deze gaven nog steeds meedeelt aan de gelovigen. Iedere gezonde gemeente moet er uitzien als de gemeente in Korinthe. 

In de bespreking van de gaven lijkt hij vanuit de Bijbel te spreken, maar zijn uitleg is toegespitst op de manier waarop men deze gaven beleeft in de samenkomst van bepaalde evangelische groeperingen. Derek Prince ontkomt er niet aan om ontsporingen aan te wijzen. Hij moet zeggen: „Ik heb gezinnen kapot zien gaan en kerken zien splitsen door verkeerd gebruik van profetie.” 

Met Romeinen 7 heeft Derek Prince niet veel op. Als je tot een nieuwe schepping in Jezus bent gemaakt, moet je jezelf niet bekritiseren. Iedere keer dat je jezelf bekritiseert, bekritiseer je eigenlijk Gods werk in jou. Voor droefheid over de zonde, strijd met de oude mens en de noodzaak van verzoening met God, wordt in dit boek geen plaats ingeruimd. Daarom ontbreekt ook Christus en Zijn verzoeningswerk in dit boek en in deze theologie. Alles is toegespitst op de Geest en Zijn gaven. 

Ik acht dit boek dan ook alleen nuttig om er kennis van te nemen hoe men in bepaalde kringen het christelijk geloof laat opgaan in bovennatuurlijke geesteservaringen. Van een verloren zondaar, die in Jezus Christus zijn heil vindt, schijnt men niet te weten. Maar het bedrijf floreert. Het is goed zakelijk opgezet. Je moet boeken kopen en giften schenken. Ik meen dat dit soort godsdienst de kerk meer schade dan goed doet. 


Uittreksel uit het boekje van Derek Prince uit het boekje “Wie is de Heilige Geest”

Derek Prince neemt ons mee naar veel bijbelgedeelten over de Heilige Geest, zoals wij die vanmorgen gelezen hebben.
Hij acht het de tijd om eens opnieuw te kijken naar de Heilige Geest en Zijn wezen te leren kennen. Wat voor Persoon is Hij?
De Heilige Geest is een nederige, onzelfzuchtige dienstknecht. Het is schokkend te beseffen dat “dienen” een deel is van de goddelijke natuur. In de huidige cultuur wordt een dienstknecht zijn of “dienen” door de meeste mensen ervaren als slaafs en minderwaardig; iets dat vermeden moet worden. Deze houding is één van de verkeerde invloeden van onze tijd en ze vergiftigt onze hedendaagse samenleving.

Dienaarschap of dienstbaarheid is geen door mensen bedacht concept, maar vindt zijn oorsprong in het eeuwige; niet op aarde, maar in de hemel.
In eeuwigheid is Jezus de Zoon de blijmoedige, gewillige, gehoorzame dienstknecht van God de Vader. De Heilige Geest is op zijn beurt de gehoorzame dienstknecht van God de Vader en God de Zoon. Hij klaagt niet dat hij “slachtoffer” is en eist niet Zijn “rechten” op. Hij vervult op volmaakte wijze de rol die Hem is toebedeeld. Hij is de helper van God.

De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gekomen met een belangrijke opdracht: De kerk toerusten, haar tooien met sieraden en veilig door deze wereld leiden om haar aan Jezus te presenteren als een bruid zonder vlek of rimpel.

God heeft zijn Heilige Geest gestuurd met een overvloed aan geschenken voor de bruid van Christus. Daaronder bevinden zich negen prachtige geestelijke gaven. Deze gaven vinden we opgesomd in 1 Kor. 12:

1. Een woord van wijsheid
2. Een woord van kennis
3. Geloof
4. Gaven van genezingen
5. Krachten om wonderen te verrichten
6. Profetie
7. Onderscheiding van geesten
8. Spreken in klanktaal
9. Uitlegging van klanktaal

De Heilige Geest is er niet om het menselijk ego te voeden en vestigt nooit de aandacht op zichzelf. Hij leidt onze aandacht altijd naar Jezus. Als we dit principe vergeten, dan kan het gevolg zijn dat we in ons vlees veel opwinding en emotionele voldoening ervaren, zonder werkelijke heiligheid. Een gemis aan onderscheiding kan de deur openzetten voor nep-manifestaties van satan.

Alle gaven zijn tot welzijn van allen. Christenen kunnen elkaar zegenen en dienen door deze gaven. Ze zijn gereedschap, geen speelgoed. Ze komen niet voort uit een natuurlijke aanleg of een speciale opleiding. Een analfabeet kan een woord van wijsheid of een woord van kennis ontvangen. En ook de gave van geloof is anders dan het geloof dat we allemaal nodig hebben voor onze redding. En ze is ook weer anders dan de vrucht van geloof, die ontstaat door een proces van natuurlijke groei. De gave van geloof is een bijzonder soort bovennatuurlijk geloof dat veel verder gaat dan het geloof dat ons redding brengt.
Gaven kunnen niet worden verdiend! We kunnen nooit “goed genoeg” worden om ze te mogen ontvangen en gebruiken. Een gave van de Geest is precies wat de naam al zegt- een echte gave, een geschenk- het is geen lening waar voorwaarden aan vastzitten of waar een afbetalingstermijn aan hangt. Vanaf het moment dat we één van deze gaven gekregen hebben, zijn we vrij haar te gebruiken, te misbruiken of helemaal niet te gebruiken. Uiteindelijk zullen we echter rekenschap moeten afleggen van wat we er wel of niet mee gedaan hebben.

Er is een wezenlijk verschil tussen gaven en de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest ontstaat na een proces van geestelijke groei. Er is ijver en toewijding nodig om dit proces te doorlopen. Zonder ijver, zonder hard werken, kan het karakter van een christen zich niet goed ontwikkelen. Petrus benoemt de volgende fasen in de vorming van een christelijke karakter (2 Petrus 1: 5-7)
“Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zuster en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen”.
Het woord deugdzaamheid, ook te vertalen door “ethische onberispelijkheid” heeft niet alleen betrekking op geestelijke zaken, maar evenzeer op alle mogelijke dagelijkse bezigheden.
Een leraar die tot Jezus komt zou een goede leraar moeten worden. Een verpleegkundige zou een uitstekende verpleegkundige moeten zijn. Een christelijk zakenman zou voortreffelijke moeten zijn in zijn vakgebied. In het christelijke leven is geen ruimte voor onverschilligheid of luiheid op welk gebied dan ook. Zelden of nooit geeft God iemand die door laksheid of luiheid is mislukt in zijn wereldse taken, een succesvolle geestelijke taak.

Bij het bestuderen van deze fasen verbaast het dat broederliefde –de liefde die christenen onderling zouden moeten hebben- de op één na laatste in de reeks was. Toch zie je dat de bijbel ook hierin zeer realistisch is. De bijbel schets geen sentimenteel, religieus beeld van de manier waarop we als christenen met elkaar omgaan. De kerkgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar leert dat christenen over het algemeen grote moeite om van elkaar te houden. Er is nauwelijks een eeuw voorbij gegaan zonder enorme strijd en competitie tussen concurrerende groepen christenen die vaak allemaal claimden de “ware kerk” te zijn. Het feit dat iemand berouw heeft getoond over zijn zonden en Jezus heeft aangenomen, betekent niet dat onmiddellijk zijn hele karakter veranderd is. Er is wel een essentieel veranderingsproces op gang gekomen, maar het kan jaren duren voordat deze verandering tot in alle facetten van iemands karakter is doorgedrongen.

In de laatste fase gaat het niet meer alleen om de omgang met andere christenen. Het is deze liefde die ervoor zorgt dat wij onze vijanden liefhebben en bidden voor wie ons vervolgen.

Denken aan het bijbelse beeld van de volgroeide vacht van de Heilige Geest maakt het ons nederig, tegelijk inspireert het ons, omdat we een glimp hebben opgevangen van iets dat veel mooier is dan alles wat er in de wereld te koop is.


Bron: http://www.ngk.nl/hoogeveen/Alpha_%20enandereactiviteiten/De%20Heilige%20Geest.htm

 

www.vergadering.nu