www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Ik zocht Allah en vond Jezus
Een aangrijpend levensverhaal
Nabeel Qureshi
Kok, Kampen, 2016
400 pagina’s
€ 22,99
ISBN: 9789043526845
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het indrukwekkende bekeringsverhaal van Nabeel Qureshi.
Hij groeit op in een islamitisch gezin en kent de Koran uit zijn hoofd. Maar op de universiteit slaat de twijfel toe als hij in aanraking komt met het evangelie van Jezus. Dromen, vrienden, en veel studie overtuigen hem meer en meer van de historiciteit van Jezus.
Dit boek biedt diepe inzichten in de islam en in de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid en in conflict komt met zijn familie.
Een aangrijpend en actueel verhaal.
De uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshi groeide als moslim op in Amerika. Hij houdt lezingen in de VS, Europa en Azië.

Korte video van Nabeel Qureshi (Eng): https://www.youtube.com/watch?v=nGCsx2cdCo0
The Life and Death of Nabeel Qureshi (David Wood)...


4.   indekerk.be Blog - 23 november 2017 - indekerk.be...

Oorspronkelijk

Boekrecensie door Raymond R. Hausoul

Hoewel Nabeel Qureshi op (jonge) 34-jarige leeftijd in september 2017 stierf, leeft zijn getuigenis en invloed nog steeds voort in de christenheid. In dit meesterwerk beschrijft hij het verhaal van hoe hij zich als islamiet door het getuigenis van Jezus Christus liet uitdagen. Het resultaat is een meeslepend geschreven biografie die doorspekt is met een gedegen geloofsverdediging. Het boek leest als een roman met vele weetjes op hoogstaand niveau over zowel het christendom als de islam. Doordat het boek taalkundig gemakkelijk is geschreven en uit korte hoofdstukken bestaat, krijgt de lezer zin om verder te lezen.

In de verschillende hoofdstukken worden moeilijke begrippen uit de wereld van de islam uitgelegd en verwijst Qureshi zijn lezers naar de bijlage voor gedegen onderbouwingen van zijn stellingen over het christendom en de islam. Dat zorgt ervoor dat het boek erg toegankelijk is voor christenen die minder vertrouwd zijn met de wereld van de islam en zijn literatuur.

Door zijn schrijfstijl laat Qureshi zijn lezers proeven hoe hij de reacties van christenen op zijn vragen over het evangelie persoonlijk doorleefde. Zo toont hij de gevoeligheden die christenen bij moslims oproepen als ze bepaalde geloofsuitspraken doen. Een voorbeeld daarvan is dat christenen zich in gesprekken met moslims meer dan eens op Paulus beroepen. Wie echter beseft dat islamieten vooral Jezus en zijn twaalf apostelen als betrouwbare getuigen zien, maar Paulus typeren als een onbetrouwbare bedrieger die door het sterven van Jezus een machtsvacuüm zag en dat misbruikte voor zijn eigen ideeën, zal zijn gesprek met moslims niet meteen met Paulus, maar met Jezus beginnen.

Soortgelijke spanningen komen ook boven als er met moslims wordt gesproken over de triniteit, waaraan christenen vasthouden in hun belijdenissen. Qureshi toont op die manier de verschillende gevaren waardoor de dialoog tussen moslims en christenen kan verzanden. Doordat hij zelf Jezus als Verlosser leerde kennen, weet hij daarom concreet te beschrijven hoe zulke gevaren vermeden kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de christelijke belijdenis. Naast de kritische vragen die Qureshi aan het christendom stelt, stelt hij ook kritische vragen aan de islam. Het boek is een goudmijn voor wie het gesprek met moslims wil aangaan.

Wat vooral de doorslag geeft in het leven van Qureshi zijn niet de vele gesprekken met zijn christelijke vrienden. Hoe belangrijk die ook zijn, ze vormen enkel het zaadbed waarin God zijn Woord moet laten neerdalen. Dat neerdalen gebeurt door de dromen die Qureshi van God ontvangt. Het zijn deze openbaringen van bovenaf die hem ertoe brengen om Jezus Christus met zijn hele hart te gaan navolgen. Dit gebeuren herinnert sterk aan de geweldige getuigenissen van dromen en visioenen die zich vandaag in de islamitische wereld voordoen (zie mijn recensie op indekerk.be over Tom Doyle, Dromen en Visioenen: Maakt Jezus de moslimwereld wakker? [Haarlem: Arrowz, 2016]).

De levensbeschrijving van Nabeel Qureshi vormt een prachtig getuigenis van hoe God christenen gebruikt om zijn kinderen tot zich te roepen en hoe Hijzelf daaraan meewerkt op wonderbaarlijke manier.


3. CIP - 6 januari 2016 - www.cip.nl

Is de islam vreedzaam of gewelddadig?

Recensie door Willem J. Ouweneel

........In de islam (niet alleen in de radicale, extreme islam, die volgens veel moslims geen ‘islam’ zou zijn) is ‘vrede’ de toestand die in een bepaald land is aangebroken als dat land aan Allah is onderworpen en als daar de sharia heerst (wat hetzelfde is). Deze vrede wordt niet slechts bereikt door verkondiging van de islam, maar eventueel ook met gewelddadige middelen. Wat dat betreft raad ik iedereen met de grootste klem aan het boek van Nabeel Qureshi te lezen: Ik zocht Allah en vond Jezus (uitg. Kok, 2016).

Qureshi is een Amerikaan van Pakistaanse afkomst, die geboren werd in een vroom islamitisch gezin. Ook hij groeide op met de idee dat de islam naar zijn wezen een vredelievende godsdienst is (als híj dat al dacht, geen wonder dat veel christenen dat ook denken…). Ook hem werd verteld dat Mohammed alleen de wapens opnam als hij werd aangevallen, dus alleen om zich te verdedigen. Totdat hij de oudste biografieën omtrent Mohammed begon te bestuderen, die nota bene door moslim-geleerden geschreven zijn (vooral Ibn Hisham en Al-Tabari). Toen ontdekte hij dat Mohammed wel degelijk actief de wapens opnam om zijn vijanden aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen.

Er wordt vaak tegengeworpen dat ook het christendom vaak met geweld aan hele volken is opgedrongen. Dat is waar, en het is schandalig. Het grote verschil is echter dit: moslims die zoiets doen, doen dat in navolging van Mohammed zelf. Christenen die zoiets doen, doen dat geheel tegen de geest van Christus in.

Toen Nabeel Qureshi het christendom begon te bestuderen, leerde hij uiteindelijk, na heel veel strijd, Jezus kennen als zijn Verlosser en Heer. Zijn boek is van groot belang, niet alleen omdat het argumenten aanreikt die moslims kunnen overtuigen aangaande het bijbels evangelie, maar ook omdat het niet graag gehoorde waarheden over Mohammed en de Koran onthult, nota bene aan de hand van de eigen bronnen van de islam. Het boek is een must voor iedereen die met moslims omgaat; het kan ons afhelpen van al onze naïviteit ten aanzien van de islam. Wij moeten elke moslim die op ons pad komt liefhebben, zelfs de radicaalste. Maar van de bron waaruit zij drinken, moeten wij ons met alle kracht distantiëren.


2. De Oogst - oktober 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

lk zocht Allah en vond Jezus

Recensie door Matthijs Guijt

'Door dit verhaal te lezen, word je mijn reisgenoot door het leven en leer je me heel persoonlijk kennen. Ik bid dat jij door een ontmoeting met de levende God net zo'n metamorfose zult ondergaan als mij is overkomen. Het leven dat ik nu leid, inclusief mijn wandel met God en mijn relatie met mijn vrouw, is één grote zegen; het is veel mooier dan ik ooit had kunnen dromen toen ik nog moslim was.'

Aan het woord is Nabeel Oureshi, een in Amerika geboren Pakistaanse ex-moslim. In 'lk zocht Allah en vond Jezus' doet hij een persoonlijk en indringend verslag van zijn onverwachte reis vanuit de islam naar het christendom. Nabeel groeit op in een liefdevol islamitisch gezin.

Hij leeft voor Allah en zijn familie, maar raakt aan het twijfelen wanneer hij in aanraking komt met het Evangelie van Jezus Christus. Dromen, gesprekken met christelijke vrienden, en grondige bijbelstudie leiden tot een onmogelijk dilemma: Kiezen voor zijn familieleden en hun religie? Of Jezus volgen?

'Op 24 augustus 2005 om drie uur in de ochtend liet ik mijn kin op het voeteneind van mijn bed rusten en bad: "Ik geef me over. Ik belijd dat Jezus Christus de Heer van de hemel en aarde is. Hij is naar deze wereld gekomen om te sterven voor mijn zonden. Hij heeft bewezen dat Hij Heer is door op te staan uit de dood.
Ik ben een zondaar en ik heb Hem nodig om verlost te worden.
Christus, ik nodig U uit in mijn leven.”'

Een toegewijde moslim ontdekt Jezus' liefde en ervaart echte vrede in zijn hart. Ik benoem een drietal leermomenten uit Nabeels uitgebreide 'reisverslag':

1. Een moslim die Jezus Christus gaat volgen, krijgt vaak te maken met zware geloofsstrijd, wegvallende zekerheden en grote persoonlijke offers.

2. Een belangrijke voorwaarde voor het evangeliseren onder moslims is het investeren in een persoonlijke relatie met hen.

3. Wat een zegen dat God zich op vaak wonderlijke manieren openbaart in de moslimwereld en daardoor theologische, culturele en menselijke barrières doorbreekt!


1. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

Hoogste autoriteit van de Here Jezus overtuigt moslim

Weinig christenen hebben islamkennis die verder reikt dan karikaturen. Slechts enkelen zijn doorgedrongen in de wereld van de islam. Moslims die zich hebben bekeerd tot het christelijke geloof wel. Nabeel Qureshi is zo iemand en in dit boek beschrijft hij zijn bekeringsweg. Zijn doel is ook om christenen kennis te laten maken met islam, die steeds luidruchtiger wordt.


Recensie Marco van Putten

Biografisch studieboek
Het boek volgt chronologisch hoe Qureshi, die opgeleid is voor arts, maar tegenwoordig zendeling is, vanuit een Pakistaans middenklasse moslimgezin tot bekering komt in de Here Jezus.

Hij behandelt drie opvolgende thema’s:
1. Inzicht in de islam en moslims in het Westen;
2. Afweging van het bewijs van christelijk geloof versus islam;
3. Gevolgen van een bekering.

De nadruk ligt op het 2e thema. Elk deel van de op onderwerp gegroepeerde hoofdstukken wordt afgesloten met een bespreking door een deskundige.
Omdat Qureshi is opgegroeid bij een speciale Islamitische sekte – de Ahmadi – geeft hij daarover in een bijlage diepere uitleg.
Tijdens het lezen van dit boek wordt uitleg over allerlei Islamitische begrippen en concepten apart weergegeven, net als uitspraken uit de tekst. Zo zijn ze later makkelijk terug te vinden. Enkele voetnoten geven bronvermeldingen. Het boek sluit af met een handige woordenlijst.

Een Islamitische wereld gaat open
Zoals Qureshi in zijn inleiding al aangeeft, geeft het begin van zijn boek zoveel inzicht in de moslimwereld, dat het lijkt alsof het boek alleen daarover gaat. Toch laat Qureshi steeds de verbinding met het christelijk geloof zien. Ook speelt zijn verhaal in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, dus het decor is de Westerse lezer bekend. Inzicht geven in de Islamitische wereld is nodig omdat moslims zich vaak afzonderen van de (christelijke) Westerlingen en het christenen meestal niet interesseert hoe zij leven. Dat maakt het boek ook uniek.

Qureshi toont ook de worsteling van de in het Westen geboren moslims, die tussen twee werelden leven. Opvallend is dat blijkt dat de islam een uitgewerkt afwijzend standpunt heeft over de Here Jezus en christenen. Qureshi laat zien hoe krom dit is, maar ook dat christenen dit niet altijd even goed corrigeren.

Evaluatie
De confrontatie met de Islamitische (denk)wereld zal voor veel lezers schokkend zijn, maar ook veel begrip geven. Christenen zullen het kunnen gebruiken in hun omgang met Mohammedanen die tegenwoordig heel dichtbij zijn gekomen. Het boek zal dus zeker ook van nut zijn voor de toekomst, want islam wil een stempel drukken op de Westerse wereld.

Omdat Qureshi veel verder is gegaan dan een doorsnee bekeringsbiografie en er ook een studieboek van heeft gemaakt, zal het boek zeker na de eerste lezing nog regelmatig worden opgeslagen of uitnodigen voor verdere studie. Het daagt ook uit het christelijke geloof beter te doordenken. Dit is een must voor iedereen die niet wil blijven steken in onwetendheid over de islam, maar interesse heeft voor wat de aanhangers ervan drijft.
 

www.vergadering.nu