www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Kom niet aan de hel
Bart Repko
276 pagina's
€ 16,90
9789490959272
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Je kunt over van alles en nog wat discussiëren, maar van de eeuwige hel moet je afblijven.
De hel is de heilige koe binnen de christelijke theologie. De kerk blijft het antwoord schuldig op de vraag of de miljoenen moslims, hindoes, boeddhisten en overige newage-aanhangers voor eeuwig zullen branden in het eeuwig inferno. 
Wat te denken van de massa refo en/of naamchristenen die met angst en beven hun levenseinde tegemoet ziet? En wat is toch het lot van de zes miljoen Joden die werden vermoord in nazi Duitsland? Verdwenen zij van de Auschwitz hel linea recta naar de christelijke hel? Geloof je dat werkelijk?

Repko plaatst grote vraagtekens bij de traditionele theologie van de eeuwige vlammenzee. Hij gaat in op de werkelijke kern van de blijde boodschap: het maken van discipelen. Israël geldt – ook in relatie tot Gods oordeel en verzoening – als voorbeeld voor de volken.
 


2. www.vergadering.nu 

Heeft de eeuwige hel z'n langste tijd gehad?

Recensie door Harry Sleijster

Een nieuw boek van Bart Repko.
Na de eyeopeners van het eerste boek over Israel als Gods oogappel, wat dus ook geldt voor Israel nu, volgde een tweede boek met veel dezelfde onderwerpen, aangevuld met een aantal theologische vraagstukken, zoals wie de bruid is, en of Israel nu plaatsvervangend en verzoenend voor onze zonden lijdt. Als een niet-theoloog daar nieuwe antwoorden op gaat geven, werpt dat nogal nieuwe vragen op. 

Israel?
Nu komt er een derde boek, dat naar mijn mening niets met het onderwerp 'Israel' of het 'wachterschap' te maken heeft. Uit het betoog van Repko blijkt dat hij getriggerd is door de vervangingsleer, die Israel wegzet en de kerk er definitief voor in de plaats, en dan bovendien elke Jood die Jezus nog niet heeft aangenomen, naar de hel laat gaan. Daar heeft Repko een goed punt. De Joden zijn Gods volk, Zijn kinderen, waarvan Hij houdt, wat er ook gebeurt, ondanks hun zonden. Daar zouden nog wel meer argumenten aan toegevoegd kunnen worden. Maar dan gaat hij in dit boek over van de Joden op alle mensen. En helaas wordt daarbij het punt van 'waarom wel of niet behouden worden' maar matig uitgewerkt.

Uitgelicht:

Blz. 35: Te simpel is in het boek de redenering dat er in het Oude Testament geen hel was, dus... Immers, de gehenna en de poel van vuur worden in het NT geopenbaard. Trouwens, op blz. 60 wordt weer gezegd dat de Joden wél een hel kenden. En een zekere Etsel beweert dat de hel voor de ergste zondaar slechts 12 maanden duurt. Tja, wie is Etsel? Dit is toch geen argumentatie, moeten we dat maar geloven?

Blz. 41: God zegt tegen Abraham dat alle geslachten van aardbodem gezegend zullen worden, dus...  maar dat daar voorwaarden aan verbonden zijn, daar hebben alverzoeners geen oog voor.

Blz. 45, 64: DÉ bewijstekst voor alverzoening zou Joh. 3:16 zijn: God heeft de wereld lief en zijn Zoon gegeven. Het "ieder die in Hem gelooft" wordt dan helaas niet vet gedrukt, en in de uitleg wordt het geloof gewoon vergeten en verzwegen. 'Geloof' - het grote onderwerp van de Bijbel - wordt buiten beschouwing gelaten. Ja, geloof is natuurlijk wel goed voor nú en voor het vrederijk, maar is niet tot eeuwige behoudenis. Het boek noemt het geloof niet. Alles is alleen afhankelijk van Gods wil. Zijn wil geschiede... Dus... vergeet de rest van de Bijbelteksten maar??

Blz. 46: Jezus brengt verzoening voor de wereld. En dus... Dus wordt ook ieder gered? Van teksten die geen woord over verzoening bevatten, wordt vragend gezegd: "Deze teksten spreken toch van verzoening...?" Minimale uitleg ontbreekt. Vragen zouden iets moeten bewijzen.

Blz. 55: Als het gaat over het vuur dat niet uit gaat, is de nogal vreemde conclusie: "Geen eeuwige hel". Het tegenovergestelde van wat de tekst zegt, wordt maar aangenomen.

Blz. 171v: God is rechtvaardig. En zal oordelen. Ja, maar volgens dit boek is er alleen... vrijspraak. 

Blz. 173: Onbarmhartig zal het oordeel zijn over... Maar in de uitleg hiervan blijft er geen oordeel meer over. Het omgekeerde van wat de tekst zegt wordt beweerd, met daarbij de merkwaardige opmerking dat anderen de tekst omdraaien.

Blz. 176v: Loutering is een groot thema in dit boek. Het zou altijd(!?) om loutering gaan. Maar daarvoor geeft hij dan weer geen bijbelse ondersteuning. Het woordje "altijd" is zelfbedacht en past hier gewoon niet. Ook zijn idee dat Gods gericht vergelijkbaar is met onze rechtsgang is niet juist. Zeker niet als hij niet meerekent dat een doodstraf in feite een eeuwige definitieve wegvaging van de aarde is. Die mogelijkheid wordt vergeten. 
En dat gelovigen "door vuur heen gered worden", slaat niet op het 'hellevuur' (daar komen gelovigen niet), maar het gaat over hun werken(!) die zullen verbranden voor de rechterstoel. Een heel hoofdstuk wordt gebruikt om aan te tonen dat God ook tijdelijk straft en dan genade betoont, en dat daarom zou ook de eeuwige straf altijd louterend zou zijn.

Blz. 184: Aan doden is het evangelie verkondigd. Dus... Ook hier wordt maar simpel geconcludeerd dat ze dus ook allemaal behouden worden. 

Op pag. 193 komen we Repko's uitspraak op CIP tegen, dat hij zich wel kan voorstellen dat sommige mensen zó hardnekkig tegen God zijn dat niet iedereen bij God komt, maar dat het een minderheid zal zijn. 
Maar is hij daarmee niet heel erg in tegenspraak met zijn hele eigen betoog? M.i. haalt hij er zijn hele betoog over alverzoening mee onderuit. Een verklaring heeft hij niet. Hij schijnt de tegenspraak niet te beseffen. Of weg te drukken? 
Diverse keren wordt hier in dit hoofdstuk herhaald dat de tweede dood niet oneindig is. Dat herhalen moet hier blijkbaar het gebrek aan bewijs compenseren. 
Twee pagina's verder spreekt hij zichzelf al weer tegen: er zal geen enkele grove zondaar zijn die in de poel van vuur niet tot bekering komt. Op grond waarvan? Nou... in Klaagliederen staat dat er een einde aan Gods woede komt. Maar gaat het daar dan over het eindoordeel en de poel van vuur? Nee! Maar dan is dit toch geen uitleg, maar slechts een ongenuanceerd teksten met elkaar verbinden, die op verschillende zaken betrekking hebben!

Blz. 217: Hier een staaltje van ombuigen: Jes.32:14-17 zegt: voor altijd zal de burcht een ruïne worden, totdat ... de woestijn een boomgaard zal worden. Repko beweert vervolgens dat 'altijd' hier tijdelijk is. Maar dat is niet waar, want de ruïne blijft een ruïne. Het 'totdat' betreft echter de boomgaard die voor de woestijn in de plaats zal komen. En dan pas komt er het tweede 'altijd', dat ook daar weer opnieuw werkelijk altijd(!) betekent, namelijk: de vrede, de rust en het vertrouwen, welke dan voor altijd zal zijn. 
Lees het betoog van Repko en ontdek hoe er met woorden als altijd en eeuwig gedraaid wordt.

Blz. 225: Openb.20:10 "dag en nacht gepijnigd tot in alle eeuwigheid" zou niet eeuwig zijn, want iets verder staat: er zal geen nacht meer zijn. Maar daar gaat het over de hemelse stad (Op.22:5), over iets heel anders dus.

Blz. 226: Mt.25:45 eeuwige bestraffing en eeuwig leven worden in één zin genoemd. Het eerste 'eeuwig' zou tijdelijk zijn en het tweede 'eeuwig' eeuwig. Want... en dan volgt er een onbegrijpelijk betoog dat God wil verzoenen, en dus zou een eeuwige bestraffing niet eeuwig zijn... Maar helaas, het staat het er wel.

Alverzoening
Wat er wel gebeurt is een uitvoerige behandeling van de Alverzoeningsleer, dus dat álle mensen behouden worden. Daar gaat het hele boek over. Een verhandeling inclusief alle bekende (maar onjuiste) argumenten: dat "allen" echt altijd "allen" is, en dat altijd en eeuwig eigenlijk bijna nooit altijd en eeuwig zijn, en dat de hel slechts een vuilnisplaats buiten de muren van Jeruzalem is, ja, ook bij het Nieuwe Jeruzalem, en dat uiteindelijk alle mensen zalig worden, incl. de 'die-hards', want "ze moeten wel".

Uiteraard speelt het onderwerp "geloof" geen enkele rol in deze hele discussie. Immers, iedereen komt tot geloof, toch? Zo niet in dit leven, dan wel in het vuur van het dodenrijk, en anders de echte 'die-hards' wel in het vuur van de hel, de poel van vuur.

En die hel zou uiteindelijk vernietigd worden. Er wordt door Repko maar simpel aangenomen dat er op dat moment niemand meer in zit, ze zijn allemaal gered. En daar vindt hij dan ook nog wel teksten voor: dat God liefde is, en barmhartig, en dat alle knie zich buigen zal. Een overmaat aan eenzijdigheid. Tientallen sterke tegenargumenten zijn er, maar daar hoor je in dit boek niet van. Behalve nogal veel smalende algemeenheden.

Ik ga hier maar even vluchtig overheen, want al dat soort stellingen, maar ook alle tegenargumenten tegen deze valse leer, zijn reeds door velen uitvoerig besproken. Zie ook mijn www.dossiers.tk/alverzoening.htm 

Verklaring
Wat ik mis in dit boek is: verklaring. Er wordt van alles opgesomd, gesteld, aangenomen, maar vervolgens niet uitgelegd. Als er eens iets uitgelegd wordt, is dat bijna steeds zeer eenzijdig. Alleen de redeneringen en de teksten die van pas komen worden genoemd. 

Een voorbeeld, pag.194, Openb.21:11-15: de poel van vuur, de tweede dood, zou niet eeuwig zijn, het zou niet de tweede en eeuwige dóód zijn, maar tijdelijk. Als verklaring wordt gegeven dat er direct op volgt dat er geen dood meer zal zijn, en dat de laatste vijand wordt vernietigd. Klaar.

Maar dit is geen Schriftuitleg. Want de tekst Openb.20:10 die er direct aan vooraf gaat, wordt hier gewoon verzwegen. Daar staat het namelijk duidelijk: dat het oordeel zal duren tot in ALLE eeuwigheid. Dat is niet leuk. Dat vind ik ook. Maar die tekst staat er wel bij. En aangezien die hier niet bij past, komen we hem dus pas op blz. 225 tegen in een heel ander betoog over "eeuwig is niet eeuwig". Maar zo ga je toch niet serieus met de Schrift om?

Evangelisatie
Aan het eind van het boek volgt nog een hoofdstuk over evangeliseren.
Evangelisatie is altijd verkeerd gedaan. Het motief mag niet zijn een verloren wereld te redden. Stop maar met evangeliseren. Dat heeft één Mens al volbracht. Christenen (uit de heidenen) hebben niet de opdracht gekregen het evangelie te verspreiden. Die opdracht werd aan Joden gegeven...

En Jezus aannemen als je persoonlijke verlosser, of wedergeboren worden? Vergeet het maar. Het gaat erom jezelf te "realiseren" dat Jezus de kloof overbrugd heeft. Jij realiseert je dat nu. Anderen later, in het dodenrijk, of nog later, in de poel van vuur... en bekeren zich dan wel...


1. CIP - 8 april 2013 - www.cip.nl

"De eeuwige hel heeft z'n langste tijd gehad"

door Rik Bokelman

"Beeld van de hel als eeuwig inferno klopt niet"
Tienduizenden mensen gingen inmiddels mee met hem op de oude stadsmuren van Jeruzalem en kregen te horen dat Israel niet afgeschreven is door God. Verre van dat zelfs. Met zijn nieuwe boek komt daar een boodschap bij. “De eeuwige hel heeft z’n langste tijd gehad.” Dat zegt Bart Repko in een interview met CIP.nl naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Kom niet aan de hel’. Toen hij zijn vrienden vertelde dat hij een boek over dit onderwerp wilde schrijven, reageerde een vriend: ‘Man, waar begin je aan. Ik zou er nog maar eens een nachtje over slapen. Van de hel moet je afblijven.’ Bart Repko heeft het advies ter harte genomen. En er toch voor gekozen om het te publiceren. “Ik wil niet langer zwijgen.”

In het nieuwe boek plaatst Bart Repko grote vraag-tekens bij de traditionele theologie van de eeuwige vlammenzee. Het is opvallend dat iemand die vooral bekend staat vanwege zijn Israël-boodschap een boek schrijft over dit onderwerp. Wanneer je het boek leest, kom je er achter waarom hij dat doet. Allereerst omdat het volgens hem nonsens is dat Joden zonder geloof in de Messias linea recta naar de hel gaan. Iets wat veel christenen wel stellen en juist Repko zo aan het hart ligt. Ten tweede omdat waar de wet en de profeten spreken over Gods oordeel dit nooit het eindstation is. Iets wat de Nederlander probeert aan te tonen met enorm veel Bijbelteksten. Veelmeer laat het Oude Testament volgens hem zien dat Gods oordeel altijd een louterende en rehabiliterende werking heeft. Nergens wordt dat beter zichtbaar dan in het verhaal van Israël. De derde hoofdreden is dat veel passages die over een eeuwige hel gaan, verkeerd worden opgevat door christenen. Dat komt door ‘Rome’ volgens Repko, een verwijzing naar het Grieks-Romeins denken dat “de kerk is binnengeslopen.”

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Bart Repko: "Al kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen zo hardnekkig tegen God zijn, dat niet iedereen bij God komt. Maar het zal een minderheid zijn." 

Maar waar zit dan het onderscheid? Zijn simpele toevoeging: "Maar het zal een minderheid zijn", voldoet niet, want waar is dat op gebaseerd? Wat maakt dat die "minderheid" wel eeuwig in de poel van vuur verdwijnt? En tenslotte blijkt nu... is er ook volgens Repko dus toch wel een eeuwige hel!

Zijn de kenmerken van Openb. 21:8 de norm? Okay, laten we constateren dat het in deze tekst veelvuldig gebruikte woordje "en" niet in de grondtekst staat, en dat het dus(?) een soort combinatie van al die eigenschappen is waardoor mensen in die eeuwige (Op.20:13) poel van vuur belanden. Maar hoeveel combinaties? 

Het betoog klopt dat allen die in de 'pijn-afdeling' van het dodenrijk - de hades (niet de hel dus) - zijn, na het 1000-jarig rijk voor de grote witte troon zullen staan en daar ge- of beoordeeld zullen worden naar hun werken. Dan pas wordt bepaald (door God) of de 'loutering' in de hades voldoende was, of dat het verstokte Godhaters blijken te zijn. Maar voor hen die voldoen aan Openb. 21:8 is er wel degelijk de poel van eeuwig(!) vuur.

Maar... had Repko dan niet al zijn aandacht op dát punt moeten richten? In plaats van een eeuwige hel te ontkennen, en dat even later deels weer terug te nemen? Of is zijn doel - net als bij zijn vorige twee boeken: ons wakker schudden? Moet er een steen door onze ruit voor we wakker willen worden?

Dan zou ik zeggen: kopen dat boek! Maar er zijn nogal wat bedenkingen. Zie mijn uitvoerige recensie hierboven.

Eeuwig inferno
Bart: “Paulus zelf rept nooit over zielen die tot in alle eeuwigheden branden en kreunen in een eeuwig inferno. Mocht deze christelijke, eeuwige hel werkelijk bestaan, dan zou het achterhouden van dit belangrijke feit onvergeeflijk zijn. De apostelen zouden dan vast op staande voet worden ontslagen door de plaatselijke kerkenraad of zendingscommissie. Ook Jeshua sprak niet over de hel. Hij dreigde met vuur dat eeuwig brandde in de tuin van Hinnom – de vuilnisbelt van die tijd waar de lijken van misdadigers werden verbrand. Maar daarmee wordt zeker niet verwezen naar een eeuwige hel zoals veel christenen dat geloven.” Jezus had het ook niet zozeer over een dergelijke eeuwige hel, maar over het dodenrijk en het ‘huis van bewaring’ waar zielen verblijven in afwachting van de Dag van het Oordeel.

Bart legt dat uit. “Voor rechtvaardige gelovigen is het dodenrijk een paradijselijk rustoord; voor zondaren een tuchtkamer.” Dat laatste zet dan ook niet de deur open voor ‘goedkope genade’ omdat God altijd op zoek is naar “stafmedewekers, een heilige rest. Je bent namelijk niet op aarde om gered worden van de hel, maar omdat je niet je eigen ding wil doen, maar je Vaders ding. God zit niet te wachten op genaderenteniers.” 

“De geestelijke tuchtiging van het gericht - de pijn van de ziel bij de confrontatie met de waarheid van haar leven - geneest uiteindelijk de ziel. Waarheid maakt vrij, heeft in het Jodendom daarom ook betrekking op het laatste oordeel. Er wordt dus geen straf opgelegd, maar de confrontatie met de waarheid reinigt de ziel. Dat is een uiterst confronterend en vooral pijnlijk proces. Dit proces voert niet naar een verblijf in een eeuwige hel, maar naar eeuwige verlossing en sjalom. Bevrijd van negativiteit en zonde, zal de ziel nu in staat zijn om volledig te genieten van het goede van Gods genade. Zelfs de meest goddeloze zielen, zeggen de Joodse wijzen, ervaren ten hoogste twaalf maanden hel, gevolgd door een eeuwige hemel.” Hij voegt toe: “Al kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen zo hardnekkig tegen God zijn, dat niet iedereen bij God komt. Maar het zal een minderheid zijn.” Zieltjesverhaal

Het beeld wat de meeste christenen van de hel hebben, klopt volgens Repko dus niet. Citaat: “We lezen dat God de tranen van alle ogen zal afwissen, maar dominee beweert bij hoog en bij laag dat deze troost slechts geldt voor de uitverkoren enkeling. We lezen dat elke knie, zelfs de gehele schepping zal buigen en juichen voor Hem, maar voorgangers weten het zeker: slechts de bekeerde bofkont die Jeshua tijdens zijn korte leven op aarde heeft ‘aangenomen’ zal deze eer te beurt vallen. De onbekeerde massa, miljarden mensen, moeten branden in de hel. Dat hele zieltjes verhaal klopt niet. In de profeten zie je keer op keer dat God het volk Israël oordeelde, maar nooit voor eeuwig. Ook al zei God dat wel heel vaak. Het was uiteindelijk altijd louterend. De vlammen zullen geen vernietigende uitwerking hebben. Ieder mens, ook christenen, zullen door vlammen heen gered worden.”

Een voorbeeldtekst hierover komt uit Jesaja: ‘Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal Me weer over je ontfermen, met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer die je vrijkoopt.’

De miljoenen Joden die de gaskamers van Auschwitz in werden gejaagd, de miljoenen moslims en de vele christenen die geen geloofszekerheid hebben: volgens Repko is het aannemelijk dat het merendeel wordt gered. En dat alles door het offer van Jezus Christus.

Citaat: “Paulus verklaart vrij zakelijk dat door de overtreding van één enkel mens, Adam, alle mensen werden veroordeeld, maar dat door de rechtvaardigheid van één enkel mens (Jezus, red.), allen worden vrijgesproken. Hij heeft de hele kosmos met zichzelf verzoend. Het kruis is veel groter dan wordt aangenomen door gereformeerde broeders. De christelijke gedachte dat het evangelie gepredikt moet worden tot redding van de enkeling, heeft dus geen Bijbels draagvlak. Jeshua is gekomen tot redding van de gehele, gestruikelde mensheid. Al weten niet veel mensen dat Hij voor hen gestorven is. Iedereen krijgt een ontmoeting met Jeshua. Sommigen ontmoeten hem als het lam. Anderen als de brullende leeuw. En ze zullen een gelegenheid krijgen om dan nog te kiezen. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen Hem dan weigeren. Hij is de Grote Overwinnaar en heeft de sleutels van het dodenrijk! Heel Israël zal behouden worden. Gods aanvankelijke plan om een liefdesrelatie met de mens te ontwikkelen zal, koste wat kost, verwezenlijkt worden.”


De profetieën - opname - verdrukking

Hoe denken de mensen van Neverbesilent over de profetieën?

Naar aanleiding van lezingen in Nunspeet en Katwijk van Albert de Hoop maakte ik de volgende aantekeningen.

Geen opname
De opname wordt ontkend, maar natuurlijk weet ieder dat er so wie so een opname komt, de vraag is slechts: op welk moment: voor, tijdens of na de grote verdrukking. Wie in een opname vóór de Grote verdrukking gelooft, wordt geheel ten onrechte beschuldigd van het zogenaamde alleen laten van Israel, want het is natuurlijk niet waar. Het is gewoon een heel nare voorstelling, alsof christenen die de Grote Verdrukking verwachten, wreed zijn. Zij zouden zelfs graag een grote verdrukking willen zien komen, in plaats van dat zij gewoon geloven dat Gods Woord dat zegt. Er is overigens helemaal geen sprake van alleen laten. De Heer laat vanuit de hemel zijn volk ook niet alleen, in geen enkele situatie, al lijkt dat wel eens zo. En als onze positie dan bij Hem is, doen wij dat dus ook niet. Zie evt. meer hierover op mijn https://www.vergadering.nu/brlist/opname-faq.htm


Geen Grote Verdrukking meer

Een nog komende Grote Verdrukking wordt zelfs ontkend. Maar waarom zou je niet kunnen - of zelfs niet willen (zoals gezegd werd) - geloven dat Israel nog meer verdrukkingen te wachten staan? Dit berust op gevoelens, niet op Bijbeluitleg. Gezegd werd zelfs geen antwoorden op vragen hierover te willen hebben. En vragen erover zijn er.

Als mogelijke oplossing wordt dan gesteld dat 1938-1945 de grote verdrukking geweest zou kunnen zijn. "Hitler zou de antichrist kunnen zijn, 1938-1945 is 7 jaar, en Wannsee was na 3½ jaar." Maar waar blijft dan de wederkomst van Jezus in 1945? En wat doe je dan met de periode die erna komt tot nu toe? Begon in 1945 het vrederijk? Waar was bijvoorbeeld de tempel in Jeruzalem? Ja, Openbaring wordt een moeilijk boek als je liever geen Grote Verdrukking meer wenst te zien, maar het werkt niet om het dan maar opzij te schuiven. Openbaring beschrijft toch wel aardig in volgorde de toekomstige Grote Verdrukking.


Geen bruid

De kerk is natuurlijk wél de bruid. En zoals ieder weet, is die bruid het wedergeboren deel van Israel, met de daaraan toegevoegde wedergeboren heidenen. Pas als de voeten van Jezus op de Olijfberg staan, zal heel Israel Hem aannemen als Messias en behouden worden en de bruid van de Messias zijn. Tot dat moment gaat het dus allemaal wel degelijk om de Kerk, die het wedergeboren deel van Israel is plus de wedergeboren heidenen.

Maar daarnaast is er nog het niet wedergeboren deel van het volk Israel, dat de Messias nog moet aannemen. Daarmee gaat God ook zijn weg. Je zou dat deel ook de bruid kunnen noemen, maar wat is dan het verschil tussen de wedergeboren joden en de niet-wedergeboren joden? Zijn beide het Lichaam van Christus? Zijn beide één gemaakt met Hem? Hebben beide eeuwig leven ontvangen? Zijn beide de bruid? Zijn beide het huis van God dat gebouwd is op het fundament van de apostelen? M.i. niet. John Nelson Darby heeft dat overigens ca. 150 jaar geleden prachtig uitgewerkt, met veel liefde voor het Joodse volk.
Meer hierover op https://www.vergadering.nu/brlist/opname-en-zionisme.htm


John Nelson Darby

Helaas is er weinig kennis over leer en leven van John Nelson Darby. Ook niet over wat zijn 'volgelingen' zeggen. Er werden veel dingen over hem beweerd die echt pertinent onjuist zijn. Doen alsof de opname slechts een lachwekkend idee van hem is, klopt niet. Ook de bewering dat Darby leerde dat er nog van alles zou moeten gebeuren voor de komst van Jezus, is niet waar. Zo werd ook beweerd dat er in de Grote Verdrukking geen tempel zal zijn. En dat er geen Grote Verdrukking zou kunnen komen omdat(!) WO2 al zo erg was. Openbaring 6 t/m 16 meent men maar weg te kunnen laten uit de eindtijd. En allerlei stukjes uitleg geven bepaald een verkeerd beeld van wat Darby en zijn "volgelingen" feitelijk geloven. Het was wel een beetje pijnlijk om zoveel karikaturen te moeten aanhoren. Blijkbaar ontbreekt hier serieus onderzoek. Zie meer over dit onderwerp op: https://vergadering.nu/leermap


Meer over de Grote Verdrukking

Op 8-7-2015 reageerde ik op een overigens goed artikel van Bart Repko, die even kort aanhaalde dat JHWH geen Grote Verdrukking meer over Israel zou toestaan. Daar reageerde ik op:

"...Inderdaad zal de Heer voor hen strijden, maar de clou is nu juist dat er heel veel ellende zal komen, ook over Israel. Bijv. een grote verwoestende aardbeving in Jeruzalem, maar ook overstromende legermachten, Harmageddon… De profetieën daarover zijn immers niet reeds volledig vervuld, maar moeten juist in de grote verdrukking – die 1260 dagen zal duren – nog tot de eindvervulling komen. En dan – uiteindelijk – zal de Heer hen daaruit redden. En merk ook op dat het dan steeds over een gelovig overblijfsel gaat. Ongeloof, ook onder Israel, zal geoordeeld worden."

Bas van Twist reageerde hierop met een ontkenning, en verwees naar een artikel van zijn hand op http://wachters.nu/2014/06/studie-daniels-visioen-van-de-zeventig-weken/ Helaas las ik daar opnieuw deze stelling, maar steeds zonder een onderbouwing met Bijbelteksten. Het lijkt alsof het wel voldoende is om slechts te vinden dat God zijn volk wel voldoende gestraft heeft, en dus...
En dus moet er een Grote Verdrukking gevonden worden die reeds plaats gevonden heeft. En dat zou dan de periode 1938-1945 zijn geweest. Dat wordt dan wel heel ingewikkeld om alle vreselijke profetieën (zoals van Openbaring 6-19) een plaats te geven in de 2e Wereldoorlog. En dat doet men dus ook niet. Ook dit neemt men maar aan.


Jezus zou niet God de Zoon zijn


Al lezend kwam ik ook bij een artikel van Bas van Twist over de godheid van Jezus... Ook hier las ik diverse stellingen die in feite niets bewijzen. Er wordt te veel maar aangenomen en er zijn toch immers zo ontzettend veel Bijbelteksten die Jezus'godheid duidelijk aantonen. Zie mijn reactie aldaar onder het genoemde artikel.

www.vergadering.nu