www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen... Veilig bij God
Over autisme, geloof en kerk
Dr. Hanneke Schaap-Jonker en Jannine van Schothorst-van Roekel (red)
Uitg. Groen, Heerenveen 2010
180 blz. €12,50 
9789058299680
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS zorgen voor beperkingen in het dagelijks functioneren. Ook het geloofsleven wordt beïnvloed door deze stoornissen. In Veilig bij God worden de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek naar de geloofsbeleving van mensen met een autismespectrumstoornis.
Deze resultaten worden vertaald naar praktische handvatten voor het omgaan met geloof en Bijbel: thuis, in het gezin, op school en in de kerk. Het boek wil herkenning en praktische handreikingen bieden aan mensen met autisme, aan hun familie- en gemeenteleden en aan professionals.
Geloof en autisme is een onderwerp waar (nog) maar weinig over geschreven is.

1 RECENSIE


1. Nederlands Dagblad - 15 september 2010 - www.nd.nl

Autisme, geloof en kerk

Recensie door Martha Aalbers
Een informatief boek over autisme, geloof en kerk is nog niet eerder verschenen. In deze leemte is nu voorzien door Veilig bij God. Een leemte? Ja, want een autist denkt, voelt en beleeft op een andere, bijzondere manier, dus ook op geloofsgebied. Het is goed daar kennis van te nemen.

Voorop staat dat geen autist hetzelfde is. Dat is geen open deur, want vaak wordt bij autist gedacht aan iemand die wel het spoorboekje uit zijn hoofd kent, maar niet alleen durft over te steken.
Of aan een nerd, die liever achter zijn computer zit dan met mensen omgaat. Autisme is een spectrumstoornis.
Je kunt veel kenmerken hebben of maar een paar. Iemand met een autismespectrumstoornis (ASS) kan slecht functioneren in de maatschappij of zich uitstekend staande houden. Een sociaal humoristische persoon zijn of iemand die liever alleen is.

Stel dus dat je een jeugdleider of catecheet bent en er komt een kind met ASS op jouw club. Of je bent leerkracht, predikant of ouderling. Om het nog dichter bij huis te houden: stel dat je ouder bent van een kind met ASS. Hoe onderwijs je en laat je je kind onderwijzen in de kennis van God en zijn Woord?

In opdracht van Eleos deed Hanneke Schaap-Jonker in 2009 onderzoek naar autismespectrumstoornis en geloof. Jannine van Schothorst-van Roekel was vanuit Eleos coördinator van het onderzoek.
Hun bevindingen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen hebben geresulteerd in het boek Veilig bij God. Een achttal andere ter zake kundige auteurs werkte ook mee aan het boek door adviezen te geven op deelgebieden zoals catechese, pastoraat en eredienst.

Het onderzoek werd gedaan onder 78 volwassenen met een diagnose ASS die bij Eleos ambulante begeleiding krijgen of in een beschermde woonvorm van Eleos wonen. In het onderzoek stond het godsbeeld centraal.
Heel kort samengevat luidde de conclusie van Schaap-Jonker, dat het Godsbeeld van mensen met ASS minder positieve, ondersteunende en meer angstige en straffende trekken heeft dan het Godsbeeld van mensen zonder ASS, en naarmate mensen meer autistische trekken rapporteren, zij zich angstiger in relatie tot God voelen.

Geloofsoverdracht aan en geloofsgesprekken aangaan met mensen met ASS is opdracht en uitdaging.
Bij dat alles mag je in gedachten houden wat de auteurs van hoofdstuk 4 opmerken. Zij schrijven over godsdienstles in de klas. Je kunt als leerkracht de kinderen het geloof niet geven: ,,Dat kan de Heere alleen. Zeker gezien de beperkingen die kinderen met een ASS hebben, merken we dat we afhankelijk zijn van de leiding van de Heilige Geest. De Heere kan harten openen waar wij mensen geen mogelijkheden zien. Tegelijkertijd heeft de Heere ons wel middelen gegeven om ons zo veel mogelijk aan te passen aan kinderen met een ASS.’’ (blz. 80) 

www.vergadering.nu