www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De Messias
Hendrik Schipper
Uitg. Boaz multimedia
Hardcover
ISBN: 9789081218313
418 pag. € 27,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Waar gaat het over?
Het gaat over de belangrijke woorden van de Heere Jezus in Joh. 5:39 ‘Onderzoekt de Schriften; want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.’ Over welke Schriften sprak de Heere Jezus ?
Dit boek geeft daar antwoord op. In meer dan 300 zgn. Messiaanse teksten in het Oude Testament en de daaraan gerelateerde teksten in het Nieuwe Testament, wordt uitgelegd wat de Heere Jezus bedoelde. Het boek laat bovendien de eenheid zien van het Oude – en het Nieuwe Testament. Een belangrijk boek

3 RECENSIES


3. Infonu - 28 oktober 2010 - www.boazmultimedia.nlhttp://recensies.infonu.nl

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Recensie door Infoteur: Tartuffel

Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten in de Tenach die verwijzen naar (de eerste of tweede komst van) de Messias. Het Oude Testament bevat maar liefst meer dan 300 Messiaanse profetieën die zijn uitgekomen en vervuld in Jezus. De 82-jarige Veenendaler Hendrik Schipper heeft in ruim 12 jaar alle Bijbelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die naar de Messias verwijzen in boekvorm op een rij gezet. Een hele prestatie.

Een helder overzicht van alle Schriftplaatsen waarin de Messias wordt geopenbaard

Meer dan twaalf jaar heeft Hendrik Schipper gewerkt aan dit boek, waarin alle vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Heere Jezus op een rijtje zijn gezet.(¹) Het geeft geen tekstverklaring; het boek biedt een helder overzicht van alle Schriftplaatsen waarin de Messias wordt geopenbaard. Het uitgangspunt van de auteur is 'dat de Schrift zichzelf verklaart onder leiding van de Heilige Geest'.

De Schrift is in zichzelf klaar en duidelijk, maar doordat ons verstand verduisterd is hebben we de verlichtende werking van Gods Geest nodig en geen menselijke tradities. Een christen hoeft zich dus niet op andere gezagsbronnen te richten om daarmee een gevangene te worden van menselijke inzichten. Nee, de Schrift is duidelijk. God heeft zich op klare en duidelijk wijze geopenbaard in de Schrift. De Schrift legt zichzelf uit doordat de ene Schriftplaats licht werpt op de andere Schriftplaats. Dit is één van de belangrijkste hermeneutische principes. En dit is precies wat het boek doet: het zet teksten uit de Tenach die duiden op de Messias bij teksten uit het Nieuwe Testament die daarmee een relatie hebben waardoor ze worden verklaard en toegelicht.

Doordat dit boek meer dan 300 Messiaanse teksten in het Oude Testament en de daaraan gerelateerde teksten in het Nieuwe Testament op een rijtje zet, wordt duidelijk wat Jezus heeft bedoeld met de woorden die hij sprak in Johannes 5:39: "Ge onderzoekt de Schriften, omdat ge meent daarin eeuwig leven te hebben, en juist díe zijn het die over mij getuigen."

Meer dan 300 profetieën, sommige meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken
Het kloeke boek van de Veenendaler heeft Jezus' woorden ter harte genomen en is op zoek gegaan naar alle teksten die Jezus bedoeld heeft. Het resultaat mag er wezen. Het boek telt talloze teksten over de Messias in het Oude en het Nieuwe Testament. Zijn boek beoogt niets anders dan door de Tenach aan te tonen dat Jezus de beloofde Joodse Messias is.

Dat is het fascinerende en de reden dat ik niet uitgeschreven raak over dit onderwerp. Sommige van de Oudtestamentische profetieën aangaande de Messias zijn meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken! Door het boek van Hendrik Schipper kan iedereen de voorzeggingen over de Messias van Genesis tot Maleachi tot in detail onderzoeken, om tot de ontdekking te komen dat vanaf Matteüs de historische figuur Jezus van Nazareth exact samenvalt met de Persoon van de Messias die de profeten beschreven hebben. Een godswonder! Let wel: alleen in de Bijbel treffen we vervulde profetie aan. Er is geen buiten-Bijbels voorbeeld aan te wijzen, waarbij een concrete voorspelling of profetie ook daadwerkelijk is vervuld.

Beide portretten vormen tezamen een absolute onverbrekelijke eenheid, waardoor we kunnen getuigen dat in het Nieuwe Testament wordt bevestigd, ontvouwd en veelal vervuld wat in het Oude Testament staat geschreven. Het Oude Testament wijst vooruit naar het Nieuwe Testament, die daarmee een vervulling is van het Oude Testament. Niet alles is vervuld in het Nieuwe Testament. Denk aan profetieën over de terugkeer van de Joden naar Israel of over de wederkomst van de Messias.

Joden met het Evangelie bekendmaken
Hendrik Schipper kwam tijdens een reis naar Israël, nu 16 jaar geleden, op het idee voor dit boek (of de Heilige Geest legde dit idee in zijn hart waarna het plan rijpte). Hij kwam in het Heilige Land in contact met een voorganger van een Messiasbelijdende gemeente, die tegen hem zei dat er een gebrek was aan degelijk bijbelstudiemateriaal met teksten uit de Tenach om Joden met het Evangelie bekend te maken. In het Reformatorisch Dagblad van 22 januari 2010 zei Schipper:

"Er was weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messiasbelijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek 'Messianic Christiology' naast de Bijbelteksten veel verklaring, maar dat wilde ik niet. Ik wilde alleen het Woord laten spreken."

De schrijver heeft de lacune opgevuld door een boek samen te stellen met daarin meer dan 300 teksten uit de Tenach, die direct dan wel indirect duiden op de beloofde Messias. De directe teksten zijn zonder enige voorkennis direct te herkennen als zijnde Messiaans en de indirecte teksten alleen met kennis van het Nieuwe Testament. Alle oudtestamentische teksten worden verklaard en toegelicht door relevante teksten uit het Nieuwe testament die daarmee in verband staan. Deze teksten kunnen zowel slaan op reeds vervulde als op nog onvervulde profetieën.

De opbouw van het boek
In het boek worden eerst teksten uit Genesis behandeld, vervolgens komen teksten uit Exodus aan bod, tot en met het Bijbelboek Maleachi. Elke kerntekst uit de Tenach staat vetgedrukt tegen een lichtgrijze achtergrond en boven elke kerntekst staat een onderwerp, bijvoorbeeld: 'De komst van de Messias voorzegd' of 'De Messias zal ook de Messias zijn voor de heidenen'. Eronder volgen alle daarop betrekking hebbende teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Op deze wijze valt het heldere en klare licht van het Nieuwe Testament op het Oude Testament. Alle teksten staan in de Statenvertaling. Door een bepaalde codering toe te passen zijn de teksten tevens ingedeeld naar een aantal thema's of onderwerpen:
De Messias als Persoon;
Het Wezen van de Messias;
De verschijning van de Messias;
De ambten van de Messias;
De opdracht en bediening van de Messias;
Het lijden en sterven van de Messias;
De opstanding en hemelvaart van de Messias;
De toekomst van de Messias;
De Messias in de offers en feesten.

Deze onderwerpen zijn weer onderverdeeld in subonderwerpen. Voorts is in een aparte rubriek aangegeven welke teksten op het toekomstige Messiaanse Koninkrijk slaan. Achterin het boek staan alle verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament en dat zijn er heel wat. Dit benadrukt nog eens de eenheid van de Bijbel; de Bijbel spreekt zichzelf nergens tegen.

Anderstalige uitgaven
De schrijver heeft zijn boek via de door hem zelf opgerichte uitgeverij Boaz Multimedia op de markt gebracht. Naast de Nederlandse versie is er gelijktijdig een Engelse versie verschenen, alsook een bewerking van 770 pagina's met de tekst in het Engels en parallel daaraan in het Hebreeuws (zie afbeelding). Deze boeken zijn vooral bestemd om uit te delen onder zowel gelovige als niet-gelovige Joden, dat wil zeggen Joden die niet geloven dat Jezus (of beter: Jesjoea, zijn authentieke Hebreeuwse naam) de Messias is. De reacties zijn tot dusverre bemoedigend, aldus de schrijver. Een uitgave in het Russisch, speciaal bestemd voor Russische Joden, is in voorbereiding.

Op de website boazmultimedia.com is gratis een digitaal inkijkexemplaar te downloaden om kennis te maken met dit fantastische boek, dat een aanwinst is en tegemoet komt aan een behoefte. De Schriften tonen onomstotelijk aan dat Jezus de Messias is. Als we alle Messiaanse profetieën nauwkeurig onderzoeken, dan blijkt dat alleen Jezus van Nazareth en niemand anders uit de geschiedenis al deze voorspellingen en voorzeggingen vervuld kan hebben. Maar er is ook niemand die ze nog vervullen kan, omdat geen mens meer kan bewijzen dat hij van David afstamt aangezien de geslachtsregisters van Israël met de verwoesting van de tempel in 70 nChr. verloren zijn gegaan. Dit terwijl klip en klaar wordt voorzegd in de Tenach dat de Messias een zoon van David moet zijn. De Messias moet dus vóór het jaar 70 zijn gekomen. Orthodoxe en andere Joden die geloven dat de Messias nog moet komen en dat diens identiteit tot nu onbekend is, zitten er alleen al om die reden naast. Lees en ontdek.

Noot: De typologie heeft de schrijver in deze studie niet aan de orde gesteld.


2. Uitdaging - 8 juli 2010 - www.uitdaging.nl

De Messias: essentie van heel de Bijbel

Het centrum van heel de Bijbel is Christus. Het Nieuwe Testament toont hoezeer dat ook voor het Oude geldt. "Onderzoek de Schriften (...) die zijn het die van Mij getuigen", zei de Here Jezus Zelf. Hij doelde toen op de Thora, want het NT was nog niet geschreven.

Recensie door Johan Th. Bos

Merkwaardig eigenlijk dat er nog geen of nauwelijks Bijbelstudiemateriaal was om de doorgaande Messiaanse lijn (verleden, heden en toekomst) te duiden.

In die lacune is nu voorzien met De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift. Bijbelleraren aan wie ik die pil liet zien, waren meteen verrukt. Samensteller Hendrik Schipper (81) werkte er twaalf jaar aan.
Aanleiding was dat hij een Israëlische voorganger van een Messiasbelijdende gemeente hoorde klagen over het gebrek aan studiemateriaal om Joden het Evangelie, inclusief oudtestamentische verwijzingen daarnaar, uit te leggen. Schippers boek voorziet daarin. Voor Joden én Grieken, om het Bijbels te zeggen.

Behalve een Nederlandse is er ook een Engelse en Engels-Hebreeuwse versie verschenen. Het boek bevat uitsluitend Bijbelteksten (Statenvertaling). Te beginnen bij Genesis 3:15 (over vijandschap tussen zaad van de slang en dat van de vrouw) worden honderden teksten, in de volgorde van het OT, gekoppeld aan andere in beide Testamenten. Zo valt het heldere licht van het Nieuwe Testament op het Oude. Door codering zijn de teksten ook ingedeeld naar een aantal onderwerpen: wezen, Persoon, verschijning, ambten, bediening, lijden en sterven, opstanding en toekomst van de Messias. Afzonderlijk is nog aangegeven welke teksten op het toekomstige Messiaanse Koninkrijk slaan.

Schipper liet typologie, waarover opvattingen kunnen verschillen, buiten beschouwing. Hij pretendeert ook niet volledig te zijn. De selectie - om de omvang enigszins te beperken - was een worsteling (‘met gedurig gebed om leiding van de Heilige Geest') zegt hij in zijn voorwoord. Maar hij heeft iedereen die de essentie van Gods Woord wil bestuderen een enorme dienst bewezen.


1. Reformatorisch Dagblad - 22 januari 2010 - www.refdag.nl 

Veel Messiaanse teksten in Oude Testament

Boekrecensie door Jan van Reenen
De Veenendaler H. Schipper zette alle Bijbelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die naar de Messias verwijzen op een rij. 

VEENENDAAL – Ruim twaalf jaar werkte H. Schipper aan het op een rij zetten van vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Heere Jezus. Het resulteerde in een boek van meer dan 400 pagina’s met bijna uitsluitend Bijbelteksten: ”De Messias geopenbaard in de heilige Schrift”.

De inwoner van Veenendaal kwam in 1994, tijdens een reis naar Israël, in contact met een voorganger van een Messiasbelijdende gemeente. Die zei hem dat er geen goed Bijbelstudiemateriaal voorhanden was om joodse mensen met het Evangelie bekend te maken. De voorganger stelde ook dat er geen goede geschriften met oudtestamentische teksten voor dat doel bestonden.

Toen rijpte bij Schipper het plan om een boek met teksten over de Messias in het Oude en het Nieuwe Testament samen te stellen. Hij werd gedreven door wat Christus zegt: „Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen.” Schipper: „Er was weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messiasbelijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek ”Messianic Christiology” naast de Bijbelteksten veel verklaring, maar dat wilde ik niet. Ik wilde alleen het Woord laten spreken.”

Schipper oriënteerde zich bij zijn zoektocht naar Messiaanse teksten vooral op de Bijbel zelf, de in de Statenvertaling genoemde verwijsteksten en de kanttekeningen. Daarnaast las hij de ”Institutie” van Calvijn, de verklaring van de Psalmen van Spurgeon, ”Het zien op Jezus” van Isaac Ambrosius en de ”Redelijke Godsdienst” van W. à Brakel om de juiste teksten te vinden. Ook maakte hij ondermeer gebruik van twee boeken van ds. R. van Kooten over de offers en de feesten in het Oude Testament.

Het contact met Ton Stier, directeur van Israël en de Bijbel, leverde eveneens een schat aan teksten op. „Hij werkte met een computerprogramma, waardoor je handig van de ene naar de andere tekst kunt linken. Het was nodig om het materiaal te schiften, maar er bleek een schat aan relevante teksten over te blijven.”


Lees het hele artikel...www.vergadering.nu