www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


IsraŽl Gods oogappel
Beloften voor IsraŽl in verleden Ė heden Ė toekomst
Hendrik Schipper

Uitgeverij Boaz Multi Media
657 pagina's, Ä 17,50
ISBN 9789491382048
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een nieuw boek van de auteur Hendrik Schipper stelt deze vraag opnieuw aan de orde. Is IsraŽl nog wel Gods oogappel? 
IsraŽl is bijna dagelijks in het nieuws. Berichten over acties van Palestijnen tegen IsraŽl. IsraŽl legt resoluties van de VN naast zich neer. Antisemitisme in de wereld neemt toe. Boycotacties tegen IsraŽl. 

De staat IsraŽl, is dat mensenwerk of Gods werk? De schrijver laat in zijn boek zien wat de Bijbel zegt over Gods plan met IsraŽl. Een zeer actueel boek! 
ďIsraŽl Gods oogappelĒ , dit is de titel van het nieuwe boek. Een titel die niet door de schrijver is bedacht. In de Bijbel wordt een paar keer IsraŽl op deze manier aangeduid. 
Een oogappel is een zeer gevoelig lichaamsdeel, dat bescherming nodig heeft. IsraŽl is een gevoelig onderwerp, is dagelijks in het nieuws. IsraŽl wordt geliefd en verguisd, bedreigd en vervolgd. Is eeuwenlang door de kerken beschouwd als een volk waarmee God afgedaan heeft. In de plaats van IsraŽl kwam de kerk, het zogenaamde geestelijk IsraŽl. 

Vandaag heeft bijna iedereen een mening over IsraŽl. Dit bracht de auteur tot de vraag: ďWat zegt de Bijbel over IsraŽl?Ē Hij ontdekte dat de Bijbel, het geschiedenisboek van IsraŽl, heldere antwoorden geeft over het verleden, het heden en de toekomst van dit volk. 
Is dit een boek dat alleen over IsraŽl gaat? Nee, want wat met IsraŽl gaat gebeuren is belangrijk voor de gehele wereld. In de Bijbel staat dat de zaligheid uit de Joden is. Dat betekent, dat de grondlegger van het Christendom, Jezus, de Zoon van God, naar zijn mens zijn uit het volk IsraŽl geboren is. Deze Zoon van God gaat ook de toekomst van IsraŽl en de volken bepalen. 

Dit boek is geen theoretische, theologische beschouwing, maar een uiterst actueel boek, dat laat zien hoe alles wat in de Bijbel staat genoteerd over het Joodse volk, letterlijk vervuld is, vervuld wordt en vervuld zal worden. 
We leven in het einde van de tijden en de God van de Bijbel laat de mensheid niet in het onzekere wat er nog staat te gebeuren. In de eerste plaats voor IsraŽl, maar ook voor de christelijke gemeente en voor de volken van deze wereld.


6. Profetisch Perspectief - juli 2014 - www.profetischperspectief.nl

Alles op een rijtje voor wachters op de muren van Jeruzalem

Recensie door Hette Abma

Over de bijzondere weg die God gaat met zijn volk IsraŽl heeft Hendrik Schipper een lezenswaardig boek geschreven. Bij deze onderneming werd hij geassisteerd door zijn vrouw Kenna. Het is voor hen duidelijk dat God het hele volk heeft uitverkoren om zijn plan ten uitvoer te brengen tot zegen van alle volken. Tegelijk zijn zij er vast van overtuigd dat er alleen behoud is door het geloof in het volbrachte werk van de Messias op Golgota.

Heel de Schrift heeft het oogmerk te laten zien dat het uiteindelijke doel van God is om zijn koninkrijk op te richten. Al de profeten hebben daarover gesproken. Uiteindelijk zal de Messias zorg dragen voor de realisering van Gods bedoeling. Terecht wijst Schipper erop dat de boodschap van de Bijbel allereerst bestemd is voor IsraŽl en dat de gelovigen uit de volken er in tweede instantie hun winst mee kunnen doen. Helaas geeft hij in het kader van de bedelingenleer steeds te kennen dat de gemeente een hemelse bestemming heeft, terwijl IsraŽl een aards koninkrijk mag verwachten. Er zijn namelijk volgens hem twee nageslachten van Abraham: een biologisch en een geestelijk nageslacht. Uiteraard huldigt Schipper ook de verwachting van de opname der gemeente. 

Op dit punt verschil ik van inzicht met de auteur. Dit hoeft helemaal geen problemen te geven, want binnen de redactie van ons blad lopen de meningen ook uiteen. Intussen kunnen we in goede harmonie met elkaar optrekken.

Het ontgaat me eerlijk gezegd waarom dit meningsverschil bestaat. Van harte kan ik instemmen met de schrijver als hij naar voren brengt: In veel Psalmen en in de profeten wordt het verbond met David bevestigd en wordt geschreven over de inhoud van dit verbond.

Ook in het NT vinden we veel verwijzingen naar het toekomstige koninkrijk van de Messias. In Zacharia 14:9 wordt gesproken over een aards koninkrijk van de Messias. Dit verwijst naar het duizendjarig vrederijk, waarover we lezen in Openbaring 20:1-7. Na het preludium van het rijk van vrede en gerechtigheid zal er een eeuwig koninkrijk komen. Aan het einde van de geschiedenis zal dus het koninkrijk voor IsraŽl worden opgericht, zoals we begrijpen uit het gesprek dat Jezus met zijn discipelen voert vlak voor zijn hemelvaart. Daarnaar mogen wij toch ook als gelovigen uit de volken uitzien? Waarom zouden wij evacueren naar de hemel om de bruiloft van het Lam te vieren, terwijl het Joodse volk nog door de grote verdrukking moet gaan?

Antisemitisme
De auteur heeft alle verwijsteksten in het boek opgenomen. Zo maakt hij duidelijk dat zijn verhaal niet in de lucht hangt. Kenmerkend voor zijn studie is om te beginnen de diepe eerbied voor God (ouderwets uitgedrukt: `de vreze des HEREN').Vervolgens beklemtoont hij de blijvende verkiezing van IsraŽl. Onlosmakelijk is daarmee voor hem verbonden de belofte van het land Kanašn als een eeuwige bezitting. Daar kunnen we dankbaar voor zijn, aangezien hier immers volstrekt tegenovergestelde gedachten over bestaan.

Belangrijk is dat de schrijver - op grond van de Bijbel - ervan overtuigd is dat de houding van de volken ten opzichte van IsraŽl beslissend is in het oordeel dat God velt over de volken. Achter de vijandige gezindheid ten opzichte van het Joodse volk ziet hij de actie van satan, die probeert het reddingsplan van God te dwarsbomen. Daar ligt dus de oorsprong van het antisemitisme, dat niet anders is dan haat tegen God en het door Hem uitverkoren volk, als ook de gelovigen uit de volken. Opvallend is de opmerking: 'Er wordt wel eens beweerd dat als we het joodse volk het evangelie niet verkondigen, dit een vorm van het ergste antisemitisme zou zijn. We zouden hen dan het belangrijkste onthouden. Ik denk dat deze zienswijze niet juist is.' Met deze visie kan ik geheel instemmen.

Vervangingstheologie
Uiteraard wijst Schipper de vervangingstheologie af, namelijk de verkeerde idee dat de kerk in de plaats van IsraŽl gekomen is. Die leer kreeg zijn basis in de Rooms-Katholieke Kerk en is door de reformatie niet herzien. Nog steeds is deze opvatting actueel in de Rooms-Katholieke Kerk, zegt de schrijver. Hij verwijst daarbij naar wat Hubert Luns als lid van de redactie schreef in ons blad Profetisch Perspectief. Dit kan vertrouwen wekken bij degenen die dit boek ter hand nemen. Overigens schroomt de auteur niet om zijn stelling concreet te maken. Zo is hierdoor de zondag in de plaats van de sabbat gekomen en de doop in de plaats van de besnijdenis. Zonder twijfel zijn er lezers die zich zullen stoten aan de volgende passage: `Een meer directe vorm van geestelijke diefstal is de kinderdoop. Tijdens het dopen wordt gesteld dat de kinderdoop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. De besnijdenis is echter een inzetting die de HERE aan Abraham heeft gegeven tot een eeuwige inzetting. Men probeert zich op deze wijze ook het verbond toe te eigenen wat de HERE met Abraham en zijn nageslacht heeft gesloten.' Dit zal bij vele lezers tegen het zere been stoten, toch verdient het aanbeveling deze kritiek serieus te overwegen.

Herstel van IsraŽl
Het is niet mogelijk alle hoofdstukken de revue te laten passeren. Sommige uitspraken roepen bedenkingen op, maar meestal kunnen we met zijn beschouwingen instemmen. Op overtuigende wijze schrijft hij over het herstel van IsraŽl in drie fasen: het herstel van het land, het herstel van het volk als natie en het geestelijke herstel van het volk. 

In dat verband schenkt Schipper ook aandacht aan de bouw van een derde tempel. EzechiŽl geeft een gedetailleerde beschrijving. Maar is dat de vierde tempel, zo vraagt hij zich af. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over een tempel waarin de antichrist zal zitten. Volgens hem zal dit zijn ten tijde van de grote verdrukking. Die tempel zal worden verwoest bij de komst van de Messias. 'We kunnen ons niet voorstellen dat in een zodanig verontreinigde tempel de Messias gaat wonen.' Direct daarop schrijft hij over de voorbereidingen die nu door Joden worden getroffen om een derde tempel te bouwen. Deze constatering roept meteen legio vragen op. Waar moet deze gebouwd worden? Op het tempelplein? 'Deze tempel zal in ieder geval niet voldoen aan de instructies en maten die de HERE door de profeet EzechiŽl heeft gegeven. Dan zou een groot deel van Jeruzalem moeten worden afgebroken.' Het is duidelijk dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken. In ieder geval geeft Schipper een aanzet tot de bespreking van deze vragen. Graag moedig ik de lezers van ons blad er daarom toe aan dit boek te lezen en te bestuderen. Bij de ondertitel van de publicatie staat: 'IsraŽl in profetisch perspectief.' Daar heeft de schrijver meteen onze aandacht, zou ik denken.

Treffend is de opmerking op de omslag van het boek: `Gods plan met IsraŽl is als een diamant met veel facetten, die gaan oplichten en schitteren als we de Schriften onderzoeken. Dit boek wil daarbij helpen.' Een betere aanbeveling kan ik niet formuleren.


5. Veluwse Kerkbode - 7 maart 2014 - www.boazmultimedia.nl

IsraŽl Gods oogappel

Recensie door M.P.(ost)

Verschijnen er nog niet genoeg boeken en artikelen over IsraŽl? Is het nodig dat aan hun respectabel aantal nog een nieuw boek wordt toegevoegd? Bovendien, is al wat er geschreven wordt over IsraŽl niet eerder in staat de verwarring te vergroten dan dat we er door geholpen worden om tot een beter verstaan van Gods oogappel te komen? Zal dit boek aan de verwarring nog toedoen? Zeker niet.

Dit lijvig boek is juist ontstaan uit het besef dat er zo veel verwarring is. Wat is waar? Wat moeten we geloven? Speelt IsraŽl geen rol meer in Gods heilsplan? Is IsraŽls plaats ingenomen door de kerk? Vele vragen tracht de auteur in dit boek te beantwoorden, maar bij de lezer zullen ook vele vragen rijzen. In de discussie rondom IsraŽl worden bepaalde dingen steeds weer gezegd, andere thema's worden niet of nauwelijks genoemd, hoewel ze toch van groot belang zijn.

De schrijver van dit boek, H. Schipper, is een IsraŽlkenner. Hij laat zijn boek in drie delen uiteen vallen. In het eerste deel beschrijft hij heel uitvoerig de historie van IsraŽl, niet beginnend bij Abraham, maar bij het begin van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde. God verkiest Zich een volk uit de volken. De moeilijke weg van het verkoren volk wordt gevolgd, de verdrukking in Egypte, de instellingen van de offerdienst, de Joodse feesten, het geheel wordt met duidelijk aansprekende teksten uit de Heilige Schrift omlijst.

Het tweede deel opent met de komst van de Messias, Zijn lijden en de verwerping door de Joden. De Heere belooft Zijn zegen als de Joden Hem zullen gehoorzamen en Zijn geboden en bevelen zullen opvolgen, maar Hij spreekt ook van vloek als zij niet zullen luisteren.

In het derde deel, het meest omvangrijke, komen actuele thema's aan de orde : de bouw van de derde tempel (EzechiŽl 40-48). De auteur gelooft stellig dat er een derde tempel gebouwd zal worden. Hij tekent daar wel bij aan dat deze derde tempel niet zal voldoen aan de instructies en maten die de Heere aan de genoemde profeet heeft gegeven. Dan zou een groot deel van Jeruzalem moeten worden afgebroken.

Ook de opname van de gemeente / de gelovigen wordt besproken. Veel kerkgangers hebben daar hun vragen over. De scribent heeft een duidelijke mening, zo ook over het Duizendjarig Vrederijk. Hij vindt het onbegrijpelijk dat mensen die de Bijbel voor honderd procent geloven hun twijfels hebben over deze onderwerpen. Hij probeert op Bijbelse gronden deze twijfels weg te nemen. Over verschillende gedeelten uit het laatste Bijbelboek Openbaring geeft hij een persoonlijke exegese.

Men kan met de auteur over bepaalde toelichtingen van mening verschillen, maar zijn intentie om IsraŽl Gods oogappel te noemen, wordt in dit boek terdege onderbouwd met vele Schriftuurlijke bewijzen. Het is een actueel boek geworden met vermelde beloften voor IsraŽl in verleden, heden en toekomst.


4. Het Goede Leven - 30 december 2013

Alles op een rijtje voor wachters op de muren van Jeruzalem

Recensie door Wybe Fraanje

Beloftes voor IsraŽl; de Bijbel staat er vol mee. Hendrik Schipper zet in zijn boek IsraŽl Gods oogappel dit land in profetisch Bijbels perspectief. Honderden profetieŽn komen voorbij.

In sommige christelijke stromingen, met name het charismatisch-evangelische smaldeel, is een hernieuwde belangstelling voor IsraŽl, voor zowel volk, staat als land. Sprekers als Bart Repko en Albert de Hoop, woonachtig in Jeruzalem, trekken volle zaaltjes. Afgelopen zomer kwamen er nog ruim vijftig IsraŽl-vrienden af op een avond met De Hoop in Winsum.

Wachters
Dit tweetal begeeft zich dagelijks als zelfverklaarde Ďwachtersí op de muren van Jeruzalem. Daar bidden zij voor volk, staat en land IsraŽl, en proclameren zij Bijbelse profetieŽn en beloften aangaande IsraŽl. Zij motiveren dat vanuit Jesaja 62:6. ĎJeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.í

De Hoop, toen in Winsum: ,,Voor het woord Ďwachterí staat in het Hebreeuws maskira, dat in modern Hebreeuws Ďsecretaresseí betekent. Zoals een secretaresse de agenda van haar baas kent en hem voortdurend eraan herinnert wat erin staat, zo herinnert de wachter God aan zijn beloften aangaande IsraŽl.Ē

De Hoop noemde een aantal van die proclamaties, onder meer uit Hosea 2, EzechiŽl 36, Jesaja 60 en Zacharia 12. Dit zijn nog betrekkelijk bekende tekstgedeelten, maar er zijn nog vele, veelal vergeten teksten, die ook nog in veel gevallen in de kerkgeschiedenis zijn toegeŽigend door de christelijke gemeente.

Hemels Jeruzalem
Als bezoeker van zoín avond denk je dat het mooi zou zijn als al die teksten eens op een rijtje gezet zouden kunnen worden. Dat is nu gedaan door Hendrik Schipper uit Veenendaal. In IsraŽl Gods oogappel belicht hij IsraŽl in profetisch Bijbels perspectief.

Schipper gaat uitputtend te werk. Hij gaat in feite de hele Bijbel door, beginnend bij de schepping om dik 650 paginaís later bij het hemels Jeruzalem te eindigen. Ook de voorzeggingen en betekenis van de staat IsraŽl en het perspectief daarvan op de eindtijd komen uitgebreid aan de orde. Honderden Bijbelse profetieŽn behandelt hij, vaak met korte uitleg erbij, soms aangevuld met commentaren uit de Talmoed.

Maar vaker nog laat hij de Bijbel zichzelf verklaren door verschillende Bijbelgedeelten direct achter elkaar te zetten. In de eschatologische paragrafen is de uitleg van de auteur dikwijls kort door de bocht; hij gaat ervanuit dat zijn visie inmiddels is Ďuitbediscussieerdí, al zullen er ook veel lezers zijn die het van harte eens zijn met zijn stokpaardjes.

Nadeel van het boek is dat het zo dik is dat het op het eerste gezicht onoverzichtelijk lijkt. Schipper formuleert soms ook wat omslachtig, wat de vlotte leesbaarheid niet altijd ten goede komt. Wel heeft hij het boek opgedeeld in 94 hoofdstukken van enkele paginaís, die makkelijk afzonderlijk te lezen zijn als korte Bijbelstudies. Zeker als het zo gebruikt wordt, als hap-snap-naslagwerk bij de persoonlijke Bijbelstudie, is dit een waardevol boek.


3. De Oogst - 2 december 2013 - www.boazmultimedia.nl

Israel Gods oogappel

Recensie door Jan van Barneveld

De unieke formule van het boek 'IsraŽl, Gods oogappel' is heel sterk. Een boek dat de titel en ondertitel helemaal waarmaakt. In 95 korte en een paar langere hoofdstukken vertelt Hendrik Schipper een heel stuk bijbelse geschiedenis rond en over IsraŽl.

In het eerste deel brengen 51 paragraafjes u vanaf de schepping via Abraham, Mozes en David tot de komst van de Messias. Helder en in elk hoofdstuk met veel citaten uit de Schrift.

Het tweede deel gaat vanaf de komst van de Messias tot de stichting van de moderne staat IsraŽl. Deel 3 begint met het huidige 'herstel van IsraŽl' en brengt ons via de de eschatologie (eindtijdleer) bij de profetie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarom vind ik de opzet van dit boek zo sterk en waardevol? Elk hoofdstuk is een mini-Bijbelstudie met veel aanhalingen uit de Schrift. Ik schat dat er in dit boek evenveel teksten uit de Bijbel staan als commentaar en uitleg van de schrijver. Vaak zijn die hoofdstukjes een schatkamer uit de Schrift. Nuttig voor uw persoonlijke omgang met Gods Woord, nuttig voor iedereen die af en toe een Bijbelstudie of meditatie geeft.

Gog en Magog
Er staan ook een paar langere hoofdstukken, vooral in het derde deel over de eindtijd. Ik noem bijvoorbeeld hoofdstuk 76 over het herstel van IsraŽl (18 blz.), hoofdstuk 81 over de 144.000 (22 blz.) en hoofdstuk 91 over het komende messiaanse rijk (52 blz.). In hoofdstuk 83 gaat het over de Gog-Magog oorlog uit EzechiŽl 38 en 39. Schipper haalt de 'Rusland is Gog-visie' uit de oude doos. Moskou zou Mesech zijn en Tubal Tobolsk. Ik vergeef het hem graag.
Met de meeste stokpaarden ben ik het van harte eens.

Dan zijn er nog ongeveer negentig kleinere Bijbelstudies. Ik noem alleen een aantal onderwerpen: Wie is God?; de zondeval; Babel tegenover Jeruzalem; God verkiest Zich een volk uit de volken; beloften van God voor IsmaŽl; Wie en hoe is de Messias?; Gods plan met IsraŽl; de bouw van de derde tempel; de opname van de Gemeente, enz. Wel vijf paragraafjes wijdt Schipper aan diverse verbonden met IsraŽl.

Heb ik dan geen kritiek? Iedereen die het profetische Woord over de eindtijd bestudeert, heeft zo zijn eigen stokpaardjes. U krijgt in dit boek een hele stal vol stokpaarden. Met de meeste ben ik het van harte eens.

Boeiend en leerzaam om zo ook je mening te toetsen. Toch een enkel punt van kritiek. In citeer een zin op bladzijde 293: 'Het Joodse volk zal echter ook lijden als straf op hun ongehoorzaamheid.' Mogen wij, als gelovigen uit de volken, dit over IsraŽl zeggen? Denk, beste broeder Schipper, aan Gods harde oordeel over de drie vrienden van Job. Het is zeker het bedrag van Ä 17,50 waard om deze verzameling van Bijbelstudies in bezit te krijgen. U zult er regelmatig naar grijpen. Van harte aanbevolen dus!


2. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden - 1 november 2013 - www.messiasbelijdendejoden.nl...pdf

Israel Gods oogappel

Recensie door Ds. A. Jonker

Hendrik Schipper schreef in meerdere opzichten een bijzonder boek. Dit betreft niet alleen de vormgeving van de paginaís, maar ook de vele passages uit de Bijbel die volledig worden afgedrukt. Dit laatste is erg prettig, omdat zo duidelijk wordt waar de schrijver zijn mening op baseert. Hij wil graag dat zijn lezers in de Bijbel ontdekken wat de unieke plaats van IsraŽl is. Hierin is hij naar mijn mening geslaagd.

Het boek valt uiteen in drie delen. Eerst wordt de periode vanaf de schepping tot de komst van de Messias beschreven. De unieke positie van IsraŽl als Gods volk komt duidelijk naar voren. Deel twee gaat over de tijd vanaf de geboorte van Jezus Christus, door de schrijver genoemd Ďde Messias Jezusí, tot aan de stichting van de staat IsraŽl. In deze twee delen zullen velen het tot op grote hoogte met de schrijver eens zijn. 

Het laatste deel over de periode van de stichting van de staat IsraŽl tot de eindtijd is het grootst. Daarin gaat het uitgebreid over de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de Openbaring van Johannes en het duizendjarig rijk. Niet iedereen zal de schrijver hierin volgen, maar er wordt veel stof tot nadenken geboden.

In dit boek worden een aantal zaken duidelijk gesteld: De kerk heeft de plaats van Gods volk IsraŽl niet ingenomen. Er blijven beloften van God voor Zijn volk, die Hij op Zijn tijd zal vervullen. 

Als Gemeente uit de heidenvolken hebben wij de taak om Gods volk jaloers te maken op het heil wat in de Heere Jezus is. Want er is maar ťťn weg tot zaligheid: de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. De waarde van dit boek is dat het de lezer stimuleert om Gods Woord te bestuderen en daarbij in het oog te houden wat de blijvende unieke positie is van Gods volk IsraŽl.


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl


Originele studie over Israel

Recensie door Aad Kamsteeg

Wanneer het over de Bijbel en IsraŽl gaat, is Hendrik Schipper als auteur geen onbekende meer. Schipper heeft de leeftijd van de zeer sterken bereikt, maar bevindt zich allerminst passief achter de geraniums. Drie jaar geleden publiceerde hij een naslagwerk over Messiaanse Bijbelteksten en nu een boek over 'IsraŽl in profetisch Bijbels perspectiefí.

Wereldwijd is de afgelopen twintig eeuwen door christenen verschillend gedacht over de precieze betekenis van vooral oudtestamentische profetieŽn over IsraŽl. Schipper gaat uit van het zgn. dispensationalisme. Kerngedachte hiervan is dat er twee volken van God zijn, IsraŽl en de kerk, en dat wanneer het in oudtestamentische profetieŽn over IsraŽl gaat, de kerk buiten beeld blijft. Dat de schrijver overtuigd is van de juistheid van zijn keuze is vanzelfsprekend. Maar zou iets meer bescheidenheid hem niet sieren? Schipper doet wel erg forse uitspraken over hen die andere exegeses voorstaan over de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk of de twee getuigen uit Openbaring. Hij noemt die 'onbegrijpelijkí, Ďongelooflijk' en soms 'geestelijke diefstal'. Brengt hij hierbij voldoende in rekening dat het Oude Testament vooral in het licht van de gekomen Messias moet worden gelezen? Dat doet Jezus zelf ook in Lucas 24, een tekst die Schipper zelf ook citeert.

Originaliteit
In zijn boek wandelt Schipper door de hele Bijbel heen. Steeds schrijft hij passages volledig uit om daar uitleg en toepassing bij te geven.
Interessant is dat hij ook aandacht geeft aan interpretaties uit de rabbinale literatuur. Tegenover de Joodse orthodoxie verdedigt de schrijver de Godheid van Jezus, zoals hij er ook aan vasthoudt dat Joden zich tot God moeten bekeren door te geloven in 'de Zoon van Zijn eeuwige Liefde, de Heere Jezus, de Messias'.

Originaliteit kan men de studie niet ontzeggen, ook niet in het kader van het dispensationalisme. Zo vallen zijn opmerkingen over de in EzechiŽl 40-48 genoemde tempel op. Menen velen dat het hier gaat over 'de derde tempel' die nog eens gebouwd zou moeten worden, Schipper zet daar een vraagteken bij. Als de instructies van God aan EzechiŽl zouden worden gevolgd, 'zou een groot deel van Jeruzalem moeten worden afgebroken...'

www.vergadering.nu