www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Openbaring van Jezus Christus
Jeep van der Schoot
Hardcover - Full color
112 pagina's
ISBN 9789064512261
Uitgever het Zoeklicht
Prijs: Ä 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek, die prachtig en verhelderend geÔllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!
De wereld is in beroering. De schepping zucht door de zonde van de mens en het misbruiken van de aarde. De gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, de liefdeloosheid neemt toe, de antichrist maakt zich op om de wereldheerschappij in bezit te nemen. Dit boek laat zien hoe het verhaal van de mensheid verder zal gaan. Komt er een derde en laatste wereldoorlog? Wie wil daar nu geen kennis van nemen? 
Een buitengewoon leerzaam en boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde! Bemoedigend ook, omdat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!
Frits Boekhoff - Directeur Stichting Het Zoeklicht


2. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

De Openbaring van Jezus Christus

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(3 oktober 2016)


Enige tijd geleden was er in het magazine van Het Zoeklicht elke twee weken een leerzaam gedeelte van Jeep van der Schoot te lezen over het Bijbelboek Openbaring. Hoewel ik deze tijdschriften na een jaar meestal naar de kringloopwinkel breng, heb ik deze keer even getwijfeld. De artikelen over Openbaring vond ik zů leerzaam dat ik het jammer vond deze zomaar weg te doen. Ik was dan ook blij toen iemand van Het Zoeklicht mij vertelde dat deze artikelen gebundeld zouden worden in een nieuw boek. 

Onlangs ontving ik een exemplaar van 'De Openbaring van Jezus Christus' en ben er zeer blij mee. Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de woorden van de directeur van Het Zoeklicht, Frits Boekhoff:
"Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geÔllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!"

Openbaring is een profetisch Bijbelboek. In plaats van het feit dat Openbaring enige nieuwsgierigheid bij christenen zou moeten oproepen, bleef dit ruim 1600 jaar voor veel gelovigen gesloten. Jammer genoeg werd het zelfs door theologen aan de kant geschoven omdat dit Bijbelboek niet erg hoog geacht werd. Waarschijnlijk komt dit omdat de leer van de kerk over IsraŽl anders is dan in Openbaring wordt onthuld. Ook zou het laatste Bijbelboek voor leken te moeilijk zijn.
Gelukkig kwam er vanaf de 19e eeuw door verschillende broeders - waaronder Johannes de Heer - een goed en helder Bijbels zicht op Gods plan met de Gemeente, IsraŽl en de volken. 

In het voorwoord schrijft Van der Schoot: 'Het profetische Woord uit Openbaring is voor ons als een lamp in de duisternis (2 Petrus 1:19). Het helpt de gelovigen om de juiste weg te blijven gaan. Vooral nu in deze tijd is dat nodig, omdat de Gemeente wereldwijd wordt overspoeld met allerlei verschillende wind van leer. Helaas is er bij velen geen inzicht en onderscheid in de volgende drie bedelingen: die van de wet, de genade en het Koninkrijk. Daardoor is er geen geordend zicht op de toekomstige dingen.'
Het is het verlangen van de schrijver dat dit studieboek ons op weg mag helpen bij het bestuderen van het profetische Woord en ons ertoe zal aanzetten om onze Heiland oprecht te verwachten!

Elk hoofdstuk uit het Bijbelboek Openbaring wordt uitvoerig uitgelegd en is voorzien van prachtige, passende afbeeldingen. Achterin in het boek staan nog enkele toelichtingen: Leven uit verwachting, de bedelingenleer, geen Grote Verdrukking voor de Gemeente en Openbaring 3:10. Zeer de moeite waard om te lezen! 

Ook met dit nieuwe boek is Van der Schoot er ruimschoots in geslaagd om een leesbare en begrijpelijk uitleg te geven over het helaas voor velen nog gesloten boek Openbaring. Ik wil iedereen die meer wil weten over dit profetische Bijbelboek van harte aanraden om met de Bijbel op schoot dit leerzame boek over Openbaring te lezen en te bestuderen.

Van Jeep van der Schoot verscheen eerder ook het boek 'De Koning komt' en in samenwerking met Dick Stichter verscheen 'Daniel, Gods weg met IsraŽl en de volken'. 


1. Levend Water - 31 augustus 2017 - http://levendwater.frl/magazine/ 

De Openbaring van Jezus Christus

Recensie door Rennie Schoorstra


De bespreking van het boek vindt plaats in drie delen: 1. Het uiterlijk; 2. Opzet; 3. Inhoud. 

1. Schrijver Jeep van der Schoot en Illustrator Jos Vanspauwen hebben een keurig verzorgd boek gemaakt. Het is kleurrijk en aansprekend. De illustraties zijn prachtig en voor ons visueel ingestelde gelovigen een meerwaarde. In de tekst vinden we een afwisseling van soorten van letters, gekleurd met zwart, rood en blauw. Absoluut niet storend maar op de juiste manier gebruikt. 

2. De opzet van het boek laat zien, dat het bedoeld is voor een breed publiek. De uitleg is duidelijk en wordt afgewisseld met handige en functionele illustraties. Echt het bestuderen waard. Aan de hand van de geraadpleegde literatuur, ontdekt de lezer de positie van de schrijver. Deze wordt op blz. 12 door de schrijver bevestigd: de futuristische visie. Dat betekent dat het boek Openbaring een profetisch boek is. De woorden die vanaf 4:1 zijn opgeschreven moeten nog plaatsvinden. De schrijver heeft ervoor gekozen om de Bijbelse tekst achterwege te laten. Dat is wel begrijpelijk. Het boek wil immers niet een uitvoerige exegese geven van elk woord en vers, zoals Bijbelcommentaren voorstaan. Het boek is een studieboek die een breed publiek op weg wil helpen tot het bestuderen van het profetische Woord en daarmee wil aanzetten tot het verwachten van de Here Jezus. 

3. Het boek wil vanuit profetisch perspectief uitleg geven aan het Bijbelboek Openbaring. Het merendeel staat nog te gebeuren. De schrijver wijst daarbij terecht op de leer van de bedelingen, het zgn. dispensationalisme (blz. 13). De aanhangers van deze leer, zien in de Bijbel verschillende perioden waarin God steeds op unieke wijze handelt met de mens. De schrijver kiest voor drie bedelingen: de wet, de genade en het Koninkrijk. Hij vindt deze drie de belangrijkste (blz 104). De inhoudsopgave van het boek is erg ruim opgezet. Dat komt omdat de schrijver gebruik maakt van veel  ondertitels, die een of een halve bladzijde in beslagnemen. 

Het boek Openbaring is niet een gemakkelijk boek om uit te leggen. Als je een studieboek als deze schrijft moet je keuzes gaan maken in je onderwerpen van uitleg. De schrijver heeft steeds voor de grote lijnen gekozen. We zien dat duidelijk in de behandeling van de zeven gemeenten. Kernachtig worden structuur, boodschap en de profetische betekenis beschreven. 

Wie daarvoor kiest heeft minder oog voor details en de praktische wandel van de gelovige. We missen daarom o.a. de betekenis van Christusí wandel tussen d  kandelaren, het wegnemen van de kandelaar en het verlaten van de eerste liefde. Uitvoerig gaat de schrijver in op de Opname van de gemeente (blz. 20-22). Dit is logisch gezien de visie van de schrijver en de uitgever van het boek ĎHet Zoeklichtí. Ook in het vervolg van de uitleg speelt deze visie een cruciale rol.

Het is mooi om te zien dat de schrijver standpunten durft in te nemen die afwijken van de traditionele futuristische leer. Bijvoorbeeld de uitleg over Babel (blz. 74). Het gaat volgens hem letterlijk over Babel. Dat geldt ook voor de opmerking over de berg Sion in de hemel (blz. 56). Ik denk dat dit zinnebeeldig wordt bedoeld. 

Aan het einde van het studieboek merkt de schrijver nogmaals terecht op dat de Kerk veel geestelijke zegeningen heeft misgelopen, vanwege de vervangingstheologie (blz. 87). Als we Gods heilsplan met IsraŽl en de Gemeente niet van elkaar scheiden, missen we de sleutel tot de juiste exegese van Gods profetisch Woord. Maar wie oog krijgt voor God profetisch Woord roept met de Heilige Geest: ĎMaranatha! Kom, Here Jezus! Ja, kom spoedig.í Amen.

Ik wil het boek dan ook van harte bij u aanbevelen.


www.vergadering.nu