www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vergeten Rijkdom
Dirk Schürmann- Stephan Isenberg
Uitgave Het Zoeklicht en Daniël
740 pagina's, € 29.95
ISBN 9789064511646
Dit boek bestellen bij Uitgeveij Daniël...

De kern van de waarheid van de bedelingen 
Het Woord van God is een goudmijn. Ieder die erin delft, zal kunnen getuigen dat zijn ziel er al vaak 'een grote buit' (Ps. 199-162) in heeft gevonden. De schrijvers van dit boek willen de lezer meenemen naar die goudmijn. Het is hun bedoeling vergeten rijkdommen uit Gods Woord naar boven te halen en dat is hun met de hulp van de Heere ook gelukt. 
De rijkdommen waarover het gaat, hebben enerzijds te maken met de verheerlijking van de Heere Jezus in de hemel en anderzijds de komst van de Heilige Geest op aarde. Nu is de Mens Christus Jezus verheerlijkt in de hemel. En God de Heilige Geest woont nu op de aarde, in elke gelovige individueel en in de gemeente als geheel. Als gevolg daarvan heeft de nieuwtestamentische gelovige een unieke positie in Christus gekregen en ook unieke, hemelse zegeningen.
Al deze verborgenheden zijn nu bekendgemaakt. Hiervan konden de oudtestamentische gelovigen niets weten. Dat was hun niet geopenbaard. Maar kennen wij die schatten? 
Wat God belooft, doet Hij. Daarom zullen, na de opname van de gemeente in de hemel, alle profetieen uit het Oude Testament letterlijk vervuld worden.
In elke periode van de geschiedenis van de mensheid heeft God gehandeld om Zijn heerlijkheid te openbaren. Het verschil tussen Zijn omgang met de mens in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt in dit boek aan de hand van vele Schriftplaatsen naar voren gebracht. De eenheid van de Schrift wordt daarbij gehandhaafd en aangetoond. 
Achter in het boek zijn verschillende registers opgenomen voor gebruikte begrippen, Bijbelteksten en personen. Er is bovendien een uitvoerige bibliografie aan wezig, waardoor het boek ook geschikt is als naslagwerk.
 


2. - 1 juli 2013 - www.uitdaging.nl 

Vergeten Rijkdom: Standaardwerk over bedelingen

Recensie door Johan Th. Bos


De 'Kerk van alle eeuwen' bestaat niet. Dit is geen nieuws voor wie de leer der bedelingen, tegenhanger van de verbondstheologie, aanhangt. In 'Vergeten Rijkdom; over het zogenoemde dispensationalisme, wordt de unieke positie belicht van Christus' Gemeente, pas ontstaan na Diens opstanding. Wie daar bij horen, verschillen van gelovigen uit het Oude Testament, voor wie veel verborgen bleef, zo is de boodschap. Pas aan wie de Gezalfde (konden) leren kennen, wordt Gods verborgen handelen van weleer geopenbaard.


Zelden verscheen zo'n dikke pil over Gods handelen in diverse tijdperken als die van Dirk Schürmann en Stephan Isenberg. Vertalers (uit het Duits) en meelezers zorgden voor de Nederlandse versie. Een standaardwerk over de bedelingen, over de hemelse positie (en roeping) van de Gemeente en over de aardse positie van Israël.


Rode draad

Behalve studieboek voor wie zich hierin wil verdiepen, is het ook een naslagwerk, dankzij de inhoudsopgave en overzichtelijke indeling. Het telt vijf delen. Na een inleiding, met een globaal beeld van de leer, volgen details.


Deel 2 gaat over principes van Schriftexegese, met nadruk op profetieën. Het derde deel is de kern: over Gods verborgenheid en de diverse tijdperken ofwel bedelingen. Een apart deel is gewijd aan onderwerpen in de leer waarover de meningen zijn verdeeld; tenslotte volgen kritische vragen en antwoorden daarop.


De rode draad van het boek: zoals de Schepper niet op elke scheppingsdag hetzelfde deed, begon Hij ook in de heilsgeschiedenis verscheidene malen iets nieuws, waarmee overigens aan wat eerder in gang was gezet niet automatisch een einde kwam.


Uitzondering: de door Jezus vervulde wet, die (exclusief) aan Israël was gegeven, het volk waarvoor de klok nu stil staat tot het - na de opname van de Gemeente - tot bekering komt en alsnog zijn aardse bediening waarmaakt. 

Een boek voor zowel aanhangers als critici.


1. - 16 december 2012 - www.rd.nl 


Handboek over leer bedelingen vertaald


Recensie door Klaas van der Zwaag

De leer van de bedelingen –Gods handelen in verschillende perioden in de geschiedenis– dreigt vergeten te worden. Vandaar de titel van het handboek ”Vergeten rijkdom”, dat deze week onder auspiciën van vereniging Het Zoeklicht is verschenen.
Het werk is een vertaling van het gelijknamige Duitse boek van Dirk Schürmann en 
Stephan Isenberg uit 2009. De 739 bladzijden tellende uitgave, met vele Bijbelstudies, grafieken en tabellen, zet „de kern van de waarheid van de bedelingen” uiteen, aldus de ondertitel. De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de uitgeverijen Daniël (Zwolle) en Het Zoeklicht (Doorn).

De auteurs beschrijven „het fundament van de bedelingenleer”, de principes van de Schriftexegese –speciaal ten aanzien van de profetie–, de brieven van het Nieuwe Testament die voor de bedelingenleer van belang zijn en de verschillende thema’s van deze leer die zijn betwist en bediscussieerd.

Kern van de bedelingenleer is dat God in verschillende tijden verschillende wegen met de mens gaat. De kerk leeft nu in de ”genadetijd”, die begon bij Pinksteren en eindigt met de opname van de gemeente in de hemel en het begin van het duizendjarig rijk. De genadetijd is een ingelaste periode in de „tijd van de volken.”

De schrijvers willen de geweldige „hemelse” positie van christenen laten zien die zij speciaal in deze tijd voor God innemen. Na de tijd van de apostelen was „de rijkdom van Gods handelen” in de wereld volgens hen gedurende vele honderden jaren vergeten, totdat deze aan het begin van de negentiende eeuw door John Nelson Darby werd ontdekt.

De christelijke gemeente is in de bedelingenleer slechts „een tussenvoeging in de wegen van God” en heeft geen einde gemaakt aan „het reeds eerder begonnen en nog niet afgesloten tijdperk van de wet.” Na de opname van de gemeente gaat God weer verder met Israël en vormt Hij Zijn overblijfsel. Veel beloften uit de profetische geschriften wachten nog op hun vervulling. God zal door de Heere Jezus weer de regering in Jeruzalem overnemen. „Alle nog te vervullen beloften betreffende de aardse toekomst van het volk Israël zullen dan vervuld kunnen worden en de aardse roeping komt daarmee ten einde. Dan zijn roeping en regering in Israël weer verenigd.”

De denkbeelden van Darby zijn volgens de schrijvers na zijn dood gesystematiseerd en hebben op veel punten veranderingen ondergaan. Al snel na de herontdekking van Darby werden wezenskenmerken van de waarheid door C. I. Scofield „versluierd”, toen deze probeerde enkele punten te systematiseren en in een tijdschema te passen.

De schrijvers gaan ook in op het verwijt dat de bedelingenleer of het dispensationalisme verantwoordelijk is geweest voor het ”christelijk zionisme”. Dat is volgens hen echter een „verschrikkelijke vertekening” van dat wat Darby heeft onderwezen. „Wie Israël tegenwoordig op welke wijze dan ook politiek ondersteunt, bevordert uiteindelijk, misschien onwetend, het vleselijke eigenwillige streven van Israël.”

www.vergadering.nu