www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Als het bovennatuurlijke natuurlijk wordt...
Johan Selier
Prijs: € 12,50 
ISBN 9789077476093
150 pagina's 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. Dit is een uitdagend boek voor iedere gelovige die weet dat er meer is dan hij of zij nu ervaart. Het neemt je mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarin je wordt uitgenodigd om vanuit intimiteit met God bovennatuurlijk te gaan leven in de kracht van de Heilige Geest. Dit leven als discipel, leerling van de Here Jezus, kan alleen maar vanuit een persoonlijke, diepe liefdesrelatie met God, die je opbouwt door de Here Jezus te volgen in het bovennatuurlijke. Vanuit deze intimiteit groeit onze identiteit in Hem, en daardoor ook onze autoriteit in de geestelijke wereld. Hiermee zullen wonderen en tekenen dan op een natuurlijke manier volgen.


4. EO-Visie - 20 februari 2008

3. Herstel - 20 februari 2008 - www.herstelteam.nl

Leven in de kracht van de Heilige Geest

interview met Johan Selier
door HANS VAN DE BEEK

Iedere gelovige weet dat er meer is dan hij of zij momenteel ervaart. Dat kan een gevoel van ontevredenheid voeden of het kan je juist aanzetten om op ontdekkingsreis te gaan. Leven in de kracht van de Geest en de werken van Jezus in de dagelijkse praktijk brengen! Wat een uitdaging! Johan Selier, voorganger van de evangelische gemeente De Fontein in 't Harde, heeft daar een boek over geschreven en wil de lezer erin meenemen om te leren leven, spreken en handelen zoals Jezus. Pas dan wordt Zijn gezag door je heen openbaar. Het boek heeft de aansprekende titel: 'Als het bovennatuurlijke natuurlijk wordt’ meegekregen en isin oktober vorig jaar bij Herstel uitgebracht.

Wat is de boodschap van je boek?
"Het boek wil mensen meenemen om een leven met de Heer te ontwikkelen dat 'boven het maaiveld uitsteekt'. De wereld is nog maar weinig onder de indruk van de Kerk en haar boodschap. De boodschap hoeven we echter niet aan te passen. Die is goed, maar wij moeten zčlf veranderd worden en het geloofwaardige leven gaan leven dat Jezus ook liet zien. Daarvoor heb je relatie met de Heilige Geest nodig. Vanuit mijn theologische achtergrond wist ik wel veel leerstellige dingen over de Heilige Geest te vertellen, maar Hem persoonlijk kennen, is een ander verhaal. Dat persoonlijke veranderingsproces, de relatie met de Heilige Geest en wat de Bijbel leert over wandelen in de Geest, staat beschreven in dit boek."

Hoe ben je daar zelf in veranderd?
“In 2003 werden in mijn omgeving enkele avonden gehouden over de Heilige Geest. Herman Boon was de spreker. Toen ik mensen sprak die daar die eerste avond waren, hoorde ik van hen wat er gebeurde: overal lagen mensen op de grond, mensen stonden te wiebelen en te schudden en zieken werden genezen enzovoort. Ik had mijn oordeel al klaar en schaarde het onder de Toronto Blessing, waar ik sceptisch tegenover stond. Ik was bevooroordeeld en nieuwsgierig tegelijk; ik besloot toch om er zelf op de tweede avond ook naartoe te gaan. Hermans spreekstijl sprak me helemaal niet aan. Zo was ik het niet gewend. Toen kwam er een moment waarop mensen die hun zonden op papier hadden geschreven deze letterlijk bij het kruis konden brengen.

Allerlei mensen gingen met hun briefjes naar het kruis; ook personen van wie ik niet verwachtte dat zij nog zaken op te ruimen hadden. Tijdens een tijd van aanbidding veranderde mijn kritische houding in verwondering: het begon te waaien, hoewel er geen raam of deur openstond en ik ervaarde hoe mijn armen werden opgetild toen we in aanbidding waren. Ik had de vrijheid ze weer naar beneden te doen, maar 'iets' bewoog me om toch mijn armen op te heffen. Ook zag ik een ernstig zieke man die tijdens de aanbidding zo'n hemelse glans op zijn gezicht had, dat ik verwonderd was over wat er gebeurde. Wat ik hier meemaakte, had ik niet geleerd tijdens mijn studie theologie. Ik besloot er meer over te weten te komen. De dagen erna kocht ik het boekje 'Goedemorgen, Heilige Geest', van Benny Hinn. Hij schreef over beleving met de Heilige Geest zoals ik die op die avond had meegemaakt. Het veranderde mijn kijk op de Heilige Geest volledig en blijvend. Ik ben het in de praktijk gaan brengen. Dit heeft mijn leven compleet veranderd."

Wandelen christenen dan niet automatisch 'in de Geest'?
"Op het moment dat je tot geloof komt, woont en werkt de Geest in je. Dat weten we allemaal. Ook weten veel christenen dat de doop in de Heilige Geest ook noodzakelijk is om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Maar er wordt nauwelijks gesproken over het feit dat je een persoonlijke relatie met de Heilige Geest nodig hebt. Dat je met Hem kunt spreken en dat Hij tot jňu spreekt! En dat je gaat doen wat Hij zegt. Dat is best heel spannend. Ik ging erover bidden en las Johannes 14 tot en met 16 daarna met heel andere ogen. Openbarend vond ik o.a. de tekst in Lucas 5:17 waar staat dat Jezus kon genezen, omdat er kracht des Heren was (de Heilige Geest). Die tekst impliceert dat Jezus niet kon genezen zonder die kracht des Heren. Als Jezus niets zonder de Geest kon doen, in Zijn mens zijn, dan kunnen wij het ook niet. En voor een bovennatuurlijke levensstijl hebben wij een hechte relatie met de Heilige Geest nodig zoals de Here Jezus die ook had. Het werk van de Geest is meer dan alleen maar tot geloof komen, of knielen bij het kruis. Hij wil gaven geven en de vrucht van de Geest in ons leven laten groeien. Daar moet je naar gaan handelen."

Gedachten
"Mijn persoonlijke ervaring is dat de stem van de Heilige Geest vaak net zo 'klinkt' als je gedachten. Maar gedachten kunnen afkomstig zijn uit drie bronnen: jezelf, de Heilige Geest of andere machten. De eerste toets is dan ook: is een gedachte in overeenstemming met Gods Woord? Als dat niet het geval is, is het een gedachte van de duisternis of van jezelf. Maar is de gedachte niet in tegenspraak met de bijbel, dan kun je in gebed bevestiging ontvangen of die gedachte is ingegeven door de Geest. Dat moet je leren. Maar als je gaat oefenen in het luisteren naar de stem van de Geest, krijg je steeds beter onderscheid tussen je eigen gedachten, die van de duisternis of die van de Heilige Geest. Als ik tijd genomen heb om te luisteren en ik heb iets ontvangen, sla ik de bijbel erop na of de gedachte ermee in overeenstemming is, en check ik de gedachte aan het criterium: brengt het mij dichter bij Jezus als ik er gehoor aan geef? De duivel zal dat namelijk nooit doen. Aan de vrucht ken je de boom."

“Ik merk dat steeds meer mensen behoefte hebben om te leren wandelen (en handelen) in de Geest. Vooral jongeren zijn daarin heel radicaal en dat is bemoedigend om te zien. Het begint bij intimiteit met Jezus. Van daaruit groeit je identiteit in Hem. Die identiteit in Jezus heb je nodig om te kunnen handelen in de autoriteit van Jezus. Die drie gaan altijd samen: intimiteit geeft identiteit en daarin ligt je autoriteit. Veel christenen beseffen niet (en het is eigenlijk ook onvoorstelbaar) dat wij mensen de autoriteit (of volmacht) van de Here Jezus gekregen hebben, over wie geschreven is: Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. In onze intimiteit met God ligt dus de kracht waardoor de Heilige Geest door ons heen kan werken. Het eerste wat Hij doet is de bovennatuurlijke liefde van God uitstorten in ons hart (Rom. 5:5). De wereld zal er niet omheen kunnen, als wij liefde hebben voor elkaar čn voor de mensen in de wereld om ons heen. Hoe dieper onze relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hoe meer we Zijn liefde, vrede en rust zullen uitstralen."

"Er is in geestelijk opzicht momenteel veel aan het gebeuren in ons land. Met dit boek wil ik de gemeente van de Here Jezus in Nederland bemoedigen om vaste geloofsstructuren en eeuwenoude leerstellingen te durven loslaten en eerst de intimiteit met God te gaan zoeken. Dan ga je ontdekken wie je mag zijn in de Here Jezus en ga je van daaruit zien dat je door de Heilige Geest de autoriteit en volmacht hebt gekregen om in de Naam van de Here Jezus Zijn handen en voeten te zijn. Omdat steeds meer christenen deze dingen momenteel ontdekken, geloof ik dat er een opwekking zit aan te komen; de eerste tekenen worden al zichtbaar. Die opwekking gaat doorbreken als we in die levend(ig)e relatie treden met Hem. Dat betekent ook dat we gaan stoppen met elkaar te veroordelen op alle uiterlijkheden of op leerstellige dingen. Dat zijn allemaal afleidingen. Als de Geest van God ons leidt en de liefde van Jezus ons dringt, hebben we een boodschap voor deze wereld, die in de praktijk van ons leven te zien is. Steeds meer mensen binnen de kerk strekken zich uit naar meer van Gods Geest, en ik hoop dat dit boek een plaatsje krijgt in die zoektocht. Dit boek is bedoeld voor iedereen die honger heeft naar meer. Ik wil de lezer uitdagen om te gaan leven door de Geest. Durf de Heilige Geest vragen te stellen: 'Klopt het nu wat ik mijn leven lang heb gedaan of geloofd, of wat anderen mij hebben uitgelegd?’ ‘Heilige Geest, wilt U mij onderwijzen? Geeft U mij het juiste zicht op Uzelf!’ Dat zijn belangrijke vragen om het directe, open gesprek met de Heilige Geest aan te gaan; praten en tijd nemen om te luisteren (want daar zit 'm vaak juist onze zwakte). Als de doelen van de Geest dezelfde worden als onze doelen, en omgekeerd, wandelen we in het bovennatuurlijke!"


2. 23 november 2007 - www.herstelteam.nl

Als het bovennatuurlijke natuurlijk wordt

Boekrecensie door Alpha Online

,,Het is niet mogelijk dat een discipel van de Here Jezus zich beweegt in het Koninkrijk van God, maar nog steeds leeft naar de wetten van het koninkrijk van de duisternis. God zegt: ,,Ik heb jou apart gezet (geheiligd, ‘sanctified’) in de Here Jezus, zodat je ook zult wandelen naar de principes die in mijn Koninkrijk gelden. Je zult leven op een manier zoals Ik ben (heilig, ’holy’).’’ Als iemand uit een ander land Nederlands staatsburger wil worden, dan kan hij na zijn naturalisatie niet meer leven naar de wetten en regels van zijn geboorteland, maar moet hij zich houden aan de Nederlandse wet. Hetzelfde geldt voor ons, wanneer we het Koninkrijk binnenkomen. We leven op deze aarde als mensen die nog wel ěn deze wereld leven, maar niet meer ván de wereld zijn. Dat feit wordt zichtbaar in ons leven. Mensen zullen zien dat wij op een andere manier in het leven staan. Ze zullen de Here Jezus in en door ons heen zien, omdat wij steeds wandelen zoals de Heer zelf wandelde. 


Ik zou nu bijna kunnen afsluiten met de woorden waar ook sprookjes mee eindigen: ‘Eind goed, al goed. En ze leefden nog lang en… heilig!’. Helaas, de werkelijkheid is, zoals we weten, geen sprookje. We moeten goed in het oog houden, dat hoe meer we willen leven naar Gods Woord, hoe meer we betrokken raken in een alomvattende, weergaloze strijd…’’ 

Dit kleine, pakkende stukje uit het boek Als het bovennatuurlijke natuurlijk wordt van Johan Selier, beschrijft een waarheid en strijd die vele christenen herkennen: Een heilig leven willen leiden (met nadruk op de korte ‘ei’!) als discipel van Jezus, maar merken dat strijd tegen de zonde en gebrek aan geestelijke kracht ons daar zo gemakkelijk van afhouden. 

In dit aansprekende boek laat Johan Selier zien dat het leven als christen veel verder gaat dan het kruis. Die plaats van overgave aan Jezus bij het kruis is belangrijk, maar daar begint het pas. God daagt je vervolgens uit om door zijn Geest intimiteit met Hem te gaan beleven. Zo groeit je identiteit in Hem, en vandaar uit krijg je steeds meer autoriteit in de geestelijke wereld! En dan gaan er wonderen gebeuren… dan wordt het bovennatuurlijke natuurlijk! 

Alsof hij met je in gesprek is als een goede vriend, neemt Johan Selier, voorganger van een dynamische gemeente in ’t Harde, je in zijn boek stap voor stap mee en daagt je uit tot een avontuurlijk leven van echt discipelschap! 


Dit is een uitdagend boek, bijna ‘gevaarlijk’, voor iedere gelovige die weet dat er meer is dan hij of zij nu ervaart. Het neemt je mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarin je wordt uitgedaagd om vanuit intimiteit met God bovennatuurlijk te gaan leven in de kracht van de Heilige Geest. De auteur helpt je begrijpen wat het is om discipel te zijn, leerling van Jezus, leven in Gods Koninkrijk, waarin wonderen, tekenen en bevrijding er allemaal bijhoren… Maar niet voordat je een persoonlijke, diepe liefdesrelatie bent aangegaan met God zelf. Vanuit intimiteit groeit onze identiteit in Hem, en daardoor onze autoriteit in de geestelijke wereld. (inlcusief vragen per hoofdstuk, voor verwerking in groepen en kringen) 


1. 7 november 2007

En zij leefden nog lang en… heilig!

De ondertitel van dit, bij uitgeverij Herstel verschenen, boek luidt: Discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. Auteur van het boek is Johan Selier, voorganger Evangelische Gemeente ‘De Fontein’ in ’t Harde. Een recensent schreef over dit boek: “Vanaf het allereerste begin voel ik dat het een belangwekkend boek is. Een boek vol liefde geschreven, maar ook een 'risicovol' boek. Als je eens ontvangen zou, de Liefde die er is voor jou, dan kom je zeker niets meer tekort! Ik vind het bijzonder knap hoe de auteur door het hele proces dat hij heeft meegemaakt, door God bekwaam gemaakt is, door de Heilige Geest om dit boek te schrijven. Zeer compact, helder en inspirerend geschreven. Geen moeilijke theologie, geen hoogdravende taal, maar direct tot het hart geschreven. Ik weet heel zeker dat een ieder die zijn of haar hart opent voor wat God vermag door dit boekje heen, NIET dezelfde zal blijven. Je merkt dat dit boek WAARHEID is en vertegenwoordigt.”

Het doel van het boek is om mensen die geloven in de Here Jezus bewust te laten zijn dat er een leven is door de Heilige Geest, die we wellicht voor die tijd niet voor mogelijk hielden. Het is een leven in navolging van de Here Jezus. Niet in de eerste plaats door Hem na te doen, maar door Hem letterlijk te volgen in een geestelijke, voor ons bovennatuurlijke dimensie.

Een dimensie die ook wel het leven door de Geest wordt genoemd. Het kan alleen maar door te komen bij het kruis en het offer van de Here Jezus te aanvaarden voor jouw leven. Van daaruit ontstaat er de mogelijkheid om door de Heilige Geest te leven zoals de Here Jezus leefde op deze aarde, namelijk in een intieme relatie met God de Vader en in ons geval ook met de Here Jezus.

Vanuit die intimiteit ga je leren wie jij mag zijn in Hem. Met andere woorden je leert je identiteit kennen. Vanuit het kennen van je identiteit leer je te leven vanuit de autoriteit die de Heer aan Zijn volgelingen heeft gegeven. Dat stelt ons in staat om te leven in de wereld in de wetenschap dat het Koninkrijk van God al in ons is en door ons heen zichtbaar mag worden in deze wereld. Dat maakt wel dat we als volgelingen van de Here Jezus ons bewust zijn dat we nog wel middenin een geestelijk strijd zitten. Maar de overwinning is behaald en de mensen mogen het weten. Vandaar dat we wel moeten blijven voldoen aan onze opdracht, om in de Naam van de Here Jezus het Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld, opdat mensen ook het leven vinden aan de voet van het kruis en gaan leren wandelen in de Geest.

Het doel van dit boek en het grote verlangen van de auteur is, dat de kerk zichtbaar gaat veranderen van een wat stilstaand, vermoeid lichaam naar een dynamisch en levend lichaam van de Here Jezus, waardoorheen de levende Heer Zijn liefde en kracht (in die volgorde) zichtbaar kan maken. Zodat de wereld erkent dat de boodschap die de gemeente heeft niet alleen maar bestaat uit verhalen, maar ook zichtbaar is door de eenheid en de liefde die er onder Gods kinderen heerst.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Herstel. Het omvat 160 pagina's en kost 12,50 euro. ISBN 9789077476093

www.vergadering.nu