www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


God, IsraŽl en de kerk
Joseph Shulam
Uitgeverij Shalom Books, Putten
ISBN: 9789073895270
prijs: Ä 13,25
111 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Na het prachtige boek ĎVerborgen Schattení van de Messiaanse leider Joseph Shulam uit Jeruzalem over de manier waarop de rabbiís de Schrift uitleggen, stelt hij in dit boek belangrijke vragen als: Wie is Gods volk? Zijn de Joden nog steeds het uitverkoren volk? En, wat is dan de plaats van de kerk? Wat is de geestelijke roeping van IsraŽl? Of is die roeping voleindigd? Hoe zit het met het monotheÔsme tegenover de drie-eenheid? Waar kun je begrippen als Ďgenadeí en Ďwaarheidí vinden in de Thora?
Wat heeft Yeshua gezegd over de Geschreven Wet en de Overlevering? Wat zijn bijbelse antwoorden op vragen over uitverkiezing, leven uit geloof en goede werken. Het is de opdracht van de Joden om het monotheÔsme aan de wereld te prediken, het belang van Jeruzalem en de onverbrekelijke relatie tussen God, IsraŽl en de kerk.


2. Ė april 2012 - www.christenenvoorisrael.nl 

God, IsraŽl en de kerk

Boekrecensie door Pim van de Hof

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontmoetten wij in Jeruzalem een jonge Joodse man die een kleine Messiaanse gemeente, Netivyah, leidde. De plaats van samenkomst was in een wijk buiten de stadsmuur op de bovenverdieping van een oud huis. Die man heette Joshulam, want onder die naam leerden wij hem kennen. Een Messiaanse Jood. Eigenlijk is die naam wat misleidend, want zo kun je ook alle orthodoxe of religieuze Joden noemen; immers, zij verwachten de Messias en driemaal daags bidden zij om Zijn komst.

Bijbelcommentaar 
Van de hand van Joseph Shulam verschenen de afgelopen jaren commentaren op onder meer de Bijbelboeken Romeinen en Galaten, gedegen verklaringen, voer voor theologen, maar ook voor mensen die van Bijbelstudie houden. Bijzonder interessant is het om ervan kennis te nemen hoe een theoloog met een Joodse achtergrond aankijkt tegen deze brieven van de apostel Paulus. Bij uitgeverij Shalom Books verscheen wat langer geleden het boek 'Verborgen schatten' van Joseph Shulam. Een studie over de kunst van het uitleggen van de Bijbel, met regels die beroemde rabbijnen hebben opgesteld. Het nieuwste boek van Joseph Shulam, dat christenen wil leren meer vanuit de Joodse wortels van de Bijbel te denken, heeft als titel gekregen 'God, IsraŽl en de kerk'.


Nieuwste boek
Het is zeker niet de bedoeling van de auteur om tegen allerlei christelijke dogma's aan te schoppen, wel laat hij in zijn nieuwste boek een ander licht schijnen op enkele bekende leerstellingen, zoals bijvoorbeeld de traditionele leer van de drie-eenheid.

Wat dit laatste betreft, benadrukt de auteur de geloofsbelijdenis van IsraŽl uit Deuteronomium 6:4: "Hoor IsraŽl! De Heere, onze God, de Heere is ťťn." Er zijn geen drie goden, er is gelijkheid van God, Jezus (Yeshua, de Hebreeuwse naam, wordt consequent gebezigd) en de Geest. Maar er is tevens hiŽrarchie, wat niet betekent dat de een de ander mag overheersen. Aan de hand van diverse citaten uit zowel het eerste als het tweede testament, die alle voluit in het boek zijn afgedrukt (wat het lezen behoorlijk vereenvoudigd; je hoeft niet steeds de tekst in de Bijbel op te zoeken), laat de auteur de nuances zien. Van het begrip 'geestelijk' IsraŽl, waarvan de kerk deel zou uitmaken, laat Joseph Shulam niet veel over. Bij alle vragen die in het boek worden gesteld gaat het om de onverbrekelijke band tussen God, IsraŽl en de gemeente, en worden wij opgeroepen de blik naar Jeruzalem te richten. 

Het boek is niet omvangrijk, slechts 111 pagina's, maar wel leerzaam en boeiend om te lezen.


1. Charisma Ė april 2012 - www.christenenvoorisrael.nl 

Onze unieke God
door messiaanse voorganger Joseph Shulam

Boekrecensie door redactie Charisma

De kerk kent veel Bijbelse principes. Toch raken Joden in verwarring als ze met christenen praten over het onderwerp God! In Zacharia 8:23 staat een profetie die mij altijd kippenvel bezorgt: Zo zegt de Here der heerscharen: in die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal de slip vastgrijpen van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.

In het moderne christendom is het belang van het weten wie God is zo verwaterd, dat heel veel christenen aanleunen tegen afgodendienst. Het is alsof we de Vader op vakantie hebben gezonden naar een of ander onbewoond eiland. We spreken nauwelijks over de Vader maar zingen wel over de heilige Geest en bidden tot Jeshua als onze koning. We zijn zover afgedwaald, dat we de Vader nauwelijks nog noemen en Hem helemaal niet kennen, terwijl Hij toch de sleutel is tot alles.

Wat weten we werkelijk van die ene ware God? Het eerste wat we moeten onthouden bij het ontwaken en als we onze kinderen onderwijzen is: 'In een begin schiep God de hemel en de aarde.' (Genesis 1: 1 ) Dit is de sleutel tot het begrijpen van de heilige Geest, Jeshua en het wezen van verlossing. Iedereen die God niet werkelijk kent is een afgodendienaar ook al zingt men over Jeshua (Jezus) en claimt men gered te zijn. Alles wat volgt op Genesis is een getuigenis van het bestaan van God tegenover de gehele mensheid. Het volk IsraŽl is slechts een wijze waarop God Zichzelf openbaart aan de mensheid.

Een van de meest belangrijke dogma's die elke jood kent en wat voor een gelovige jood (orthodox of Messiaans) 'brood des levens' is vinden we in Deuteronomium 6:4: 'Shema YisraŽl Adonai Eloheynu, Adonai Echad.' Het 'Hoor, IsraŽl: De Here is onze God, de Here is ťťn!' (Het woordje ťťn in deze tekst is het telwoord ťťn, dus de eerste van een reeks, niet een meervoudige eenheid).

Christelijke traditie
Als we aan het eind van alle discussies eindigen met God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest, dan hebben we drie Goden. 
Hoe we ook redeneren, het eindresultaat moet zijn: er is maar ťťn God en Hij is de Schepper van hemel en aarde. In het Nieuwe Testament staat drieŽnvijftig keer: Er is maar ťťn God. Op de een of andere manier is er een christelijke traditie ontstaan, in de vierde eeuw van de huidige jaartelling, waaraan veel christenen een hogere authoriteit gaven dan aan het woord van God. Maar het woord van God is niet zo gecompliceerd.

Een gedeelte uit het boek (Charisma Ė april 2012):

Paulus zegt in 1 Korinthiers 8:6: 'Voor ons nochtans is er maar ťťn God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn.' Daarna gaat hij verder: 'En ťťn Heer, Jeshua de Messias, door wie alle dingen zijn en wij door Hem.' Wij leven voor God, door de kracht van Jeshua de Messias. Er is geen enkel conflict tussen deze twee gedeeltes. Er is een God en Vader, maar er is ook een Heer. De gedachte om Jeshua 'Heer' te noemen vinden we terug in Psalm 110: 1: 'Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.' 

Eerst moeten wij Jeshua als de Messias accepteren, die ons reinigt en ons bij de Vader brengt en het op die manier mogelijk maakt dat we een relatie kunnen opbouwen met de Schepper van hemel en aarde. Wij geloven in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, omdat zowel de Hebreeuwse Bijbel als het Nieuwe Testament dat leren, en beide zijn ze onderdeel van de openbaring van God aan IsraŽl, lang voordat Jeshua in Bethlehem geboren werd.

Veel van de passages uit het Nieuwe Testament die spreken over Jeshua als schepper van de wereld, komen uit Spreuken 30: 4: 'Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in Zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in Zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn naam en de naam van Zijn Zoon? Gij weet het toch.' Het antwoord op alle hier gestelde vragen is God. Ook in Psalm 2 wordt gesproken over de Zoon van God.

Laat Ons mensen maken
Wat betekent het dat God en zijn Zoon samen geparticipeerd hebben in de schepping van hemel en aard? Als resultaat van vele oeverloze discussies met christenen heeft de joodse traditie deze participatie overboord gezet en afgewezen als 'heidens' en 'afgoderij'. Toch wordt deze participatie al genoemd op de eerste bladzijde van de bijbel in Genesis 1:26, waar God in meervoud spreekt: 'Laat ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis.' Dit vers geeft een overlegsituatie weer, maar betekent niet dat meerdere 'personen' God zijn.

Er is maar ťťn God en die God is uniek en heeft niemand als Zijns gelijke. Deze unieke God heeft een Zoon met wie Hij samenwerkt. Er is dus absolute gelijkheid tussen de Vader en de Zoon. Hij die de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien, leert Johannes 14:9. In Johannes 10:30 zegt Jeshua: 'Ik en de Vader zijn een. 'Als we niet verder kijken dan dit 'aan elkaar gelijk zijn', dan eindigen we met twee Goden, God de Vader en God de Zoon. Het lijkt gecompliceerder dan het in werkelijkheid is. Als de Vader en de Zoon aan elkaar gelijk zijn in kracht, autoriteit en karakter, dan hebben we te maken met twee Goden die naast elkaar bestaan, maar als een van hen onder de ander staat en van die ander zijn kracht, autoriteit en karakter ontvangt, dan hebben we maar ťťn God. En hier vinden we de juiste betekenis van Johannes 17:3: 'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jeshua de Messias.'

Tijdens zijn hele dienst op aarde heeft Jeshua gezegd, dat alles wat Hij zegt of doet niet uit eigen autoriteit gebeurt, maar vanuit de autoriteit van de Vader. Als voorbeeld Johannes 14:24 en 28: 'en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.' En: 'Want de Vader is meer dan Ik.' Met andere woorden, er bestaat een volkomen gelijkheid tussen Vader en Zoon, maar er bestaat ook een hierarchie. Voor de moderne westerse christen is dit heel moeilijk te begrijpen, omdat hij getraind is volgens de Griekse rede en niet volgens het joodse denken. De Griekse logica zegt: Als A=B en B=C dan is het gevolg A=C. God is echter veel te groot en veel te complex om Hem te vangen in een algebraÔsch rekensommetje.

Dit artikel is een excerpt uit het boek 'God, IsraŽl en de Kerk' van Joseph Shulam. In dit belangrijke boek gaat het over elementaire vragen, als: Wie of wat is Gods volk? Is IsraŽl nog steeds het uitverkoren volk of is de kerk in haar plaats gekomen? Hoe staat het monotheÔsme tegenover de drie-eenheid? Wat zei Jezus over de Geschreven Wet en de Overlevering? Wat zijn bijbelse antwoorden op vragen over uitverkiezing, leven uit geloof en goede werken? Wat is het belang van Jeruzalem? In dit alles gaat het om de onverbrekelijke relatie tussen God, IsraŽl en de kerk. Bijzonder aanbevolen voor iedereen die de plaats van de kerk ten opzicht van IsraŽl wil onderzoeken.


www.vergadering.nu