www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Drie grote joodse feesten
Pesach, Shavoeot, Soekot in relatie tot Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest
ds. W. Silfhout
De Banier, Apeldoorn
€ 14,95
101 pag.
ISBN: 9789402907292
ISBN: 9789087181703 (E-book)
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten. Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom het Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling kreeg. Steeds weer wijst de auteur heen naar Christus. In Hem kregen alle ceremoniële wetten hun vervulling. Bestudering van de feesten kan daarom een middel zijn om de ware kennis van Christus als de Middelaar te krijgen of te verdiepen.


2. Israelaktueel - september 2019 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Drie grote Joodse feesten

Recensie door Johanna van Davelaar

Drie grote Joodse feesten is geschreven door dominee Silfhout. Ds. Silfhout is lid van het deputaatschap voor Israel van de Gereformeerde Gemeenten en schreef eerder het boek De Joodse wereld. Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken? 

In Drie grote Joodse feesten gaat ds. Silfhout in op de vraag wat christenen van de Joodse feesten Pesach, Sjawoe'ot en Soekot kunnen leren en wat de verbinding is tussen deze feesten en Pasen en Pinksteren. Per feest omschrijft ds. Silfhout hoe het is ontstaan, welke invulling de Joden er vroeger aan gaven, hoe ze het nu vieren en welke betekenis het feest heeft voor christenen.

Het boek is erg interessant voor mensen die meer willen weten over de invulling van de Joodse feesten en welke symbolen en verhalen daarin een rol spelen. Een interessante vraag die in het boek aan bod komt, is waarom het Loofhuttenfeest door (de meeste) christenen niet gevierd wordt en hoe daar tegenaan gekeken kan worden. 
 


1. - april 2019 - www.uitdaging.nl 

De drie Opgangsfeesten gereformeerd onderzocht


Recensie door Marco van Putten

In de Bijbel hebben drie feesten een centrale plaats: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Maar hedendaags Jodendom en christenheid hebben elk hun eigen tradities en gebruiken ervoor bepaald. In het boekje ‘Drie grote Joodse feesten’ laat ds. Silfhout de verschillen en overeenkomsten ertussen zien met de Bijbel als basis. Hoe heeft hij dat gedaan?

Boekanalyse
Emeritus dominee Silfhout (Gereformeerde Gemeente) behandelt de drie Opgangsfeesten uit de Bijbel elk in een eigen deel. Hij besteedt de meeste aandacht aan het Paasfeest (deel 1 met zes hoofdstukken). De minste aandacht gaat uit naar Pinksterfeest (deel 2 met vier hoofdstukken). In het laatste deel (zeven hoofdstukken) gaat hij, naast de beschrijving, specifiek in op de vraag waarom het Loofhuttenfeest (Soekot) niet gevierd wordt door de ‘kerk’. Het boekje sluit af met drie bijlagen (het Joodse jaar, begrippenlijst en een register van Bijbelteksten) en een korte lijst geraadpleegde literatuur.

Populair onderwerp
Tegenwoordig is er, door de aandacht voor het volk Israël, hernieuwde interesse voor hun godsdienstige feesten. Dat is opmerkelijk, want feesten staan niet op de voorgrond in de Bijbel (Pred 7:2). Die aandacht past wel bij een welvarende, decadente samenleving. Door die hernieuwde aandacht is de nadruk komen te liggen bij de ‘Bijbelse feesten’ (waarmee meestal bedoeld wordt: de Joodse feesten). Onbedoeld legt Silfhout zijn vinger bij het onderscheid tussen de godsdienstige feesten die door God in de Bijbel bevolen werden en hoe de wereldgodsdiensten Judaďsme en christenheid het zijn gaan vieren. Hij stelt dat christenen zeker veel kunnen leren van de manier waarop de Joodse traditie de feesten uitlegt en Joden het beleven. Christelijke traditie zou daarmee in directe relatie staan. Silfhout werkt uit wat die relatie dan is. Maar bij elk feest laat hij eerst zien hoe ze oorspronkelijk zijn ontstaan (de letterlijke Bijbelse feesten).

Vervuld
Silfhout komt geregeld ook met een zachte waarschuwing. Al de feesten zouden door de Here Jezus zijn vervuld. Christenen uit de heidenen zouden zich daarom verre moeten houden van Judaďsme. Ze zouden er wel respect voor moeten hebben [MvP: Twee-wegentheorie?]. Hij stelt dat de kerkelijke invulling van de feesten Pasen en Pinksteren maar deels inhaken op de Bijbel. Zijn verklaring is dat de christelijke feesten ook alleen die (gedeeltelijke) vervulling kunnen tonen die werkelijkheid is geworden. De volle vervulling zal met de wederkomst van de Here Jezus gerealiseerd worden. De Heiland bepaalt dus de invulling. Toch zijn er verbanden met de hedendaagse Joodse invulling.

Evaluatie
Silfhout is erin geslaagd om in een dun boekje toch redelijk diep de drie vormen (Bijbels, (Messiasbelijdend) Joods en christelijk) van de Opgangsfeesten te beschrijven. Het is een mooie aanvulling bij zijn eerdere boekje ‘De Joodse wereld’ (2016). Ook gerecenseerd bij Uitdaging. Jammer is dat hij uiteindelijk toch vasthoudt aan de kerkelijke theologie en invulling (traditiegetrouw), ondanks weet te hebben van de inconsequenties en de onjuistheden. Helaas ontbreekt een zakenregister. Dit boekje is zeker een aanrader.

www.vergadering.nu