www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Coachen in de kerk
Stimulerend leidinggeven in Gods gemeente
Bennie Sloetjes
Uitg. Voorhoeve, Kampen 2008
224 blz. € 16,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bijbels leiderschap is het beste voor de ander zoeken en het beste uit de ander halen.
Het geheel andere boek over coachen
Leiderschapslessen voor leiders en andere gemeenteleden
Toepasbaar in elke kerk of gemeente
Coachend leidinggeven in kerk of gemeente gaat niet om methoden en structuren, maar om het geestelijk proces waarin ‘de mens Gods’ zichtbaar wordt. In Coachen in de kerk laat Sloetjes op zijn nuchtere en betrokken manier zien hoe voorbeelden uit de Bijbel ons leren om in de praktijk van onze kerk of gemeente het beste uit de ander te halen.
Met een voorwoord van Richard Klomp van PurposeDriven Nederland


5. Muurkrant - 31 december 2008 -  http://muurkrant.org...

Coachen in de kerk

Recensie door Muurkrant

‘Bijbels leiderschap is het beste voor de ander zoeken en het beste uit de ander halen.’ Met deze zin opent de achterkant van de omslag van Coachen in de kerk van Bennie Sloetjes, en treffender had de boodschap van dit werk niet omschreven kunnen worden. In Coachen in de kerk gáát het – behalve over God – om de ander, en om de manier waarop die ander, binnen het geheel van de gemeente, tot zijn doel kan komen.
Wat de auteur wil is een lans breken voor kundig en eigentijds leiderschap. Stap voor stap legt Sloetjes uit waarom gemeenteleiders vandaag effectiever leidinggeven wanneer ze coachend leidinggeven. Hij wijst daarbij op zes kenmerken van deze tijd, en toont met praktische voorbeelden aan waarom verschillende leiderschapsstijlen die enkele decennia geleden nog goed werkten, tegenwoordig het gewenste effect niet meer hebben. De tijd is veranderd, de mensen zijn veranderd, de gemeenteleden zijn veranderd. Dit vraagt volgens de auteur om een leiderschapsstijl die bij de gemeenteleden past.

Na de noodzaak voor deze nieuwe vorm van leiderschap te hebben aangetoond laat Sloetjes zien hoe de coachende leider te werk gaat. Hij benoemt eerst een aantal algemene eigenschappen: een coach houdt van God en mensen, kan goed te communiceren, is in staat stabiele relaties op te bouwen, werkt ordelijk en is visiegericht. Vervolgens beschrijft de auteur een aantal kernvaardigheden: de coachende leider kan begeleiden en motiveren en kent verschillende manieren om mensen te stimuleren. Hij sluit het bewuste hoofdstuk af door uitgebreid in te gaan op de belangrijkste vaardigheid van een coach: feedback geven. Coachend leiderschap vraagt in Sloetjes’ beleving in het begin enige discipline, maar levert volgens hem later altijd tijdwinst op. Een voordeel dat veel gemeenteleiders beslist zal aanspreken.

In hoofdstuk 5 behandelt de auteur de kern van coaching: doelen stellen, strategieën uitzetten en het gemeentelid in zijn of haar bediening plaatsen, met als voortgaande begeleiding het voeren van voortgangsgesprekken en het geven van trainingen. Deze stimulerende manier van werken beschrijft de auteur eerst vanuit het perspectief van de coach, maar vervolgens ook vanuit het perspectief van het gemeentelid. Want hoe beleeft die eigenlijk deze manier van leidinggeven? Als een loden last? Sloetjes antwoordt: voor het gemeentelid is het vinden van Gods doel met zijn leven niet minder dan een feest!

Na vervolgens een hoofdstuk aan geestelijk mentorschap te hebben gewijd besluit de auteur het boek met de hoofdstuktitel: Wat God wil. Daarin pleit hij vurig voor een naar buiten gerichte kerk waar ook niet-gelovigen God vinden zodat ook hun talenten ontdekt en in Gods koninkrijk gebruikt kunnen worden. De verschillende lijnen van eigentijds leiderschap, dienend leiderschap en Bijbels leiderschap brengt hij hiermee op verrassende wijze bij elkaar. De auteur belicht leidinggeven vanuit gegevens die we in de Bijbel vinden en laat deze naadloos aansluiten op de cultuur waarin we anno 2009 leven. Een uitdaging waarbij hij graag kijkt naar de grote hoeveelheid kansen die er liggen.

Algemene conclusie: Een warm boek, geschreven vanuit het verlangen om anderen te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren om alle door God gegeven talenten voor Hem in te zetten en voor Hem te gebruiken. Dit alles met het doel dat de kerk van God, mét al haar leden afzonderlijk, tot volle groei en bloei komt.
Elk hoofdstuk van het werk eindigt met een originele, op het onderwerp toegesneden hoofdstuk uit de brieven aan Timoteüs, met daaropvolgend een tiental verwerkings- en gespreksvragen. Deze vragen zijn uitstekend geschikt zowel voor persoonlijk als voor groepsgebruik, en helpen om het inzicht in het coachen te vergroten.
Het boek bevat veel praktische voorbeelden, voortkomend uit ervaringen van zowel de auteur als van voorgangers uit andere gemeenten. Een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur over gemeenteopbouw. 
Een must voor elke team- en kerkleider!

 


4. CV Koers - juni 2008

Coachen in de kerk

Recensie door Henk Jan Kamsteeg

Een van de doelen van kerk zijn is, zo mogen wij aannemen, gemeenteleden te laten groeien in hun dagelijks leven als christen. Belangrijk middel hiertoe is de zondagse prediking. Prachtig, maar het is niet genoeg. Kerkleden hebben naast goede prediking ook persoonlijke coaching nodig. Daarom pleit Bennie Sloetjes in zijn nieuwste boek Coachen in de kerk voor coachende leiders die hun mensen helpen hun gaven te ontdekken en te ontplooien.

Voordat Sloetjes ingaat op wat coaching in de dagelijkse kerkelijke praktijk inhoudt, neemt hij uitvoerig de tijd het waarom van coaching uit te leggen. Terecht wijst hij hierbij op de overbekende maar blijkbaar veel te weinig toegepaste bijbelgedeelten waarin Jezus spreekt over het ontwikkelen van onze gaven. Om deze teksten te kunnen toepassen, lijkt de rol van coaches onontbeerlijk.

Sloetjes legt het verschil uit tussen controleurs, troubleshooters en coaches. De eerste groep probeert alles wat er binnen de kerkelijke gemeente gebeurt te controleren. De tweede groep houdt zich voornamelijk bezig met het oplossen van problemen. De coachende leider is op zijn beurt vooral gericht op doelen: zowel op de doelen van de gemeente als op de persoonlijke doelen van haar leden. En dit laatste is volgens de enthousiaste auteur het mooiste dat er is:" Het vormt het hart van mijn leiderschapsarbeid!"

Sloetjes, consultant en vaste recensent van het kwartaalblad Leadership, toont zich een belezen auteur. Voor zijn boek heeft hij zich met name laten inspireren door enkele Amerikaanse auteurs op het gebied van leiderschap. Zo passeren Rick Warren, Ken Blanchard en John C. Maxwell met enige regelmaat de revue. Hij vat de kern van zijn boodschap krachtig samen met een citaat van laatstgenoemde: "Zij die nooit tijd uittrekken om mensen te ontwikkelen, worden gedwongen om tijd uit te trekken voor hun problemen."

Een duidelijke oproep dus. Maar een die niet gemakkelijk navolging vindt, zo beseft Sloetjes ook zelf. Coachend leidinggeven vraagt volgens hem om een ijzeren discipline. En deze discipline kan de leider alleen halen “uit liefde voor God en uit liefde voor mensen die van God allemaal verschillende mogelijkheden hebben gekregen om Hem te dienen. Dat potentieel wil hij (de coachende leider, red.) aanspreken en een vruchtbare plek geven binnen de gemeente. Dat verlangen maakt hem tot een echte leider.”


3. RKnieuws.net - 9 juni 2008

Coachen in de kerk

Recensie door Theo Borgermans

KAMPEN (RKnieuws.net) - Bennie Sloetjes, medewerker van het leiderschapsmagazine Leadership, heeft een boek geschreven over coachen in de kerk. Het grote voordeel van dit boek is dat het toepasbaar is in elke kerk of gemeente.
Een groot voordeel van dit boek is ook dat het geschreven is vanuit de praktijk. Sloetjes is geen typische studeerkamergeleerde. Hij heeft het hart en de ervaring van een eigentijds coachende leider: dat maakt dat zijn lessen en adviezen de authenticiteit bezitten die nodig zijn om werkelijk te overtuigen.

Bij coachend leidinggeven in kerk of gemeente gaat het niet om methoden of structuren, maar om het geestelijk proces waarin de ’mens Gods’ zichtbaar wordt. In ’Coachen in de kerk’ laat Sloetjes op zijn nuchtere en betrokken manier zien hoe voorbeelden uit de Bijbel ons leren om in de praktijk van onze kerk of gemeente het beste uit de ander te halen. We leren van de manier waarop Paulus zijn vriend Timoteüs stimuleerde om zijn werk - Gods werk - te doen.
Coaching is één van de belangrijkste onderdelen van zowel bijbels als eigentijds leiderschap, stelt Sloetjes. Eigentijds kerk of gemeente zijn is volgens de auteur niet meer denkbaar zonder overtuigend leiderschap want zonder een duidelijke en overtuigde vorm van leiderschap moet het vroeg of laat wel mis gaan en moet het wel uitlopen op een chaos of wegkwijnen. Leidinggeven vanuit de losse pols werkt niet meer. (tb)

2. Nederlands Dagblad - 6 juni 2008 - www.nd.nl

Coachen in de kerk

Recensie door Roel Sikkema

Tijden veranderen en daarmee ook de manier waarop leiding moet worden gegeven aan een kerkelijke gemeente. Die stelling verduidelijkt Bennie Sloetjes, evangelisch voorganger en medewerker aan een leiderschapsmagazine, met overtuigende voorbeelden.

Hij onderscheidt drie stijlen van leiderschap: controlerend, als troubleshooter, en als coach. In het verleden heeft die controlerende stijl, waarin een oudsten of kerkenraad alle touwtjes vast in handen had, goed gefunctioneerd. In onze tijd, nu mensen zoveel mondiger zijn en ook veel meer onderwijs hebben genoten dan vroeger, gaat dat niet meer. 

Sloetjes kiest, met een beroep op de brieven van Paulus aan Timoteüs, waarvan hij een vlotte vertaling geeft, voor coachend leiderschap: kerkelijke leiders moeten hun gemeenteleden stimuleren, activeren, “toerusten tot onderling dienstbetoon”. Het is op zich geen nieuw geluid, maar Sloetjes geeft in dit boek tal van belangrijke tips om een goede coach te zijn. De voorbeelden zijn meestal vanuit de evangelische kerkelijke wereld afkomstig, maar de onderliggende principes zijn ook voor andersoortige gemeenten van belang. Een waardevol boek voor hedendaagse kerkenraadsleden.


1. Leadership - juni-aug 2008

Coachen in de kerk

Het zal voor veel kerkelijk leidinggevenden nog een ver-van-bedshow zijn. Maar de oproep die Bennie Sloetjes (vaste recensent van Leadership) in zijn boek Coachen in de kerk doet, is absoluut de moeite van het overdenken waard. Om te kunnen groeien als christen, hebben gemeenteleden meer nodig dan het wekelijkse bijbelse onderwijs. Om onze gaven en talenten te kunnen ontdekken en ontplooien hebben wij coaches nodig. Een rol die leiders uit de kerk op zich zullen moeten nemen.

Voordat Sloetjes ingaat op wat coaching in de dagelijkse praktijk inhoudt, neemt hij uitvoerig de tijd het waarom van coaching uit te leggen. Terecht wijst hij hierbij op de overbekende – maar blijkbaar veel te weinig toegepaste – bijbelgedeelten waarin Jezus spreekt over het ontwikkelen van onze gaven. Om deze teksten te kunnen toepassen, lijkt de rol van coaches onontbeerlijk.

Sloetjes legt het verschil uit tussen controleurs, troubleshooters en coaches. De eerste groep probeert alles wat er binnen de kerkelijke gemeente gebeurt te controleren. De tweede groep houdt zich voornamelijk bezig met het oplossen van problemen. De coachende leider is op zijn beurt vooral gericht op doelen. En wel zowel op de doelen van de gemeente als op de doelen van haar leden. En dit laatste is volgens de enthousiaste auteur het mooiste wat er is: “Het vormt het hart van mijn leiderschapsarbeid!”

Sloetjes toont zich een belezen auteur. Voor zijn boek heeft hij zich met name laten inspireren door enkele Amerikaanse auteurs op het gebied leiderschap. Zo passeren Rick Warren, Ken Blanchard en John C. Maxwell met enige regelmaat de revue. Een citaat van laatstgenoemde is zeker het overnemen waard: “Zij die nooit tijd uitrekken om mensen te ontwikkelen, worden gedwongen om tijd uit te trekken voor hun problemen.”

Een krachtige oproep dus. Maar één die niet gemakkelijk navolging vindt, zo beseft ook Sloetjes zelf. Coachend leidinggeven vraagt volgens hem om een ijzeren discipline. En deze discipline kan alleen gehaald worden “uit liefde voor God en uit liefde voor mensen die van God allemaal verschillende mogelijkheden hebben gekregen om Hem te dienen. Dat potentieel wil Hij aanspreken en een vruchtbare plek geven binnen de gemeente. Dat verlangen maakt hem tot een echte leider.”
  

www.vergadering.nu