www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zoekt mijn aangezicht
Charles Spurgeon:
Uitgeverij Boekhout, Tholen
122 pag.
€ 7,50
ISBN 9789075957457
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Als geen ander was de begaafde predikant Spurgeon in staat om praktische lessen uit een Bijbelgedeelte te halen en die op zijn hoorders over te dragen. Die eigenschap komt ook naar voren in de preken die zijn opgenomen in 'Zoekt Mijn aangezicht'. Ze staan vol aansprekende voorbeelden, bevatten vele waardevolle inzichten over gebed en sporen er op een gloedvolle manier toe aan daadwerkelijk een biddend leven te leiden. 


1. Uitdaging - 1 september 2006

'Wie in Gods leerstoel is zoekt geen strijd'

Boekrecensie door Johan Th. Bos

In het jaar dat in de Nederlandse kerkgeschiedenis bekend staat als dat van de Afscheiding onder aanvoering van ds. Hendrik de Cock te Ulrum, 1834, werd in Engeland Charles Haddon Spurgeon geboren, de latere legendarische prediker. Dat zijn preken nog niets aan actualiteit hebben verloren, blijkt ook weer uit de zeven ervan die zijn gebundeld onder de titel ‘Zoekt mijn aangezicht’.

‘Zoekt mijn aangezicht’ is deel 28 van een door Boekhout in Tholen uitgegeven serie, waarin elk kwartaal een dergelijke verzameling diepe geestelijke lessen van Spurgeon verschijnt.
Gebed is de rode draad in deze aflevering. De hoofdstukken tijdens kerkdiensten gestenografeerde preken gaan ondermeer over het gebed van Jabez, van de 'jonge man' en 'de leerling', gebeden van de Here Jezus, het hogepriesterlijk gebed, de zesde bede uit het Onze Vader en Mozes' voorspraak in Exodus 32.
In deze tijd van meer praise dan prediking in erediensten, zouden velen zich misschien onder Spurgeons gehoor ten onrechte al gauw vervelen wegens de lengte en vermeende langdradigheid van zijn indringende toespraken. Maar wie eenmaal geboeid is geraakt door het schriftuurlijke gehalte en het kleurrijke taalgebruik, zal ook van deze bundel genieten en er door worden gezegend. De geestelijke erfenis van Spurgeon schijnt nogal eens ingang te vinden in de zwaarste gereformeerde denominaties, waar men soms zijn preken zelfs nog leest in diensten. Nogal verbazingwekkend, want het evangelisatorische kaliber ervan zou Billy Graham niet misstaan. Hij zou als predikant waarschijnlijk in die kringen niet aan de bak zijn gekomen, wegens een te ruim geďnterpreteerd aanbod van genade. "Nader de Heere niet met het feit dat je als kind gedoopt bent. Kom niet voor Zijn aangezicht om te pleiten op het verbond van je moeder", adviseerde hij. En: "De genadetroon is vrij toegankelijk."

Zelf kwam hij op 15 jarige leeftijd tot geloof door de prediking van een ongeletterde handwerksman, die zei: "Je hoeft niet anders te doen dan te zien en te leven.” Spurgeon zei zelf later: "Meteen zag ik de weg van het heil en ik was gered. Jezus Christus, de Gekruisigde, stond voor mijn in verrukking gebrachte ogen. Ik zag op Hem en leefde.”

Hij liet zich dopen en was drie jaar later baptistenpredikant in een klein dorp. Later in Londen trok hij tienduizenden mensen. In vrijwel elke dienst riep hij mensen op een keuze voor Christus te maken ('doe het nu!') en hij had, zo blijkt ook uit dit boek, niets op met de leer van uitverkiezing. "Vermoei uw geest niet met denken over de uitverkiezing", waarschuwt hij degenen die hun vertrouwen op Christus stellen. "Wie gelooft is uitverkoren. Wie nu aan Christus is toegewijd, is Christus geschonken voor de grondlegging der wereld." En: "Wat heeft de mens te vrezen, voor wie Jezus stierf? Moet hij zichzelf verontrusten als Christus in zijn plaats voor de eeuwige troon staat en daar voor hem pleit?"

Elders is de constatering te vinden dat sommige christenen nauwelijks bidden tot de genadige God in deze Evangeliebedeling, waarin Hij zo vol goedheid en lankmoedigheid is'. Spurgeon predikte voluit het Evangelie van behoudenis door uitsluitend genade. "Sommigen verkondigen een genade die afhankelijk is van menselijke inspanningen, menselijke goedheid of verdienste, maar geen enkele ziel heeft via dit bedrog blijvende genade gevonden. Genade door enkel ceremoniën, genade door uitwendige inzettingen, is slechts het bespotten van de menselijke dorst", stelde hij in zijn preek over Het gebed van de jongeman vast.

Behartenswaardige opmerkingen bevat de bundel ook over het streven naar kunstmatige kerkgroei en geestelijke strijd, tegenwoordig 'geestelijke oorlogvoering' genaamd. Wat dat laatste betreft: wie in Gods leerschool is geweest, zoekt rust en geen strijd. "Laat hem verzocht worden en u zult merken hoe standvastig hij is, maar hij vraagt niet om de strijd, wat volgens mij maar weinig soldaten doen die weten wat vechten betekent. Ongetwijfeld zijn het alleen zij die nooit de kruitdamp geroken hebben of stapels lijken gezien, die zo verlangen naar het strijdgewoel, maar een ervaren soldaat geniet meer van vredestijd." www.boekhout.nl 

www.vergadering.nu