www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIE


Diep onder de indruk van Jezus
Tim Stafford
Medema
328 pagina's
ISBN 9789063535049
Prijs: Ä 18,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
ĎJezus is zo bekend dat het bedrieglijk is. Iedereen weet (of denkt te weten) wie Hij is, met als gevolg dat we nooit echt naar Hem kijken. Als we dat wel gaan doen, staan we versteld van wat we zien. Als we genoegen nemen met een oppervlakkige kennismaking met Jezus en ons niet verdiepen in wie Hij was en wat Hij beoogde, dan zullen we een oppervlakkig evangelie verkondigen.
toon volledige tekst

Deze Ďbroekzakí-Jezus leidt in het extreme geval tot een evangelie waarin het Ďikí centraal staat Ė mijn persoonlijke groei, mijn geestelijke ervaringen met Jezus als vriend. Zo krijgt onze aanbidding iets oppervlakkigs, omdat de grootsheid van Jezusí karakter en bediening daarin ontbreekt.
Het is echter de bedoeling dat wij de Jezus van de Bijbel leren begrijpen. Ongetwijfeld is dat de reden waarom de eerste christenen de details over zijn leven met zoveel zorg hebben vastgelegd: opdat wij Hem zouden kennen en volgen Ė en aanbidden.í


2. CV-Koers Ė juli/augustus 2007

Diep onder de indruk van Jezus

Recensie door Willem Henri den Hartog

Tim Stafford is een vaste medewerker van het Amerikaanse opinieblad Christianity Today. Hij is onder andere bekend van The Student Bible. Dat hij een schrijverstalent heeft, blijkt duidelijk uit de Nederlandse vertaling van Surprised by Jesus. De auteur bedankt in zijn voorwoord de begenadigde auteur Philip Yancey. Wie de boeken van Yancey waardeert, zal ook aan het boek van Stafford zijn hart ophalen.

De postmoderne christen claimt Jezus als een vriend, een vriend Ďdie me helpt bij mijn persoonlijke groei en mijn geestelijke ervaringení. De vraag is of dit godsbeeld spoort met de bijbelse gegevens. Op grond van de Schrift probeert Stafford te reconstrueren wie Jezus nu werkelijk was. Een nauwkeurige lezing van de EvangeliŽn is daarbij op zijn plaats. De auteur plaatst Jezus in de culturele en historische context van de eerste eeuw. Door deze bril kijkt Stafford naar Jezus' doop, prediking, gebedsleven, zijn beproevingen en waarschuwingen.

De auteur legt de bijbelse setting uit en voorziet die van hedendaagse toepassingen. Zo laat hij zien dat wij mensen leven met een eeuwigheidsbestemming. Daaraan is ook een oordeel gekoppeld, het oordeel dat integraal deel uitmaakte van Jezus' boodschap. De doem van het oordeel vraagt daarom van de mens welke houding hij ten opzichte van Jezus heeft.

Ook over wonderen en genezingen schrijft de auteur eerlijk en uitgebalanceerd. Hoewel hij in zijn eigen omgeving geen wonder meemaakte, houdt hij ons voor dat de kerk daar groeit waar genezingen voorkomen (de Derde Wereld)! Daarnaast biedt Stafford pastorale handreikingen voor als het wonder uitblijft.

Stafford heeft de kerk in het Westen een dienst bewezen door Jezus vanuit zijn oorsprong naar voren te brengen. Die wereld van Jezus blijkt volgens Stafford veelal haaks te staan op het westerse consumptiechristendom. Een boek dat veel stof tot nadenken geeft.


1. Uitdagng - 1 juni 2007

`Mensen vertellen altijd over de vriendelijke Jezus'

"Jezus is bedrieglijk bekend. We denken te weten wie Hij is, maar ons gevoel bepaalt voor een groot deel ons beeld van Hem." Dit stelt Tim Stafford in zijn boek Diep onder de indruk van Jezus. waarin hij een compleet en Bijbels beeld van Jezus wil schetsen.

Recensie door Inga Grievink

Stafford neemt de lezer in zijn boek mee op een zoektocht naar de bedoeling en betekenis achter Jezus' bediening. Waarom liet hij zich dopen? Wat leren we van de beproeving in de woestijn? Van begin tot het eind van Jezus' leven legt hij de historische setting van het verhaal uit en laat zien hoe Jezus midden in de Joodse traditie stond.


Dit vindt hij nodig omdat hij vindt dat mensen vaak een beperkt beeld van Jezus hebben. Volgens hem kennen wij Jezus uit de brieven van Paulus als Degene die stierf voor onze zonden. We weten van Zijn geboorte en sterven, maar van de tijd die Hij op aarde was, weten we maar weinig af en bepaalt ons gevoel vaak het beeld dat wij van Hem hebben. "Mensen vertellen altijd over de vriendelijke Jezus, die liefde uitstraalt als een lamp en in wiens ogen grenzeloze bewogenheid ligt. Omdat Jezus een onderdeel van onze cultuur is denken wij Hem te kennen." Toen Stafford zelf begon met het lezen van de evangeliŽn leerde Hij een hele andere Jezus kennen. "Iemand die vreemde dingen zei en deed, niet zachtzinnig omging met mensen als FarizeeŽrs en hoge eisen aan zijn volgelingen stelde."

Een thema dat keer op keer terugkomt in het boek is de individualistische houding van de moderne christenen. leder heeft zijn zonden en eigen problemen. Stafford zegt dat Jezus een hele andere houding had tegenover zonde en schuld. Zonde was in Zijn tijd veel meer een collectief probleem. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Jezus zich liet dopen. Daarmee identificeerde Hij zich met de zonden van het volk, want zelf had hij geen zonde begaan. Dat is helemaal in de lijn van de denkwijze van het Joodse volk, aangezien de Tenach veel nationale zonden bevat. "Natuurlijk waren er individuele mensen bij deze zonden betrokken, maar de nationale impact maakt dat deze zonden in de schijnwerpers stonden. IsraŽl zondigde. Strikt genomen was zelfs Davids breed uitgemeten avontuur met Batseba niet een persoonlijk vergrijp. David, de koning, stond voor het hele land."

Volgens de auteur is het met de kerk net zo gesteld. Ook in de kerk is een hoog echtscheidingspercentage, zijn we verslaafd aan het amusementsaanbod en geven maar marginaal steun aan de armen. "Houdt dit in dat ik me verbonden moet voelen met iedere onbetrouwbare televisiedominee? Met boosaardige fundamentalisten? Met dwaze vrijzinnigen (..)? Ja, ja en nog eens ja. Als deze mensen Christus' naam dragen, dan dragen ze mijn naam. Ik hoor bij hen en zij bij mij."

Stafford stelt ons de vraag in hoeverre wij ons willen identificeren met zonden van de kerk. "Jezus oefende absoluut kritiek uit op zijn mede-Joden. De woorden die Hij tot de FarizeeŽn richtte, hadden een scherp en snijdend karakter. Hij weende over Jeruzalem. Hij bestrafte Zijn discipelen. Maar nooit nam Hij afstand van IsraŽl. (..) Hij hield van IsraŽl. Hij zou sterven voor IsraŽl. ]k stel mijzelf de indringende vraag of ik zou sterven voor de kerk - voor de kerk die ik ken, met al haar fouten en gebreken."

Dit alles is maar een gedeelte van wwat Stafford allemaal in zijn boek bespreekt. De vraag 'wat deed Jezus en hoe kunnen wij in Zijn voetsporen treden', komt bij bijna eik onderdeel weer terug. Jezus genas - hoe kunnen wij volgen? Jezus bad - hoe kunnen wij volgen? Daarbij blijft de schrijver het aspect van de kerk benadrukken. Bij het 'onze vader' laat hij zien dat dit geen gebed is dat alleen maar op jezelf gericht is. Het is een gebed in het meervoud. 'Vergeef ons onze schulden'. Wij maken er volgens hem vaak van 'vergeef mij mijn schulden'. "Wij zijn zo individualistisch ingesteld, dat we het koninkrijk van Jezus ongemerkt inruilen voor onze persoonlijke zoektocht." Kortom, een boek dat stemt tot nadenken over je eigen houding ten opzichte van Jezus en de kerk.

www.vergadering.nu