www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Iedereen een mentor
Persoonlijke relaties om beter te functioneren
P. Stanley
Navigator Boeken
ISBN 9789076596723
206 blz.
prijs € 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Niemand beschikt over de mogelijkheden om uit te blinken op alle gebieden in het leven. Onze zwakheden, blinde vlekken, beperkte vermogens en gebrek aan ervaring wijzen allemaal in één richting: onderlinge afhankelijkheid. Daarom zijn relaties met anderen onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling.

Wanneer u gebruik maakt van de wijsheid en ervaring van anderen die u voorgegaan zijn, kan dat u een voorsprong van jaren opleveren ten opzichte van waar u op eigen kracht geweest zou zijn. Bovendien wordt u door wat u ontdekt niet alleen in staat gesteld uw eigen mogelijkheden te vergroten, maar kunt u op uw beurt ook anderen helpen.

Waarom geven we niet meer prioriteit aan de ontwikkeling van dergelijke essentiële relaties die ons nieuwe mogelijkheden kunnen geven? De belangrijkste reden dat we hier weinig mee doen, is volgens Stanley en Clinton dat we gewoon niet weten wat mentoraat inhoudt - een probleem dat gemakkelijk te verhelpen is.

Dit boek is het resultaat van meer dan veertig jaar ervaring, en van onderzoek naar het leven van meer dan 600 leiders in heden en verleden. Iedereen een mentor laat u zien:
- hoe u de juiste mentoren kunt vinden, zelfs als er niemand beschikbaar lijkt te zijn;
- hoe de drie drijvende krachten van succesvol mentoraat waarborgen dat mentoraatrelaties de moeite waard zijn;
- hoe een evenwichtig geheel van mentoraatrelaties eruit ziet en hoe u de vijf meest voorkomende fouten kunt vermijden.
Ook geeft dit boek veel voorbeelden en ideeën over hoe mentoraat op dit moment voor u kan werken, in welke levensfase u zich ook bevindt.


2. Archippus Boeken - 2010 -  www.archippus.nl

Iedereen een mentor

Boekrecensie door Paulien Vervoorn

In een tijd waarin het individualisme hoogtij viert, komen Paul Stanley en Robert Clinton in hun boek 'Iedereen een mentor. Persoonlijke relaties om beter te functioneren' op voor de waarde van persoonlijke relaties en het belang om ten opzichte van elkaar verantwoording af te leggen. Zij brengen hiervoor een tweetal redenen naar voren.

De eerste reden is dat niemand in staat is om overal in uit te blinken. Dat maakt mensen onderling van elkaar afhankelijk. Zij kunnen elkaar aanvullen en hun eigen ervaringen met elkaar delen.

De tweede reden is dat wanneer mensen gewoon zijn om aan elkaar verantwoording af te leggen, zij worden behoed voor dwaalsporen en beter bestand zijn om verleiding het hoofd te bieden.

De persoonlijke relaties die zich hiermee bezighouden, worden door de auteurs aangeduid met het begrip 'men-toraat'. Dit blijkt een verzamelnaam te zijn voor allerhande contacten waarin men aan de andere sturing geeft. Uiteindelijk worden zeven mentorfuncties onderscheiden die door verschillende personen kunnen worden uitgevoerd. In het boek worden deze functies stuk voor stuk toegelicht en uitgewerkt. Dat maakt het boek tot een soort cursusboek.

Ik denk dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan de vraag hoe wij onze relaties meer diepgang kunnen geven. Daarbij kan het waardevol zijn om een model voor het mentoraat in boekvorm aan te bieden. Voor mij had dit boek echter veel compacter mogen worden opgezet. Vooral de talloze voorbeelden zijn langdradig en hadden gemakkelijk gemist kunnen worden.


1. Bodem - 31 maart 2008

Iedereen een mentor

Boekrecensie door Paulien Vervoorn

Vijftien jaar geleden is dit boek al op de Amerikaanse markt verschenen en in 2003 verscheen het op Nederlandse bodem. Míj heeft het toen enorm aan het denken gezet doordat het een appèl deed op mij als mentor en als mentorant. Het boek heeft me ook nog eens gestimuleerd om co-mentoraat aan te gaan. (Dat is niets meer en niets minder dan een maatje bij wie verantwoording afgelegd wordt!) Reden genoeg om dit Navigatorboek in BODEM te bespreken.

De auteurs formuleren graag duidelijke woorden over mentoraat: ‘Mentoraat wordt ervaren in een persoonlijke relatie waarin de mentor kennis of ervaring (bronnen van wijsheid, informatie, ervaring, vertrouwen, inzicht, relaties, aanzien e.d.) op een geschikt moment en op de juiste manier aan een mentorant overdraagt, zodat het zijn ontwikkeling en mogelijkheden vergemakkelijkt.’
Je (overigens word ‘jij’ het hele boek met ‘u’ aangesproken!) wordt meteen uit de droom geholpen dat je één mentor nodig zou hebben. Er wordt gepleit voor verschillende mentoren voor verschillende gebieden in je leven. De acht hoofdstukken over verschillende vormen van mentoraat maken hierbij veel duidelijk. Mentoraat kan intensief zijn, wanneer de mentor de rol heeft van discipelmaker, geestelijke gids of coach. Het kan echter ook veel meer incidenteel voorkomen wanneer er behoefte is aan een raadgever, leraar of sponsor. Daarnaast spreken de schrijvers van passief mentoraat, waarin een hedendaags voorbeeld of een historisch figuur een mentor zou zijn. Deze vormen vind ik echter wat vergezocht, omdat hierbij nauwelijks of geen sprake is van een persoonlijke relatie.

De woorden ‘aantrekkingskracht, ontvankelijkheid en verantwoordelijkheid’ komen steeds terug. Hoe meer aantrekkingskracht (door visie, vaardigheden, ervaring, waarden, wijsheid, houding, karakter, kennis of invloed) hoe meer wederzijds vertrouwen. Naast een heel aantal samenvattingen staat er ook zeven keer een ‘Ter nadere bestudering’ aan het einde van een hoofdstuk. Je gaat het gelezene hier praktisch verwerken door te reflecteren op eigen voorbeelden en door Bijbelse voorbeelden uit te diepen.

‘Iedereen kan mentor zijn, mits hij iets van God geleerd heeft en dat met anderen wil delen.’ Deze zin klinkt heel bemoedigend. Misschien íéts te optimistisch. In de rest van het boek komen mijns inziens terecht veel meer ‘mitsen’ naar voren, zoals het beheersen van basisvaardigheden als luisteren, adviseren, bemoedigen, e.d.

Op iedere bladzijde lees je hoe kennisoverdracht en verandering optimaal een plaats kunnen krijgen. Suggesties voor de mentor en voor de mentorant zorgen ervoor dat dit boek een handboek en een ‘checkupmiddel’ wordt voor je persoonlijke relaties. De ‘tien geboden van het mentoraat’ geven hier heel praktische handvatten op het gebied van o.a. verwachtingen, regelmaat, transparantie en verantwoordelijkheid. Niet alle geboden vind ik voor iedere relatie even relevant. Belangrijk is echter het doel dat steeds weer doorklinkt: ‘Christus leren kennen en volgen en het ontwikkelen van groeigewoonten’.

In dit boek word je voortdurend tot ideeën aangezet door de vele Bijbelteksten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Dat maakt dat dit een boek wordt voor íédereen! Voor mij en voor (jó)ú!

www.vergadering.nu