www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


2 RECENSIES
 

Evangelie voor IsraŽl onder vuur
Ton Stier
Het Zoeklicht, 2005
54 paginaís, Ä 5,95
ISBN
9789064510885
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

IsraŽl en het Evangelie is voor veel christenen een moeilijke combinatie. Moet IsraŽl het Evangelie gebracht worden, of is er voor hen een andere weg tot behoud? En als IsraŽl het Evangelie nodig heeft, hebben christenen dan het recht om die boodschap te verkondigen? Op maar liefst 13 gangbare 'christelijke' stellingen tegen de evangelieverkondiging onder IsraŽl, geeft de schrijver Bijbelse tegenargumenten.
Het boekje bevat verder:
- getuigenissen van Joodse mensen die hun Messias hebben leren kennen;
- antwoorden op de vraag of Jezus de beloofde Messias is;
- een beknopte handreiking voor degenen die in gesprek met hun Joodse medemens willen getuigen van 'de hoop die in hen is'.

1. Reformatorisch Dagblad - 17 mei 2006 - www.refdag.nl 

Pleidooi voor Evangelieverkondiging aan Jood 
Recensie door Ds. A. Jonker 

Moet aan Joden het Evangelie van de Heere Jezus als de enige weg tot zaligheid verkondigd worden? Ton Stier, auteur van ĒEvangelie voor IsraŽl onder vuurĒ, zegt op grond van veel Bijbelteksten op deze vraag onomwonden ĒjaĒ. 

In kort bestek bestrijdt Ton Stier, in het dagelijks leven directeur van stichting IsraŽl en de Bijbel, opvattingen tegen Evangelieverkondiging in IsraŽl. 

Zo wijst hij af dat de kerk in plaats van IsraŽl zou zijn gekomen (de zogenaamde vervangingstheologie). Ook de tweewegenleer verwerpt hij: ťťn weg tot behoud voor de heidenen via Christus, ťťn weg voor de Joden via de Thora. Stier ziet maar een weg tot zaligheid, namelijk door het geloof in Jezus de Messias. Dit moeten alle mensen en dus ook de Joden weten. Daarom moeten zij naast de Tenach (het Oude Testament) ook het Nieuwe Testament lezen. 

Maar geheel IsraŽl zal toch zalig worden (Romeinen 11:26)? De schrijver legt deze tekst uit als Ąde restĒ van IsraŽl die in de Heere Jezus gelooft. Dit geloof werkt de Heilige Geest en daarbij schakelt God mensen in. Evangelieverkondiging blijft dus zeker opdracht.
Door wie moet het Evangelie verkondigd worden aan Joden die nog niet in de Heere Jezus geloven? Dit kan volgens Stier gebeuren door Messiasbelijdende Joden, die hun volksgenoten en hun aard het beste kennen. Anderzijds worden zij door diezelfde volksgenoten als afvalligen en verraders beschouwd. 

Kunnen christenen uit de heidenen, vanwege het vele antisemitisme onder christenen en vanwege wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, wel het Evangelie in IsraŽl brengen? Er kwam en komt helaas antisemitisme voor onder christenen, maar de Joden moeten weten dat er ook andere christenen zijn. Deze laatste categorie heeft vanuit de Bijbel liefde tot de God van Abraham, Izak en Jakob en tot Zijn volk IsraŽl. Zij willen niets liever dan dat de Joden zullen geloven in Jezus als de Messias. 

Getuigend gesprek 
Vreemd genoeg begint even over de helft van het boek een appendix. Daarin haalt de schrijver Bijbelteksten aan, waaruit blijkt dat Jezus de beloofde Messias is. 

Daarna geeft hij enkele voorbeelden van Joodse gelovigen die hun Messias vonden. Tot slot krijgen we enkele handreikingen voor het voeren van een getuigend gesprek met Joden. Vanuit oprechte liefde moet in biddende afhankelijkheid het Woord van God worden doorgegeven. 

In een klein boekje moet vanzelfsprekend heel veel blijven liggen. Maar datgene wat behandeld wordt, verdient dan wel bredere bespreking. Over de woorden ĄAlzo zal geheel IsraŽl zalig wordenĒ valt meer te schrijven, vooral ook als rijke belofte voor de toekomst. 

De Messiasbelijdende Joden zijn eerstelingen van de grote oogst. Daarbij zouden zij toch wel een belangrijkere rol kunnen hebben in de verkondiging van het Evangelie dan de schrijver stelt. 

Steun 
De waarde van dit gemakkelijk leesbare boekje is dat er in kort bestek veel goede dingen geschreven zijn over het Evangelie voor IsraŽl. De liefde tot Gods volk is tastbaar, en de gedrevenheid om de Joden tot Jezus de Messias te leiden evenzeer. De Bijbelteksten die de schrijver noemt, zouden voor iedere christen bekend moeten zijn. Dan zal er (nog) meer liefde en gebed voor IsraŽl zijn. Dit zal ook leiden tot meer steun voor de Evangelieverkondiging aan de Joden, door christenen uit de volkeren en door Messiasbelijdende Joden.


2. IsraŽl en de Bijbel Ė maart 2006 Ė www.israelendebijbel.nl

Evangelie voor IsraŽl onder vuur
Boekrecensie door Ruben Hadders

Moet IsraŽl het Evangelie gebracht worden? Veel gelovigen vermoeden van wel, maar durven het niet met zekerheid te zeggen. Er zijn immers ook zoveel argument tťgen...

Argumenten tťgen de evangelieverkondiging onder IsraŽl zijn er altijd geweest. Niet geheel onbegrijpelijk, want IsraŽl is Gods oogappel. Satan weet dat en doet zijn uiterste best om te verhinderen dat de kinderen IsraŽls de God van Abraham, Isašk en Jacob ťcht leren kennen. God heeft Zich immers geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus de Messias. Een Jood zal evenals een heiden tot geloof moeten komen in Hem, "want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden" (Rom. 2:11, 12).

Maar gaat God in de toekomst dan niet Zijn eigen weg met IsraŽl als volk? Zeker wel, maar ook die weg loopt via Christus. Hij leerde de joodse discipelen: ďIk ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door MijĒ (Joh. 14:6). Mocht u denken dat joodse mensen niet tot geloof kunnen komen omdat zij verblind zijn, denk dan eens aan de apostel Paulus. Hij was een Jood, uit de stam van Benjamin, maar werd toch ťťn van de grootste evangelisten aller tijden. En denk aan Petrus, die eveneens zijn Heiland predikte onder de Joden. Zou hij dat hebben gedaan als hij wist dat zijn volksgenoten niet tot geloof konden komen?

Veel gelovigen in deze tijd beweren dat wij het recht om IsraŽl het Evangelie te verkondigen hebben verspeeld. Immers, in het verleden zijn vooral christenen schuldig geweest aan de meest vreselijke vormen van antisemitisme. De vraag is echter of dit wel ware christenen zijn geweest. Want welk kind van de Heere zou Joden kunnen haten, terwijl hij zelf zijn leven dankt aan een Joodse Heiland? Het is dan ook geen recht om het Evangelie te mogen verkondigen, maar vooral een plicht. Paulus schrijft: "De nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!" (1 Kor. 9:16).

Ton Stier heeft een uniek boekje geschreven waarin hij, aan de hand van 13 stellingen, de meest genoemde argumenten tťgen de evangelieverkonding onder IsraŽl behandelt. Een bijzonder, maar vooral een belangrijk boekje. Er is op dit terrein veel verwarring en daarom is het boekje onmisbaar voor iedereen die IsraŽl een warm hart toedraagt of voor wie zich verdiept in de verschillende visies op IsraŽl. Het boekje is prettig leesbaar en bevat naast de behandeling van 13 stellingen ook getuigenissen van Joodse mensen die hun Messias hebben gevonden en een beknopte handreiking voor mensen die tegenover joodse mensen willen getuigen.

De brochure bestellen: tel: 0348 565697 email: info@israelendebijbel.nl

www.vergadering.nu