www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Over de maatschappij die komen zal…
Kris Tavernier
Het Zoeklicht
128 blz.
9789064511431

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

We leven in een bijzondere tijd. Het is de tijd vlak voor de laatste gebeurtenissen van de eindtijd. In zo'n maatschappij leven wij. Het is het begin van een maatschappij die nog moet komen. Namelijk de antigoddelijke maatschappij zoals die beschreven staat in Openbaring 13. De maatschappij die er straks aankomt, maar zich nu al aan het vormen is. 

God gunt ons door Zijn Woord reeds vooraf een blik op de maatschappij die er straks aankomt en waarvan de twijg al gevormd is. We willen ons funderen op het eeuwige en betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Maar evenzeer richten we onze ogen, verlicht door het profetische woord, op de tijd waarin wij leven. Want het is zo nodig dat wij onze tijd profetisch verstaan!
Straks gaat het allemaal gebeuren, het is al laat geworden op de klok van de wereldgeschiedenis!~We weten niet heel precies hoe ver - of beter: hoe dichtbij! - we zijn, maar we weten wel dat het straks zover is. 

De auteur, Kris Tavernier, kiest voor een Bijbelse benadering van deze profetische thematiek, zonder daarbij in speculatie te vervallen. Het is een actueel boek voor iedereen die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus. 
Eerder verschenen van dezelfde auteur de boeken Jezus vinden in de Tabernakel (2007) en Van Zondaar tot Zoon (2009).

..


1.   indekerk.be Blog - februari 2014 - indekerk.be...

Over de maatschappij die komen zal…

Boekrecensie door Jaap Vergouwe

Boekjes met een profetische thematiek zoals deze hebben nogal eens de neiging om allerlei speculaties over hoe de toekomst van de maatschappij er zal uitzien te beschrijven.Het zijn dan door schrijvers aangeduide positieve en negatieve beschouwingen op wat zich vandaag afspeelt, die vervolgens met mogelijke scenario’s verder worden uitgewerkt. Zo mogelijk worden deze dan tenslotte Bijbels geduid. Zo ontstaat er dan een al of niet negatief beeld over mensen en de maatschappij van straks. Kris Tavernier heeft gekozen voor een ander benadering: hij wil niet “uit de losse pols” schrijven en kiest er voor om vanuit het Woord te beginnen. Hij duidt de maatschappij die komen zal aan als een maatschappij zoals die beschreven is in het boek Openbaring (hoofdstuk 13 en 17).


Die maatschappij wordt gekenmerkt door een draak, beesten die uit de aarde en de zee opstijgen en een hoer die op een van die beesten zit. In verbinding hiermee wordt ook verwezen naar de wetteloze waar de apostel Paulus over schrijft (2Thess. 2). Ook verbindt hij deze beelden uit de toekomst met de profetische beelden in het Oude Testament. We vinden regelmatig verwijzingen naar o.a. de profeet Daniel.

De schrijver probeert aan de hand van deze beelden uit de Schrift toe te lichten waar het op uit zal draaien. Het is nog niet zo ver, maar het gaat wel die kant uit. Daarbij is bepalend hoe de beelden verklaard worden. Aan het begin van zijn boekje besteedt hij onder het kopje “uitleggen of uitglijden” enige aandacht aan de symbolische taal van het boek Openbaring, en stelt dat deze verklaard dient te worden binnen het geheel van totale profetie. Geen eigen uitleggingen, maar Schrift met Schrift vergelijken zoals Petrus ons voorstelt (2Petr. 1:20,21). Hij zegt: “Het begrijpen van de Schrift gaat niet langs de weg van de fantasie, maar langs de weg van Bijbelstudie” (blz17). Daarom zullen we ook tevergeefs in dit boekje zoeken naar concrete namen van personen of organisaties die de vervulling van deze beelden zouden zijn. Waar er al namen genoemd worden, wijst hij er op dat ze heen wijzen naar, of voorvullingen van het einde zijn. Interessant is zijn uitleg en verbinding van “de wetteloze” van 2Thessalonissenzen 2 met de beesten uit Openbaring 13 (blz. 78,79).

Het boekje is geschreven vanuit een bepaalde visie op de profetieën in de Bijbel en speciaal die van de Openbaring. Of anders gezegd, Kris Tavernier schrijft vanuit de visie dat de gelovigen van nu, de Gemeente van God, onderscheiden moet worden van die van het OT en van die van tijdens de periode als die toekomstige maatschappij is aangebroken. Tevergeefs zult u voor een dergelijk standpunt uitvoerige bewijzen zoeken in dit boekje. Een kritische lezer die op zoek is naar bewijzen voor deze “visie” zal al snel afhaken, omdat hij niet kan volgen waarom bepaalde teksten zo worden uitgelegd. Maar lezers die bekend zijn met dit standpunt en/of deze delen, vinden in dit boekje een degelijk gefundeerde beschrijving van een toekomstige maatschappij die komen zal.

Hoewel de schrijver ervan overtuigd is dat die toekomstige maatschappij niet door de gelovige van vandaag zal worden meegemaakt, geeft hij telkens aan wat het onderwijs en de waarschuwing voor ons vandaag is. Immers, wij leven wel toe naar die maatschappij en ontdekken vandaag al de contouren van die toekomstige maatschappij. Hij eindigt met onze aandacht er op te vestigen dat die maatschappij het laatste is. Hij wijst op de wederkomst van Christus, de overwinning van het Lam en zijn metgezellen, en Zijn rijk dat daarna zal aanbreken. Een maatschappij die komen zal waar Christus heerschappij ten volle zichtbaar is.

Warm aanbevolen ter lezing om een idee te krijgen van een antichristelijke maatschappij die komen zal, maar die haar einde vindt in de regering van de Christus van God die komen zal! Het boekje begint met een toepasselijk gedicht van Ivan Peel uit Nieuwpoort: avond morgen.

www.vergadering.nu