www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Breaking News: Het kenteken of het merkteken
Paul J.M. van Teeffelen
236 pag. 
Uitgever: Stichting Deborah
Paperback
Ä 19.95 
ISBN: 9789057984006
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ter waarschuwing spitst dit boek zich allereerst toe op de achtergronden van het ĎBreaking Newsí. Dat is de snelle ontwikkeling naar de keuze tussen het kenteken en het merkteken. Die tijd is nabij (Openbaring 22:10).
Dat de tijd nabij is kunnen we leren vanuit de tekenen der tijden, die Messias Jezus alsmede profeten en apostelen voorzegd hebben. EEN speciaal teken betreft de huidige onrust en een heimelijk verbond in de Arabische wereld. Het wordt de hoogste tijd om te weten wat de bijbelse profetie hieromtrent openbaart.
We kunnen ons eigen maken in het profetisch Woord van God wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren met IsraŽl en de hele, ook de Arabische, wereld.
Dat gaat naar een zogenaamde invasie vanuit de ruimte, waarbij de tegenstander van God de macht van de mensheid overneemt. Maar die zogenaamde invasie zal opgevolgd worden door de wederkomende Messias Jezus.
Dat die tijd nabij is, kunnen we ook verstaan uit de verwarring, die kerken in de wereld kenmerken. De zogenaamde vervangingstheologie zal Ė naast de evolutietheorie - ertoe leiden dat deze dode en/of lauwe kerken onverschillig blijven zodra IsraŽl wordt aangevallen.
Maar er bestaat op aarde in het laatst der dagen ook een kleine kudde van gelovigen, die de Here zal bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele aarde zal komen. Die kleine kudde zal eveneens IsraŽl gaan omvatten (DaniŽl 12:1). Diepgaand wordt ingegaan op het wonderlijk mysterie van de afzondering in relatie met de 4e nachtwake, waarin de wederkomst van de Here Jezus zal plaatsvinden. Die verborgenheid is nog nimmer uit de doeken gedaan.
Haast u hiervan kennis te nemen. Letterlijk voor iedereen een zaak van leven en dood.
Zo heeft dit boek te maken met zowel de actualiteit als met de nabije toekomst.
Nog kan gekozen worden voor de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6).
Maar voor die keuze resteert weinig tijd. Want alle ontwikkelingen zullen zich met haast voltrekken (Jesaja 60:22; Openbaring 22:7,12,20).


1. XanderNieuws - 11 augustus 2011 - http://xandernieuws.punt.nl

Boek 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken'

Boekrecensie door Xander

De Nederlandse auteur Paul van Teeffelen, wiens vorige werk, 'De UFO misleiding', we op 25 maart bespraken, heeft recent een nieuw boek uitgebracht met de titel 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken', dat verwijst naar het in de Bijbel voorzegde 'teken van het beest' dat volgens de klassieke uitleg zou kunnen bestaan uit een verplichte geÔmplanteerde microchip, zonder welke niemand nog zal kunnen kopen of verkopen. De benodigde technologie hiervoor bestaat al vele jaren en wacht slechts op het juiste moment om te worden ingevoerd. Overigens krijgen ook de christenen volgens van Teeffelen een speciaal kenteken waarmee God hen 'markeert' als Zijn eigendom.

'En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is 666.' (Openbaring 13:16-18)

Zelfs voor mensen die nog nooit een letter in de Bijbel hebben gelezen is het getal '666' een bekend gegeven. Van Teeffelen schrijft dat er in de loop van de geschiedenis enorm veel foutieve verklaringen van '666' zijn geweest, maar dat pas nu, in de laatste dagen, duidelijk is waar dit op slaat. Volgens hem zal het zowel een economisch als religieus merkteken worden, mogelijk in de vorm van een geÔnjecteerde chip. 'Het merkteken is meer dan verleidelijk, feitelijk onmisbaar om te overleven... De Here Jezus vergelijkt Zijn wederkomst met de dagen van Noach en Lot (Matt.24). Het is opmerkelijk dat in de dagen van Noach en Lot het 'kopen en verkopen' centraal stond.'

2013: 3x6-cijferige verplichte bankrekening 
De moderne satelliet-, telefoon- en computertechnologie hebben het mogelijk gemaakt om over de hele wereld 'live' beelden van gebeurtenissen te kunnen zien. Vluchtelingenstromen, terreuraanslagen, aardbevingen, tsunami's en de fraudebestrijding worden aangegrepen voor de invoering van steeds strengere identificatie- en registratie-eisen. Al in de jaren '80 werd er uitgebreid geŽxperimenteerd met implanteerbare microchips om het betalingsverkeer te vereenvoudigen en werd door dr. H.Eldeman, hoofdanalist van de EEG, de invoering van een persoonsnummer van 3 x 6 cijfers voor de hele wereldbevolking voorzien.

In 2013 is het zover: dan krijgen alle EU burgers een verplicht bankrekeningnummer van 3 x 6 cijfers. De vorige week uitgebroken tweede fase van de wereldwijde financiŽle ineenstorting zal de invoering op wereldschaal van een verplicht persoonsnummer alleen maar versnellen, aangezien er steeds openlijker wordt opgeroepen tot het vervangen van de dollar als reservemunt door een nieuwe wereldmunt. In de VS wordt eveneens in 2013 in het kader van Obama's gezondheidszorg plan een verplichte chip ingevoerd, die zowel in een pasje geplaatst kan worden als ook geÔmplanteerd kan worden.

Al in 1990 kregen 17.000 Amerikaanse kinderen een onderhuidse chip. Ook in Zweden lopen al 7000 mensen zonder problemen met een geÔmplanteerde chip rond. In 1993 ontdekte de Amerikaanse ingenieur dr. Col Sandersen, die samen met een grote groep specialisten deelnam aan gelijktijdige onderzoeken, dat de beste plek voor een implanteerbare chip het voorhoofd of de rechterhand van een mens is, omdat hier de sterkste temperatuursveranderingen plaatsvinden en de chip hier het beste wordt opgeladen.

Biochips en Mondex-chipcards
Van Teeffelen: 'In dit verband vermelden we dat enige tijd geleden door Motorola de productie van 'bio-chips' is begonnen voor Mondex-chipcards. 'Mon' is afgeleid van 'mondiaal' (wereldwijd) en 'monetair' (money - geld), terwijl 'dex' is ontleend aan 'dexter', hetgeen hand betekent. Voorlopig vindt er een distributie plaats in een 20-tal landen, waaronder grote landen als AustraliŽ, Canada, China, Amerika, India, BraziliŽ, IndonesiŽ en.... zelfs een klein land als IsraŽl.'

'Uiteraard bestaat bij de politiek, de banken en het zakenleven grote belangstelling voor deze micro-chip, welke ter grootte is van een rijstkorrel. Deze implantatie-chip bevat een antwoordzender en een lithium-batterij. Het voordeel is dat deze chip persoonsregistratie en informatie geeft, niet kan worden gestolen of worden verloren, en een heel leven meegaat omdat ze zichzelf oplaadt.'

De schrijver benadrukt dat de lezers hiervoor geen angst hoeven te hebben, omdat de Gemeente van ware christenen volgens hem aan het begin van de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking zal worden opgenomen in de hemel, en het verplichte teken van het beest pas daarna zal worden ingevoerd. Wel zou er eerst een overgangsperiode kunnen komen, waarin de chip nog niet gekoppeld zal zijn aan de verplichte aanbidding van 'het beest'. Van Teeffelen acht het risico van het accepteren van zo'n chip echter groot; immers, als je eenmaal gewend bent aan de voordelen van zo'n chip, zal het erg moeilijk zijn om er later alsnog afstand van te doen als je besluit dat je niet wilt meedoen aan de aanbidding van 'het beest'.

'Het zich ontdoen van de 'veri-chip' is eveneens geen optie, omdat deze voor de blijvende werking lithium bevat. Bij verwijdering leidt deze kankerverwekkende stof tot de lichamelijk dood.' Volgens de Bijbel zal iedereen die het teken accepteert 'een boos en kwaadaardig gezwel' krijgen (Openbaring 16:2). Erger nog, iedereen die het teken op of in zijn lichaam ontvangt 'zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap... en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel... en de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.' (Opb. 14:9-11)

Kies tussen het kenteken of het merkteken 
Ook de trouwe volgelingen van Jezus Christus krijgen echter een kenteken. 'Allen van de gemeente van Christus, die in het boek des levens staan, zijn 'verzegeld' met de heilige Geest (Ef.1:13; 4:30)... Dat echte kenteken betreft de enige Naam, die op hun voorhoofden zal zijn (Opb.22:4). Zowel de Here Jezus (Luk.1:31) als IsraŽl (Gen.32:28., inclusief het geŽnte, wedergeboren christendom - Opb.3:12) hebben hun naam rechtstreeks uit de hemel ontvangen. Vandaar dat de wederkomst van de Here Jezus gepaard gaat met een kenteken. Aan het einde van de Grote Verdrukking zal de hemel opengaan (Opb.19:11) en zal het kenteken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen (Mat.24:30). Dat teken van herkenning zal het litteken zijn van de doorboorde handen, voeten en zij van de Messias.' 

'Ieder moet voor zichzelf de keuze overwegen,' schrijft Van Teeffelen. 'Nog kan gekozen worden voor het kenteken van God. Maar de tijd nadert van de finale scheiding, de Grote Verdrukking, waarbij satan op aarde wordt geworpen en de mensheid tot zijn dienaren maakt door middel van het dan verplichte merkteken. Een onuitwisbaar bewijs voor allen die de Here haten (Opb.19:20-21).' Het 'teken van het beest' zal echter hooguit 3,5 jaar standhouden, de tijd van de Grote Verdrukking. 'Het merkteken van satan kenmerkt zich in het zoveel mogelijk meesleuren van mensen in zijn val, gevolgd door een eeuwig verloren zijn.' 


Naast een apart hoofdstuk over het 'kenteken of het merkteken' bestaat het boek voornamelijk uit (samenvattingen van) Bijbelstudies die in zijn eerdere boeken zijn behandeld en die tegen het licht van de recente ontwikkelingen in de wereld worden gehouden. Op deze wijze ontstaat een compleet plaatje, voorzien van een schat aan informatie, die - zoals eerder gezegd - hoofdzakelijk de in het evangelische christendom aangehangen eindtijdvisies volgen, dus inclusief een periode van 7 jaar (70e jaarweek van DaniŽl) voorafgaande aan de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus, een Grote Verdrukking van 3,5 jaar en de hieraan voorafgaande opname van de gemeente. Daarnaast de komst van een letterlijke antichrist, een letterlijk herbouwde Tempel in Jeruzalem en dus een wereldwijd ingevoerd 'teken van het beest', waarschijnlijk in de vorm van een geÔmplanteerde chip.

Christendom geŽnt op Jodendom 
Tevens onderstreept Paul van Teeffelen - in mijn ogen volkomen terecht - het grote belang van de wedergeboorte van de staat IsraŽl en heeft hij -ondersteund met talloze Bijbelse argumenten - zware kritiek op de in veel kerken gehanteerde vervangingstheologie (in al zijn varianten). 'Dat die tijd (van de Wederkomst) nabij is kunnen we ook verstaan uit de verwarring, die kerken in de wereld kenmerken. Vele kerken denken zich in de plaats van IsraŽl. Die zogenaamde vervangingstheologie zal - naast de evolutietheorie - ertoe leiden dat deze dode en/of lauwe kerken onverschillig blijven zodra IsraŽl wordt aangevallen.'

'Het zij nog eens herhaald dat het geŽnte christendom (Rom.11:17,24) is gekomen bij het Jodendom. Door het Goddelijk enten heeft het christendom mede deel gekregen aan de wortel en de vettigheid van de edele olijf. Zo is het heil uit de Joden (Joh.4:22)... Gekomen bij IsraŽl, dienen de gelovige volken zich niet langer met 'kerk' aan te duiden, doch als de enige gemeente IsraŽls... Wie IsraŽl losmaakt van de kerk, deelt het lichaam in tweeŽn en begrijpt de liefde van de Vader niet voor beide zonen (Joden en christenen). Daardoor wordt Christus' offer aan het kruis van Golgotha miskend. Immers, Gods Zoon is zowel de Koning der Joden als het Hoofd van het lichaam (IsraŽl ťn de kerk = de ene gemeente IsraŽls).'

Anti-IsraŽl christenen missen de opname 
'Hoe is die gemeente van Christus IsraŽl onderweg naar het beloofde land tegemoet gekomen? En hoe is die houding in onze tijd? Is dat in alle opzichten met gebed voor Jeruzalem en barmhartigheid voor IsraŽl? (Ps.122 & Rom.11:31).... Veel kerken in de wereld staan, net zoals de Moabiten en Ammoniten, vijandig tegenover IsraŽl. Anderen komen IsraŽl tegemoet met onverschilligheid, dan wel met het napraten van leugenachtige kritiek van de media. Zo 'vervloeken' zij IsraŽl en volgen de weg van Bileam. Zo zullen in onze tijd veel kerken niet 'in het Huis van de Here komen'. Anders gezegd: zij kunnen niet behoren tot de volheid der heidenen, die de Here tegemoet gaan in de lucht (1 Tess. 4:13-17). Tenzij zij nog op het allerlaatst, aan het einde van de reis, IsraŽl alsnog tegemoet komen met 'water en brood', met gebed en barmhartigheid.' 

Wereldkerk machtsinstituut van de duivel 
'Juist in het laatst der dagen treden verschillende vormen van de wereldkerk duidelijk naar voren. Door de Here wordt, in Openbaring bijv., Sardis omschreven als zijnde dood en Laodicea als lauw....In onze dagen herkennen we het dode karakter van vele (Sardis) kerken. Zoals Rom.11:18-22 aangeeft zijn dit kerken en/of interkerkelijke verbanden die zich de plaats van de zegeningen van IsraŽl in het Goddelijk Heilsplan hebben toegeŽigend. Immers, als je de wortel (de Here Jezus) van de olijfboom (IsraŽl) doorsnijdt, terwijl je er zelf op geŽnt bent, dan duurt het niet lang of de geŽnte takken (kerken) verdorren en sterven...' 

'Des te opmerkelijker is dat het enige waar Johannes (de schrijver van Openbaring) zich over verbaast - en dat is dan tegelijk een grote verbazing - Babylon wordt genoemd, dat dronken is geworden van het bloed der heiligen... Het is dan ook nogal wat voor Johannes, aan wie hier het geestelijke Babylon, dat is de wereldkerk van de eindtijd, wordt getoond. Hoe kan de kerk verworden zijn tot machtsinstituut van de duivel? Wie zou zoiets voor mogelijk hebben gehouden?'

Filadelfia, de kleine kudde 
'Maar er bestaat op aarde in het laatst der dagen ook een kleine kudde van gelovigen, die de Here zal bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde zal komen. De ure der verzoeking is een synoniem voor de Grote Verdrukking (Opb.3:7-13).' Die kleine kudde is de gemeente van Filadelfia (Opb.3:7 e.v.). Alleen aan hen wordt de belofte gegeven dat zij worden gespaard voor de 'ure der verzoeking' / de Grote Verdrukking. De Filadelfia christenen hebben 'door de Geest geopende ogen alsmede een binding met Juda door de sleutel Davids en de door de Messias geopende deur.'

Het mysterie van de 4e nachtwake 
In een apart hoofdstuk gaat Van Teeffelen in op wat hij het 'wonderlijke mysterie van de 4e nachtwake, waarin de wederkomst van de Here Jezus zal plaatsvinden', noemt. 'Die verborgenheid is nog nimmer uit de doeken gedaan. Haast u hiervan kennis te nemen. Letterlijk voor iedereen een zaak van leven en dood,' aldus de schrijver. Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u het 236 pagina's tellende boek voor Ä 19,95 bestellen bij Johannes Multimedia of Stichting Debora. Let op: ik maak bij hoge uitzondering reclame omdat de opbrengst geheel ten goede komt aan projecten in IsraŽl!

Xander*

* De in dit artikel naar voren gebrachte standpunten geven - tenzij uitdrukkelijk aangegeven, zoals w.b. IsraŽl - niet noodzakelijk (geheel of gedeeltelijk) - mijn eigen visie weer. Veel lezers zijn ervan op de hoogte dat ik recent artikelen heb geplaatst met daarin alternatieve visies op de eindtijd. Wat deze visies en de in dit artikel beschreven versie echter gemeen hebben is dat alles erop wijst dat we op de drempel van de allerlaatste fase van de eindtijd staan.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl

www.vergadering.nu