www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De verborgenheid van de tent der samenkomst
Paul JM. van Teeffelen
Johannes Multimedia, Doorn
ISBN 9789057985133
Prijs: 14,95
Te bestellen bij Christenen voor Isral
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek openbaart de verborgenheid van Gods Woning. Die openbaring is een vergezicht van de toestand van vr de grondlegging der wereld naar de komende eeuwigheid. Heel opmerkelijk komt zelfs vr de grondlegging der wereld de afbeelding van de kruisiging en de verzoening van Gods eniggeboren Zoon reeds voor in de hemelse Woning van God.
God BEWOONT een ontoegankelijk Licht (1 Tim.6:16). Bewonen spreekt van een woning (tent/tabernakel).
Dat was al vr de grondlegging der wereld de hemelse stad met de fundamenten (Hebr.11:10), die Licht is en tent van God wordt genoemd (Openb.21:3). Mozes moest de tent der samenkomst oprichten op grond van het model dat God hem toonde, welke niet van deze schepping is (Hebr.9:11), dus voorafgaande aan de schepping van hemel en aarde (Gen.1:1). Vandaar dat Gods Woning toen reeds bestond, omschreven als de stad Gods, en die Woning op aarde als de (verplaatsbare) tent der SAMENKOMST werd aangeduid ( later genoemd als Tempel of Tabernakel).
God is de Koning der Koningen en de Here der Heren (1 Tim.6:15). Yeshua leert ons bidden: Uw Koninkrijk kome...want Uw is het Koninkrijk. Maar dat feit veronderstelt de schepping van een volk.
Als die mens ongehoorzaam of verleid is, is het steeds God Zelf die de mens opzoekt. Zelfs als het God en Zijn eniggeboren Zoon het diepste lijden kost.
Nu openbaart God Zich aan enkelen, maar niet voor enkelen. Onder alle mensen openbaarde Hij Zich aan Abraham, om hem de zegen voor alle volken aan te kondigen. En Hij openbaarde Zich aan Isral om de hele aarde met Zijn Heerlijkheid te vervullen (Num.14:21). God de Vader en Zijn Zoon zijn EEN (Joh.17:11). De Zoon is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader en de afdruk van Zijn wezen (Hebr.1:3). Zo zal de Zoon ook Koning worden over de gehele aarde (Zach.14:9).
Het grote doel van satan (de overste van de macht der lucht; Efeze 2:2) is om Isral te vernietigen, want dan zou Yeshua geen Koning meer over Zijn volk kunnen zijn. Immers, Spreuken 14:28 zegt: In de menigte van volk is des Konings heerlijkheid, maar in gebrek aan onderdanen ligt de ondergang van de machthebber. Maar aan die geestelijke boosheden in de lucht komt een einde. Want Yeshua heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2:15). Hij is Overwinnaar over dood en duivel (Hebren 2:14). God Zelf zegt: Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg(Psalm 2:6). En Jesaja (2:3) getuigt: Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord des Heren uit Jeruzalem.

Het grote doel van God is om temidden van de mensen te wonen. Dat doel is via het tussenstadium van de door satan tot zonde verleide wereld- eindelijk bereikt als de heilige stad, de tent van God, het nieuwe Jeruzalem, op aarde neerdaalt (Openb.21:3). Vandaar dat aan de tent van God, de stad met de fundamenten en met een hof alsmede met een rivier, in dit boek meer dan gewone aandacht wordt besteed. Want het buitengewone is dat God tenslotte in de komende eeuwigheid wil samenkomen op de van ongerechtigheid gezuiverde aarde in Zijn Woning, Zijn stad, Zijn tent van SAMENKOMST.

..


2. Israelaktueel - juli-augustus 2014 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

De verborgenheid van de tent der samenkomst

Recensie door GHA

Wie de laatste pennenvrucht van Paul J.M. van Teeffelen ergens ziet liggen, zal zonder twijfel nieuwsgierig gemaakt worden door de intrigerende titel. Wat is het mysterie van de tent der samenkomst? De schrijver is ervan overtuigd dat er al voor de grondlegging der wereld een afbeelding van het kruis en de verzoening in de hemelse woning van God kon worden aangetroffen.

Vr de schepping bestond namelijk al de ware tabernakel. In de toekomst zal deze woning zichtbaar worden op aarde. Het draait bij de verborgenheid van de tabernakel
om de verzoening en het gaat om de uiteindelijke verlossing. (GHA)


1. Profetisch Perspectief - juli 2014 - www.profetischperspectief.nl

Het geheimenis van het huis van God

Recensie door Hette Abma

Wie de laatste pennenvrucht van Paul J.M. van Teeffelen ergens ziet liggen, zal zonder twijfel nieuwsgierig worden door de intrigerende titel: De verborgenheid van de tent der samenkomst. Mooi te ontdekken hoe de auteur direct opening van zaken geeft. Het grote oogmerk van Satan is de vernietiging van Isral. Dat is geen wonder, want God heeft dit volk uitverkoren om de mensen te redden. Pas wanneer de aarde gezuiverd is van ongerechtigheid kan het nieuwe Jeruzalem als de heilige stad op aarde neerdalen en zal de HERE daar zijn woning hebben.

Wat is het mysterie van de tent der samenkomst? De schrijver is ervan overtuigd dat er al voor de grondlegging der wereld een afbeelding van het kruis en de verzoening in de hemelse woning van God kan worden aangetroffen. Vr de schepping bestond namelijk al de ware tabernakel. In de toekomst zal deze woning zichtbaar worden op aarde. Luid en krachtig hoort Johannes daarover spreken: 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn' (Openb.21:3). Nadat Jezus het werk der verzoening had volbracht is Hij heengegaan om voor de zijnen een plaats te reserveren in het huis van de Vader met zijn vele woningen Joh.14:2).
Het is treffend te zien hoe de auteur de voleinding van de geschiedenis met het begin van de schepping verbindt. Vaak zegt men: in het begin was er een tuin, maar aan het eind zal er een stad zijn. Met het oog daarop worden al snel diepzinnige beschouwingen te berde gebracht. Er bestaat echter helemaal niet zo'n grote distantie tussen het begin en het eind van de geschiedenis. De stad van God of ook het nieuwe Jeruzalem wordt door de Here Jezus het paradijs van God genoemd (Openb.2:7 en 22:2). Uiteindelijk zal God in de voleinding zijn oorspronkelijke bedoeling realiseren. In het midden van de geschiedenis - zo schrijft Van Teeffelen terecht - staat de plaatsvervangende verzoening van Jezus Christus, als de kern van het evangelie.


De associatieve manier waarop de schrijver met de Bijbel omgaat moet je wel kunnen meemaken. De tent der samenkomst biedt ruimschoots mogelijkheden om te allegoriseren. Wie graag vergeestelijkt bevindt zich in goed gezelschap, want ook Herman Friedrich Kohlbrugge hield achtentwintig leerredenen over De tabernakel en zijn gereedschappen (1857-1859). Volgens Van Teeffelen wijzen de dekkleden op het verlossingswerk van de Here Jezus. Daar begint hij dus te attenderen op de symbolische betekenis van de bijbeltekst, maar waar is dan het einde? De zilveren voetstukken verwijzen naar de verzoening van de getelden in Isral, zo lezen we. De berderen (planken) die als tweelingen worden bevestigd vormen het beeld van Isral en de gelovigen uit de volken. Dan rijst onvermijdelijk de vraag: is dat niet erg gezocht? Maar goed, Kohlbrugge wijst in n van zijn preken op de geestelijke les die we zelfs uit `de strikjes' kunnen trekken. Als we daarbij aarzelingen hebben, moeten we ons wel afvragen: waarom heeft God tot in de kleinste details instructies gegeven voor de bouw van de tabernakel?

Het is te hopen dat de lezers van deze nieuwe publicatie van Paul van Teeffelen, net als ik, zullen instemmen met de wijze waarop hij wijst op de allesbeslissende betekenis van het verzoeningswerk van de Here Jezus. Bovendien mogen we dankbaar zijn voor het feit dat hij overtuigend schrijft over de zegenrijke periode van het duizendjarig rijk. Of de antichrist eerst nog aan het begin van de laatste jaarweek een derde tempel zal oprichten in de periode van de grote verdrukking weet ik niet. Ook verwacht ik niet dat voor het herstel van Isral de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Als Paulus schrijft dat we de Heer in de lucht tegemoet zullen gaan (1 Tess. 4), dan verwacht ik dat we onze Verlosser zullen inhalen. Ik hoop namelijk dat wij na een tijd van grote verdrukking met Isral de glorieuze periode van de Messias zullen meemaken. Ongetwijfeld zal in die tijd de tempel worden herbouwd, zodat in de offers de gedachtenis aan de verzoening van Jezus Christus mogelijk zal zijn.

Gelukkig kunnen we in deze tijd er in alle rust met elkaar over spreken als er verschil van inzicht is betreffende de eindtijd. In de uitwerking van de bedelingen-leer kan ik broeder Van Teeffelen niet helemaal volgen. Van harte kan ik hem bijvallen als hij schrijft over 'de verborgenheid van de tabernakel'. Het draait daarbij om de verzoening en gaat om de uiteindelijke verlossing. Zoals ik reeds aangaf ben ik dankbaar voor het feit dat hij zo'n duidelijk getuigenis geeft betreffende het duizendjarig vrederijk. Eens zal onze unieke Verlosser als koning op aarde regeren, zodat de shalom wereldwijd zal zijn. Jeruzalem met de herbouwde tempel zal het centrum van het vrederijk vormen. De HERE is immers trouw aan al zijn beloften. Uiteindelijk zal de woonplaats van God in de hemel en op de aarde samenkomen. Dan zal er geen tempel meer nodig zijn, want de Eeuwige kan dan direct bij de mensen wonen.

Om te het verlangen naar het vrederijk en ook het rijk van de eeuwige heerlijkheid wakker te roepen en te versterken, wil ik u graag aanmoedigen de Bijbel te bestuderen aan de hand van het meest recente boek van Paul van Teeffelen.

Integraal geef ik hierbij weer wat door mij geschreven werd als `woord vooraf' bij deze publicatie. U kunt het boek verkrijgen bij Christenen voor Isral voor de schappelijke prijs van 14,95. De volledige opbrengst wordt aangewend voor de slachtoffers van de holocaust en terreuracties.


www.vergadering.nu